มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
Kasem Bundit University
เกษมบัณฑิต
ชื่อย่อ มกบ. / KBU
คติพจน์ คุณค่า คุณธรรม คุณประโยชน์
สถาปนา 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530
ประเภท เอกชน
อธิการบดี ดร.วัลลภ สุวรรณดี
นายกสภาฯ ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์
ที่ตั้ง

วิทยาเขตพัฒนาการ
ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

วิทยาเขตร่มเกล้า
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์ www.kbu.ac.th

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (อังกฤษ: Kasem Bundit University) เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2530[1] ในชื่อ วิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ประวัติ[แก้ไขต้นฉบับ]

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต สถาปนาขึ้นโดยคณะผู้บริหารการศึกษา ซึ่งมีประสบการณ์ในการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษามาก่อน โดยจัดตั้งโรงเรียนเกษมพิทยา เมื่อปี พ.ศ. 2503 เปิดสอนตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 และต่อมาจัดตั้งโรงเรียนเกษมโปลีเทคนิคในปี พ.ศ. 2511 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี การจัดการ การเงิน การธนาคาร การตลาด การเลขานุการ และคอมพิวเตอร์ มีนักเรียน และนักศึกษาประมาณ 7,500 คน ต่อมาปี พ.ศ. 2528 ด้วยอุดมการณ์และปณิธานที่จะจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา จึงได้จัดตั้ง “วิทยาลัยเกษมบัณฑิต” ขึ้นเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530

ปี พ.ศ. 2530 วิทยาลัยเกษมบัณฑิต เปิดสอนเป็นปีแรกมี 2 คณะ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ และคณะนิติศาสตร์ มีนักศึกษารวมกันเพียง 97 คน แต่ด้วยความมุ่งมั่นที่ต้องการพัฒนาการศึกษาให้ก้าวไกลของคณะผู้บริหารวิทยาลัย จึงพัฒนาการศึกษาจนก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับขยายคณะ และสาขาวิชาเพิ่มมากขึ้นตลอดจน กระทั่งปี พ.ศ. 2536 ทบวงมหาวิทยาลัยอนุมัติให้เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัยเป็น “มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต”

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเปิดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาเอก 3 หลักสูตรได้แก่หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว ระดับปริญญาโท 13 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม และสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการภาพยนตร์-วีดิทัศน์ และสาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการการบิน สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสมัยใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์เพื่อการจัดการ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ

ระดับปริญญาตรี เปิดสอน รวม 10 คณะ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะจิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพยาบาลศาสตร์ และ 1 สถาบัน ได้แก่ สถาบันพัฒนาบุคลากร การบิน และระดับปริญญาตรีหลักสูตรภาษาอังกฤษ 4 หลักสูตร ได้แก่ ด้านบริหารธุรกิจ ด้านการจัดการอุตสาหกรรมการบิน ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และด้านการจัดการโรงแรม โดยมีหลักการ/เป้าหมายพื้นฐาน 3 ประการ ที่เน้นความมี คุณค่า คุณธรรม และคุณประโยชน์

ปรัชญาและปณิธานของมหาวิทยาลัย[แก้ไขต้นฉบับ]

ปรัชญาของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต “จุดแสงสว่างแห่งปัญญาระดับอุดมศึกษา เพื่ออนาคตที่สดใสของนักศึกษา” และด้วยความปรารถนาอันมุ่งมั่น มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตจะปฏิบัติหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ด้วยการประสาทศิลปวิทยาการ การวิจัย ค้นคว้า การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ เพื่อให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพเพียบพร้อมด้วยปณิธาน ๓ ประการ

 • คุณค่า ประกอบด้วยศิลปวิทยา สามารถคิด วิเคราะห์และตัดสินใจ
 • คุณธรรม ประกอบด้วยจริยธรรม มโนธรรม เคารพต่อจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
 • คุณประโยชน์ ประกอบด้วยความเสียสละ พร้อมอุทิศตนเพื่อสร้างและพัฒนาสังคม

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ดังนี้

คณะ/หลักสูตร[แก้ไขต้นฉบับ]

หลักสูตรปริญญาตรี[แก้ไขต้นฉบับ]

 • คณะบริหารธุรกิจ (Faculty of Business Administration)

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ) Bachelor of Accountancy (B.Acc.) หลักสูตร 4 ปี และเทียบโอน (ปวส.ทุกสาขา)

 1. สาขาวิชาการบัญชี (Accounting)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) Bachelor of Business Administration Program (B.B.A.) หลักสูตร 4 ปี และเทียบโอน (ปวส.ทุกสาขา)

 1. สาขาวิชาการตลาด (Marketing)
 2. สาขาวิชาการจัดการ (Management)
 3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer)
 4. สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (Finance and Banking)
 5. สาขาวิชาการขนส่งระหว่างประเทศ (International Transportation)
 6. สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)
 7. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์ (Retail and Franchise Business Management)


 • คณะนิเทศศาสตร์ (Faculty of Communication Arts)

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) Bachelor of Communication Arts Program (B.Comm.Arts.) หลักสูตร 4 ปี

 1. สาขาวิชาการโฆษณา (Department of Advertising)
 2. สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ (Department of Public Relations)
 3. สาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล (Department of Broadcasting and Digital Media)
 4. สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (Department of Film and Digital Media)
 5. สาขาวิชาสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล (Department of Social Media and Digital Content)
 6. สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย (Department of Contemporary Performing Arts Communication)


 • คณะนิติศาสตร์ (Faculty of Law)

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) Bachelor of Law Program (LL.B.) หลักสูตร 4 ปี

 1. สาขาวิชานิติศาสตร์ (Law)


 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Faculty of Science & Technology)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) Bachelor of Science Program (B.Sc.) หลักสูตร 4 ปี

