สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ (อังกฤษ: Institute of Vocational education : Northeastern Region 4) เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เกิดจากการรวมตัวกันของ วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยอาชีวศึกษา และวิทยาลัยการอาชีพในกลุ่ม (จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง ๒) อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ  เพื่อทำหน้าที่ผลิตปัญญาชน คนอาชีวศึกษาสู่ตลาดแรงงานซึ่งในปัจจุบันถือว่ามีความต้องการสูง และเพิ่มอัตรากำลังคนอาชีวศึกษาให้ได้รับการศึกษาขั้นสูง โดยเปิดทำการสอนในระดับปริญญาตรี (สายปฏิบัติการ) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔
ชื่อย่อสอฉ.๔ / IVENE 4
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สถาปนา2557
นายกสภานายนิยม ศรีวิเศษ
ที่ตั้ง
632 หมู่ที่ 4 ถ.วาริน-พิบูล ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
วิทยาเขต
เว็บไซต์www.ivene4.ac.th

ประวัติ[แก้]

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ เกิดจากการรวมตัวของวิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยอาชีวศึกษา และวิทยาลัยการอาชีพในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 2 จำนวน 7 แห่ง โดยอำศัยอำนาจตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ระบุว่า "สถาบันการศึกษาอาชีวศึกษาสามารถรวมเข้าไว้ในสถาบันการจัดตั้งคณะกรรมการอาชีวศึกษาเข้าด้วยกันในสถาบันอาชีวศึกษาสามารถทำได้โดยคำนึงถึงความร่วมมือที่เกิดประโยชน์สูงสุด ทรัพยากรร่วมกันทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ... "[1]

ต่อมาสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ประกาศจัดตั้ง "คณะกรรมการอาชีวศึกษา" เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การรวมและแยกสถาบันการศึกษาเพื่อจัดตั้งเป็น "สถานบันการอาชีวศึกษา จำนวน 19 แห่งทั่วไปประเทศ และจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรประจำภูมิภาคอีกจำนวน 4 แห่ง

จึงทำให้ วิทยาลัยเทคนิคอุบราชธานี วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วิทยาลัยเทคนิคยโสธร วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบราชธานี และวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ รวมควบตั้งขึ้นเป็น "สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔" ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา โดยมีศูนย์กลางที่จังหวัดอุบลราชธานี[2]

หน่วยงานในสังกัด[แก้]

วิทยาลัย[3]

 • วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
 • วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
 • วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
 • วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
 • วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
 • วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
 • วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล
 • วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์
 • วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์
 • วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
 • วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
 • วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ
 • วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔[4]
วิทยาลัย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)[5]
ศูนย์กลางเทคนิคอุบลราชธานี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • การก่อสร้าง
 • เครื่องกล
 • เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
 • ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • โลหะการ
หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง
 • การก่อสร้าง
 • การบัญชี
 • เครื่องกล
 • เทคนิคการผลิต
 • เทคนิคโลหะ
 • เทคนิคอุตสาหกรรม
 • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 • เทคโนโลยีโทรคมนาคม
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ไฟฟ้ากำลัง
 • เมคคาทรอนิกส์
 • โยธา
 • อิเล็กทรอนิกส์
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
 • สาขาวิชาเทคโลยีการก่อสร้าง
 • สาขาวิชาเทคโลยีอิเล็กทรอนิกส์
 • สาขาวิชาเทคโลยีไฟฟ้า
 • สาขาวิชาเทคโลยียานยนต์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 •   เครื่องกล
 • เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
 • พณิชยการ
 • ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • โลหะการ
หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง
 • การจัดการทั่วไป
 • การบัญชี
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • เครื่องกล
 • เทคนิคการผลิต
 • ไฟฟ้ากำลัง
 • อิเล็กทรอนิกส์
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
 • สาขาวิชาการตลาด
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • การก่อสร้าง
 • เครื่องกล
 • เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
 • พณิชยการ
 • ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • โลหะการ
หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง
 • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • การจัดการโลจิสติกส์
 • การตลาด
 • การบริหารงานคหกรรมศาสตร์
 • การบัญชี
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • เครื่องกล
 • เทคนิคโลหะ
 • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ธุรกิจสถานพยาบาล
 • ไฟฟ้ากำลัง
 • โยธา
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • การก่อสร้าง
 • คหกรรมศาสตร์
 • เครื่องกล
 • เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
 • ผ้าและเครื่องแต่งกาย
 • พณิชยการ
 • ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • โลหะการ
 • อาหารและโภชนาการ
หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง
 • การก่อสร้าง
 • การตลาด
 • การบัญชี
 • การเลขานุการ
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • เครื่องกล
 • เทคนิคการผลิต
 • เทคนิคโลหะ
 • เทคนิคสถาปัตยกรรม
 • เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ไฟฟ้ากำลัง
 • อิเล็กทรอนิกส์
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • การก่อสร้าง
 • คหกรรมศาสตร์
 • เครื่องกล
 • เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
 • ผ้าและเครื่องแต่งกาย
 • พณิชยการ
 • ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • โลหะการ
 • อาหารและโภชนาการ
หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง
 • การก่อสร้าง
 • การตลาด
 • การบัญชี
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • เครื่องกล
 • เทคนิคการผลิต
 • เทคนิคการหล่อ
 • เทคนิคโลหะ
 • เทคนิคสถาปัตยกรรม
 • เทคนิคอุตสาหกรรม
 • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 • เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย
 • ไฟฟ้ากำลัง
 • อาหารและโภชนาการ
 • อิเล็กทรอนิกส์
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • การก่อสร้าง
 • เครื่องกล
 • เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
 • พณิชยการ
 • ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • โลหะการ
หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง
 • การก่อสร้าง
 • การตลาด
 • การบัญชี
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • เครื่องกล
 • เทคนิคโลหะ
 • ไฟฟ้ากำลัง
 • โยธา
 • อิเล็กทรอนิกส์
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • คหกรรมศาสตร์
 • ผ้าและเครื่องแต่งกาย
 • พณิชยการ
 • ศิลปกรรม
 • อาหารและโภชนาการ
หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง
 • การจัดการธุรกิจค้าปลีก
 • การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
 • การตลาด
 • การบริหารงานคหกรรมศาสตร์
 • การบัญชี
 • การโรงแรมและบริการ
 • การเลขานุการ
 • การออกแบบ
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • เทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิดีทัศน์
 • เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม
 • วิจิตรศิลป์
 • อาหารและโภชนาการ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
 • สาขาวิชาการบัญชี

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1.  http://www.ivene3.ac.th/index.php/history/ เก็บถาวร 2017-07-09 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 2. http://www.ivene4.ac.th/home/images/2concern-1/1c.pdf
 3. http://www.ivene4.ac.th/home/images/2concern-1/6c.pdf
 4. "หลักสูตรอาชีวศึกษา". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-05-04. สืบค้นเมื่อ 2017-04-17.
 5. "ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เรื่อง ให้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๕๘" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2017-10-10. สืบค้นเมื่อ 2017-04-17.

แม่แบบ:สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