สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา
สภากาชาดไทย
ตราพระมหาพิชัยมงกุฎสีทอง เครื่องหมายกาชาดสีแดงอยู่ใต้พระปรมาภิไธยย่อ จปร. (มหาจุฬาลงกรณ์ ปรมราชาธิราช) พระนามย่อ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
สัญลักษณ์ประจำสถาบัน ฯ
ชื่อเดิมวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
ชื่อย่อSTIN
คติพจน์ซื่อสัตย์ รับผิดชอบงาน บริการด้วยใจ ได้มาตรฐานวิชาชีพ
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ
สถาปนาโรงเรียนนางพยาบาลสภากาชาดสยาม วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
16 มิถุนายน พ.ศ. 2457 (109 ปี)
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
26 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (7 ปี)
ผู้สถาปนาสภากาชาดไทย
นายกสภาฯสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย)
อธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ์[1]
อธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ์[1]
ผู้ศึกษา844 คน (2566)[2]
ที่ตั้ง
สี██ สีแดงชาด
เว็บไซต์www.stin.ac.th

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย (อังกฤษ: Srisavarindhira Thai Red Cross Institute of Nursing) เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐซึ่งไม่เป็นส่วนราชการ อยู่ภายใต้การดูแลอุปถัมภ์ของสภากาชาดไทย เปิดทำการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางอีกหลายสาขา

ประวัติ[แก้]

วิวัฒนาการ มาจาก "โรงเรียนนางพยาบาลสภากาชาดสยาม" ต่อมาเปลี่ยนเป็น "โรงเรียนการพยาบาลสภากาชาดไทยและโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์ และอนามัยสภากาชาดไทย" เปิดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2457 รับผดุงครรภ์ ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนสูติกรรมโรงพยาบาลศิริราช ช่วยดูแลผู้ป่วยหญิง มีนายสิบพยาบาล พลพยาบาล พลเปล และนางพยาบาล พลเรือนดูแลผู้ป่วยชาย สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง องค์สภานายิกาสภากาชาดสยาม พระราชทานกำเนิดโรงเรียนนางพยาบาลเพื่อเปิดสอนวิชาการพยาบาลขึ้นเป็นครั้งแรกในกรุงสยาม เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2457

ปีแรกที่เปิดสอน เปิดรับสมัครทั้งปีไม่มีกำหนดปิดรับ มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 26 คน หลักสูตร 1 ปี สอบไล่ปีละ 2 ครั้งต่อมาขยายเป็นหลักสูตร 2 ปี ในปี พ.ศ. 2459 มี หม่อมเจ้ามัณฑารพ กมลาศน์ เป็นผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองโรงเรียนพยาบาลเป็นพระองค์แรก ต่อมามีการแลกเปลี่ยนนักเรียนกับโรงเรียนสูติกรรม โรงพยาบาลศิริราชอยู่หลายรุ่น

 • พ.ศ. 2466 ขยายหลักสูตรเป็น 3 ปีรับนักเรียนมัธยม 3 สอนวิชาผดุงครรภ์เอง
 • พ.ศ. 2471 ขยายหลักสูตรเป็น 3 ปี 6 เดือน รับนักเรียน ม.6 สำเร็จแล้วให้ ประกาศนียบัตรวิชาการพยาบาลและประกาศนียบัตรวิชาการผดุงครรภ์
 • พ.ศ. 2494 ปรับปรุงหลักสูตรและขยายเวลาศึกษาเป็น 4 ปี รับนักเรียน ม.6 เรียนวิชาการพยาบาล 3 ปี และวิชาการผดุงครรภ์และอนามัย 1 ปี
 • พ.ศ. 2507 ปรับปรุงหลักสูตรรับนักเรียน ม.ศ. 5 สายสามัญหรือเทียบเท่า เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงวิชาพยาบาลและอนามัย เรียน 3 ปีและ ประกาศนียบัตรผดุงครรภ์เรียนต่ออีก 6 เดือน
 • พ.ศ. 2513 โรงเรียนเปลี่ยนชื่อเป็น "วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย" ปรับปรุงหลักสูตรเป็นอนุปริญญาพยาบาลและอนามัย มีอาจารย์ คุณอุดม สุภาไตร เป็นอาจารย์ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ คนแรก
 • พ.ศ. 2514 เข้าสมทบเป็นสถาบันวิชาศึกษาชั้นสูงในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย[3]
 • พ.ศ. 2521 ปรับปรุงหลักสูตรเป็นพยาบาลศาสตรบัณฑิต ผู้สำเร็จการศึกษา รับพระราชทานปริญญาบัตรจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2532 สภากาชาดไทยได้มีประกาศสภากาชาดไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 37) ให้วิทยาลัยพยาบาลฯ มีฐานะเป็นสำนักหนึ่งของสภากาชาดไทย พร้อมทั้งปรับปรุงโครงสร้างองค์กรการบริหารงานบุคคลและการบริหารงาน วิชาการ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2532 โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ทองจันทร์ หงส์ลดารมภ์ เป็นรักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย และ ผ.ศ.ชุลีพร เชาวน์เมธากิจ เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลคนแรกจาก ระบบการสรรหา
 • พ.ศ. 2536 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง 2 สาขา วิชา คือ สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ และสาขาวิชาการพยาบาลผู้ติดเชื้อไวรัสเอดส์และผู้ป่วยเอดส์ ต่อมาเปิดสอนเพิ่มเติมอีกหลายหลักสูตร
 • พ.ศ. 2543 ดำเนินการโครงการติดตั้งระบบประกันคุณภาพการศึกษา
 • พ.ศ. 2544 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาวิชาการพยาบาลเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ เพิ่มอีก 1 สาขา
 • พ.ศ. 2559 เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีและได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย" เพื่อเป็นพระอนุสรณ์แด่ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เนื่องในโอกาสครบรอบ 150 ปีวันพระราชสมภพ [4]

อ้างอิง[แก้]

 1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย (นางสาวกนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ์)
 2. สถิติอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 3. รราชกิจจานุเบกษา. “พระราชกฤษฎีการับวิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย เข้าสมทบเป็นสถาบันวิชาการชั้นสูงในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๑๔.” ราชกิจจานุเบกษา. 14 กันยายน 2514. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2514/A/098/610.PDF (22 พฤษภาคม 2559 ที่เข้าถึง).
 4. พระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอน ๑๐๙ ก หน้า ๓ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]