ข้ามไปเนื้อหา

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Pharmaceutical Sciences
Burapha University
ไฟล์:คณะเภสัชศาสตร์ม.บูรพา.png
สถาปนา25 กันยายน พ.ศ. 2552
คณบดีภญ.ดร.ณัฎฐิณี ธีรกุลกิตติพงศ์
ที่อยู่
ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
สีเขียวมะกอก
เว็บไซต์pharm.buu.ac.th

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2552 ดำเนินการสอนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตเพื่อเพื่อสร้างเภสัชกร ที่มีทักษะการปฏิบัติงานด้านบริบาลทางเภสัชกรรม และเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของกลุ่มคณะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัยบูรพา

ประวัติ[แก้]

ด้วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ อุปถัมภ์ (อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูราพา ในขณะนั้น) มีความคิดริเริ่ม ที่จะให้มหาวิทยาลัยบูรพามี คณะเภสัชศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มคณะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี การแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ และร่างหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิตขึ้นในวันที่ 24 มิถุนานยน 2552 ซึ่งมีรองศาสตราจารย์ ดร. มณฑล สงวนเสริมศรี(อดีต คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร) เป็นประธานกรรมการ และรองศาสตราจารย์ ดร.เรณา พงษ์เรืองพันธุ์ (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา) เป็นรองประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และบุคลากรของมหาวิทยาลัย บูรพาเป็นกรรมการ จากนั้นสภามหาวิทยาลัยบูรพาได้อนุมัติการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2552 และ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2552 โดยมีหน้าที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา วิจัยและบริการวิชาการด้านเภสัชศาสตร์ มีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดในช่วงแรกของการก่อตั้ง มหาวิทยาลัยได้ มอบให้ ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พันธุวัฒนา (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา) รักษาการในตำแหน่งคณบดี จนกระทั่งวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร ดำรงตำแหน่งคณบดีตามมติของสภามหาวิทยาลัย

การดำเนินงานของคณะ[แก้]

มหาวิทยาลัยบูรพามีความประสงค์ที่จะเปิดรับนิสิตรุ่นแรกตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไปจึงได้ยื่นเอกสารขอรับการรับรองจาก สถาบัน และเห็นชอบหลักสูตรจากสภาเภสัชกรรมเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2553 ต่อมาคณะอนุกรรมการการประเมินสถาบันและหลักสูตร เภสัชศาสตร์บัณฑิตจากสภาเภสัชกรรมได้ตรวจเยี่ยมคณะฯเมื่อวันที่ 24-25 ธันวาคม 2552 และได้ให้ข้อเสนอแนะกับคณะฯให้มีการ ปรับปรุงการดำเนินงานบางประการซึ่งทางคณะฯ ได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าวแล้ว จนกระทั่งเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 สภาเภสัชกรรมจึงได้มีมติเห็นชอบในการรับรองปริญญาของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพามุ่งมั่นที่จะพัฒนาคณะฯ อย่างเป็นขั้นเป็นตอนตามแนวทางและข้อเสนอแนะจากสภาเภสัชกรรม เพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะฯ

ทำเนียบคณบดี[แก้]

รายนามคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันมีดังนี้

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พันธุวัฒนา 26 ตุลาคม พ.ศ. 2552 - 31 มกราคม พ.ศ. 2553 (รักษาการ)
2. เภสัชกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 - 30 กันยายน พ.ศ. 2553
3. เภสัชกร วิศิษฎ์ ตันหยง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 - 16 มีนาคม พ.ศ. 2554 (รักษาการ)
4. เภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร.สินธุ์ชัย แก้วกิติชัย 17 มีนาคม พ.ศ. 2554 - 9 สิงหาคม พ.ศ. 2559
5. เภสัชกร วิศิษฎ์ ตันหยง 9 สิงหาคม พ.ศ. 2559 - 30 กันยายน พ.ศ. 2559 (รักษาการ)
6. เภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สายฟ้า 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 - 2 มิถุนายน พ.ศ.2661
7.เภสัชกรหญิง รองศาสตราจารย์ ดร.มยุรี ตันติสิระ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2561 - 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563
8.ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์ 10 ตุลาคม พ.ศ.2563-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563(รักษาการ)
9. เภสัชกรหญิง ดร.ณัฏฐิณี ธีรกุลกิตติพงศ์ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จนถึงปัจจุบัน

หลักสูตร[แก้]

ปริญญาตรี

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี)

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]