มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
Eastern Asia University
Logo eau.png
ชื่อย่อมวอ. / EAU
คติพจน์บ่อเกิดแห่งปัญญาคือการศึกษาที่กว้างไกล
(Wisdom Through Global Education)
สถาปนา16 เมษายน พ.ศ. 2539 (23 ปี)
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
อธิการบดีดร.โชติรัส ชวนิชย์
นายกสภาฯศาสตราจารย์พิเศษ สุรเกียรติ์ เสถียรไทย
ที่ตั้ง200 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก (คลอง 6) ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
สีประจำสถาบัน         สีน้ำเงิน-ขาว
เว็บไซต์www.eau.ac.th

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย (อังกฤษ: Eastern Asia University) เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2539[1]

ประวัติ[แก้]

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ก่อตั้งขึ้นโดย คุณชวน และคุณมานี ชวนิชย์ ซึ่งได้บริจาคทุนและที่ดินเพื่อจัดตั้งมหาวิทยาลัย และได้รับอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัย ให้เปิดดำเนินการเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2539 ในช่วงแรกของการดำเนินการ มหาวิทยาลัยกำหนดวิสัยทัศน์ในการดำเนินงานเพื่อการผลิตบัณฑิตรองรับภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมจึงได้มุ่งเน้นในสาขาวิชาด้านวิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ และนิเทศศาสตร์ ต่อมาก็ได้ขยายไปสู่สาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าวได้บรรลุผลเป็นทีน่าพึงพอใจ คือบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยได้งานทำภายในหนึ่งปีนับจากสำเร็จการศึกษา ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ90 ตลอดระยะเวลา 21 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้ขยายการดำเนินการในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันเปิดสอนทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ สังคมศาสตร์ และเทคโนโลยี ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งสิ้น 22 สาขาวิชา มีนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติประมาณ 4,500 คน มีผู้สำเร็จการศึกษาแล้วกว่า 10,000 คน

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย คือ ต้นฝ้ายคำ หรือ ต้นสุพรรณิการ์ ซึ่งเป็นต้นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศทางตะวันตก แต่สามารถขยายพันธุ์และเติบโตแข็งแรงได้ในต่างถิ่น มีดอกสีเหลืองทอง กลีบอ่อนนุ่มซ้อนกัน 5 กลีบ และกลุ่มใบเป็น 5 แฉก หมายถึง ความเป็นสากลร่วมกันของสังคมโลก และสัมผัสทั้งห้าที่จะทำให้การศึกษาเจริญรุ่งเรือง

สีประจำมหาวิทยาลัย คือ สีน้ำเงิน-ขาว หมายถึง ความสง่างามของผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญา

 • สีน้ำเงิน หมายถึง ความมีปัญญา
 • สีขาว หมายถึง ความสง่างาม

คณะวิชา[แก้]

โดยปัจจุบันเปิดสอนทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ สังคมศาสตร์ และเทคโนโลยี ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งสิ้น 22 สาขาวิชา

หลักสูตรปริญญาตรี

คณะกลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์[แก้]

 • คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ
 • คณะบริหารธุรกิจ
 • คณะนิเทศศาสตร์
 • คณะศิลปศาสตร์
 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะรัฐประศาสนศาสตร์
 • คณะวิทยาการจัดการ

คณะกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[แก้]

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะการบิน 
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ[แก้]

 • คณะเภสัชศาสตร์
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์

สถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก[แก้]

บัณฑิตวิทยาลัย[แก้]

หลักสูตรปริญญาโท

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 • หลักสุตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา

หลักสูตรปริญญาเอก

 • หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิชาบริหารการศึกษาและผู้นำการเปลี่ยนแปลง
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

พื้นที่มหาวิทยาลัย[แก้]

สถาปัตยกรรมและสถานที่สำคัญ[แก้]

 • หอนาฬิกา
 • อาคารสำนักหอสมุด
 • อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ตึกA) 6ชั้น
 • อาคารชวน ชวนิชย์ (ตึกC) 6ชั้น
 • อาคารมาณี (ตึกM) 4ชั้น
 • อาคารสิงห์ (อาคารปฏิบัติการแล็บรวม)
 • อาคารโรงอาหารกลาง
 • อาคารกิจกรรมรวม
 • อาคารหอประชุมใหญ่ (อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง)
 • สนามเทนนิส
 • สนามแบตมินตัน
 • สนามฟุตบอล
 • ศาลพระพรหม

บุคลากร[แก้]

อธิการบดี[แก้]

ดร.โชติรัส ชวนิชย์

ชีวิตนักศึกษา[แก้]

การเรียนในมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย โดยทั่วไปจะใช้เวลา 4 ปีการศึกษา แต่สำหรับคณะเภสัชศาสตร์ ใช้เวลา 6 ปีการศึกษา และสำหรับหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลจะใช้เวลา 2 ปีการศึกษา

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา[แก้]

 • กิจกรรมมหาวิทยาลัย

เป็นกิจกรรมเชิงบูรณาการที่ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรได้ทำกิจกรรมในรูปแบบต่างๆร่วมกัน อาทิ การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา การบรรยายพิเศษจากวิทยากรระดับชาติ การแข่งขันกีฬา การบำเพ็ญประโยชน์ ซึ่งจะจัดขึ้นในโครงการสัปดาห์วิชาการ

โครงการ EAU ลูกฝ้ายคำ , โครงการ EAU จิตอาสา

 • กิจกรรมคณะ

แต่ละคณะจะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบและจักกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงศาสตร์วิชา และบูรณาการกิจกรรมกับรายวิชาต่างๆ ตัวอย่างกิจกรรม เช่น

คณะนิติศาสตร์

 • พิธีไหว้ครูกฎหมาย

คณะการบิน

 • พิธีประดับปีกเครื่องหมายการบิน และพิธีประดับบ่าอินทนูชั้นปี

คณะเภสัชศาสตร์

 • พิธีดื่มน้ำปรุงศักดิ์สิทธิ์และประดับเข็ม Rx

คณะพยาบาลศาสตร์

 • พิธีน้อมรำลึกพระคุณครูและติดเข็มชั้นปี

กิจกรรมชมรม[แก้]

 • ชมรมศาสนสัมพันธ์ สาขามุสลิม
 • ชมรมดนตรีไทย
 • ชมรมขับร้องเพลงประสานเสียง East Wind
 • ชมรมล้านนา
 • ชมรมพัฒนาสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อม
 • สโมสรโรตาแรคท์

ชมรมที่จัดตั้งตามศาสตร์วิชา

 • ชมรมนิติอาสา คณะนิติศาสตร์
 • ชมรม English Club คณะศิลปศาสตร์
 • ชมรมพัฒนาบุคลิกภาพสู่อาชีพการบิน คณะการบิน
 • ชมรมคนรักสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์
 • ชมรม Health Science คณะเภสัชศาสตร์

พิธีไหว้ครู

โครงการถวายเทียนพรรษา

โครงการด้านจิตสาธารณะต่างๆ

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

 • จูลี่ วิลาวรรณ แอนเดอร์สัน The Face Thailand Season 3

อ้างอิง[แก้]

 1. สถาบันอุดมศึกษาเว็บไซต์ สกอ.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 14°00′55″N 100°43′23″E / 14.015246°N 100.723020°E / 14.015246; 100.723020