มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
Kasem Bundit University
เกษมบัณฑิต
ชื่อย่อ KBU
คติพจน์ คุณค่า คุณธรรม คุณประโยชน์
สถาปนา 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530
ประเภท เอกชน
ที่ตั้ง

วิทยาเขตพัฒนาการ
ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

วิทยาเขตร่มเกล้า
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์ www.kbu.ac.th

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (อังกฤษ: Kasem Bundit University) เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2530[1] ในชื่อ วิทยาลัยเกษมบัณฑิต และเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อ พ.ศ. 2535 เปิดสอนระดับปริญญาตรี 8 คณะ 1 วิทยาลัย 1 สถาบัน และปริญญาโท 5 สาขาวิชา

ประวัติ[แก้]

ตอนนี้เจ้าของชื่อคุณวัลลภ

คณะ/หลักสูตร (ปริญญาตรี)[แก้]

 • คณะบริหารธุรกิจ
 1. สาขาวิชาการบัญชี
 2. สาขาวิชาการตลาด
 3. สาขาวิชาการเงินการธนาคาร
 4. สาขาวิชาการจัดการ
 5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 6. สาขาวิชาการขนส่งระหว่างประเทศ
 7. สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • คณะศิลปศาสตร์
 1. สาขาวิชาการโรงแรม
 2. สาขาวิชาการท่องเที่ยว
 3. สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ
 4. สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น
 • สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน

สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน

 1. สาขาวิชาธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)
 2. สาขาวิชาธุรกิจการบิน(หลักสูตรภาษาไทย)
 3. สาขาวิชาธุรกิจการบินหรับผู้ที่มีประสบการณ์ (หลักสูตรพิเศษ)
 • คณะนิเทศศาสตร์
 1. สาขาวิชาการโฆษณา
 2. สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
 3. สาขาวิชาเทคโนโลยีวารสารสนเทศ
 4. สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิตอล
 5. สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์
 6. สาขาวิชาสื่อสารการแสดงและสื่อสมัยใหม่
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 1. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 2. สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็คทรอนิกส์
 3. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 4. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 5. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 6. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 7. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 1. สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 2. สาขาวิชาการออกแบบภายใน
 3. สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์


 • คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์

 1. สาขาวิชานิติศาสตร์
 • คณะจิตวิทยา

คณะจิตวิทยา

 1. สาขาวิชาจิตวิทยา
 • คณะวิทยาการจัดการกีฬาและนันทนาการ ** รออนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย**
 1. การจัดการกีฬาและนันทนาการศาสตร์
 2. การออกกำลังกายและการกีฬาเพื่อสุขภาพ

หลักสูตรปริญญาโท[แก้]

ในโลกของการแข่งขัน ผู้ที่รู้ลึกซึ้ง คือผู้ที่เป็นต่อ และประสบความสำเร็จในฐานะผู้นำ สร้างโอกาสและทางเลือกของความก้าวหน้า ด้วยคุณภาพ มาตรฐานการเรียนรู้ เป็นที่ยอมรับ ด้วยการเรียนการสอนที่เน้นคุณภาพ ขยายขอบเขตความรู้ พร้อมเพื่อการเป็นผู้นำของสังคมที่มีคุณภาพ

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)

Master of Business Administration (M.B.A.)

 • หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์-วีดิทัศน์ (นศ.ม.)

Master of Communication Arts in Film-Video (M.A.)

 • หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการสื่อสาร (นศ.ม.)

Master of Communication Arts in Communication Administration (M.A.)

 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)

Master of Public Administration (M.P.A.)

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการ (วท.ม.)

Master of Science in Geo-informatics for Management (M.Sc.)

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม (วศ.ม.)

Master of Engineering Program in Engineering Management (M.Eng.)

 • หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน (ศป.ม.)

Master of Fine Arts Program in Interior Design (M.F.A.)

 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนามนุษย์ (ศศ.ม.)

Master of Arts in Psychology for Human Development (M.A.)

 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว (ศศ.ม.)

Master of Arts in Hospitality Industry and Tourism Management (M.A.)


หลักสูตรปริญญาเอก[แก้]

 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (ปร.ด. จิตวิทยา)

Doctor of Philosophy in Psychology (Ph.D. Psychology)

 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการ

(ปร.ด.นโยบายสาธารณะและการจัดการ) Doctor of Philosophy in Public Policy and Management (Ph.D. Public Policy and Management)


International Collage[แก้]

International Collage

 • Bachelor of Business Administration
 1. Marketing
 2. Management
 3. Business Computer
 • Aviation Industry Management (AIM)
 1. Aviation Industry Management
 2. Thai Studies (International Students only)
 • Bachelor of Arts in English for Communication
 1. English for Communication


วิทยาเขต[แก้]

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ประกอบด้วย 2 วิทยาเขต ได้แก่

 1. วิทยาเขตพัฒนาการ 1761 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 Tel. +66-023202777 Fax. 02-321-4444
 2. วิทยาเขตร่มเกล้า 77 ม.7 ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 Tel.+66-029042222 Fax. 02-904-2200


การรับสมัคร[แก้]

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการและวิทยาเขตร่มเกล้า เปิดสอนระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก โดยมีนโยบายมุ่งเน้นการเรียนการสอนที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ คณาจารย์มีประสบการณ์และคุณวุฒิสูงมีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร และเครื่องมืออุปกรณ์การเรียนการสอนให้ทันสมัยอยู่เสมอ การผลิตบัณฑิตมีคุณภาพสูง ได้รับการยอมรับ และเชื่อถือจากหน่วยงาน และองค์กรต่างๆ โดยมีสถิติการได้รับการจ้างงานในอัตราสูงเป็นที่น่าพอใจ แสดงให้เห็นถึงคุณภาพบัณฑิตได้เป็นอย่างดี มหาวิทยาลัยฯ ยังได้จัดทุนการศึกษาไว้หลายประเภท หลายทุน รวมทั้งกองทุนกู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต(กรอ.)เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนในระดับสูงต่อไป


 • วิทยาเขตพัฒนาการ 1761 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 Tel. +66-023202777 Fax. 02-321-4444
 • วิทยาเขตร่มเกล้า 77 ม.7 ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 Tel.+66-029042222 Fax. 02-904-2200

อ้างอิง[แก้]

 1. รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาจากเว็บไซต์ สกอ.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

chi:Kasem-Bundit-University