ข้ามไปเนื้อหา

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เป็นวิทยาลัยในสังกัด คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่ที่ 89 หมู่ที่ 2 ตำบลควนธานี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

ประวัติ[แก้]

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ได้ริเริ่มก่อสร้างขึ้นโดยดำริของ นายชวน หลีกภัย ขณะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เมื่อ พ.ศ. 2532 โดยสถานที่ก่อสร้างได้มีการประสานงานกับกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลควนธานี อำเภอกันตัง จังหวัดตรังในขณะนั้น คือ นายยวด มณีนูน และนายเพื่อม ปานชนะ โดยใช้พื้นที่ทุ่งลานไซหัก ประมาณ 96 ไร่ นพ.ณรงค์ ฉายากุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังในขณะนั้น ได้มาสำรวจสถานที่แล้วพบว่าสถานที่ดังกล่าวส่วนหนึ่งเป็นหนองน้ำและส่วนหนึ่งปลูกผักมีปัญหากับชุมชนน้อยมาก จึงสนับสนุนให้ใช้พื้นที่ดังกล่าวสร้างวิทยาลัยในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536 คณะกรรมการพิจารณาขอใช้ที่ดินได้พิจารณาให้กระทรวงสาธารณสุขใช้ที่ดิน 78 ไร่ 1 งาน 50.5 ตารางวาในการก่อสร้าง โดยใช้งบประมาณ 165 ล้านบาท เป็นงบผูกพันปี 2535–2538 นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุนจากประชาชนตำบลควนธานี บริจาคที่ดินทำถนนเข้าวิทยาลัยฯ และมีการสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐและเอกชนอีก คือ ในปีงบประมาณ 2540 การกีฬาแห่งประเทศไทย สำหรับใช้ก่อสร้างสนามกีฬาควนธานี เพื่อใช้เป็นที่ออกกำลังกายสำหรับนักศึกษาและประชาชนในตำบลควนธานีและพื้นที่ใกล้เคียง

หลักสูตร[แก้]

วิทยาลัยเปิดดำเนินการสอนในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

  • หลักสูตรประกาศนียบัตรสสาธารณสุขศาสตร์ สาขาสาธารณสุขชุมชน เริ่มดำเนินการ ปีการศึกษา 2538 - ปัจจุบัน
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรสสาธารณสุขศาสตร์ สาขาเทคนิคเภสัชกรรม เริ่มดำเนินการ เมื่อปี 2540 -ปัจจุบัน
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรสสาธารณสุขศาสตร์ สาขาทันตสาธารณสุข เริ่มดำเนินการ เมือปี 2541 - ปัจจุบัน
  • หลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ (โครงการความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยทักษิณ และ วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร ตรัง) เปิดทำการสอนระหว่างปีการศึกษา 2542 - 2546 (ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นผู้ดำเนินการ)

ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย[แก้]

1.นางกรรณิการ์ บันเทิงจิตร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งวิทยาลัย 22 ธันวาคม 2538 ถึง 8 เมษายน 2544
2.นายสุวัฒนา ค่านคร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2544 ถึง 4 ธันวาคม 2546
3.นายวีระพันธุ์ อนันตพงศ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ เมื่อ 4 ธันวาคม 2546 ถึง 2 มีนาคม 2550
4.ดร.จิราพร วัฒนศรีสิน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ เมื่อ 9 มีนาคม 2550 ถึง 28 มกราคม 2551
5.นายจิตติ นิสยันต์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2551 ถึง 5 เมษายน 2556
6.นายไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ เมื่อ 9 เมษายน 2556 ถึง 30 กันยายน 2565
7.นายอดิศักด์ ศรีละออง ดำรงตำแหน่ง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ เมื่อ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2566
8.นายสุนทร ปราบเขต ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ เมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงปัจจุบัน

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]