คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Logo buu.jpg
ชื่ออังกฤษFaculty of Allied Health Sciences
Burapha University
ที่อยู่อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์
169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20131
วันก่อตั้ง29 พฤษภาคม พ.ศ. 2552
คณบดีรองศาสตราจารย์ ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร
สีประจำคณะสีน้ำเงินขาว
เว็บไซต์http://alliedhs.buu.ac.th

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (อังกฤษ: Faculty of Allied Health Sciences, Burapha University) เป็นคณะหนึ่งในกลุ่มคณะทางวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งประกอบด้วยคณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศ ทำการสอน และวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่บุคคลทั่วไป ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ตลอดจนรองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2552 และเริ่มทำการรับนิสิตรุ่นที่ 1 ในปีการศึกษา 2553

ประวัติ[แก้]

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นคณะที่จัดการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาศาตร์สุขภาพ ด้านการศึกษาวิจัยสาเหตุ ปัจจัย กลไกการก่อโรค การดำเนินโรค การวินิจฉัยโรค การบำบัด และการฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วยและประชากร โดยได้รับการยกฐานะจาก ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ ตามมติกรรมการสภามหาวิทยาลัยบูรพา ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2552 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2552 นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพาลงนามในประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องการจัดตั้งส่วนงาน คณะสหเวชศาสตร์ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2552 (คณะกรรมการบริหารคณะสหเวชศาสตร์มีมติให้เป็นวันสถาปนา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา) และได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับที่ 3 ปีพุทธศักราช 2552 เล่มที่ 126 ตอนพิเศษ 103ง เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานและภาระหน้าที่ของส่วนงาน มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 มหาวิทยาลัยบูรพา มีการดำเนินงานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพโดยทำการเปิดและขยายหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่การแยกตัวจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อปีพุทธศักราช 2533 กล่าวคือ การจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร และคณะแพทยศาสตร์ ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยบูรพาจึงมีศักยภาพและความพร้อมในระดับที่สามารถขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้ครอบคลุมทุกสาขาได้ โครงการจัดตั้งคณะสหเวชศาสตร์จึงเป็นเป้าหมายต่อไปของการพัฒนาการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้ครอบคลุมทุกสาขาตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย

หลักสูตร[แก้]

