มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Chiang Rai Rajabhat University
ราชภัฏเชียงราย.png
คติพจน์ มหาวิทยาลัยในหัวใจของประชาชน
สถาปนา

11 กันยายน พ.ศ. 2512

โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดเชียงราย
อธิการบดี ผศ.ดร.ทศพล อารีนิจ
นายกสภามหาวิทยาลัย คำรณ โกมลศุภกิจ
ที่ตั้ง 80 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
เว็บไซต์ www.crru.ac.th
ดูบทความหลักที่: มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (อังกฤษ: Chiang Rai Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ประวัติ[แก้]

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อสถาบันว่า"สถาบันราชภัฎ" จากวิทยาลัยครูเดิมเพื่อให้สอดคล้อง กับความหลากหลายการผลิต บัณฑิตของสถาบันโดยให้สถาบันราชภัฎเชียงราย เป็นส่วนราชการในสำนักงานสภา สถาบันราชภัฎสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและให้สำนักงานสภาสถาบันราชภัฎ เป็นนิติ บุคคล มีฐานะเทียบเท่ากรมใน กระทรวงศึกษาธิการมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้ ผศ.สุเทพ พงษ์ศรีวัฒน์ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีคนแรกของสถาบันราชภัฎเชียงราย ตั้งแต่ วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2538

สัญลักษณ์ประจำสถาบันราชภัฏ[แก้]

 • สีน้ำเงิน แทนค่าสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิด และพระราชทาน “สถาบันราชภัฏ”
 • สีเขียว แทนค่าแหล่งที่ตั้งของสถาบันฯ 41 แห่งในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
 • สีทอง แทนค่าความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา
 • สีส้ม แทนค่าความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่ก้าวไกลใน 41 สถาบัน
 • สีขาว แทนค่าความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ตราสัญลักษณ์[แก้]

แสดงถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จอย่างชัดเจน ในประเด็นการปรับแผนการศึกษา ของชาติที่เด่นชัดโดยพัฒนาจากระบบบ้านวัดวังและโรงเรียนโดยเฉพาะเมื่อโปรดเกล้าฯให้มีการจัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ขึ้นเป็นครั้งแรก ทรงใช้กระบวนการทางปัญญาแก้ปัญหา ระบบการพัฒนาประเทศตัวอักษรจึงเป็นประเด็นสำคัญ ในการจัดวางรูปแบบ ดังนั้นตัวอักษรใหญ่ในราชภัฏ สัญลักษณ์จึงมีโครงสร้างใกล้เคียงระบบสากล คือใช้อักษรโรมันแบบ Gothicหรืออักษรอังกฤษแบบ Old English และอักษรขอมเป็นแนวทางในการพัฒนา รูปแบบตัวอักษรให้สามารถแทนค่าความรู้สึก ในการสื่อสารร่วมสมัย และแสดงความสูงส่งแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์

สีประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

สีเทา - แสด

ไม้ประจำราชภัฏเชียงราย[แก้]

กาซะลองคำ

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ เชียงราย[แก้]

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นผู้ดูแลสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ เชียงรายที่ตั้งอยู่ด้านในของวิทยาเขตอีกด้วย

วิทยาเขตจอมทอง[แก้]

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2548 ใช้สถานที่ของโรงเรียนจอมทอง ในการเปิดการเรียนการสอน ใช้หลักสูตรของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปัจจุบันเปิดสาขารัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น) และอื่น ๆ โดยมีการเรียนการสอนในวันเสาร์และวันอาทิตย์

คณะและหน่วยงาน[แก้]

หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สถานที่พระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 • คณะครุศาสตร์
 • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี (ค.บ. 5 ปี)
  • สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
  • สาขาการศึกษาปฐมวัย
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
  • สาขาวิชาภาษาไทย
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  • สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
  • สาขาวิชาสังคมศึกษา
  • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
  • สาขาวิชาฟิสิกส์
  • สาขาวิชาเคมี
  • สาขาวิชาชีววิทยา
  • สาขาวิชาดนตรีศึกษา
  • สาขาวิชาพลศึกษา
  • สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
  • สาขาวิชาเกษตรกรรม (กำลังพิจารณา เร็วๆ นี้)
  • สาขาวิชาสุขศึกษา (กำลังพิจารณา เร็วๆ นี้)
  • สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (กำลังพิจารณา เร็วๆ นี้)
  • สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (กำลังพิจารณา เร็วๆ นี้)
  • สาขาวิชาศิลปศึกษา (กำลังพิจารณา เร็วๆ นี้)


 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 4 ปี (วท.บ. 4 ปี)
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  • สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
  • สาขาวิชาเคมีประยุกต์
  • สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์
  • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
  • สาขาวิชาสัตวเวชศาสตร์
  • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม


