คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สัญลักษณ์คณะสังคมศาสตร์
ชื่ออังกฤษFaculty of Social Science
Srinakharinwirot University
ที่อยู่อาคาร 11 เลขที่ 114 ถนนสุขมุวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
วันก่อตั้ง29 มิถุนายน พ.ศ. 2517 (44 ปี)
คณบดีรองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์
สีประจำคณะสีม่วงเม็ดมะปราง[1]
เว็บไซต์http://soc.swu.ac.th
บริเวณหน้าคณะสังคมศาสตร์
ตึกคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นหน่วยงานการศึกษาหนึ่งในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเปิดทำการสอนในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา

ประวัติ[แก้]

กำเนิดขึ้นในวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2517 เมื่อครั้งที่ วิทยาลัยวิชาการศึกษา" ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็น "มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร เป็นอธิการบดี แต่เดิมนั้น คณะสังคมศาสตร์ เป็นส่วนหนึ่งของ คณะวิชามนุษยธรรมและสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย 7 แผนกวิชาดังนี้

 • แผนกวิชาภาษาและวรรณคดีไทย
 • แผนกวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก
 • แผนกวิชาภูมิศาสตร์
 • แผนกวิชาประวัติศาสตร์
 • แผนกวิชาสังคมวิทยาและวัฒนธรรม
 • แผนกวิชาศิลปะและวัฒนธรรม
 • แผนกวิชาวิชาเศรษฐศาสตร์

หน่วยงาน[แก้]

หลังจาก ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็น "มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" แล้ว คณะวิชามนุษยธรรมศึกษาและสังคมศาสตร์ ก็ได้แยกออกเป็น 2 คณะ คือ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ ซึ่งในปัจจุบัน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกอบด้วย 4 ภาควิชาหลักคือ

 • ภาควิชาภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2497 ได้มีการเรียนการสอนทางภูมิศาสตร์เกิดขึ้น โดยมีสถานภาพเป็นแผนกวิชาภูมิศาสตร์ในคณะมนุษยธรรมศึกษาและสังคมศาสตร์ สังกัดวิทยาลัยวิชาการศึกษา ต่อมาใน พ.ศ. 2517 ได้มีการยกฐานะจากวิทยาลัยวิชาการศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แผนกวิชาภูมิศาสตร์จึงเปลี่ยนสถานะเป็นภาควิชาภูมิศาสตร์ในคณะสังคมศาสตร์ ในปัจจุบันภาควิชาภูมิศาสตร์ผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศ)
 • ภาควิชาประวัติศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2518 เดิมมีสถานะเป็นแผนกวิชาประวัติศาสตร์ สังกัดคณะวิชามนุษยธรรมศึกษาและสังคมศาสตร์ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ต่อมา ในวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2518 ทบวงมหาวิทยาลัยออกประกาศเรื่องแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งกำหนดให้มีภาควิชาประวัติศาสตร์ สังกัดคณะสังคมศาสตร์ขึ้น
 • ภาควิชาสังคมวิทยา ถือกำเนิดขึ้นมาพร้อมกับวิทยาลัยวิชาการศึกษา เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2497 ในขณะนั้นภาควิชาสังคมวิทยาเป็นแผนกวิชา ในคณะวิชามนุษยธรรมศึกษาและสังคมศาสตร์ หลังจากนั้น ภาควิชาสังคมวิทยามีการปรับเปลี่ยนชื่อเป็นครั้งคราวเพื่อความเหมาะสมเช่น ปรับชื่อเป็น “แผนกวิชาสังคมวิทยาและเศรษฐศาสตร์” ต่อมาเมื่อวิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” กำหนดให้คณะสังคมศาสตร์เป็นอีกคณะหนึ่ง แผนกวิชาสังคมวิทยาและเศรษฐศาสตร์จึงแยกตัวออกมาเป็น “ภาควิชาสังคมวิทยา” จนถึงปัจจุบัน
 • ภาควิชารัฐศาสตร์ (ร.บ.การปกครอง/ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ/รัฐประศาสนศาสตร์) ถือกำเนิดขึ้นในปี พ.ศ. 2517 เดิมสังกัดอยู่ในคณะสัมคมศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์ เริ่มแรกภาควิชารัฐศาสตร์จัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาเลือกเสรี และวิชาโท ให้แก่นิสิตที่สนใจ จนกระทั่ง สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้เปิดสอนในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตในปี พ.ศ. 2542 ทางภาควิชารัฐศาสตร์จึงมีหน้าที่ผลิตบัณฑิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 เป็นต้นไป
 • อดีต ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ เดิมภาควิชาเศรษฐศาสตร์เป็นหนึ่งในภาควิชาของคณะสังคมศาสตร์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 ภาควิชาได้แยกตัวออกไป และจัดตั้งเป็น "สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ" และเปลี่ยนชื่อเป็น "คณะเศรษฐศาสตร์" เมื่อปี พ.ศ. 2559
 • ภาควิชาบริหารธุรกิจ อาคารสังคมศาสตร์ ชั้น7
  อดีต ภาควิชาบริหารธุรกิจ ในปี พ.ศ. 2518 ได้มีการเปิดหลักสูตรวิชาเอกธุรกิจศึกษา สาขาการตลาด และการบัญชี โดยในขณะนั้นมีคณาจารย์ในภาควิชา จำนวน 7 คน และพัฒนาเรื่อยมา โดยปัจจุบันภาควิชาได้ยกระดับเป็นคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคมเมื่อปี พ.ศ.2561

หลักสูตร[แก้]

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดทำการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา โดยมีการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ และนิสิตชั้นปีที่ 2-5 และนิสิตปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ปริญญาตรี
ปริญญาโท

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี)

 • สาขาวิชาสังคมศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

 • สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
  • วิชาเอกการวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
  • วิชาเอกการพัฒนาชุมชนเมือง
 • สาขาวิชาประวัติศาสตร์

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)

 • สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
 • สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์


หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาภูมิศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

 • สาขาวิชาประวัติศาสตร์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)

 • สาขานโยบายสาธารณะ

อาคารและสถานที่[แก้]

 • มศว ประสานมิตร

กิจกรรมนิสิต[แก้]

 • โครงการสวัสดีสังคมศาสตร์
 • โครงการไหว้ครู และปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะสังคมศาสตร์
 • โครงการ SO Music
 • โครงการค่ายสังคมอาสา
 • โครงการกีฬาสังคมศาสตร์สัมพันธ์ (Social Games)

อ้างอิง[แก้]

 1. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะและครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2552

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]