คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะเภสัชศาสตร์ม.บูรพา.png
ชื่ออังกฤษFaculty of Pharmaceutical Sciences
Burapha University
ที่อยู่ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
วันก่อตั้ง25 กันยายน พ.ศ. 2552
คณบดีภญ.ดร.ณัฎฐิณี ธีรกุลกิตติพงศ์
สีประจําคณะเขียวมะกอก
เว็บไซต์pharm.buu.ac.th

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2552 ดำเนินการสอนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตเพื่อเพื่อสร้างเภสัชกร ที่มีทักษะการปฏิบัติงานด้านบริบาลทางเภสัชกรรม และเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของกลุ่มคณะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัยบูรพา

ประวัติ[แก้]

ด้วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ อุปถัมภ์ (อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูราพา ในขณะนั้น) มีความคิดริเริ่ม ที่จะให้มหาวิทยาลัยบูรพามี คณะเภสัชศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มคณะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี การแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ และร่างหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิตขึ้นในวันที่ 24 มิถุนานยน 2552 ซึ่งมีรองศาสตราจารย์ ดร. มณฑล สงวนเสริมศรี(อดีต คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร) เป็นประธานกรรมการ และรองศาสตราจารย์ ดร.เรณา พงษ์เรืองพันธุ์ (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา) เป็นรองประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และบุคลากรของมหาวิทยาลัย บูรพาเป็นกรรมการ จากนั้นสภามหาวิทยาลัยบูรพาได้อนุมัติการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2552 และ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2552 โดยมีหน้าที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา วิจัยและบริการวิชาการด้านเภสัชศาสตร์ มีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดในช่วงแรกของการก่อตั้ง มหาวิทยาลัยได้ มอบให้ ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พันธุวัฒนา (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา) รักษาการในตำแหน่งคณบดี จนกระทั่งวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร ดำรงตำแหน่งคณบดีตามมติของสภามหาวิทยาลัย

การดำเนินงานของคณะ[แก้]

มหาวิทยาลัยบูรพามีความประสงค์ที่จะเปิดรับนิสิตรุ่นแรกตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไปจึงได้ยื่นเอกสารขอรับการรับรองจาก สถาบัน และเห็นชอบหลักสูตรจากสภาเภสัชกรรมเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2553 ต่อมาคณะอนุกรรมการการประเมินสถาบันและหลักสูตร เภสัชศาสตร์บัณฑิตจากสภาเภสัชกรรมได้ตรวจเยี่ยมคณะฯเมื่อวันที่ 24-25 ธันวาคม 2552 และได้ให้ข้อเสนอแนะกับคณะฯให้มีการ ปรับปรุงการดำเนินงานบางประการซึ่งทางคณะฯ ได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าวแล้ว จนกระทั่งเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 สภาเภสัชกรรมจึงได้มีมติเห็นชอบในการรับรองปริญญาของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพามุ่งมั่นที่จะพัฒนาคณะฯ อย่างเป็นขั้นเป็นตอนตามแนวทางและข้อเสนอแนะจากสภาเภสัชกรรม เพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะฯ

ทำเนียบคณบดี[แก้]

รายนามคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันมีดังนี้

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พันธุวัฒนา 26 ตุลาคม พ.ศ. 2552 - 31 มกราคม พ.ศ. 2553 (รักษาการ)
2. เภสัชกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 - 30 กันยายน พ.ศ. 2553
3. เภสัชกร วิศิษฎ์ ตันหยง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 - 16 มีนาคม พ.ศ. 2554 (รักษาการ)
4. เภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร.สินธุ์ชัย แก้วกิติชัย 17 มีนาคม พ.ศ. 2554 - 9 สิงหาคม พ.ศ. 2559
5. เภสัชกร วิศิษฎ์ ตันหยง 9 สิงหาคม พ.ศ. 2559 - 30 กันยายน พ.ศ. 2559 (รักษาการ)
6. เภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สายฟ้า 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 - 2 มิถุนายน พ.ศ.2661
7.เภสัชกรหญิง รองศาสตราจารย์ ดร.มยุรี ตันติสิระ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2561 - 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563
8.ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์ 10 ตุลาคม พ.ศ.2563-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563(รักษาการ)
9. เภสัชกรหญิง ดร.ณัฏฐิณี ธีรกุลกิตติพงศ์ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จนถึงปัจจุบัน

หลักสูตร[แก้]

ปริญญาตรี

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี)

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]