คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตราสัญลักษณ์คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่ออังกฤษFaculty of Agriculture, Natural Resources and Environment
Naresuan University
ที่อยู่99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
วันก่อตั้ง1 ตุลาคม พ.ศ. 2536
คณบดีผศ.ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท
สีประจําคณะสีเขียว
สัญลักษณ์รูปช้างศึก อยู่ในโล่กลมแบบโบราณ ล้อมรอบด้วยชื่อมหาวิทยาลัยและชื่อคณะในป้ายชายธง
เว็บไซต์agi.nu.ac.th

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2536 โดยใช้ชื่อว่า "คณะเกษตรศาสตร์" และได้เปลี่ยนชื่อเป็น "คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" เมื่อปี พ.ศ. 2539

ประวัติ[แก้]

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร เดิมชื่อ คณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2536 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยนเรศวร ทบวงมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2536

ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 โดยมุ่งเน้นจะเพิ่มคุณภาพประชากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับความต้องการทางสังคมและท้องถิ่น ซึ่งต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์การเกษตรในการพัฒนาประเทศและท้องถิ่นมากขึ้น โดยเฉพาะในเขตภูมิภาคภาคเหนือตอนล่าง

ต่อมาในวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยนเรศวร ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2539 โดยได้เปลี่ยนชื่อคณะจาก คณะเกษตรศาสตร์ เป็น คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คณะเกษตรศาสตร์ เป็น คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร มุ่งเน้นพัฒนาผลิตบัณฑิตด้านเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยเปิดสอนในหลักสูตรการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก

ภาควิชา[แก้]

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร แบ่งภาควิชาออกเป็น 3 ภาควิชาดังต่อไปนี้

หน่วยงาน[แก้]

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกอบด้วยหน่วยงานอื่น ๆ ดังนี้

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

ปัจจุบัน คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตร อันได้แก่

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาภูมิศาสตร์[1]
 • สาขาวิชาทรพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
 • สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

 1. สาขาวิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร