คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตราโรจนากร
คําขวัญผู้มีปัญญาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน
ชื่ออังกฤษFaculty of Technology,
Mahasarakham University
อักษรย่อทล. / TE
สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ที่อยู่เลขที่ 41 หมู่ 20 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
วันก่อตั้ง7 สิงหาคม พ.ศ. 2529 (35 ปี)
คณบดีรศ.ดร.สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ[1]
วารสารวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สีประจําคณะ     สีชมพู
สัญลักษณ์อะตอมล้อมเกียร์
เว็บไซต์www.techno.msu.ac.th

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (อังกฤษ: Faculty of Technology, Mahasarakham University) เป็นส่วนราชการไทยระดับคณะวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทำหน้าที่สอนด้านการเกษตร การประมงและเทคโนโลยี เป็นคณะลำดับที่ 4 ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประวัติ[แก้]

ด้านหน้าคณะเทคโนโลยี
อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

คณะเทคโนโลยี เป็นคณะแรกที่จัดตั้งภายใต้ชื่อมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม และเป็นคณะที่ 5 ถัดจากคณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์[2]ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ภายหลังคณะมนุษย์ศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์รวมกันเป็นคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส่งผลให้เป็นคณะที่ 4 ที่จัดตั้งขึ้น)

คณะเทคโนโลยีได้รับการแต่งตั้งโดยปรากฏในพระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 103 ตอนที่ 139 ลงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2529] ในฐานะ“คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”[3] เป็นหน่วยงานราชการของมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในวิทยาเขตมหาสารคาม โดยมีทั้งหมด 7 ภาควิชา[4] คือ

 • ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
 • ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนศาสตร์
 • ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 • ภาควิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 • ภาควิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
 • ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุศาสตร์
 • ภาควิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

ต่อมาในวันที่ 9 ธันวาคม 2537 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ส่งผลให้คณะเทคโนโลยีถูกโอนย้ายมาสังกัดยังมหาวิทยาลัยแห่งใหม่นี้ เป็น “คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม”[5] ดังปรากฏในปัจจุบัน

คณะเทคโนโลยีเป็น 1 ใน 4 คณะในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคามหลังจากที่ยกฐานะขึ้นจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ แบ่งส่วนราชการเป็น 3 ภาควิชาซึ่งประกอบด้วย ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร แบ่งการบริหารจัดการเป็น 5 สาขาวิชา คือ เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีการผลิตพืช เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ซึ่งรับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีจำนวน 5 หลักสูตร[6]

ในปีการศึกษา 2545 ได้เริ่มการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเป็นหลักสูตรแรกและในวันที่ 1 พฤษภาคม 2549 สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ได้ย้ายไปสังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ในปีงบประมาณ 2550 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ได้แยกออกจากคณะเทคโนโลยีเพื่อไปจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ ในชื่อสาขาวิชาสัตวศาสตร์[7]

ในปีงบประมาณ 2552 มีการย้ายคณะเทคโนโลยีจากเขตพื้นที่ในเมือง มายัง เขตพื้นที่ขามเรียง

ในปีงบประมาณ 2555 สาขาวิชาสัตวศาสตร์และสาขาวิชาประมงได้ย้ายมาสังกัดคณะเทคโนโลยี

ในปัจจุบัน คณะเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานในระบบราชการของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม แบ่งการบริหารงานออกเป็นสำนักงานเลขานุการคณะเทคโนโลยี และภาควิชาจำนวน 3 ภาควิชา สามารถอำนวยการสอนได้ 3 หลักสูตร 13 สาขาวิชา ทำการเรียนการสอนที่อาคารเรียนรู้และปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (ม.ใหม่) และเขตพื้นที่นาสีนวลอันได้แก่ อาคารเรียนรู้การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารและเทคโนฟาร์ม

สัญลักษณ์[แก้]

 • สัญลักษณ์ประจำคณะ

สัญลักษณ์ประจำคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คือ อะตอมล้อมเกียร์

 • สีประจำคณะ

     สีชมพู

หนว่ยงานภายใน[แก้]

 • สำนักงานเลขานุการ
  • กลุ่มงานบริหาร
  • กลุ่มงานนโยบาย แผนและคลัง
  • กลุ่มงานวิชาการและพัฒนานิสิต
 • ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
 • ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 • ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์
 • ศูนย์เรียนรู้การเกษตรอัจฉริยะ
 • ฟาร์มมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดทำการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรี โทและเอกใน 3 หลักสูตร 13 สาขาวิชา ดังนี้

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม[8]
สำนักวิชา/ภาควิชา/สาขาวิชา ระดับปริญญาบัณฑิต ระดับปริญญามหาบัณฑิต ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต

ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 • สาขาวิชาประมง

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและธุรกิจชีวภาพ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
 • สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)

ทำเนียบคณบดี[แก้]

รายนามคณบดีคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันมีดังนี้ (เท่าที่มีการบันทึก)

ทำเนียบผู้บริหารคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณบดีคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. ไม่ทราบข้อมูล พ.ศ. 2529 - 2537
คณบดีคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. ไม่ทราบข้อมูล พ.ศ. 2537 - 2542
2. รศ.สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์ พ.ศ. 2542 - 2546
3. รศ.สัณห์ พณิชยกุล พ.ศ. 2546 - 2548
4. ศ.สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ พ.ศ. 2548 - 2551
5. ผศ.รำไพ เกณฆ์สาคู พ.ศ. 2552 - 2556
6. รศ.ดร.อนุชิตา มุ่งงาม พ.ศ. 2556 - 2560
7. รศ.ดร.อนุชิตา มุ่งงาม พ.ศ. 2560 - 2564
8. รศ.ดร.สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี เป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น

สถานที่ตั้งและพื้นที่[แก้]

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งอยู่เลขที่ 41 หมู่ 20 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย ระหว่างอาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ และอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และปลีคลินิกของคณะสาธารณสุขศาสตร์

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

 1. คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 2. เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อ้างอิง[แก้]

 1. คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : คณบดีคณะเทคโนโลยี 19 กันยายน 2564.
 2. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : ประวัติคณะศึกษาศาสตร์ มหาสารคาม 19 กันยายน 2564.
 3. ราชกิจจานุเบกษา : พระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 103 ตอนที่ 139 ลงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2529 19 กันยายน 2564.
 4. ราชกิจจานุเบกษา. ประกาสทบวงมหาวิทยาลัย : การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๒๙ สืบค้นเมื่อ 28 สิงหาคม 2564.
 5. ประวัติคณะเทคโนโลยี
 6. คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ประวัติคณะเทคโนโลยี. 16 มิถุนายน 2564.
 7. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ประวัติคณะสัตวแพทยศาสตร์. 16 มิถุนายน 2564.
 8. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, รายงานข้อมูลพื้นฐานประจำปี 2563 หน้า 135, 31 มีนาคม 2564