สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้
ชื่อย่อสอกต. / SVIA
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี
สถาปนา30 เมษายน พ.ศ. 2556
นายกสภาฯนายรักเกียรติ แก้วจำนง
อธิการบดีนายวิศวะ คงแก้ว
อธิการบดีนายวิศวะ คงแก้ว
ที่ตั้ง
244/72 หมู่ที่ 7
ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250
วิทยาเขต
สี    สีเขียว-ขาว-เหลือง
เว็บไซต์www.svia.ac.th

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ (อังกฤษ: Southern Region Institute of Vocational Education in Agriculture) เป็นสถาบันการอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เกิดจากการรวมตัวกันของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี และวิทยาลัยประมงในกลุ่มภาคใต้ เพื่อทำหน้าที่ผลิตปัญญาชนด้านเกษตรกร ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทย และเพิ่มอัตรากำลังคนอาชีวศึกษาให้ได้รับการศึกษาขั้นสูง โดยเปิดทำการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรี (สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ) โดยมีศูนย์กลางตั้งอยู่ภายในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประวัติ[แก้]

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2556 โดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศกฎกระทรวง เรื่อง การรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร พ.ศ. 2556[1] ให้จัดตั้ง สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ซึ่งรวมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี และวิทยาลัยประมงในกลุ่มภาคใต้ ประกอบด้วย 12 วิทยาลัย ดังนี้

ต่อมาเมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2558 ได้มีการจัดตั้งส่วนราชการในสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้เพิ่มเติม ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งส่วนราชการในสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา[2] จำนวน 6 ส่วนราชการ ได้แก่

 • สํานักงานผู้อํานวยการสถาบัน
 • สํานักพัฒนาวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
 • สํานักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา
 • สํานักพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาและกิจการพิเศษ
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
 • อาชีวศึกษาบัณฑิต

ปัจจุบัน สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ได้เปิดทำการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรี (สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ) โดยมีศูนย์กลางการบริหารตั้งอยู่ภายในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

การบริหาร[แก้]

นายกสภา[แก้]

ทำเนียบนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้
ลำดับ รายนาม วาระการดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1. ดร.รักเกียรติ แก้วจำนง 29 ตุลาคม พ.ศ. 2556–ปัจจุบัน

ผู้อำนวยการ[แก้]

ทำเนียบผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้
ลำดับ รายนาม วาระการดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1. นายวิศวะ คงแก้ว พ.ศ. 2556–ปัจจุบัน

การศึกษา[แก้]

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ประกอบด้วย 6 ส่วนราชการ 4 สาขาวิชา และ 12 วิทยาลัย ดังนี้

ส่วนราชการ[แก้]

สาขาวิชา[แก้]

วิทยาลัย [แก้]

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้
วิทยาลัย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาตรี หมายเหตุ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
(Krabi College of Agriculture and Technology)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • สาขาวิชาการเกษตร
 • สาขาวิชาการท่องเที่ยว
 • สาขาวิชาการผลิตพืช
 • สาขาวิชาการผลิตสัตว์
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาช่างเกษตร
 • สาขาวิชาผลิตสัตว์น้ำ
 • สาขาวิชาพืชศาสตร์
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 • สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • สาขาวิชาการเกษตร
 • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศ
 • สาขาวิชาการท่องเที่ยว
 • สาขาวิชาการผลิตสัตว์
 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชาพืชสวน
KBCAT
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
(Chumphon College of Agriculture and Technology)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาช่างยนต์
หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาช่างกลเกษตร
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
 • สาขาวิชาพืชศาสตร์
 • สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 • สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
CPCAT
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
(Trang College of Agriculture and Technology)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
 • สาขาวิชาพืชศาสตร์
 • สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 • สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
TRCAT
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
(Nakhon Si Thammarat College of Agriculture and Technology)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
 • สาขาวิชาพืชศาสตร์
 • สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
NSCAT
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
(Phang Nga College of Agriculture and Technology)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชาพืชศาสตร์
 • สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 • สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
PNCAT เก็บถาวร 2020-11-23 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
(Phatthalung College of Agriculture and Technology)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • สาขาวิชาพืชศาสตร์
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
PTCAT
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
(Ranong College of Agriculture and Technology)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชาพืชศาสตร์
 • สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
RNCAT
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
(Songkhla College of Agriculture and Technology)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาช่างยนต์
หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชาช่างกลเกษตร
 • สาขาวิชาพืชศาสตร์
 • สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
SKCAT
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล
(Satun College of Agriculture and Technology)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สาขาวิชาพืชศาสตร์
 • สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
STCAT เก็บถาวร 2020-09-26 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
(Surat Thani College of Agriculture and Technology)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
 • สาขาวิชาพืชศาสตร์
 • สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
SRCAT
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
(Prince of Chumphon Fisheries College)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
PCFC เก็บถาวร 2017-05-31 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
(Tinsuranonda Fisheries College)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ
 • สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • สาขาวิชาการเดินเรือ
 • สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ
 • สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
TSFC

พื้นที่สถาบัน[แก้]

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ประกอบด้วย 10 พื้นที่ และ 12 วิทยาลัย ดังนี้

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. กฎกระทรวง เรื่อง การรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๖
 2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งส่วนราชการในสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา