คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Faculty of Social Science,
Srinakharinwirot University
สถาปนา22 สิงหาคม พ.ศ. 2517 (48 ปี) [1]
คณบดีรองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ มูลศิลป์
ที่อยู่
อาคาร 11 เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110
วารสารวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เพลงเทิดช่อม่วงดั่งดวงใจ
สีสีม่วงเม็ดมะปราง [2]
เว็บไซต์http://soc.swu.ac.th
บริเวณด้านหน้าอาคาร 11 คณะสังคมศาสตร์
อาคาร 11 คณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นคณะวิชาหนึ่งในกลุ่มคณะวิชาสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในสังกัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดทำการสอนในระดับปริญญาบัณฑิต และบัณฑิตศึกษา

ประวัติ[แก้]

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีต้นกำเนิดมาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษา โดยได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2517 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 91 ตอนที่ 112 วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2517) ในระยะที่เป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา คณะสังคมศาสตร์ยังมิได้แยกออกมาเป็นหน่วยงานอิสระ เรียกชื่อว่า คณะวิชามนุษยธรรมศึกษาและสังคมศาสตร์ ประกอบด้วยแผนกวิชาต่าง ๆ คือ

1. แผนกวิชาภาษาและวรรณคดีไทย

2. แผนกวิชาภาษาและวรรณคดีต่างประเทศ

3. แผนกวิชาศิลปะและวัฒนธรรม

4. แผนกวิชาศาสนาและปรัชญา

5. แผนกวิชาประวัติศาสตร์

6. แผนกวิชาภูมิศาสตร์

7. แผนกวิชาสังคมวิทยา

8. แผนกวิชาเศรษฐศาสตร์

เมื่อวิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยแล้ว แผนกวิชาต่าง ๆ ของคณะมนุษยธรรมศึกษาและสังคมศาสตร์ได้เปลี่ยนเป็นภาควิชา และแยกสังกัดใน คณะมนุษยศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์

จากประกาศของทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2518 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 92 ตอนที่ 166 วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2518) นั้น ถือได้ว่าวันที่ 22 สิงหาคม เป็นวันกำเนิดของคณะสังคมศาสตร์ มีหน่วยงานในสังกัด 6 ภาควิชา และหน่วยงานสนับสนุน 1 หน่วยงาน ได้แก่ ภาควิชาบริหารธุรกิจ ภาควิชาภูมิศาสตร์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ ภาควิชาสังคมวิทยา ภาควิชารัฐศาสตร์ และสำนักงานคณบดี

ต่อมาวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ได้แยกออกจากคณะสังคมศาสตร์ ไปเป็นสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ และในวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ภาควิชาบริหารธุรกิจได้แยกออกจากคณะสังคมศาสตร์ ไปเป็นคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม ตามประกาศการจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัย

ทำเนียบผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์[3][แก้]

รายนามผู้บริหาร วาระการดำรงตำแหน่ง
หัวหน้าคณะวิชามนุษยธรรมศึกษาและสังคมศาสตร์ วิทยาลัยวิชาการศึกษา
ศาสตราจารย์ ดร.เทือก กุสุมา ณ อยุธยา พ.ศ. 2497 - 2516
ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท หลักศิลา พ.ศ. 2516 - 2517
คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1.ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท หลักศิลา พ.ศ. 2517 - 2522
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ เจียมเจริญ พ.ศ. 2522 - 2526
3.รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช บุรีรักษ์ พ.ศ. 2526 - 2530
4.รองศาสตราจารย์ ดร.ธำรงค์ อุดมไพจิตรกุล พ.ศ. 2530 - 2534 (ครั้งที่ 1)

พ.ศ. 2538 - 2542 (ครั้งที่ 2)

5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลัช จงสืบพันธ์ พ.ศ. 2534 - 2538
6.ผู้ช่วยศาสตราจารย์กวี วรกวิน พ.ศ. 2542 - 2546
7.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติมา สังข์เกษม พ.ศ. 2546 - 2555
8.รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ พ.ศ. 2555 - 2564
9.รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ มูลศิลป์ พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน

หน่วยงาน[แก้]

หลังจาก ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็น "มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" แล้ว คณะวิชามนุษยธรรมศึกษาและสังคมศาสตร์ ก็ได้แยกออกเป็น 2 คณะ คือ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ ซึ่งในปัจจุบัน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกอบด้วย 4 ภาควิชา คือ

