มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
Kanchanaburi Rajabhat University
Kru.png
ชื่อย่อ KRU
คติพจน์ สุทนฺโต วต ทเมถ
(ฝึกตนดีแล้ว จึงฝึกผู้อื่น)
สถาปนา 29 กันยายน พ.ศ. 2516
ประเภท รัฐ
อธิการบดี ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร
นายกสภามหาวิทยาลัย รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม
ที่ตั้ง ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
เว็บไซต์ www.kru.ac.th
ดูบทความหลักที่: มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (อังกฤษ: Kanchanaburi Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตั้งอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรี จัดตั้งขึ้นเป็นวิทยาลัยครูกาญจนบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2516

ประวัติ[แก้]

เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2516 ได้มีการก่อตั้ง “วิทยาลัยครูกาญจนบุรี” สังกัดกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ โดยการริเริ่มของพลโทชาญ อังศุโชติ[1] ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (ในขณะนั้น) มีบทบาทในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามนโยบายของรัฐบาล โดยรับผิดชอบเขตพื้นที่การศึกษา คือ จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกปีการศึกษา 2519 ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา และได้พัฒนาหลักสูตรต่าง ๆ จนถึงระดับปริญญาตรีได้

ต่อมา ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” แทนชื่อ "วิทยาลัยครู" มีผลให้ "วิทยาลัยครูกาญจนบุรี" เปลี่ยนชื่อเป็น "สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี" สังกัดสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ

และเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงลงพระปรมาภิไภยในร่างพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มีผลให้สถาบันราชภัฏกาญจนบุรีเปลี่ยนสภาพเป็น "มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี" ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

 • ตรามหาวิทยาลัย เป็นรูปวงรีสองวงล้อมตราพระราชลัญจกรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่พระราชทานให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายในวงรีด้านบนเป็นอักษรภาษาไทยเขียนว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี" ด้านล่างเป็นอักษรภาษาอังกฤษเขียนว่า " KANCHANABURI RAJABHAT UNIVERSITY"
 • พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย ได้แก่ พระพุทธโลกเชษฐ์กาญจนมงคลเขต
 • สีประจำมหาวิทยาลัย ได้แก่ สีเหลืองทอง
 • คติธรรมประจำมหาวิทยาลัย ได้แก่ สุทนฺโต วต ทเมถ แปลว่า "ฝึกตนดีแล้ว จึงฝึกผู้อื่น"
 • ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย ได้แก่ ดอกคิ้วนาง หรือ อรพิม

คณะและหลักสูตร[แก้]

 • คณะครุศาสตร์
  • โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
  • โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
  • โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษศึกษา
  • โปรแกรมวิชาภาษาไทยศึกษา
  • โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์
  • โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
  • โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา
  • โปรแกรมวิชาพลศึกษา
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก
  • หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
   • โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (iEET)
   • โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
   • โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
   • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • สาขาวิชาการตลาด
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
   • สาขาวิชานิเทศศาสตร์
  • หลักสูตรบัญชีบัญฑิต สาขาวิชาการบัญชี

นิติศาสตรบัณฑิต น.บ.

 • สาขาวิชานิติศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต รป.บ.

 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ศิลปศาสตรบัณฑิต ศศ.บ.

 • สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  • สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
  • สาขาวิชานิเทศศาสตร์
  • สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ
  • สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
  • สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจท่องเที่ยว
  • โปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น
  • โปรแกรมวิชาภาษาไทย
  • สาขาวิชาดนตรี
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โปรแกรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • โปรแกรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • โปรแกรมวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • โปรแกรมเกษตรศาสตร์
  • โปรแกรมคหกรรมศาสตร์ทั่วไป
  • โปรแกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • โปรแกรมเคมี
  • โปรแกรมวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  • โปรแกรมชีววิทยาประยุกต์
  • โปรแกรมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • โปรแกรมวิทยาศาสตร์การกีฬา
  • โปรแกรมวิชาสถิติประยุกต์

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 14°03′39″N 99°25′24″E / 14.060957°N 99.423436°E / 14.060957; 99.423436