คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะดนตรีและการแสดง
มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Music and Performing Arts, Burapha University
ชื่อย่อMUPA
คติพจน์ศิลปภิวัฒน์จากรากเหง้าสร้างมรดกชาติและปัญญา
สถาปนา16 สิงหาคม พ.ศ. 2551 (15 ปี)
คณบดีดร.สัณห์ไชญ์ เอื้อศิลป์[1]
ที่อยู่
เลขที่ 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20131
วารสารวารสารดนตรีและการแสดง
สี  สีชมพู
เว็บไซต์https://www.mupabuu.com/

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา (อังกฤษ: Faculty of Music and Performing Arts, Burapha University) เป็นโรงเรียนดนตรีแห่งที่ 4 ของประเทศไทยถัดจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ (มหิดล), คณะดุริยางคศาสตร์ และ วิทยาลัยดนตรี โดยก่อตั้งในปี 2551 พร้อมกันกับ วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นหน่วยงานระดับคณะวิชาสังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา จัดการเรียนการสอนด้านการดนตรีและการแสดง ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

ประวัติ[แก้]

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับการจัดตั้งขึ้นภายใต้ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดตั้งส่วนงาน และภาระหน้าที่ของส่วนงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551[2] ซึ่งได้ยกฐานะสาขาวิชาดนตรีและการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ และรวมสถาบันวิจัยวัฒนธรรมและศิลปะ จัดตั้งขึ้นเป็น"คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา" ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า "Faculty of Music and Performing Arts, Burapha University"[3] เพื่อให้ภารกิจหลักด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย การจัดตั้งคณะดนตรีและการแสดง จะสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านดนตรีและการแสดง มุ่งให้ผู้เรียน มีความสามารถในการจัดการ และสร้างงานได้ด้วยตนเอง พร้อมมีคุณธรรมและจริยธรรม ด้วยโลกทัศน์ทางวัฒนธรรมที่กว้างไกล

หน่วยงานภายใน[แก้]

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา แบ่งส่วนงานภายในดังนี้[4]

 • สำนักงานคณบดีคณะดนตรีและการแสดง
 • สำนักงานจัดการศึกษา
 • ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมวัฒนธรรมและศิลปะ

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา[5]
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)
 • แขนงวิชาดนตรี
 • แขนงวิชาศิลปะการแสดง
 • แขนงวิชาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ศป.ม.)
 • แขนงวิชาดนตรีและการแสดง

ทำเนียบคณบดี[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. มหาวิทยาลัยบูรพา, คณะดนตรีและการแสดง : ดร.สัณห์ไชญ์ เอื้อศิลป์. สืบค้นเมื่อ 26 กรกฎาคม 2564.
 2. ราชกิจจานุเบกษา : ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานและภาระหน้าที่ของส่วนงาน (ฉบับที่ 2) ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๑.[ลิงก์เสีย] สืบค้นเมื่อ 26 กรกฎาคม 2564.
 3. มหาวิทยาลัยบูรพา, คณะดนตรีและการแสดง : ประวัติคณะ สืบค้นเมื่อ 26 กรกฎาคม 2564.
 4. คณะดนตรีและการแสดง : โครงสร้างองค์กร สืบค้นเมื่อ 26 กรกฎาคม 2564.
 5. คณะดนตรีและการแสดง : หลักสูตรที่เปิดสอน เก็บถาวร 2021-07-26 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน สืบค้นเมื่อ 26 กรกฎาคม 2564.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]