คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สัญลักษณ์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่ออังกฤษ Faculty of Humanities Naresuan University
ที่อยู่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
วันก่อตั้ง 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2533
คณบดี รศ.ดร.วัฒนา พัดเกตุ
วารสาร สุวรรณภิงคารสาร
สีประจำคณะ สีน้ำตาล
สัญลักษณ์ สุวรรณภิงคาร หรือ "กลศ" แปลว่าหม้อดินสำหรับใส่น้ำซึ่งดินและน้ำเป็นแม่บทของสิ่งทั้งปวง
เว็บไซต์ human.nu.ac.th
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (กลุ่มอาคารด้านซ้าย)
สุวรรณภิงคารจากพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีความเป็นมาหลายยุค หลายสมัย ตั้งแต่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก และมหาวิทยาลัยนเรศวร ในปัจจุบัน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรมีภารกิจในการสอนวิชาศึกษาทั่วไป วิชาเฉพาะและวิชาเลือกเสรี ให้แก่นิสิตคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประวัติ[แก้]

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีความเป็นมาตั้งแต่สมัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก ซึ่งมีการจัดตั้ง "คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก" ในวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2517

ต่อมาเมื่อมหาวิทยาลัยได้ยกฐานะเป็น "มหาวิทยาลัยนเรศวร" ในวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 ได้มีการรวมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าด้วยกันเป็น "คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร"

และในปี พ.ศ. 2546 ทางสภามหาวิทยาลัยนเรศวรได้มีมติในการปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่ โดยให้รวมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิมเป็น "คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร" และให้จัดตั้งคณะสังคมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ขึ้นมาใหม่

ภาควิชา[แก้]

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร แบ่งภาควิชาออกเป็น 9 ภาควิชาดังต่อไปนี้

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

ปัจจุบัน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดสอนในหลักสูตรและสาขาวิชา ดังต่อไปนี้

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาภาษาไทย
 • สาขาวิชาภาษาจีน
 • สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
 • สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
 • สาขาวิชาภาษาพม่า
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • สาขาวิชาภาษาเกาหลี
 • สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย
 • สาขาวิชาภาษาอินโดนีเซีย (เปิดสอนปีการศึกษา 2556)
 • สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม (เปิดสอนปีการศึกษา 2557)
 • สาขาวิชาดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน (เปิดสอนปีการศึกษา 2557)
 • สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย
 • สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาภาษาไทย
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • สาขาวิชาภาษาศาสตร์
 • สาขาวิชาฝรั่งเศสศึกษา
 • สาขาวิชาคติชนวิทยา
 • สาขาวิชาวิทยาการดนตรีและนาฏศิลป์
 • สาขาวิชาภาษาจีน

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (เร็วๆ นี้)

 • สาขาการสอนภาษาอังกฤษ (กำลังพิจารณา ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ เร็วๆ นี้)
 • สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (กำลังพิจารณา ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ เร็วๆ นี้)

หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต

 • สาขาวิชาภาษาไทย
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • สาขาวิชาภาษาศาสตร์
 • สาขาวิชาคติชนวิทยา

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]