คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะดนตรีและการแสดง
มหาวิทยาลัยบูรพา
MUPA LOGO.svg
คําขวัญศิลปภิวัฒน์จากรากเหง้าสร้างมรดกชาติและปัญญา
ชื่ออังกฤษFaculty of Music and Performing Arts, Burapha University
อักษรย่อMUPA
ที่อยู่เลขที่ 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20131
วันก่อตั้ง16 สิงหาคม พ.ศ. 2551 (13 ปี)
คณบดีดร.สัณห์ไชญ์ เอื้อศิลป์[1]
วารสารวารสารดนตรีและการแสดง
สีประจําคณะ     สีชมพู
เว็บไซต์https://www.mupabuu.com/

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา (อังกฤษ: Faculty of Music and Performing Arts, Burapha University) เป็นโรงเรียนดนตรีแห่งที่ 4 ของประเทศไทยถัดจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ (มหิดล), คณะดุริยางคศาสตร์ และ วิทยาลัยดนตรี โดยก่อตั้งในปี 2551 พร้อมกันกับ วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นหน่วยงานระดับคณะวิชาสังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา จัดการเรียนการสอนด้านการดนตรีและการแสดง ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

ประวัติ[แก้]

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับการจัดตั้งขึ้นภายใต้ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดตั้งส่วนงาน และภาระหน้าที่ของส่วนงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551[2] ซึ่งได้ยกฐานะสาขาวิชาดนตรีและการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ และรวมสถาบันวิจัยวัฒนธรรมและศิลปะ จัดตั้งขึ้นเป็น"คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา" ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า "Faculty of Music and Performing Arts, Burapha University"[3] เพื่อให้ภารกิจหลักด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย การจัดตั้งคณะดนตรีและการแสดง จะสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านดนตรีและการแสดง มุ่งให้ผู้เรียน มีความสามารถในการจัดการ และสร้างงานได้ด้วยตนเอง พร้อมมีคุณธรรมและจริยธรรม ด้วยโลกทัศน์ทางวัฒนธรรมที่กว้างไกล

หน่วยงานภายใน[แก้]

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา แบ่งส่วนงานภายในดังนี้[4]

 • สำนักงานคณบดีคณะดนตรีและการแสดง
 • สำนักงานจัดการศึกษา
 • ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมวัฒนธรรมและศิลปะ

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา[5]
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)
 • แขนงวิชาดนตรี
 • แขนงวิชาศิลปะการแสดง
 • แขนงวิชาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ศป.ม.)
 • แขนงวิชาดนตรีและการแสดง

ทำเนียบคณบดี[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. มหาวิทยาลัยบูรพา, คณะดนตรีและการแสดง : ดร.สัณห์ไชญ์ เอื้อศิลป์. สืบค้นเมื่อ 26 กรกฎาคม 2564.
 2. ราชกิจจานุเบกษา : ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานและภาระหน้าที่ของส่วนงาน (ฉบับที่ 2) ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๑. สืบค้นเมื่อ 26 กรกฎาคม 2564.
 3. มหาวิทยาลัยบูรพา, คณะดนตรีและการแสดง : ประวัติคณะ สืบค้นเมื่อ 26 กรกฎาคม 2564.
 4. คณะดนตรีและการแสดง : โครงสร้างองค์กร สืบค้นเมื่อ 26 กรกฎาคม 2564.
 5. คณะดนตรีและการแสดง : หลักสูตรที่เปิดสอน สืบค้นเมื่อ 26 กรกฎาคม 2564.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]