  • 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ (BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN BIOMEDICAL SCIENCES)
เนื่องจากประเทศไทยยังขาดบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจำนวนมาก ทำให้รัฐบาลกำหนดแผนยุทธศาสตร์กำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550-2559 เร่งผลิตบุคลากรด้านสุขภาพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศชาติ เพื่อสนองตอบต่อนโยบายดังกล่าว คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ขึ้น โดยมุ่งเน้นผลิตบุคลากรวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการ การบริการ และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อให้มีบัณฑิตด้านสุขภาพเพียงพอต่อความต้องการกำลังคนของประเทศ บัณฑิตของหลักสูตรชีวเวชศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นบัณฑิตที่จะเข้าไปร่วมงานบริการสุขภาพในทีมสุขภาพ มี 3 วิชาเอกเลือก คือ (1) การวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ มุ่งผลิตนักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการหรือหน่วยงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ (2) โภชนบำบัด มุ่งผลิตนักโภชนบำบัดที่สามารถนำความรู้ทางโภชนาการคลินิกไปใช้ในการวิเคราะห์และวินิจฉัยภาวะโภชนาการของผู้ป่วย สามารถบูรณาการความรู้สู่การบำบัดผูป้วยด้วยหลักโภชนาการควบคู่ไปกับการรักษาจากแพทย์ตลอดจนการใช้อาหารบำบัดเพื่อสุขภาพและการมีชีวิตที่ยืนยาว (3)เซลล์วิทยา (ยกระดับเป็นหลักสูตรพยาธิวิทยากายวิภาค) มุ่งผลิตบุคลกรด้านเซลล์พยาธิวิทยา ที่มีความสามารถทางวิชาการ การวิจัย การเตรียมและการตรวจคัดกรองเซลล์ เนื้อเยื่อ และสิ่งส่งตรวจจากอวยัวะในร่างกายผู้ป่วย เพื่อให้แพทย์ใช้ประกอบการวินิจฉัยโรคและวางแผนการรักษา และ (4)การบริหารธุรกิจสุขภาพ (ยังไม่เปิดสอน) มุ่งผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ควบคู่ไปกับความรู้ด้านบริหารธุรกิจ เพื่อการบูรณาการระบบดำเนินงานของสถานประกอบการหรือสถานบริการสุขภาพเชิงธุรกิจ ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ ตัวอย่างอาชีพของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ได้แก่ (1) การวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ : นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยนักวิจัย พนักงานวิทยาศาสตร์ประจำศูนย์เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ พนักงานขายหรือผู้แทนจำหน่ายเครื่องมือและวัสดุวิทยาศาสตร์ เครื่องมือและวัสดุทางการแพทย์ เวชภัณฑ์ (2) โภชนบำบัด :ผู้ช่วยนักโภชนบำบัด ผู้ช่วยนักกำหนดอาหาร ผู้ช่วยนักโภชนาการ ผู้ช่วยนักวิจยัทางโภชนศาสตร์และโภชนบำบัด ท้งในสถานบริการสุขภาพภาครัฐและเอกชน และสามารถเปลี่ยนตำแหน่งเป็นนักกำหนดอาหารวิชาชิพได้โดยผ่านการสอบเพื่อรับรองจากสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย (3) เซลล์วิทยา : ผู้ตรวจคัดกรองทางเซลล์พยาธิวิทยา นักวิทยาศาสตร์สาขาพยาธิวิทยา ผู้ช่วยทางนิติพยาธิวิทยา ผู้ช่วยวิจัยทางพยาธิวิทยา นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (4) การบริหารธุรกจิสุขภาพ : พนักงาน นักวิชาการ นักวิจัย ผู้บริหาร หรือผู้ประกอบการสถานบริการทางด้านสุขภาพและความงาม ทั้งภาครัฐ เอกชน และธุรกิจส่วนตัว
  • 2. หลักสูตรหลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต (BACHELOR OF PHYSICAL THERAPY)
หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต ได้ผ่านการรับรองจากสภากายภาพบำบัดเรียบร้อยแล้ว เน้นการผลิตนักกายภาพบำบัด ที่มีความรู้ความสามารถในการบริการสุขภาพแบบองค์รวมเชิงรุก การส่งเสริมสุขภาพของประชาชน การป้องกันการแกไข้ และการฟื้นฟูความเสื่อมสภาพ ความพิการโดยได้มีการเปิดรับนิสิตตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นมา ตัวอย่างอาชีพของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ได้แก่ นักกายภาพบำบัด ประจำโรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุข ศูนยศึกษาพิเศษเพื่อเด็กพิการ รวมถึงสถานส่งเสริมสุขภาพ สโมสรและทีมกีฬา สถาบันเสริมความงามต่างๆ ของภาครัฐและเอกชน นักกายภาพบำบัดอิสระ หรือเปิดคลินิกกายภาพบำบัด อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน นักวิชาการ นักวิจัย ประกอบธุรกิจอื่น เช่น ผู้แทนจำหน่ายเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์และทางกายภาพบำบัด
  • 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ (BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN MEDICAL TECHNOLOGY)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ ได้ผ่านการรับรองจากสภาเทคนิคการแพทย์เรียบร้อยแล้ว มีเป้าหมายที่จะผลิตนักเทคนิคการแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ เพื่อสนองต่อแนวนโยบายการพัฒนาประเทศ สามารถทำงานเกี่ยวข้องกับการตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจของผปู้วย เช่น เลือด ปัสสาวะ อุจจาระ และสารคัดหลั่งต่าง ๆ ทางห้องปฏิบัติการ เพื่อประโยชน์ต่อการวินิจฉัยโรค การวางแผนการรักษา และการพยากรณ์โรค ตลอดจนการเฝ้าระวังและป้องกันโรค โดยได้มีการเปิดรับนิสิตตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นมา ตัวอย่างอาชีพของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ได้แก่ ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตรของโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน นักวิจัยในห้องปฏิบัติการวิจัย ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ และน้ำยาทางการแพทย์ หรือศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นนักวิจัยหรืออาจารย์สอนในระดับอุดมศึกษา
  • 4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN ANATOMICAL PATHOLOGY)
เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบุคลากรทางด้านพยาธิวิทยากายวิภาค ที่มีความรู้ความสามารถในการเตรียมเนื้อเยื่อ และตรวจคัดกรองเซลล์ผิดปกติเบื้องต้น เพื่อช่วยพยาธิแพทย์ในการคัดกรอง การเตรียม และการตรวจทางพยาธิวิทยา เพื่อให้การวินิจฉัยโรคของแพทย์รวดเร็วข้น ซึ่งรองรับนโยบายชาติด้านการขยายบริการสุขภาพแก่ประชาชนให้ทั่วถึง รวมทั้งลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค และประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า ตัวอย่างอาชีพของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ได้แก่ ผู้ตรวจคัดกรองทางเซลล์พยาธิวิทยา นักวิทยาศาสตร์สาขาพยาธิวิทยา นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้ช่วยนักวิจัยทางพยาธิวิทยา หรือศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาท้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นนักวิจัยหรืออาจารย์สอนในระดับอุดมศึกษา