ข้ามไปเนื้อหา

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
Faculty of Agriculture, Natural Resources and Environment
Naresuan University
ตราสัญลักษณ์คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อเดิมคณะเกษตรศาสตร์
สถาปนา1 ตุลาคม พ.ศ. 2536; 30 ปีก่อน (2536-10-01)
คณบดีผศ.ดร.วรสิทธิ์ โทจำปา
ที่อยู่
สี███ สีเขียว
มาสคอต
รูปช้างศึก อยู่ในโล่กลมแบบโบราณ ล้อมรอบด้วยชื่อมหาวิทยาลัยและชื่อคณะในป้ายชายธง
เว็บไซต์agi.nu.ac.th

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร (อังกฤษ : Faculty of Agriculture, Natural Resources and Environment, Naresuan University) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2536 โดยใช้ชื่อว่า "คณะเกษตรศาสตร์" และได้เปลี่ยนชื่อเป็น "คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" เมื่อปี พ.ศ. 2539[1]

ประวัติ[แก้]

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร เดิมชื่อ คณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2536 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยนเรศวร ทบวงมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2536

ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 โดยมุ่งเน้นจะเพิ่มคุณภาพประชากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับความต้องการทางสังคมและท้องถิ่น ซึ่งต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์การเกษตรในการพัฒนาประเทศและท้องถิ่นมากขึ้น โดยเฉพาะในเขตภูมิภาคภาคเหนือตอนล่าง

ต่อมาในวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยนเรศวร ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2539 โดยได้เปลี่ยนชื่อคณะจาก คณะเกษตรศาสตร์ เป็น คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม[1]

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร มุ่งเน้นพัฒนาผลิตบัณฑิตด้านเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยเปิดสอนในหลักสูตรการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก

ภาควิชา[แก้]

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร แบ่งภาควิชาออกเป็น 3 ภาควิชาดังต่อไปนี้

 • ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
 • ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร
 • ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน[แก้]

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกอบด้วยหน่วยงานอื่น ๆ ดังนี้

 • สถานีวิจัยและฝึกอบรมบึงราชนก
 • หน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อพัฒนาสุขภาพและอาชีพประชาชน

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

ปัจจุบัน คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตร อันได้แก่

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาควิชา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์

ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาภูมิศาสตร์
 • สาขาวิชาทรพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
 • สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

 1. 1.0 1.1 "ประวัติความเป็นมา – คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร".