มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
Dhurakij Pundit University
ชื่อย่อ มธบ./DPU
คติพจน์ บัณฑิตต้องถึงพร้อมทั้งคุณธรรมและคุณวุฒิ
ประเภท เอกชน
อธิการบดี ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์
นายกสภาฯ ดร.อรัญ ธรรมโน
ที่ตั้ง 110/1-4 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์ www.dpu.ac.th

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของประเทศไทย ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2511[1] ปัจจุบัน เปิดการเรียนการสอนใน 12 คณะ, วิทยาลัยนานาชาติ(DPUIC), วิทยาลัยนานาชาติจีน(KDCIC), วิทยาลัยครุศาสตร์ ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

เนื้อหา

ประวัติ[แก้]

อนุสาวรีย์ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย(ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์และอาจารย์สนั่น เกตุทัต)

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2511 ภายใต้เจตนารมณ์ของ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ และอาจารย์สนั่น เกตุทัต โดยใช้ชื่อสถาบัน "ธุรกิจบัณฑิตย์" ตั้งอยู่ริมคลองประปา ถนนพระราม 6 สามเสน ในยุคเริ่มต้น ต่อมาจึงเปลี่ยนสถานภาพเป็นวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในปี พ.ศ. 2513 และเลื่อนฐานะเป็น "มหาวิทยาลัย" ในปี พ.ศ. 2527

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ในปัจจุบัน

เมื่อมีการพัฒนามากขึ้น และมีการขยายตัวของระบบการศึกษาในประเทศ มหาวิทยาลัยจึงย้ายสถานที่ตั้งมาอยู่ริมคลองประปา ถนนประชาชื่น บนเนื้อที่ 130 ไร่ เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการทางการเรียนการสอน สิ่งอำนวยความสะดวกในรูปแบบที่เอื้ออำนวยประโยชน์ต่อนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับรอง ISO 9001 : 2008 ทั้งระบบ ทุกคณะวิชา ทุกหน่วยงาน ในองค์กร มหาวิทยาลัยถือเป็นมหาวิทยาลัยที่มีสภาวะแวดล้อมสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของสถานศึกษาในประเทศไทย ภายใต้ปรัชญาการดำเนินงานที่ว่า "นักธุรกิจเป็นผู้สร้างชาติ" โดยมี ดร.อรัญ ธรรมโน เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย และ ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ เป็นอธิการบดี

ไฟล์:ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์.jpg
ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดีคนปัจจุบัน

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

ชื่อมหาวิทยาลัย[แก้]

"ธุรกิจบัณฑิตย์" หมายถึง ความรอบรู้ทางด้านธุรกิจ

ตราสัญลักษณ์[แก้]

[แก้]

ตราสัญญลักษณ์แบบเดิม
 • ดวงตรา : เป็นรูปพระสิทธิธาดาประทับนั่งบนแท่น มีวงกลมล้อมรอบ 2 ชั้น ขอบของวงกลมนอกประดับด้วยกลีบบัวซ้อนกัน 32 กลีบ ระหว่างวงกลมนอกกับวงกลมในมีนพรัตน์ หรือดวงแก้ว 9 ดวง วางอยู่ห่างกันเป็นช่วงเท่า ๆ กัน
 • ความหมายของดวงตรา : พระสิทธิธาดา เป็นปางหนึ่งของพระคเณศ เทพเจ้าแห่งความสำเร็จและปัญญา

แบบที่ใช้ในปัจจุบัน[แก้]

โดยตราสัญลักษณ์ใหม่นั้นได้มีการปรับเปลี่ยนในปี 2555 โดยใช้ตัวอักษรตัวย่อ "DPU" และมีสัญลักษณ์ลูกโลกอยู่ที่ปลายด้านบนของตัว U ซึ่งมีลักษณะเป็นสัญลักษณ์ Infinity (∞) ซึ่งหมายถึงการเรียนรู้ที่ไม่ที่สิ้นสุด พร้อมกับสโลแกนใหม่ที่ว่า Progressive University หรือมหาวิทยาลัยแห่งอนาคตที่มุ่งสร้างโอกาส และสร้างอนาคตให้กับนักศึกษาทุกคน

 • DPU : เป็นชื่อย่อภาษาอังกฤษ จากคำว่า Dhurakij Pundit University ใช้สีม่วงเป็นหลักซึ่งเป็นสีประจำมหาวิทยาลัย

สีประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

ม่วง-ฟ้า หมายถึง การปฏิบัติทางธุรกิจ

เพลงประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

คุณมีความจำเป็นต้องรับฟังจากเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย ยินยอมไปตามลิงก์นี้ (ที่ที่ท่านจะไปมีความปลอดภัยสูง)

คติธรรม[แก้]

 • "กมฺมนฺเตน วิสุชฺฌติ" หมายถึง คนบริสุทธิ์ได้ด้วยการงาน
 • "ธมฺโมหเว รกฺขติ ธมฺมจารึ" หมายถึง ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

ภาคภาษาไทย[แก้]


ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรภาษาไทย

สาขาวิชาการเงิน
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
สาขาวิชาการโฆษณา
สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
สาขาวิชาวารสารศาสตร์
สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด
สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัลมีเดียและระบบเกม
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขาวิชาธุรกิจการบิน
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาบูรณาการสุขภาพและความงาม '
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
สาขาวิชาการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม
สาขาวิชาศิลปะการแสดงประยุกต์
สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขาวิชาการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น

หลักสูตรภาคค่ำ

 • คณะบริหารธุรกิจ
 • คณะการบัญชี
 • คณะนิเทศศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรภาษาไทย

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาวิศวกรรมเว็บ
สาขาวิชาการจัดการโทรคมนาคม
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอาคาร
สาขาวิชาการจัดการโซ่อุปทานแบบบูรณาการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
"สาขาวิชาการจัดการความรู้
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับวิสาหกิจสมัยใหม่
"สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ]
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม
สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม
 • หลักสูตรศิลปศาสตรศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

หลักสูตรปริญญาเอก

(ขึ้นตรงกับคณะนิติศาสตร์)

วิทยาลัยนานาชาติ (DPU International College - DPUIC)[แก้]

ดำเนินการสอนโดยคณาจารย์ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มีความรู้และประสบการณ์ในสาขาวิชานั้นในระดับนานาชาติ

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

DPUICInternational Programs

 • English for Business Communication
 • Hospitality and Tourism Management
 • Information Technology
 • Business Administration (International Business)
 • Master of Arts in Integrated

Marketing Communications

 • Master of Business Administration

with concentration in IMC

 • Master of Business Administration

Double Degree with the University of Newcastle, Australia

 • Master of Science in Business Informatics
 • Master of Science in Strategy and Intelligence
 • Doctor of Business Administration
 • Doctor of Philosophy in Business Informatics
 • Doctor of Philosophy in Strategy and Intelligence

วิทยาลัยนานาชาติจีน KUST-DPU Chinese International College (KDCIC)[แก้]

KUST-DPU Chinese International College (KDCIC) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดดำเนินการในปีการศึกษา 2553 เป็นวิทยาลัยนานาชาติจีนที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมทุน เพื่อทำการศึกษาร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนคือ Kunming University of Science and Technology (KUST) กับ Dhurakij Pundit University (DPU) ชื่อย่อว่า KDCIC KDCIC เปิดโอกาสให้ทั้งนักศึกษาไทย นักศึกษาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และนักศึกษาจากนานาชาติ เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ระดับปริญญาตรีในหลักสูตรนานาชาติโดยใช้ภาษาจีนเป็นสื่อการสอน โดย KDCIC ทำหน้าที่ในการสร้างและพัฒนาความร่วมมือด้านต่างๆระหว่างมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์กับสถาบันเครือข่ายในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน


ระดับปริญญาตรี
 • สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ(International Business)

มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตคุณภาพที่สามารถนำความรู้สู่การปฏิบัติงานจริงในด้านการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ การติดต่อเจรจากับคู่ค้าในตลาดต่างประเทศ มีทักษะความรู้ความสามารถในการนำข้อมูลทางธุรกิจเพื่อการวิเคราะห์และตัดสินใจ สามารถดำเนินกลยุทธ์การทำธุรกิจระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งด้านการบัญชี ด้านการบริหารการจัดการ ด้านโลจิสติกส์ ด้านการนำเข้าการส่งออกสินค้าและบริการ ด้านสภาพแวดล้อมของตลาดทั้งระดับภูมิภาคในอาเซียนและระดับนานาชาติ ด้านพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อส่งเสริมศักยภาพความเข้มแข็ง จัดให้มีการฝึกงานและปฏิบัติงานจริงกับบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ

