วิทยาลัยชุมชนสตูล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
วิทยาลัยชุมชนสตูล
Satun Community College
วิทยาลัยชุมชน.jpg
ชื่อย่อ วชช.สต./ stcc
คติพจน์ วิทยาลัยชุมชน พัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น
ประเภท วิทยาลัยชุมชน
ที่ตั้ง 271 หมู่ 4 ถนนยนตรการกำธร ตำบลเกตรี อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
เว็บไซต์ วิทยาลัยชุมชนสตูล

วิทยาลัยชุมชนสตูล เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในกลุ่มสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2547

ประวัติ[แก้]

วิทยาลัยชุมชนสตูล ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2547 โดยกระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนสตูล ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญารูปแบบวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2546 กำหนดให้ “วิทยาลัยชุมชนเป็นสถานศึกษาของรัฐที่บริหารจัดการโดยชุมชน” ดังนั้นหลักการจัดตั้งและการดำเนินงานวิทยาลัยชุมชน ใช้หลักการตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา และมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชน เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 โดยการจัดตั้งและการดำเนินงานจะต้องเกิดจากความต้องการ และความพร้อมของชุมชนที่จะบริหารจัดการตามปรัชญาและหลักการของวิทยาลัยชุมชน โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จัดการศึกษาในระบบเครือข่าย และมีความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของชุมชนจังหวัด

วิทยาลัยชุมชน ได้รับความยินยอมจากเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสตูล และอำเภอเมืองสตูล มอบอาคารสำนักงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาสตูล (เดิมเป็นสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองสตูล) รวมทั้งที่ดิน ใช้เป็นสำนักงานบริหารงานของวิทยาลัยชุมชนสตูล บนพื้นที่ 18 ไร่ ในปีงบประมาณ 2549 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ และซ่อมแซมอาคาร สำนักงาน และเริ่มดำเนินการจัดการเรียนการสอน จำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรอนุปริญญา จำนวน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวนนักศึกษา 40 คน และสาขาวิชาการการปกครองท้องถิ่น จำนวนนักศึกษา 41 คน และจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น จำนวน 22 หลักสูตร มีผู้จบหลักสูตรทั้งสิ้น 960 คน

การจัดการเรียนการสอน[แก้]

หลักสูตร[แก้]

วิทยาลัยชุมชนสตูล เปิดทำการเรียนการสอนในหลายสาขาวิชา ได้แก่

 1. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 2. การศึกษาปฐมวัย
 3. การปกครองท้องถิ่น
 4. การพัฒนาชุมชน
 5. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 6. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 7. การจัดการทั่วไป

สถานที่เรียน[แก้]

 1. วิทยาลัยชุมชนสตูล อาคารศูนย์วิทยบริการ
 2. โรงเรียนเทศบาล 1 อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
 3. วิทยาลัยเทคนิคสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
 4. โรงเรียนกำแพงวิทยา อำเภอละงู จังหวัดสตูล

การเดินทาง[แก้]

การเดินทางสู่วิทยาลัยชุมชนสตูล สามารถเดินทางโดย 2 เส้นทาง คือ ถนนสายเอเชีย เข้าจังหวัดตรัง ผ่านอำเภอทุ่งหว้า ละงู ท่าแพ และเส้นทางถนนสายเอเชีย เข้าจังหวัดพัทลุง ผ่านอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา อำเภอควนกาหลง อำเภอควนโดน

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]