ข้ามไปเนื้อหา

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Public Health, Burapha University
ชื่อย่อสธ. / PH
คติพจน์สร้างเสริมปัญญา ใฝ่หาความรู้คู่คุณธรรม ชี้นำสังคมผสมผสานการปฏิบัติ เพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชน
สถาปนา2 มีนาคม พ.ศ. 2537 (30 ปี)
คณบดีรศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย​​
ที่อยู่
อาคารมหิตลาธิเบศร เลขที่ 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20131
วารสารวารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา
สี  สีชมพูอมส้ม
เว็บไซต์http://www.phbuu.com

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (อังกฤษ: Faculty of Public Health, Burapha University) เป็นหน่วยงานระดับคณะวิชาสังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา จัดการเรียนการสอนด้านการสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

ประวัติ[แก้]

ในปี พ.ศ. 2527 ได้มีการบรรจุโครงการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ และหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพบัณฑิต เข้าไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 6 (พ.ศ.2530-2534) ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน[1] ต่อมาในปี พ.ศ. 2531 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ยกฐานะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน เป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ และในวันที่ 27 ธันวาคม 2531 คณะอนุกรรมการประสานงานการจัดตั้งมหาวิทยาลัยใหม่ในส่วนภูมิภาค ในการประชุมครั้งที่ 4/2531 มีมติสรุป ให้การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบด้วย 13 หน่วยงาน โดยกำหนดให้คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นคณะที่ 8 ในการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้เปลี่ยนชื่อคณะที่จัดตั้งขึ้นจากคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นคณะสาธารณสุขศาสตร์

และในปี พ.ศ. 2532 คณะรัฐมนตรีรับหลักการร่างพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยบูรพา สภาผู้แทนราษฎรได้ประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา ลงมติรับหลักการและส่งให้คณะกรรมาธิการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎรดำเนินการจนกระทั่ง ในวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 จึงได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยบูรพาโดยพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2533 และประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 107 ตอนที่ 131[2][3]

หลังจากแยกตัวเป็นมหาวิทยาลัยบูรพาแล้ว ในปี 2534 สภามหาวิทยาลัยบูรพาจึงได้ให้ความเห็นชอบในโครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมทั้งเริ่มก่อสร้างอาคารบริหารและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งประกอบด้วย 3 อาคาร ได้รับงบประมาณผูกพัน 3 ปี ในวงเงินงบประมาณ 250 ล้านบาท กำหนดเสร็จสิ้นในเดือนสิงหาคม ปี 2537

ต่อมา ในวันที่ 2 มีนาคม 2537 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ และสำนักบริการวิชาการ ในมหาวิทยาลัยบูรพา ทบวงมหาวิทยาลัย และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 111 ตอนที่ 10 ก หน้า 51-52 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2537[4] จึงเกิดเป็น"คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา" ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า "Faculty of Public Health, Burapha University"[5]

หน่วยงานภายใน[แก้]

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา แบ่งส่วนงานภายในดังนี้[6]

 • ภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข​
 • ภาควิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
 • ภาควิชาสุขศึกษา
 • ภาควิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • สำนักงานคณบดี
 • บัณฑิตศึกษา

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา[7]
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
 • สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
 • สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.)

 • สาขาวิชาการสาธารณสุขชุมชน
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
 • สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
 • สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.)

 • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
 • สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ส.ด.)

 • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ทำเนียบคณบดี[แก้]

รายนามคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันมีดังนี้

ทำเนียบคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา[8]
ลำดับที่ รายนาม ระยะเวลา (ปี พ.ศ.)
1 รศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม 2538 - 2546
2 ศ.ดร.นพ.ศาสตรี เสาวคนธ์​ 2546 - 2552
3 รศ.ดร.วสุธร ตันวัฒนกุล​​ 2552 - 2560
4
รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย​​ 2560 - ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๑๗ (หน้า ๑), มาตรา เล่ม ๙๑ ตอนพิเศษ ๑๑๒ ประกาศใช้เมื่อ 28 มิถุนายน 2517. สืบค้นเมื่อ 12 กรกฎาคม 2564.
 2. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, ราชกิจจานุเบกษา : พรบ.มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๓๓, สืบค้นเมื่อ 12 กรกฎาคม 2564.
 3. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, ราชกิจจานุเบกษา : พรบ.มหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่2) พ.ศ. ๒๕๔๑, สืบค้นเมื่อ 12 กรกฎาคม 2564.
 4. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, ราชกิจจานุเบกษา : พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนงานราชการในมหาวิทยาลัยบูรพา ทบวงมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๓๗., สืบค้นเมื่อ 27 กรกฎาคม 2564.
 5. มหาวิทยาลัยบูรพา, คณะสาธารณสุขศาสตร์ : ประวัติคณะสาธารณสุขศาสตร์, สืบค้นเมื่อ 27 กรกฎาคม 2564.
 6. มหาวิทยาลัยบูรพา, คณะสาธารณสุขศาสตร์ :หน่วยงานภายใน, สืบค้นเมื่อ 27 กรกฎาคม 2564.
 7. มหาวิทยาลัยบูรพา, คณะสาธารณสุขศาสตร์ : หลักสูตรที่เปิดสอน, สืบค้นเมื่อ 27 กรกฎาคม 2564.
 8. มหาวิทยาลัยบูรพา, คณะสาธารณสุขศาสตร์ : ทำเนียบคณบดี, สืบค้นเมื่อ 27 กรกฎาคม 2564.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]