คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตราโรจนากร
คําขวัญผู้มีปัญญาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน
ชื่ออังกฤษFaculty of Technology,
Mahasarakham University
อักษรย่อทล. / TE
สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ที่อยู่เลขที่ 41 หมู่ 20 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
วันก่อตั้ง7 สิงหาคม พ.ศ. 2529 (34 ปี)
คณบดีรศ.ดร.สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ[1]
วารสารวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สีประจําคณะ     สีชมพู
สัญลักษณ์อะตอมล้อมเกียร์
เว็บไซต์www.techno.msu.ac.th

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (อังกฤษ: Faculty of Technology, Mahasarakham University) เป็นส่วนราชการไทยระดับคณะวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทำหน้าที่สอนด้านการเกษตร การประมงและเทคโนโลยี เป็นคณะลำดับที่ 4 ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประวัติ[แก้]

ด้านหน้าคณะเทคโนโลยี
อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

คณะเทคโนโลยี เป็นคณะแรกที่จัดตั้งภายใต้ชื่อมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม และเป็นคณะที่ 5 ถัดจากคณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์[2]ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ภายหลังคณะมนุษย์ศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์รวมกันเป็นคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส่งผลให้เป็นคณะที่ 4 ที่จัดตั้งขึ้น)

คณะเทคโนโลยีได้รับการแต่งตั้งโดยปรากฏในพระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 103 ตอนที่ 139 ลงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2529 ในฐานะ“คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” เป็นหน่วยงานราชการของมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในวิทยาเขตมหาสารคาม โดยมีทั้งหมด 4 สาขาคือ

 • สาขาเทคโนโลยีอาหารและโภชนศาสตร์
 • สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
 • สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 • สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

ต่อมาในวันที่ 9 ธันวาคม 2537 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ส่งผลให้คณะเทคโนโลยีถูกโอนย้ายมาสังกัดยังมหาวิทยาลัยแห่งใหม่นี้ เป็น “คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม”[3] ดังปรากฏในปัจจุบัน

คณะเทคโนโลยีเป็น 1 ใน 4 คณะในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคามหลังจากที่ยกฐานะขึ้นจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ แบ่งส่วนราชการเป็น 3 ภาควิชาซึ่งประกอบด้วย ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร แบ่งการบริหารจัดการเป็น 5 สาขาวิชา คือ เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีการผลิตพืช เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ซึ่งรับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีจำนวน 5 หลักสูตร[4]

ในปีการศึกษา 2545 ได้เริ่มการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเป็นหลักสูตรแรกและในวันที่ 1 พฤษภาคม 2549 สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ได้ย้ายไปสังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ในปีงบประมาณ 2550 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ได้แยกออกจากคณะเทคโนโลยีเพื่อไปจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ ในชื่อสาขาวิชาสัตวศาสตร์[5]

ในปีงบประมาณ 2552 มีการย้ายคณะเทคโนโลยีจากเขตพื้นที่ในเมือง มายัง เขตพื้นที่ขามเรียง

ในปีงบประมาณ 2555 สาขาวิชาสัตวศาสตร์และสาขาวิชาประมงได้ย้ายมาสังกัดคณะเทคโนโลยี

ในปัจจุบัน คณะเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานในระบบราชการของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม แบ่งการบริหารงานออกเป็นสำนักงานเลขานุการคณะเทคโนโลยี และภาควิชาจำนวน 3 ภาควิชา สามารถอำนวยการสอนได้ 3 หลักสูตร 13 สาขาวิชา ทำการเรียนการสอนที่อาคารเรียนรู้และปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (ม.ใหม่) และเขตพื้นที่นาสีนวลอันได้แก่ อาคารเรียนรู้การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารและเทคโนฟาร์ม

สัญลักษณ์[แก้]

 • สัญลักษณ์ประจำคณะ

สัญลักษณ์ประจำคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คือ อะตอมล้อมเกียร์

 • สีประจำคณะ

     สีชมพู

หนว่ยงานภายใน[แก้]

 • สำนักงานเลขานุการ
  • กลุ่มงานบริหาร
  • กลุ่มงานนโยบาย แผนและคลัง
  • กลุ่มงานวิชาการและพัฒนานิสิต
 • ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
 • ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 • ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดทำการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรี โทและเอกใน 3 หลักสูตร 13 สาขาวิชา ดังนี้

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม[6]
สำนักวิชา/ภาควิชา/สาขาวิชา ระดับปริญญาบัณฑิต ระดับปริญญามหาบัณฑิต ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต

ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 • สาขาวิชาประมง

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและธุรกิจชีวภาพ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
 • สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)

ทำเนียบคณบดี[แก้]

รายนามคณบดีคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันมีดังนี้ (เท่าที่มีการบันทึก)

ทำเนียบผู้บริหารคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณบดีคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. ไม่ทราบข้อมูล พ.ศ. 2529 - 2537
คณบดีคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. ไม่ทราบข้อมูล พ.ศ. 2537 - 2542
2. รศ.สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์ พ.ศ. 2542 - 2546
3. รศ.สัณห์ พณิชยกุล พ.ศ. 2546 - 2548
4. ศ.สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ พ.ศ. 2548 - 2551
5. ผศ.รำไพ เกณฆ์สาคู พ.ศ. 2552 - 2556
6. รศ.ดร.อนุชิตา มุ่งงาม พ.ศ. 2556 - 2560
7. รศ.ดร.อนุชิตา มุ่งงาม พ.ศ. 2560 - 2564
8. รศ.ดร.สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี เป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น

สถานที่ตั้งและพื้นที่[แก้]

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งอยู่เลขที่ 41 หมู่ 20 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย ระหว่างอาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ และอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และปลีคลินิกของคณะสาธารณสุขศาสตร์

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

 1. คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 2. เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อ้างอิง[แก้]

 1. คณบดีคณะเทคโนโลยี
 2. 4 คณะแรกเริ่มยุคมศว. มหาสารคาม
 3. ประวัติคณะเทคโนโลยี
 4. คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ประวัติคณะเทคโนโลยี. 16 มิถุนายน 2564.
 5. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ประวัติคณะสัตวแพทยศาสตร์. 16 มิถุนายน 2564.
 6. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, รายงานข้อมูลพื้นฐานประจำปี 2563 หน้า 135, 31 มีนาคม 2564