วิทยาลัยชุมชนปัตตานี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
ชื่อย่อวชช.ปน. / PNCC
คติพจน์วิทยาลัยชุมชน พัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น
ประเภทวิทยาลัยชุมชน
ที่ตั้ง
ถนนปากน้ำ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000
เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนปัตตานี

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในกลุ่มสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 ตามนโยบายการแก้ไขปัญหาพื้นที่พิเศษภาคใต้ (3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา 5 อำเภอ) ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

ประวัติ[แก้]

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี [1]แรกเริ่มก่อตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนปัตตานีประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  (นายเสนอ จันทรา)  เป็นประธาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  (นายมานิต  วัฒนเสน)  รองประธาน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 1   (นายวิมล จันทร์แก้ว)  เป็นกรรม การและเลขานุการ และนายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี  ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 1 เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   นอกจากนั้นยังมีคณะกรรมการอีก จำนวน 37 คน มีคณะทำงานประสานการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนปัตตานี จำนวน 10 คน  ทำหน้าที่ประสานงาน  และจัดทำแผนการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนปัตตานี โดยมีผู้อำนวยการสำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน    (นางสาวสุนันทา แสงทอง) และที่ปรึกษาสำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน   (นายถนอม  อินทรกำเนิด และ นายสวัสดิ์  แกล้วทนงค์) เป็นที่ปรึกษา  ซึ่งได้รับการประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่  29  กรกฎาคม  2547 โดยเลขาธิการ คณะกรรมการการอุดมศึกษา  แต่งตั้งให้ นายวิชาพร ชินประพัทธ์  ตำแหน่งผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ปฏิบัติ หน้าที่ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี 

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ตั้งอยู่ที่ ถนนปากน้ำ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี มีเนื้อที่ 6 ไร่ 3 งาน 96 ตารางวา ประกอบด้วยอาคารสำนักงาน 1 หลัง   ซึ่งแต่เดิมเป็นอาคารของสำนักงานเขตเศรษฐกิจการเกษตร อยู่ในความดูแลของธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี เมื่อได้จัดตั้งวิทยาลัยชุมชนปัตตานี จึงขออนุญาตใช้อาคารจากผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เพื่อเป็นอาคารสำนักงาน และได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น จำนวนหลากหลายหลักสูตรตามความต้องการของผู้เรียน

พ.ศ. 2548 ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา จำนวน 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พร้อมเปิดสอนควบคู่ไปกับหลักสูตรระยะสั้นตามความต้องการของชุมชน

พ.ศ. 2549 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ จำนวน 1หลัง เพื่อจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสมุด ห้องประชุม และสำนักงาน พร้อมทั้งได้เปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญา (เพิ่มเติม) สาขาวิชาธุรกิจอาหารฮาลาล

พ.ศ. 2551 เปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญา (เพิ่มเติม) สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

พ.ศ. 2554 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง ประกอบด้วยห้องเรียน 24 ห้อง และห้องประชุม 1 ห้อง

หลักสูตร[แก้]

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี เริ่มเปิดทำการสอนในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2547 ปัจจุบันเปิดทำการสอนหลักสูตรอนุปริญญา จำนวน 7 สาขาวิชา คือ

  • การปกครองท้องถิ่น
  • การพัฒนาชุมชน
  • การศึกษาปฐมวัย
  • การจัดการทั่วไป
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • อิสลามศึกษา
  • สาธารณสุขชุมชน

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-05-15. สืบค้นเมื่อ 2017-05-15.