คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยพะเยา
School of Agriculture and Natural Resources , University of Phayao
สถาปนา16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
คณบดีผศ.ดร. วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก
ที่อยู่
สี███ สีเขียวใบไม้
เว็บไซต์www.agri.up.ac.th

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา (อังกฤษ: School of Agriculture and Natural Resources , University of Phayao) เป็นหน่วยงานวิชาการระดับคณะวิชาแรกของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2547 เป็นหน่วยงานที่นำองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการเกษตร มาผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ และสังคมในเขตภาคเหนือตอนบน ช่วยสกัดกั้นและลดค่าใช้จ่ายของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในภูมิภาคเหนือตอนบนที่ประสงค์จะเข้าศึกษาในสาขาวิชาด้านเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ โดยไม่ต้องเข้าไปศึกษาในมหาวิทยาลัยส่วนกลางหรือภูมิภาคอื่น

ประวัติ[แก้]

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เดิมเป็นสาขาวิชาในสังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ได้แก่ สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาการประมง และสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร โดยดำเนินการจัดการหลักสูตรภายใต้คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร และการบริหารหลักสูตรโดยสำนักวิชาการ วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา โดยนิสิตสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตรจะต้องย้ายไปเรียน ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก ในชั้นปีที่ 3 และ 4

ต่อมาได้แยกออกมาตั้งเป็น สำนักวิชาเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2547 และตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่ 114 (4/2547) เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2547 ให้ปรับสำนักวิชาเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขึ้นเป็น สำนักวิชาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ [1]

ต่อมา เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ในคราวประชุมครั้งที่ 13 (4/2550) สภามหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีมติให้เปลี่ยนชื่อ "มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา" เป็น "มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา" [2] และได้มีการตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553[3] จึงถือได้ว่ามหาวิทยาลัยพะเยาได้แยกออกจากมหาวิทยาลัยนเรศวร และเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศอย่างเต็มรูปแบบ ดังนั้นสำนักวิชาสำนักวิชาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติจึงได้เป็นองค์กรที่เทียบเท่าคณะและได้เปลี่ยนเป็นคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานวิชาการของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา [4]

สาขาวิชา[แก้]

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา มี 6 สาขาวิชา​ ​ดังนี้​

 1. ​สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์)
 2. ​สาขาวิชา​การประมง
 3. ​สาขาวิชา​เทคโนโลยีชีวภาพ
 4. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 5. สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกจเกษตร
 6. สาขาวิชาสัตวศาสตร์

หลักสูตร[แก้]

ปริญญาตรี
ปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาการประมง
 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 • สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกจเกษตร
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง
ปริญญาตรีคู่ขนาน
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ปริญญาตรีควบโท
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาาความปลอดภัยทางอาหาร และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

รายนามคณบดี[แก้]

รายนามคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา
ลำดับที่ รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1
รองศาสตราจารย์รัตนา อัตตปัญโญ 15 มกราคม พ.ศ. 2554 - 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2558[5]
17 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 - 21 เมษายน พ.ศ. 2562 (วาระที่ 2) [6]
2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม 22 เมษายน พ.ศ. 2562 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 [7]
3
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก 1 เมษายน พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน [8]

อ้างอิง[แก้]

 1. คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา, ประวัติความเป็นมาของคณะ เก็บถาวร 2017-07-03 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, สืบค้นเมื่อ 7 กันยายน พ.ศ. 2559
 2. มหาวิทยาลัยพะเยา, ความเป็นมาของมหาวิทยาลัยพะเยา, สืบค้นเมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2559
 3. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553, เล่ม 127 ตอน 44 ก, หน้า 4, วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานวิชาการของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553, เล่ม 127 ตอนพิเศษ 140 ง, หน้า 61, วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2553
 5. กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา, คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 271/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ, 15 มกราคม พ.ศ. 2554
 6. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา, คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 1180/2558 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เก็บถาวร 2017-02-23 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
 7. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา, คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 1223/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ[ลิงก์เสีย], 22 เมษายน พ.ศ. 2562
 8. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา, คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 1977/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ, 24 มีนาคม พ.ศ. 2565

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]