คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Allied Health Sciences,
Burapha University
AHS BUU Logo.svg
สถาปนา29 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 (13 ปี)
คณบดีผศ.ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร[1]
ที่อยู่
อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์
169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20131
สี         สีน้ำเงิน-ขาว
เว็บไซต์http://alliedhs.buu.ac.th

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (อังกฤษ: Faculty of Allied Health Sciences, Burapha University) เป็นคณะในมหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งทำการสอนวิชาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อรองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกโดยเริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2552 และเริ่มทำการรับนิสิตรุ่นที่ 1 ในปีการศึกษา 2553

ประวัติ[แก้]

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 โดยเป็นคณะจัดตั้งใหม่ของ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ มุ่งจัดการศึกษา การวิจัยและการบริการวิชาการด้านการสืบค้นสาเหตุ ปัจจัยและกลไกของโรค การวินิจฉัย การบำบัดรักษา ตลอดจนการฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วยและประชากร[2] โดยคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับการยกฐานะจากภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ ตามมติกรรมการสภามหาวิทยาลัยบูรพา ปัจจุบันมีหลักสูตรที่เปิดสอน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ และหลักสูตรชีวเวชศาสตร์ โดยในปีการศึกษา 2554 นั้น ทางคณะสหเวชศาสตร์ มีแผนในการเปิดสอนหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรกายภาพบำบัด หลักสูตรพยาธิวิทยากายวิภาค และหลักสูตรโภชนเวชศาสตร์ เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาในสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ และในอนาคตอันใกล้ทางคณะสหเวชศาสตร์ มีแผนในการเปิดหลักสูตรเวชศาสตร์ใต้น้ำ เป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทย

ต่อมาในปี พ.ศ. 2565 ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา[1] ให้โอนบรรดากิจการของคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรมาเป็นของคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

โครงสร้างคณะ[แก้]

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา แบ่งโครงสร้างการบริหารคณะดังนี้[3]

 • สำนักงานคณบดีคณะสหเวชศาสตร์
 • ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสหเวชศาสตร์
 • สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
 • สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
 • สาขาวิชาการยวิภาคศาสตร์
 • สาขาวิชาโภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร
 • สาขาวิชากายภาพบำบัด
 • สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
 • สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

หลักสูตร[แก้]

ปัจจุบันคณะสหเวชศาสตร์ เปิดการเรียนการสอนมีทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ดังนี้[4]

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
 • สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
 • สาขาวิชาการยวิภาคศาสตร์
 • สาขาวิชาโภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร
 • สาขาวิชากายภาพบำบัด

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (พทป.บ.)

 • สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต (พท.บ.)

 • สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาเชีวเวชศาสตร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
-

สาขาการแพทย์แผนไทย

อ้างอิง[แก้]

 1. คณะสหเวชศาสตร์ : ผู้บริหารคณะ 26 สิงหาคม 2564.
 2. คณะสหเวชศาสตร์ : ประวัติการจัดตั้งคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 26 สิงหาคม 2564.
 3. คณะสหเวชศาสตร์ : โครงสร้างการบริหารงาน 6 สิงหาคม 2564.
 4. คณะสหเวชศาสตร์ : หลักสูตรการศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 26 สิงหาคม 2564.