 • คณะวิทยาการจัดการ
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ปี (บธ.บ. 4 ปี)
  • สาขาการจัดการทั่วไป
  • สาขาการตลาด
  • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
 • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 4 ปี (นศ.บ. 4 ปี)
  • สาขาการสื่อสารสื่อสมัยใหม่
  • สาขาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 4 ปี (ศศ.บ. 4 ปี)
  • สาขาการจัดการการโรงแรม
  • สาขากราฟิกดีไซน์


 • คณะมนุษย์ศาสตร์
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 4 ปี (ศศ.บ. 4 ปี)
  • สาขาวิชาภาษาไทย
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  • สาขาวิชาภาษาจีน
  • สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
  • สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
  • สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดงละคร (ร่วมกับคณะนิเทศศาสตร์)
  • สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (กำลังพิจารณา เร็วๆ นี้)
  • สาขาวิชาภาษาพม่า (กำลังพิจารณา เร็วๆ นี้)
  • สาขาวิชาภาษาลาว (กำลังพิจารณา เร็วๆ นี้)
  • สาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมล้านนา (กำลังพิจารณา เร็วๆ นี้)


 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. 4 ปี และหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี)
  • สาขาวิชาวิศวรกรรมคอมพิวเตอร์
  • สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการ
  • สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี และหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี)
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
 • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ. 4 ปี และหลักสูตรต่องเนื่อง 2 ปี)
  • สาขาสถาปัตกรรม
  • สาขานวัตกรรมการออกแบบ


 • สำนักวิชาสังคมศาสตร์
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 4 ปี (ศศ.บ. 4 ปี)
  • สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  • สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
  • สาขาวิชาดนตรี
  • สาขาวิชาทัศนศิลป์
  • สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
  • สาขาจีนศึกษา (กำลังพิจารณา เร็วๆ นี้)
  • สาขาอินเดียศึกษา (กำลังพิจารณา เร็วๆ นี้)
  • สาขาพม่าศึกษา (กำลังพิจารณา เร็วๆ นี้)
  • สาขาลาวศึกษา (กำลังพิจารณา เร็วๆ นี้)
  • สาขาไทยคดีศึกษา (กำลังพิจารณา เร็วๆ นี้)
  • สาขาล้านนาคดีศึกษา (กำลังพิจารณา เร็วๆ นี้)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 4 ปี (วท.บ. 4 ปี)
  • สาขาวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
  • สาขาวิชาจิตวิทยาสังคม
  • สาขาวิชาคหกรรมศาสตรประยุกต์


 • [สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ]
 • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 4 ปี (ร.บ. 4 ปี)
  • สาขารัฐศาสนประศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่น


 • [สำนักวิชากฎหมาย]
 • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 4 ปี (น.บ. 4 ปี)
  • สาขาวิชานิติศาสตร์


 • [สำนักวิชาการบัญชี]
  • สาขาการบัญชี • วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 4 ปี (ศศ.บ. 4 ปี)
  • สาขาวิชาชาติพันธุ์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
  • สาขาวิชาสหวิทยาการการบริหารท้องถิ่น (ภาคปกติ)
  • สาขาวิชาสหวิทยาการการบริหารท้องถิ่น (ภาคพิเศษ)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 4 ปี (วท.บ. 4 ปี)
  • สาขาวิชาการจราจรทางอากาศ
  • สาขาวิชาการจัดการท่าอากาศยาน
  • สาขาวิชาการขนส่งสินค้าทางอากาศ


 • บัณฑิตวิทยาลัย
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
  • สาขาการจัดการทั่วไป
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  • สาขาการสอนภาษาจีน
  • สาขาการสอนภาษาไทย
  • สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา
  • สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
  • สาขาชาติพันธุ์ศึกษา
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
  • สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ (
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สาขาการจัดการโครงการ
 • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 • ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
  • สาขาการบริหารการศึกษา
  • สาขาหลักสูตรและการสอน
  • สาขาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา
 • บัญชีมหาบัณฑิต
  • สาขาวิชาการบัญชี
 • นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
  • สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
  • สาขาการศึกษาและการพัฒนาสังคม
  • สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
  • สาขานโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (หลักสูตรนานาชาติ)
  • สาขารัฐประศาสนศาสตร์
 • ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.)
  • สาขาการบริหารการศึกษา
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิตวิชาชีพครู) หลักสูตรปรับปรุง 2556
  • สาขาหลักสูตรและการสอน (สำหรับผู้ที่ไม่ได้จบวุฒิครูในปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ แต่ต้องเป็นครูอัตราจ้างสอนในสถานศึกษาเท่านั้น)สถาบัน/ศูนย์และหน่วยงานในมหาวิทยาลัย[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]