 • การจัดการบริการและการท่องเที่ยว (Hospitality and Tourism Management)

มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตคุณภาพ สามารถนำความรู้สู่การปฏิบัติงานจริงในด้านการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว มีทักษะและความรู้ในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยด้านโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว สามารถดำเนินกลยุทธ์ด้านตลาดธุรกิจการบริการและการท่องเที่ยว เชื่อมโยงกับธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็ง จัดให้มีการฝึกงานและปฏิบัติจริงกับธุรกิจชั้นนำด้านการบริการและการท่องเที่ยว

 • หลักสูตรพิเศษ

หลักสูตรความร่วมมือกับ Kunming University of Science and Technology (KUST) หลักสูตรของ KUST ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี สาขาวิชาภาษาจีนสำหรับชาวต่างชาติ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนภาษาจีนที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ภาษาจีนมาก่อน โดยปีที่ 1-2 เรียนที่ Dhurakij Pundit University (DPU) ปีที่ 3-4 ไปเรียนที่ Kunming University of Science and Technology (KUST) เมือง Kunming ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

หน่วยงาน[แก้]

สถาบัน/ศูนย์และหน่วยงานในมหาวิทยาลัย[แก้]

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์[แก้]

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2524 โดยการรวมตัวของนักศึกษาจากทุกคณะ ภายใต้การสนับสนุนของ ท่านอดีตอธิการบดี ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ที่ ต้องการให้องค์กรนี้เป็นศูนย์รวมของศิษย์เก่า ไม่ว่าจะเป็นยุคของสถาบัน หรือวิทยาลัย เพื่อร่วมกันทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งในคณะก่อตั้งดังกล่าว ได้รับแนวทางมาปฏิบัติ และมีการยื่นจดทะเบียนขอจัดตั้งเป็น “สมาคมนักศึกษาเก่าวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์” อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อเดือนพฤษภาคม 2524 โดยมี คุณธารา รัตนพิภพ (ศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์) เป็นนายกสมาคมคนแรก (พ.ศ. 2524 - 2526) มีเงินทุนในการดำเนินงานของสมาคมฯ จำนวน 50,000 บาท ซึ่งเป็นเงินที่เกิดขึ้นจากรายได้ในการฉลองปริญญาบัตร ที่สำเร็จการศึกษา โดยมีที่ทำการของสมาคมฯ อยู่ที่ 73 ถนนพระราม 6 สามเสนใน กรุงเทพฯ

ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2538 ในสมัยที่ท่าน ศาสตราจารย์ไพฑูรย์ พงศะบุตร ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ได้มีการยื่นขอเปลี่ยนแปลงชื่อและข้อบังคับสมาคมฯใหม่เป็น “สมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์” เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานะภาพของมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ในแต่ละยุคได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เรื่อยมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความกรุณาอย่างยิ่งจากท่านผู้บริหารมหาวิทยาลัย ในการอนุญาตให้ใช้สถานที่บริเวณชั้นล่างของอาคารสำนักอธิการบดี เป็นสถานที่ตั้งและทำงานของสมาคมฯ

ปัจจุบันสมาคมฯ มีสมาชิก ประมาณ 25,000 คน และจะยังคงมีอัตราเพิ่มขึ้นทุกปี จากบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาออกไป รับใช้สังคม และสมาคมฯ มีนโยบายที่ต้องการจะขยายส่วนงานของศิษย์เก่าและสมาชิกออกไปในภาคต่าง ๆ เพื่อ ประสานความดีงามและเป็นประโยชน์ให้กับสังคมต่อไป[2]

คุณภาพของมหาวิทยาลัย[แก้]

ในด้านคุณภาพ[แก้]

รางวัลการประกันคุณภาพการศึกษา ประเภทดีเลิศ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้รับรางวัลระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ประเภทดีเลิศ ประจำปี 2551-2552 จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งเดียวของประเทศที่ได้รับรางวัลประเภทดีเลิศในปีนี้ ทั้งนี้มีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลประเภทดีเลิศในครั้งนี้ด้วย

มหาวิทยาลัยผ่านการประเมินหลักสองครั้งในปีนี้ (2552-2553)

 • การประเมินตามมาตรฐาน สกอ. (ซึ่งประกอบด้วยผู้ประเมินจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐ คือ นิด้า จุฬา และธรรมศาสตร์) ได้ผลการประเมินในระดับดี โดยผู้ประเมินได้ระบุจุดเด่นของมหาวิทยาลัยในเรื่องนวัตกรรมและการดูแลนักศึกษาที่ดี

การประเมินและยกระดับระบบบริหารคุณภาพจากมาตรฐาน ISO 9001:2000 เป็น ISO 9001:2008 โดยรับการประเมินจาก Bureau Veritas Certification (ซึ่งเป็นบริษัทระดับท็อปเท็นในบรรดาบริษัทผู้ตรวจ และมีอายุกว่า 180 ปี) ปรากฏว่าผ่านโดยได้รับการรับรองว่าได้บริหารจัดการตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 ทำให้ มธบ. ยังคงเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกและแห่งเดียวที่ได้การรับรองคุณภาพที่มีมาตรฐานและกระบวนการประเมินระดับสากลนี้ครบทุกหน่วยงานและทุกระบบงาน

งานอื่นในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย[แก้]

ได้แก่ งานวิจัย งานบริการวิชาการ และงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 • งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมนั้น ได้คะแนนเต็มหรือเกือบเต็มในการประเมินทุกครั้ง
 • งานวิจัย และงานบริการวิชาการนั้น ควรจะประเมินร่วมกัน ถ้านับตามปริมาณโครงการ ผลงานวิจัยที่ทำใน 3 ปีหลังแยกเป็นงานที่ได้รับทุนจากภายนอกและภายในมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย กล่าวคือ
ปี พศ. ทุนภายนอก ทุนภายใน รวม
2549 19 โครงการ 41 โครงการ 60 โครงการ
2550 29 โครงการ 51 โครงการ 80 โครงการ
2551 16 โครงการ 48 โครงการ 59 โครงการ

การยอมรับจากหน่วยงานอื่น (รวมถึงคู่แข่ง)[แก้]

ยังคงได้รับการยอมรับอย่างต่อเนื่อง โดยมีสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ขอเข้าดูงานของมหาวิทยาลัยเราอย่างสม่ำเสมอ แม้ว่าจำนวนอาจลดลงไปบ้างซึ่งน่าจะเป็นเพราะได้มาดูไปแล้วอย่างต่อเนื่องมาหลายปี แต่ในรอบปีที่ผ่านมาก็มีมหาวิทยาลัยสถาบัน และหน่วยงานทั้งของรัฐและเอกชน ขอเข้าดูงานของมหาวิทยาลัย รวม 25 ครั้ง โดยมีผู้เข้าเยี่ยมดูงานซึ่งเป็นทั้งผู้บริหารระดับอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และนักเรียนอนุบาล รวมกว่า 900 คน

ผลการประกวดและการแข่งขันระดับชาติของนักศึกษา[แก้]

ในรอบปีที่ผ่านมา นักศึกษาของ มธบ. ชนะได้รับรางวัลต่างๆ ประมาณ 50 รายการ จำนวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลประมาณ 150 คน (เท่ากับ 1 เปอร์เซ็นต์ของนักศึกษาทั้งหมดโดยประมาณ) ทั้งนี้รับเฉพาะการประกวดและการแข่งขันที่เกี่ยวกับวิชาการและสังคมเท่านั้น ไม่นับรางวัลทางการกีฬา

ผลการได้งานทำของบัณฑิต[แก้]

จากการสำรวจครั้งสุดท้ายในพิธีประสาทปริญญาครั้งที่แล้ว ปรากฏว่าบัณฑิตแทบทุกคณะวิชาได้งานทำภายในเวลา 6 เดือนในระดับ 70 ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ ดีกว่าในปีก่อนหน้านั้น ส่วนผลการประเมินบัณฑิตของ มธบ. โดยนายจ้าง (ผู้จบการศึกษา 2546 – 2549 สำรวจปี 2551) จากคะแนนเต็ม 5 ผลเป็นดังนี้

 • อุปนิสัย ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ความขยัน อดทน ความยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 4.31 ระดับดีมาก
 • ทักษะในการทำงาน ทำงานได้ด้วยตนเอง รับผิดชอบ ขยันอดทน สามารถบริหารจัดการ สนใจเรียนรู้ ฯลฯ 4.14 ระดับดี
 • ความรู้ วิชาการ ความรอบรู้ ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ วิเคราะห์วิจัย 3.9 ระดับดี