 1. สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (Computer Information Science)


 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) Bachelor of Engineering Program (B.ENG.) หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรต่อเนื่อง 3 ปี

 1. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering)
 2. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering)
 3. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering)
 4. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering)
 5. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)
 6. สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (Electronic and Telecommunication Engineering)

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) Bachelor of Industrial Technology Program (B.Ind.Tech.) หลักสูตร 2 ปี ต่อเนื่อง

 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering Technology)
 2. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering)


 • คณะจิตวิทยา (Faculty of Psychology)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) Bachelor of Arts Program in Psychology (B.A.) หลักสูตร 4 ปี

 1. สาขาวิชาจิตวิทยา (Psychology)


 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Faculty of Architecture)

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) Bachelor of Architecture Program (B.Arch.) หลักสูตร 5 ปี

 1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture)

หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.) Bachelor of Fine Arts Program (B.F.A) หลักสูตร 4 ปี

 1. สาขาวิชาการออกแบบภายใน (Interior Design)
 2. สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (Visual Communication Design)
 3. สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)


 • คณะศิลปศาสตร์ (Faculty of Liberal Arts)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) Bachelor of Liberal Arts Program (B.A.) หลักสูตร 4 ปี

 1. สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (Hotel Management)
 2. สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว (Tourism Management)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) Bachelor of Arts Program (B.A.) หลักสูตร 4 ปี

 1. สาขาวิชาออกแบบแฟชั่น (Fashion Design)
 2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Business Management)


 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (Faculty of Sports Science)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) Bachelor of Science Program in Sports Science (B.Sc.) หลักสูตร 4 ปี

 1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (Sport Science)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) Bachelor of Arts Program in Sports and Recreation Management for Health (B.A.) หลักสูตร 4 ปี

 1. สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ (Sport and Recreation Management for Health)


 • คณะพยาบาลศาสตร์(Faculty of Nursing Science)

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) Bachelor of Nursing Science Program (B.N.S.) หลักสูตร 4 ปี

 1. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์


 • สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน(Aviation Personnel Development Institute (APDI))

ปริญญาตรี

 1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน (ศศ.บ.) Bachelor of Arts Program in Airline Business (B.A.)

ปริญญาโท

 1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน (ศศ.ม.) Master of Arts Program in Aviation Management (M.A.)

International Program

 1. Bachelor of Business Administration Program in Aviation Industry Management (B.B.A.)

หลักสูตรระยะสั้น โดยความร่วมมือกับ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

 1. หลักสูตรการเตรียมความพร้อมสำหรับงานบริการบนเครื่องบิน (Preparation Course for Flight Attendants)


 • INTERNATIONAL PROGRAMS

Undergraduate Programs

 1. Bachelor of Arts in Hotel Management (B.A.)
 2. Bachelor of Arts in English for Communication (B.A.)
 3. Bachelor of Business Administration(B.B.A.)

Thai Language for foreigners Program

 1. Bachelor of Arts in Thai Language for foreigners(B.A.)

Graduate Program

 1. Master of Business Administration (M.B.A.)
 • Marketing
 • Management
 • Finance
 • Management Information Systems

หลักสูตรปริญญาโท[แก้ไขต้นฉบับ]

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
 • หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.) สาขาวิชาภาพยนตร์-วีดิทัศน์
 • หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.) สาขาวิชาการบริหารการสื่อสาร
 • หลักสูตรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.)
 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว
 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์


หลักสูตรปริญญาเอก[แก้ไขต้นฉบับ]

 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาจิตวิทยา
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการ

วิทยาเขต[แก้ไขต้นฉบับ]

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ประกอบด้วย 2 วิทยาเขต ได้แก่

 1. วิทยาเขตพัฒนาการ 1761 ถนนพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
 2. วิทยาเขตร่มเกล้า 60 ถนนร่มเกล้า เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

การรับสมัคร[แก้ไขต้นฉบับ]

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการและวิทยาเขตร่มเกล้า เปิดสอนระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก โดยมีนโยบายมุ่งเน้นการเรียนการสอนที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ คณาจารย์มีประสบการณ์และคุณวุฒิสูงมีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร และเครื่องมืออุปกรณ์การเรียนการสอนให้ทันสมัยอยู่เสมอ การผลิตบัณฑิตมีคุณภาพสูง ได้รับการยอมรับ และเชื่อถือจากหน่วยงาน และองค์กรต่างๆ โดยมีสถิติการได้รับการจ้างงานในอัตราสูงเป็นที่น่าพอใจ แสดงให้เห็นถึงคุณภาพบัณฑิตได้เป็นอย่างดี มหาวิทยาลัยฯ ยังได้จัดทุนการศึกษาไว้หลายประเภท หลายทุน รวมทั้งกองทุนกู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต(กรอ.)เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนในระดับสูงต่อไป

 • วิทยาเขตพัฒนาการ
 • วิทยาเขตร่มเกล้า

สนามกีฬา[แก้ไขต้นฉบับ]

สนามมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ที่ตั้ง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
พื้นสนาม หญ้า
ความจุ ?
การก่อสร้าง
ผู้ใช้งาน
สโมสรฟุตบอลศุลกากร ยูไนเต็ด
สโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

สนามมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นสนามฟุตบอลในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย สนามกีฬาตั้งอยู่ที่ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และ เป็นสนามเหย้าของ สโมสรฟุตบอลศุลกากร ยูไนเต็ด และ สโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต สนามนี้บรรุจุคนได้ถึง 2 พันคs: 13.801631°N 100.734521°E[1]

อ้างอิง[แก้ไขต้นฉบับ]

 1. รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาจากเว็บไซต์ สกอ.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้ไขต้นฉบับ]

chi:Kasem-Bundit-University