 • ภาควิชาภูมิศาสตร์ (พ.ศ. 2497) ได้มีการเรียนการสอนทางภูมิศาสตร์เกิดขึ้น โดยมีสถานภาพเป็นแผนกวิชาภูมิศาสตร์ในคณะมนุษยธรรมศึกษาและสังคมศาสตร์ สังกัดวิทยาลัยวิชาการศึกษา ต่อมาใน พ.ศ. 2517 ได้มีการยกฐานะจากวิทยาลัยวิชาการศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แผนกวิชาภูมิศาสตร์จึงเปลี่ยนสถานะเป็นภาควิชาภูมิศาสตร์ สังกัดคณะสังคมศาสตร์ ในปัจจุบันภาควิชาภูมิศาสตร์ผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศ)
 • ภาควิชาประวัติศาสตร์ (พ.ศ. 2518) เดิมมีสถานะเป็นแผนกวิชาประวัติศาสตร์ สังกัดคณะวิชามนุษยธรรมศึกษาและสังคมศาสตร์ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ต่อมา ในวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2518 ทบวงมหาวิทยาลัยออกประกาศเรื่องแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งกำหนดให้มีภาควิชาประวัติศาสตร์ สังกัดคณะสังคมศาสตร์ขึ้น
 • ภาควิชาสังคมวิทยา (พ.ศ. 2497) ถือกำเนิดขึ้นมาพร้อมกับวิทยาลัยวิชาการศึกษา เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2497 ในขณะนั้นภาควิชาสังคมวิทยาเป็นแผนกวิชาประวัติศาสตร์ในคณะวิชามนุษยธรรมศึกษาและสังคมศาสตร์ หลังจากนั้น ภาควิชาสังคมวิทยามีการปรับเปลี่ยนชื่อเป็นครั้งคราวเพื่อความเหมาะสม เช่น "แผนกวิชาสังคมวิทยาและเศรษฐศาสตร์" ต่อมาเมื่อวิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการยกฐานะเป็น "มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" กำหนดให้คณะสังคมศาสตร์เป็นอีกคณะหนึ่ง แผนกวิชาสังคมวิทยาและเศรษฐศาสตร์จึงแยกตัวออกมาเป็น "ภาควิชาสังคมวิทยา" จนถึงปัจจุบัน
 • ภาควิชารัฐศาสตร์ เก็บถาวร 2020-09-19 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน (พ.ศ. 2517) เดิมสังกัดอยู่ในคณะสังคมศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์ เริ่มแรกภาควิชารัฐศาสตร์จัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาเลือกเสรี และวิชาโท ให้แก่นิสิตที่สนใจ จนกระทั่งสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้เปิดสอนในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตในปี พ.ศ. 2542 ทางภาควิชารัฐศาสตร์จึงมีหน้าที่ผลิตบัณฑิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 เป็นต้นไป

หน่วยงานในอดีต[แก้]

 • ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ เดิมภาควิชาเศรษฐศาสตร์เป็นหนึ่งในภาควิชาของคณะสังคมศาสตร์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 ภาควิชาได้แยกตัวออกไป และจัดตั้งเป็น "สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ" และเปลี่ยนชื่อเป็น "คณะเศรษฐศาสตร์" เมื่อปี พ.ศ. 2559
 • ภาควิชาบริหารธุรกิจ ในปี พ.ศ. 2518 ได้มีการเปิดหลักสูตรวิชาเอกธุรกิจศึกษา สาขาการตลาด และการบัญชี โดยในขณะนั้นมีคณาจารย์ในภาควิชา จำนวน 7 คน และพัฒนาเรื่อยมา โดยปัจจุบันภาควิชาบริหารธุรกิจได้ยกฐานะเป็นคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม เมื่อปี พ.ศ. 2561

หลักสูตร[แก้]

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดทำการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยมีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีให้กับนิสิตภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก นิสิตภาคปกติ ชั้นปีที่ 2-5 นิสิตภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 1-4 และนิสิตระดับปริญญาโทและเอกจัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ปริญญาตรี[4]
ปริญญาโท[5]
ปริญญาเอก[6]

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)

 • สาขาวิชาสังคมศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

 • สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
  • วิชาเอกการวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
  • วิชาเอกการพัฒนาชุมชนเมือง
 • สาขาวิชาประวัติศาสตร์

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)

 • สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
 • สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)

 • สาขาวิชานิติศาสตร์


หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)

 • สาขาวิชาสังคมศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

 • สาขาวิชาประวัติศาสตร์
 • สาขาวิชาการจัดการทางสังคม

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)


หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
 • สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ
 • สาขาวิชาสังคมศึกษา
 • สาขาวิชาการจัดการทางสังคม

อาคารและสถานที่[แก้]

 • อาคาร 11 (คณะสังคมศาสตร์ อาคาร 1) ส่วนสำนักงานคณบดี โถง 40 ปี ห้องประชุม ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 36 อาคารบริการ ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล คณะสังคมศาสตร์ อาคาร 2 (ชั้น 1 และ ชั้น 4-12) ส่วนสำนักงานคณบดี ห้องพักคณาจารย์ ภาควิชา และห้องประชุม

กิจกรรมนิสิต[แก้]

 • โครงการสวัสดีสังคมศาสตร์
 • โครงการไหว้ครู และปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะสังคมศาสตร์
 • โครงการ SOMUSIC
 • โครงการค่ายสังคมอาสา
 • โครงการกีฬาสังคมศาสตร์สัมพันธ์ (Social Games)

อ้างอิง[แก้]

 1. ประกาศของทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2518
 2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะและครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2552
 3. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-08-09. สืบค้นเมื่อ 2020-05-13.
 4. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-09-29. สืบค้นเมื่อ 2020-05-13.
 5. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-08-09. สืบค้นเมื่อ 2020-05-13.
 6. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-08-09. สืบค้นเมื่อ 2020-05-13.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]