สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม.svg
คําขวัญยุ้งฉางแห่งภูมิปัญญา พัฒนาสังคมแบบยั่งยืน
ชื่ออังกฤษThe Research Institute of Northeastern Arts and Culture, Mahasarakham University
อักษรย่อRINAC
สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ที่อยู่เลขที่ 269 หมู่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันก่อตั้ง22 กรกฎาคม พ.ศ. 2529 (35 ปี)
คณบดีนายทม เกตุวงษา
วารสารวารสารวิถีทรรศน์ศิลปะและวัฒนธรรม
สีประจําคณะ     สีน้ำตาลแดง
เว็บไซต์https://rinac.msu.ac.th

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน (อังกฤษ: The Research Institute of Northeastern Arts and Culture) เป็นสถาบันหนึ่งในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นหน่วยงานสนับสนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีฐานะเทียบเท่าคณะวิชา เปิดขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2529 โดยพัฒนามาจากศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประวัติ[แก้]

อาคารสถาบันวิจัยศิลปและวัฒนธรรมอีสาน

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน เริ่มก่อตั้งในนาม ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีที่ตั้งอยู่ ณ ภาควิชาศิลปะและวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม จนกระทั่งวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2529 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ อนุมัติในหลักการให้จัดตั้งเป็น “สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน” และในวันที่ 12 พฤศจิกายน ปีเดียวกัน ทบวงมหาวิทยาลัยประกาศให้ “ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” เป็น “สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน” โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษเล่ม 103 ตอนที่ 198 หน้า 9-10 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2529 ซึ่งถือเป็นหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ[1][2]

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน 42 ล้านบาท สร้างอาคารของสถาบันฯ เป็นอาคารทรงไทยอีสานประยุกต์ 4 ชั้นซึ่งมีเอกลักษณ์แสดงถึงความงามทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมของชาวอีสาน เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลทางศิลปะและวัฒนธรรมอีสานการวิจัยและเผยแพร่ตามนโยบายการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม[3]

พ.ศ. 2547 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนในหลักสูตรศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต แบ่งเป็น 3 แขนงวิชาคือ 1.สาขาการบริหารทางวัฒนธรรม 2.สาขาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 3.สาขาการวิจัยทางวัฒนธรรม ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 สถาบันฯ ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้เปิดสอนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ศิลกรรมปศาสตร์) สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์ และสามารถเปิดรับนิสิตรุ่นแรกระดับปริญญาเอกในปี พ.ศ. 2554 ต่อมาสาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์ได้แยกเป็น “คณะวัฒนธรรมศาสตร์” ในปี 2551 (ปัจจุบันได้ยุบรวมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์เป็น คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์)

หลักสูตร[แก้]

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานได้จัดโครงการหลักสูตรระยะสั้น ด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ที่บุคลากรได้ทำการวิจัยศึกษาค้นคว้ามาถ่ายทอดให้แก่ผู้สนใจได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และอนุรักษ์องค์ความรู้ได้สืบทอดต่อไปแก่ชนรุ่นหลัง และสามารถนำองค์ความรู้ไปพัฒนาต่อยอดในการสร้างอาชีพให้เกิดรายได้แก่ตัวเองต่อไปได้ โดยมีทั้งหมด 11 หลักสูตรคือ

หลักสูตรที่เปิดสอนในสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม[4]
ระดับประกาศนียบัตร ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรระยะสั้นด้านศิลปะและวัฒนธรรม
 • สาขาวิชาการอ่านอักษรโบราณในฮูปแต้มเบื้องต้น (3 รุ่น)
 • สาขาวิชาอบรมนักโหราศาสตร์เบื้องต้น
 • สาขาวิชาการทำขันหมากเบ็งเบื้องต้น
 • สาขาวิชาผ้าห่อคัมภีร์ใบลานในภาคอีสาน
 • สาขาวิชาหลักวิชาและวัฒนธรรมโหราศาสตร์
 • สาขาวิชาการเล่นพิณเบื้องต้น
 • สาขาวิชาอักษรโบราณพื้นฐาน (อักษรธรรมอีสาน)
 • สาขาวิชาการถ่ายถอดและปริวรรตอักษรโบราณในภาคอีสาน
 • สาขาวิชาเรียนรู้อักษรไทยน้อยเบื้องต้น

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ศป.ม.)

 • สาชาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์ (สนับสนุนการศึกษา)

หลักสูตปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาชาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์ (สนับสนุนการศึกษา)

ผู้อำนวยการ[แก้]

ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มีผู้อำนวยการ ตามวาระ ดังนี้[5]

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 อาจารย์อาคม วรจินดา พ.ศ. 2529 - 2538
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุณี พันทวี พ.ศ. 2538 - 2542
3 อาจารย์อาคม วรจินดา พ.ศ. 2542 - 2546
4 ดร.ทรงคุณ จันทจร พ.ศ. 2546 - 2550
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงคุณ จันทจร พ.ศ. 2550 - 2554
6 รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ พ.ศ. 2554 - 2563
7 อาจารย์ทม เกตุวงษา พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]