มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
Phuket Rajabhat University
ราชภัฏภูเก็ต.png
ชื่อย่อ มรภ. / PKRU
คติพจน์ คุณธรรม สู้งาน จิตอาสา
สถาปนา 9 มิถุนายน พ.ศ. 2514 (46 ปี)
ประเภท สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรไท ครุธเวโช
(รักษาการ)
นายกสภาฯ ศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ
ที่ตั้ง 21 หมู่ที่ 6 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
สีประจำสถาบัน ████ สีแสด สีดำ
เพลง ราชภัฏอันดามัน
เว็บไซต์ www.pkru.ac.th
ดูบทความหลักที่: มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (อังกฤษ: Phuket Rajabhat University) ตั้งอยู่ ณ จังหวัดภูเก็ต บนที่ดินเนื้อที่ประมาณ 354 ไร่ 78 ตารางวา ซึ่งเดิมเป็นที่ดินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 78 ไร่ ที่ดินที่ได้รับบริจาคจากขุนเลิศโภคารักษ์และทายาท 273 ไร่ และได้รับบริจาคจากนายโสภณ เอกวานิช 3 ไร่ 78 ตารางวา ทำการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาโท

ประวัติ[แก้]

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เดิมชื่อว่า “วิทยาลัยครูภูเก็ต” เกิดขึ้นจากการที่กระทรวงศึกษาธิการมีโครงการจัดตั้งวิทยาลัยครูในส่วนภูมิภาคเพิ่มอีก 3 แห่ง เพื่อให้การผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (2515-2519) ในส่วนที่เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา วิทยาลัยครูภูเก็ตเป็นวิทยาลัยครูแห่งหนึ่งของโครงการนี้

วิทยาลัยครูภูเก็ตได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2514 ซึ่งตรงกับพระราชพิธีรัชดาภิเษก - การฉลองครบรอบ 25 ปี การครองราชย์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งวิทยาลัยครูภูเก็ตเมื่อ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2514 มีนายฉลอง ภิรมย์รัตน์ เป็นผู้อำนวยการ ปีการศึกษา 2518 ได้รับยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูตาม พ.ร.บ.วิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518 โดยมี นายฉลอง ภิรมย์รัตน์ เป็นอธิการคนแรก

ต่อมา เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานนามวิทยาลัยครูใหม่ว่า “สถาบันราชภัฏ” วิทยาลัยครูภูเก็ตจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันราชภัฏภูเก็ต” และมีผลบังคับใช้ พ.ร.บ.สถาบันราชภัฏภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 และเปลี่ยนเป็น "มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต" เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 โดยมี รศ.ดร.ชิรวัฒน์ นิจเนตร เป็นอธิการบดี และ ดร.พิศิษฐ์ วรอุไร เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย

ดอกแคแสด ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย

หน่วยงาน[แก้]

ปัจจุบันมีคณะ สำนัก สถาบัน ได้แก่

 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • คณะครุศาสตร์
 • คณะวิทยาการจัดการ
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ
 • สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน[1]
 • สำนักงานอธิการบดี
 • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา
 • สำนักงานโครงการ กศ.บป.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

 1. http://reg.pkru.ac.th