วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
ชื่อย่อวชช.บร. / BRCC
คติพจน์การศึกษามีคุณค่าอันประมาณการมิได้ ต่อบุคคลและสังคมโดยส่วนรวม
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
สถาปนา17 เมษายน พ.ศ. 2545 (21 ปี)
นายกสภาฯผู้ช่วยศาสตราจารย์ น้อย สุปิงคลัด
ผู้อำนวยการผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒินันท์ รามฤทธิ์
ที่ตั้ง
เลขที่ 182 หมู่ที่ 1 ถนนบุรีรัมย์-สตึก ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
สี████ สีเขียวอ่อน สีขาว
เว็บไซต์www.brcc.ac.th

วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในกลุ่มสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2545 เป็น 1 ใน 10 วิทยาลัยแรกตั้งของกระทรวงศึกษาธิการ [1] ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ปัจจุบันเปิดทำการสอนหลักสูตรอนุปริญญา และหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพ และคุณภาพชีวิต

เพลง มาร์ชวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์

วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ มีคุณธรรมนำความรู้คือปรัชญา สร้างสรรค์ร้อยดวงใจปวงประชา เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นไทย

บัวทองสัญลักษณ์งามเด่น ร่มเย็นมะค่าแต้ได้อาศัย เขียวอ่อน-ขาว พราวสกาวงามวิไล สานดวงใจเราน้องพี่ด้วยศรัทธา

ปณิธานวิทยาลัยชุมชน สร้างคน สร้างสรรคการศึกษา บริการวิชาการเพื่อพัฒนา สร้างคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย

ประวัติ[แก้]

วิทยาลัยชุมชนบุรีรีมย์ แรกเริ่มจัดตั้งขึ้นจาก "นโยบายของรัฐบาลขณะนั้น ที่แถลงต่อรัฐสภา" เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2544 ด้านการศึกษา ข้อ 4 จัดให้มีวิทยาลัยชุมชนขึ้น โดยเฉพาะในจังหวัดที่ยังขาดแคลนสถาบันอุดมศึกษา จำนวน  10  จังหวัด และวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ เป็นหนึ่งในนั้นได้ดำเนินการจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  17  เมษายน  2545 ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยยึดหลักการ  การศึกษาสร้างชาติ  สร้างคน  และสร้างงาน จากการที่มีผู้สำเร็จการศึกษา  ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือเทียบเท่ามีจำนวนมาก    ที่ไม่สามารถเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา  ด้วยเหตุของความไม่พร้อมด้านต่างๆ เช่น ทุนทรัพย์ ภารกิจงาน    งานประจำ ความห่างไกลจากสถานศึกษา  ความไม่สะดวกในการเดินทาง เวลา  เป็นต้น  นอกจากนี้ยังมีประชาชนผู้ที่ขาดโอกาสทางการศึกษา  ผู้ที่ประกอบอาชีพแล้ว  แต่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม  เพื่อเพิ่มทักษะในอาชีพ ตลอดจนผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับต่าง ๆ จึงเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาขั้นต่ำกว่าปริญญา(หลักสูตรอนุปริญญา)  เพื่อให้ผู้เรียน  นำไปพัฒนาคุณภาพชีวิต เพิ่มทักษะในการทำงาน การประกอบอาชีพ  รวมถึงการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นและเป็นการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต  สามารถเชื่อมโยงกับการศึกษาทุกระดับ เติมเต็มการศึกษาให้สมบูรณ์ขึ้น นอกจากนี้ยังสนองตอบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ความเป็นอยู่ของบุคคลท้องถิ่นชุมชน ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดบุรีรัมย์   ตามนโยบายที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยเปิดสอนหลักสูตรที่หลากหลาย  ตามความต้องการของท้องถิ่นชุมชน  และชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดทำและพัฒนาหลักสูตร การบริหารจัดการ การดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชน ในด้านต่างๆ ตามความเหมาะสม[2]

ปรัชญา[แก้]

การศึกษามีคุณค่าอันประมาณการมิได้ ต่อบุคคลและสังคมโดยส่วนรวม

ต้นไม้ประจำวิทยาลัย[แก้]

ต้นมะค่าแต้

ดอกไม้ประจำวิทยาลัย[แก้]

ดอกบัว

สีประจำวิทยาลัย[แก้]

สีเขียวอ่อน และสีขาว

หลักสูตรอนุปริญญา[แก้]

หลักสูตรอนุปริญญาที่เปิดสอนในปัจจุบัน 6 สาขาวิชา ได้แก่

อนุปริญญา

หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ (อ.ศษ.)

 • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ (อ.ศศ.)

 • สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ (อ.บธ.)

 • สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ (อ.วท.)

 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

หน่วยจัดการศึกษา[แก้]

วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ มีหน่วยจัดการศึกษา 9 แห่ง คือ

 1. หน่วยจัดการศึกษาอำเภอพลับพลาชัย จัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม
 2. หน่วยจัดการศึกษาโรงเรียนคูเมืองวิทยาคม
 3. หน่วยจัดการศึกษาโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
 4. หน่วยจัดการศึกษาเทศบาลเมืองนางรอง จัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนทีโอเอวิทยา
 5. หน่วยจัดการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์
 6. หน่วยจัดการศึกษาโรงเรียนกระสังพิทยาคม
 7. หน่วยจัดการศึกษาโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์
 8. หน่วยจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
 9. หน่วยจัดการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมนต์

อ้างอิง[แก้]

 1. "ประวัติการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน : ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน "นำร่อง"". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-08-25. สืบค้นเมื่อ 2012-05-23.
 2. http://www.brcc.ac.th/web/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=103