มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
Phuket Rajabhat University
ราชภัฏภูเก็ต.png
ชื่อย่อ มรภ. / PKRU
คติพจน์

สติ ปญฺญ ปริหรติ

สติเป็นเครื่องควบคุมการใช้ปัญญา
สถาปนา 9 มิถุนายน พ.ศ. 2514 (46 ปี)
ประเภท สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หิรัญ ประสารการ
(รักษาการ)
นายกสภาฯ ศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ
ที่ตั้ง เลขที่ 21 หมู่ 6 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
สีประจำสถาบัน ████ สีแสด สีดำ
เพลง มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
เว็บไซต์ www.pkru.ac.th
ดูบทความหลักที่: มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (อังกฤษ: Phuket Rajabhat University) ตั้งอยู่ ณ ถนนเทพกระษัตรี ต.รัษฎา อ.เมือง จังหวัดภูเก็ต บนที่ดินเนื้อที่ประมาณ 354 ไร่ 78 ตารางวา ซึ่งเดิมเป็นที่ดินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 78 ไร่ ที่ดินที่ได้รับบริจาคจากขุนเลิศโภคารักษ์และทายาท 273 ไร่ และได้รับบริจาคจากนายโสภณ เอกวานิช 3 ไร่ 78 ตารางวา โดยจัดการศึกษาแบ่งเป็นภาคปกติ คือ ระดับปริญญาตรี และภาคพิเศษ ได้แก่ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก

ประวัติ[แก้]

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เดิมเป็น วิทยาลัยครูภูเก็ต สถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2514 ซึ่งตรงกับพระราชพิธีรัชดาภิเษก - การฉลองครบรอบ 25 ปี การครองราชย์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งวิทยาลัยครูภูเก็ตเมื่อ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2514 โดยมีนายฉลอง ภิรมย์รัตน์ เป็นผู้อำนวยการ

ต่อมาในปี พ.ศ. 2518 กรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการมีโครงการจัดตั้งวิทยาลัยครูในส่วนภูมิภาคเพิ่มอีก 3 แห่ง (Higher Education Institution) ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดลำปาง เพื่อให้การผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515 - 2519) ในส่วนที่เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา จึงได้มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 วิทยาลัยครูภูเก็ต ซึ่งมี นายฉลอง ภิรมย์รัตน์ เป็นอธิการคนแรก จึงได้ทำการเปิดสอนระดับปริญญาในสาขาวิชาการศึกษา ใช้ชื่อปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ในแขนงวิชาเอกต่างๆ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จากนั้นในปี พ.ศ. 2527 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2527 วิทยาลัยครูภูเก็ตจึงได้ปรับเปลี่ยนระบบการจัดการศึกษาจากเดิม โดยเปิดสอนตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ในสาขาวิทยาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และบริหารธุรกิจ เพิ่มเติมจากสาขาครุศาสตร์

ต่อมา เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานนามวิทยาลัยครูใหม่ว่า สถาบันราชภัฏ ต่อมามีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 วิทยาลัยครูภูเก็ตจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น สถาบันราชภัฏภูเก็ต เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 และเปลี่ยนเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ซึ่งได้มีการยกฐานะสถาบันราชภัฏทั่วประเทศเป็นมหาวิทยาลัย ทั้งนี้โดยมี รศ.ดร.ชิรวัฒน์ นิจเนตร เป็นอธิการบดี และ ดร.พิศิษฐ์ วรอุไร เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย

ดอกแคแสด ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย

หน่วยงาน[แก้]

ปัจจุบันมี 4 สำนัก 1 สถาบัน 5 คณะ 1 วิทยาลัย ดังนี้

หลักสูตรในระดับปริญญาตรี[แก้]

ปัจจุบันมี 11 หลักสูตร คือ

ระดับบัณฑิตศึกษา[แก้]

เป็นการศึกษาระดับปริญาโท (ดุษฎีบัณฑิต) และปริญญาเอก (มหาบัณฑิต)

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดตรัง และจังหวัดกระบี่[แก้]

เป็นโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป ปรับปรุงจากโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลประจำการ (กศ.บป.) และโครงการให้การศึกษาและฝึกอมรบครูและบุคคลากรทางการศึกษาประจำการ (อคป.) ที่มีอยู่เดิม เปิดสอน 7 หลักสูตร ที่จังหวัดตรัง และจังหวัดกระบี่ ดังนี้

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]