คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
School of Law,
University of Phayao
คณบดีผศ.อุดม งามเมืองสกุล
ที่อยู่
สี███ สีทอง - ███ สีขาว
มาสคอต
ตราชู
เว็บไซต์[1]

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (อังกฤษ: School of Law, University of Phayao) เป็นหน่วยงานในระดับคณะวิชา ลำดับที่ 3 (เรียงตามรหัส) ของมหาวิทยาลัยพะเยา

ประวัติ[แก้]

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดตั้งขึ้นเป็นสาขาวิชานิติศาสตร์ สังกัดสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ตามโครงการพัฒนาโครงสร้างทางการบริหารและการเปิดสอนหลักสูตรต่างๆ เพื่อสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลกับความต้องการ ด้านการศึกษาของเยาวชน ของมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ในปีงบประมาณ 2546 ต่อมาในปีงบประมาณ 2551 สาขาวิชานิติศาสตร์ ได้แยกตัวจากสำนักวิชาศิลปศาสตร์ จัดตั้งเป็นสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา และต่อมาในวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยาได้รับการยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยพะเยา สำนักวิชานิติศาสตร์ จึงได้เปลี่ยนเป็นคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา[1]

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

ปัจจุบันคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาได้เปิดทำการเรียนการสอนทั้งหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาดังนี้ ดังนี้

-

หลักสูตรการศึกษา
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
ระดับปริญญาตรี
 • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
 • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) (โครงการพิเศษ)

ระดับปริญญาตรี (คู่ขนาน)

 • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) คู่ขนานกับ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.)
 • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) คู่ขนานกับ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (วท.บ.)
 • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) คู่ขนานกับ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ.)
 • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) คู่ขนานกับ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (น.ด.)

คณบดี[แก้]

ทำเนียบคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ลำดับที่ รายนาม ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
1
นายไพรัช ธีระชัยมหิทธิ์ ไม่ระบุ พ.ศ. 2551 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 (หัวหน้าสำนักวิชานิติศาสตร์)
2
รองศาสตราจารย์ ดร.ชลอ ว่องวัฒนาภิกุล 1 เมษายน พ.ศ. 2554 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 [2]
3
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลี ทองเรือง 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555 - 8 กันยายน พ.ศ. 2556 [3] (รักษาการแทน)
4
ดร.ไพรัช ธีระชัยมหิทธิ์ 9 กันยายน พ.ศ. 2556 - 8 มีนาคม พ.ศ. 2560
8 มีนาคม พ.ศ. 2560 - 3 กันยายน พ.ศ. 2560 (รักษาการแทน) [4]
5
รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ 4 กันยายน พ.ศ. 2560 - 3 กันยายน พ.ศ. 2564 [5]
6
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล 4 กันยายน พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี เป็นคำนำหน้านามในขณะนั้น

อ้างอิง[แก้]

 1. "ประวัติความเป็นมาคณะนิติศาสตร์". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-04-09. สืบค้นเมื่อ 2016-07-07.
 2. กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทนาลัยพะเยา, คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 350/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะนิติศาสตร์, วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2554
 3. กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทนาลัยพะเยา, คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 1031/2555 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์, วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2555
 4. สำหนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา, คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 624/2560 เรื่อง แต่งตั้งรักษาการแทนคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560
 5. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา, คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2092/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา[ลิงก์เสีย], วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]