คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
AHS BUU Logo.svg
ชื่ออังกฤษFaculty of Allied Health Sciences,
Burapha University
ที่อยู่อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์
169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20131
วันก่อตั้ง29 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 (12 ปี)
คณบดีผศ.ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร[1]
สีประจําคณะ         สีน้ำเงิน-ขาว
เว็บไซต์http://alliedhs.buu.ac.th

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (อังกฤษ: Faculty of Allied Health Sciences, Burapha University) เป็นคณะในมหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งทำการสอนวิชาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อรองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกโดยเริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2552 และเริ่มทำการรับนิสิตรุ่นที่ 1 ในปีการศึกษา 2553

ประวัติ[แก้]

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 โดยเป็นคณะจัดตั้งใหม่ของ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ มุ่งจัดการศึกษา การวิจัยและการบริการวิชาการด้านการสืบค้นสาเหตุ ปัจจัยและกลไกของโรค การวินิจฉัย การบำบัดรักษา ตลอดจนการฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วยและประชากร[2] โดยคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับการยกฐานะจากภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ ตามมติกรรมการสภามหาวิทยาลัยบูรพา ปัจจุบันมีหลักสูตรที่เปิดสอน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ และหลักสูตรชีวเวชศาสตร์ โดยในปีการศึกษา 2554 นั้น ทางคณะสหเวชศาสตร์ มีแผนในการเปิดสอนหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรกายภาพบำบัด หลักสูตรพยาธิวิทยากายวิภาค และหลักสูตรโภชนเวชศาสตร์ เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาในสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ และในอนาคตอันใกล้ทางคณะสหเวชศาสตร์ มีแผนในการเปิดหลักสูตรเวชศาสตร์ใต้น้ำ เป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทย

โครงสร้างคณะ[แก้]

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา แบ่งโครงสร้างการบริหารคณะดังนี้[3]

 • สำนักงานคณบดีคณะสหเวชศาสตร์
 • ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสหเวชศาสตร์
 • สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
 • สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
 • สาขาวิชาการยวิภาคศาสตร์
 • สาขาวิชาโภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร
 • สาขาวิชากายภาพบำบัด

หลักสูตร[แก้]

ปัจจุบันคณะสหเวชศาสตร์ เปิดการเรียนการสอนมีทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ดังนี้[4]

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
 • สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
 • สาขาวิชาการยวิภาคศาสตร์
 • สาขาวิชาโภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร
 • สาขาวิชากายภาพบำบัด

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาเชีวเวชศาสตร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
-

อ้างอิง[แก้]

 1. คณะสหเวชศาสตร์ : ผู้บริหารคณะ 26 สิงหาคม 2564.
 2. คณะสหเวชศาสตร์ : ประวัติการจัดตั้งคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 26 สิงหาคม 2564.
 3. คณะสหเวชศาสตร์ : โครงสร้างการบริหารงาน 6 สิงหาคม 2564.
 4. คณะสหเวชศาสตร์ : หลักสูตรการศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 26 สิงหาคม 2564.