เป้าหมายในอนาคตอันสั้น มธบ. ควรจะพัฒนาตนเองเพื่อก้าวขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการเรียนการสอนดีที่สุด (Best teaching university) และเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่คุ้มค่าที่สุด (Best value-for-money private university)

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

 • รวิชญ์ เทิดวงศ์ - นักแสดง, นายแบบ
 • ศุภณัฐ เฉลิมชัยเจริญกิจ - สุดยอดนักล่าฝัน จากรายการ ทรู อะคาเดมี แฟนเทเชีย ปี 2
 • พฤทธิพงศ์ ศรีมาจันทร์ - ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย ฝ่ายกฎหมายและคดี ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • ธานินทร์ เลาหเพียงศักดิ์ - ผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
 • ปรียานุช นันทโชติ - ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
 • ก่อเกียรติ พาณิชยารมณ์ - ประธานกรรมการธุรกิจโฆษณา และโปรโมเตอร์จัดมวยโลก
 • ชยันต์ จันทวงศาทร - ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
 • กร พุ่มดอกมะลิ - ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและส่งเสริมการขาย ที่บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • วรวิทย์ นิลเวช - เจ้าของบริษัท อินฟินิตี้ ทัวร์ แพลนเนอร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจทัวร์ทั้งภายในและต่างประเทศ
 • ธงทอง ทองเต็ม - ผู้จัดการสำนักงานฝึกอบรมสถาบันที่ปรึกษาพัฒนาองค์การ (สพอ.), ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ศพม.)
 • สุเมธ สุเมธาอักษร - เจ้าของบริษัทไทยรสทิพย์ จำกัด ดำเนินธุรกิจแปรรูปอาหารจำพวกเครื่องปรุงรสโดยจัดจำหน่ายทั้งภายในและส่งออกต่างประเทศ
 • ประพัทธ์โชต ธนวรศาสตร์ - ผู้อำนวยการบริหาร หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ข้อมูลทั่วไป[แก้]

ธรรมเนียมประเพณีและข้อควรปฏิบัติภายในสถาบัน[แก้]

ระเบียบนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีระเบียบ ว่าด้วยเรื่องการแต่งกายของนักศึกษา ที่เคร่งคัด ทุกวันจะมีอาจารย์ 5 ถึง 6 คน เดินดูการแต่งกายของนักศึกษา หากผิดระเบียบจะตักเตือน จดชื่อและจะเรียกมาตรวจสอบการแต่งกายในวันถัดไป มีข้อตกลงกันกับนักศึกษาที่เป็นดารา ว่าจะต้องไม่มีการแต่งตัวจนเกินขอบเขตทั้งที่อยู่ในและนอกมหาวิทยาลัย หากมีการฝ่าฝืนก็จะตักเตือน ทำทัณฑ์บนตัดคะแนนความประพฤติ เชิญผู้ปกครองมาพบ และเข้าค่ายคุณธรรมปลุกจิตสำนึกบำเพ็ญประโยชน์[3]

การแต่งกายของนักศึกษา เนื่องจากปัจจุบันนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีค่านิยมในการแต่งกาย ชุดนักศึกษาที่หลายหลากมีทั้งแต่งตัวได้ถูกต้อง เหมาะสมและไม่ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการยกย่องและส่งเสริมนักศึกษาที่ ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยในเรื่องการแต่งกาย และเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทางแผนกวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษาจึงจัดให้มีโครงการ “DPUSMART” ขึ้นเพื่อประโยชน์ของนักศึกษาเอง

 • จัดทำบัตร DPU SMART เพื่อใช้ประทับตราตรวจสอบการแต่งกาย
 • ประชาสัมพันธ์การใช้บัตร DPU SMART และของรางวัลจากการสะสมแต้ม
 • มอบรางวัลและเกียรติบัตร เพื่อเป็นการยกย่องนักศึกษาที่แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

ระบบการบริการนักศึกษาและบุคลากร[แก้]

