มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มหาวิทยาลัยพะเยา
วิทยาเขตเชียงราย
ชื่อย่อมพ.วชร. / UP CRC
ประเภทวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยพะเยา
สถาปนา19 กันยายน พ.ศ. 2553 (13 ปี)
อธิการบดีรศ. ดร. สุภกร พงศบางโพธิ์
อธิการบดีรศ. ดร. สุภกร พงศบางโพธิ์
ที่ตั้ง
ศูนย์ราชการบ้านฝั่งหมิ่น 333/1 หมู่ 4 ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
เว็บไซต์www.crc.up.ac.th

มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย เป็นวิทยาเขตหนึ่งของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงราย ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2553

ประวัติ[แก้]

มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา โดยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ ในขณะนั้นดำเนินการประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายขอรับการสนับสนุนที่ดินจากจังหวัดเชียงราย บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงราย บ้านฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย ซึ่งได้รับอนุมัติให้ใช้ประโยชน์ประมาณ 25 ไร่ โดยดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการวิชาการและอาคารห้องพักจำนวน 24 ห้อง เปิดทำการเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2551 โดยใช้ชื่อ มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา ศูนย์บริการวิชาการเชียงราย ในระยะแรกได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง โดยสำนักงานการศึกษาภาคพิเศษเป็นผู้บริหารจัดการ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2553 เป็นปีที่ 65 16 กรกฎาคม 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ยกฐานะจากมหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยพะเยา และวันที่ 19 กันยายน 2553 สภามหาวิทยาลัย พะเยาอนุมัติยกฐานะศูนย์บริการวิชาการเชียงราย เป็นวิทยาเขตเชียงราย

วิทยาเขตเชียงรายตั้งอยู่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงราย บ้านฝั่งหมิ่น ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งได้รับอนุมัติให้ใช้ประโยชน์ประมาณ 16 ไร่ เปิดการเรียนการสอน เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ ในระดับปริญญาโทหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (สาขาวิชาบริหารการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม (โครงการพิเศษ) และมีโครงการเปิดการเรียนการสอนระดับดุษฎีบัณฑิตในสาขาวิชาต่าง ๆ ต่อไป

การศึกษา[แก้]

หลักสูตรปริญญาเอก[แก้]

  • การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม

หลักสูตรปริญญาโท[แก้]

  • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  • สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
  • สาขาวิชาการเรียนรู้แบบบูรณาการสมอง
  • สาขาวิชานวัตกรทางการศึกษา
  • สาขาวิชาสะเต็มศึกษา
  • สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม
  • สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต์

อ้างอิง[แก้]

http://www.crc.up.ac.th/th/index.php

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]