มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
Muban Chombueng Rajabhat University
Mcru.png
ชื่อย่อ มรมจ. MCRU
คติพจน์ สุกมฺมิโก กิตฺติมาวหาติ
(งานสุจริตมีเกียรติทั้งสิ้น)
สถาปนา พ.ศ. 2497
ประเภท มหาวิทยาลัยรัฐ
อธิการบดี ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
นายกสภามหาวิทยาลัย ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์
ที่ตั้ง ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
เว็บไซต์ www.mcru.ac.th
ดูบทความหลักที่: มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (อังกฤษ: Muban Chombueng Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏในอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

ประวัติ[แก้]

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2497 ในชื่อว่า "วิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง" ซึ่งได้ต้นแบบมาจาก Village Institute ของประเทศตุรกี โดย พลเอกมังกร พรหมโยธี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น เพื่อรับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาตอนปลายที่เรียนดีจากชนบททั่วประเทศ มาเป็นนักเรียนทุนเรียน 5 ปี จบประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ไปสอนในท้องถิ่นของตน ต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาลัยครู สถาบันราชภัฏ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามลำดับ

ในปีการศึกษา 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ซึ่งได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 1 ตอนที่พิเศษ 23 ก เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2547 มีผลให้สถาบันราชภัฏทุกแห่งเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 เป็นต้นไป สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจึงมีชื่อใหม่เป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตามพระราชบัญญัตินั้นเป็นต้นมา[1]

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

 • สีน้ำเงิน แทนค่า สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิด และพระราชทาน “สถาบันราชภัฏ”
 • สีเขียว แทนค่า แหล่งที่ตั้งของสถาบันฯ 36 แห่งในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
 • สีทอง แทนค่า ความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา
 • สีส้ม แทนค่า ความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่ก้าวไกลใน 36 สถาบัน
 • สีขาว แทนค่า ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
 • ดอกไม้ประจำสถาบัน ดอกราชพฤกษ์

สีประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

สีประจำสถาบัน น้ำเงิน - เขียว - เหลือง

คณะ[แก้]

ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการในมหาวิทยาลัย[แก้]

 • ผศ.ดร.กิตติคม คาวีรัตน์ คณะครุศาสตร์
 • ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช คณะครุศาสตร์
 • ผศ.รท.สุรีย์ พันธ์รักษ์ คณะครุศาสตร์
 • ผศ.แชล่ม บุญลุ่ม คณะครุศาสตร์
 • ผศ.สุรางค์ มันยานนท์ คณะครุศาสตร์
 • ผศ.ดร.ภัคพิชา แก่นเพ็ชร์ คณะครุศาสตร์
 • ผศ.วรลักษณ์ กลัดแก้ว คณะครุศาสตร์
 • ผศ.อังคณา โรจนไพบูลย์ คณะครุศาสตร์
 • รศ.ดร.สุธาภรณ์ ชยาราตรี คณะครุศาสตร์
 • ผศ.รักตวรรณ ศิริถาพร คณะครุศาสตร์
 • ผศ.วิจิตรา เงินบาท คณะครุศาสตร์
 • ผศ.อรุณี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ คณะครุศาสตร์
 • ผศ.อุทัยวรรณ ดอกพรหม คณะครุศาสตร์
 • ผศ.เสารส ชูศรี คณะครุศาสตร์
 • ผศ.สุนิสา โพธิ์พรม คณะวิทยาการจัดการ
 • ผศ.นัยนา แคล้วเครือ คณะวิทยาการจัดการ
 • ผศ.นงลักษณ์ เพิ่มชาติ คณะวิทยาการจัดการ
 • ผศ.ดร.วรรณา โชคบรรดาลสุข คณะวิทยาการจัดการ
 • ผศ.นัยนา แคล้วเครือ คณะวิทยาการจัดการ
 • ผศ.รุจิพร เจริญศรี คณะวิทยาการจัดการ
 • ผศ.ชุติรัตน์ เจริญสุข คณะวิทยาการจัดการ
 • ผศ.อรรถพล อุสายพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
 • ผศ.กรรณิกา ศิลปวิลาวัณย์ คณะวิทยาการจัดการ
 • ผศ.ดร.ธีระศักดิ์ แสงสัมฤทธิ์ คณะวิทยาการจัดการ
 • ผศ.ดร.วนิดา ตรีสวัสดิ์ คณะวิทยาการจัดการ
 • ผศ.ประเมิล อินทรพิบูลย์ คณะวิทยาการจัดการ
 • ผศ.พรสิริ สุขผ่อง คณะวิทยาการจัดการ
 • ผศ.อัฉรียา โชติกลาง คณะวิทยาการจัดการ
 • ผศ.ลำใย มีเสน่ห์ คณะวิทยาการจัดการ
 • ผศ.สุนีย์ หนูสง คณะวิทยาการจัดการ
 • รศ.ดร.สมิต อินทร์ศิริพงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • ผศ.ดร.วีรพล นามบุญเรือง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • ผศ.ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • ผศ.ประยูร ยงค์อำนวย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • ผศ.ดร.ชรินทร์ นมรักษ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • ผศ.อรนุช จินดาสกุลยนต์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • ผศ.ว่าที่ร้อยตรีวสันต์ นาคเสนีย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • ผศ.วีรยุทธ สุริคำ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สถาบัน/ศูนย์และหน่วยงานในมหาวิทยาลัย[แก้]

ศูนย์ให้การศึกษา[แก้]

 • ศูนย์ให้การเรียนรู้ในเมือง ถนนเลี่ยงเมืองราชบุรี ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
 • วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
 • โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
 • โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดราชบุรี
 • บ้านแม่ต้าน

สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]