ระบบ DPU LSS ระบบ DPU LSS (DPU Learning Support System) คือ ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน ในรูปแบบโฮมเพจส่วนตัวของอาจารย์ เป็นระบบที่ช่วยเพิ่มช่องทาง การติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ และนักศึกษา ช่วยลดช่องว่างระหว่างกัน ให้อาจารย์สามารถ ส่งข้อมูลข่าวสารที่สำคัญเกี่ยวกับวิชาเรียนให้นักศึกษาได้อย่างทั่วถึง และนักศึกษาสามารถติดตามข่าวสาร ของวิชาเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ระบบ DPU LSS ประกอบด้วย ข้อมูลอาจารย์ ประกาศ บทความวิชาการ เอกสารประกอบการสอน การส่งงาน กระดานสนทนา ตารางสอน ชั่วโมงให้คำปรึกษา นอกจากนี้ยังสามารถส่งข้อความถึงอาจารย์ได้โดยตรง

ระบบSLCM - Student Life Cycle Management (SAP) เป็นระบบงานที่ครอบคลุมการบริหารจัดการ เพื่อใช้ในการจัดการฐานข้อมูลนักศึกษา ตั้งแต่ “รับสมัคร” จนถึง “รับปริญญา” รวมถึง “ข้อมูลศิษย์เก่า" อันประกอบไปด้วยระบบงานหลักๆ ทั้งหมด 15 ระบบ ได้แก่

 • การรับสมัครนักศึกษา
 • การขึ้นทะเบียนนักศึกษา
 • การจัดตารางเรียน
 • การเทียบโอนรายวิชา
 • การลงทะเบียนนักศึกษา
 • การจัดสอบ
 • การให้เกรดและประเมินผล
 • การเลื่อนชั้นปี
 • การสำเร็จการศึกษา
 • ระบบข้อมูลสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน และคณะ
 • ระบบข้อมูลสำหรับนักศึกษา
 • ศิษย์เก่า
 • ปฏิทินการศึกษา
 • โครงสร้างหลักสูตร
 • ข้อมูลประวัตินักศึกษา

ทัศนีย์ภาพ[แก้]

เป็นมหาวิทยาลัยที่มีต้นไม้ในบริเวณสถาบันที่มากที่สุดในประเทศไทย

ภาพภายใน มหาวิทยาลัยธุรกิจฯ

การเดินทาง[แก้]

การเดินทางด้วยรถโดยสารฯ
*รถโดยสารประจำทาง ขสมก. 24, 66, 70, 1076

 • รถโดยสารประจำทางขนาดเล็กสีฟ้า สายสามัคคี-เดอะมอลล์งามวงศ์วาน (วงกลม)
 • รถโดยสารประจำทางขนาดเล็กสีแดง สายพงษ์เพชร-ท่าทราย
 • รถตู้ สายอนุสาวรีย์ฯ-ม.ธุรกิจฯ นั่งจากท่ารถบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลพระมงกุฎฯ
 • รัตนาธิเบศร์,บางบัวทอง รถโดยสารฯ สาย 134 --> เดอะมอลล์งามวงศ์วาน --> รถโดยสารประจำทางขนาดเล็กสีฟ้า
 • ลาดพร้าว,บางกะปิ รถโดยสารประจำทางฯ สาย 545 --> ตลาดพงษ์เพชร --> รถโดยสารประจำทางขนาดเล็กสีแดง
 • ลำลูกกา,บางเขน รถโดยสารประจำทางฯ สาย 114, 522 -- > ตลาดพงษ์เพชร --> รถโดยสารประจำทางขนาดเล็กสีแดง
 • ศรีย่าน,บางโพ,เกียกกาย รถโดยสารประจำทางฯ สาย 66
 • อนุสาวรีย์ชัยฯ,จตุจักร รถโดยสารประจำทางฯ สาย 24, 63 สำหรับผู้ที่นั่งสาย 63 --> ตลาดพงษ์เพชร --> รถโดยสารประจำทางขนาดเล็กสีแดง

การเดินทางด้วยรถไฟฟ้า

 • รถไฟฟ้า บีทีเอส ลงสถานีหมอชิต --> รถโดยสารฯ สาย 63 --> ตลาดพงษ์เพชร --> รถโดยสารประจำทางขนาดเล็กสีแดง
 • รถไฟฟ้ามหานคร ลงสถานีบางซื่อ --> ต่อรถโดยสารฯ สาย 70
 • รถไฟฟ้ามหานคร ลงสถานีจัตุจักร --> ต่อรถโดยสารฯ สาย 63 --> ตลาดพงษ์เพชร --> รถโดยสารประจำทางขนาดเล็กสีแดง

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]