คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Logo ENV msu.png
ชื่ออังกฤษFaculty of Environment and Resource Studies, Mahasarakham University
อักษรย่อสวล. / ENV
สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ที่อยู่อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ เลขที่ 41 หมู่ 20 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
วันก่อตั้ง17 กันยายน พ.ศ. 2547 (17 ปี)
คณบดีรศ.ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว
สีประจําคณะ     สีเขียวอ่อน
สัญลักษณ์ช่อประดู่ป่า
เว็บไซต์env.msu.ac.th

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (อังกฤษ : Faculty of Environment and Resource Studies, Mahasarakham University) เป็นหน่วยงานระดับคณะวิชาสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดตั้งขึ้นโดยมติสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามเมื่อวันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2547 เป็นคณะลำดับที่ 16 ของมหาวิทยาลัย ปัจจุบันตั้งอยู่ที่เขตพื้นที่ขามเรียง (ม.ใหม่) และได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนครอบคลุมทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

ประวัติ[แก้]

อาคารเรียนคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
อาคารปฏิบัติการคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้จัดตั้งคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์โดยสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้เปิดสอนเป็นครั้งแรกใน 3 หลักสูตร ได้แก่ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา, วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2547 และได้เปิดทำการเรียนการสอนหลักสูตรดังกล่าวตั้งแต่ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นมา โดยการเรียนการสอนในหลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อมของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จะมุ่งเน้นการแก้ปัญหาและส่งเสริมการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของภาคอีสาน และอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ในขณะเดียวกันการศึกษาวิจัย การให้บริการสังคม และการประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมยังคงเป็นภารกิจสำคัญของโครงการฯไปพร้อมกันด้วย[1]

ในภาคเรียนต้นปีการศึกษา 2548 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้ขยายการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับปริญญาโท ไปที่ศูนย์ฯ อุดรธานีอีกแห่งหนึ่ง เพื่อรองรับการขยายการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2549 ได้รับโอนย้ายสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จากคณะเทคโนโลยี มาเป็นหน่วยงานในสังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์[2]

ปัจจุบัน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เป็นหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม แบ่งการบริหารงานเป็นสำนักเลขานุการคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และสำนักวิชาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ซึ่งมีฐานะเทียบเท่าภาควิชา และในปีการศึกษา 2560 มีบุคคลากรทั้งหมดรวม 54 คน มีจำนวนนิสิตทั้งหมด 1,011 คน[3]

สัญลักษณ์[แก้]

 • สัญลักษณ์ประจำคณะ

สัญลักษณ์ประจำคณสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คือ ตราโรจนากรประดับด้วยใบประดู่ป่า ด้านล่างเป็นแถบชื่อคณะภาษาอังกฤษเขียนว่า “Faculty of Environment and Resource studies”

 • สีประจำคณะ

     สีเขียวอ่อน

 • ต้นไม้/ดอกไม้ประจำคณะ

ต้นประดู่ป่า คือต้นไม้ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หน่วยงานภายใน[แก้]

 • สำนักงานเลขานุการคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
  • งานบริหารทั่วไป
  • งานวิชาการ
  • งานวิจัยและบริการวิชาการสังคม
  • งานประกันคุณภาพ
  • งานพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ
 • สำนักวิชาสิ่งแวดล้อมและทรัพยกรศาสตร์ (เทียบเท่าภาควิชา)
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  • สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
  • สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา

หลักสูตร[แก้]

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดทำการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรี โทและเอกใน 3 หลักสูตร 9 สาขาวิชา ดังนี้

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม[4]
สำนักวิชา/ภาควิชา/สาขาวิชา ระดับปริญญาบัณฑิต ระดับปริญญามหาบัณฑิต ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

ทำเนียบคณบดี[แก้]

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย วีระวัฒนานนท์ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 – 26 ตุลาคม พ.ศ. 2551
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี  นาวานุเคราะห์ 2 เมษายน พ.ศ. 2552 – 1 เมษายน พ.ศ. 2556
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ สายกระสุน 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 – 10 กันยายน พ.ศ. 2556
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยรรยงค์ อินทร์ม่วง 5 มกราคม พ.ศ. 2558 – 4 มกราคม พ.ศ. 2562
5. รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว 5 มกราคม พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน

สถานที่ตั้งและพื้นที่[แก้]

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งอยู่เลขที่ 41 หมู่ 20 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยใช้อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพที่แต่เดิมเป็นของคณะสาธารณสุขศาสตร์ (ภายหลังคณะสาธารณสุขศาสตร์ได้ย้ายไปยังอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และปลีคลินิก) ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างคณะเภสัชศาสตร์และคณะพยาบาลศาสตร์

อ้างอิง[แก้]

 1. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. "ประวัติคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์". สืบค้นเมื่อ 18 พฤษภาคม 2562. Check date values in: |accessdate= (help)
 2. คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ประวัติคณะเทคโนโลยี. 16 มิถุนายน 2564.
 3. "รายงานข้อมูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 2560" (PDF). กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. สืบค้นเมื่อ 26 มิถุนายน 2561. Check date values in: |accessdate= (help)
 4. หลักสูตร

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]