มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Pibulsongkram Rajabhat University
พิบูลสงคราม.png
คติพจน์ มหาวิทยาลัยอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
สถาปนา 24 มกราคม พ.ศ. 2538
ประเภท รัฐบาล
อธิการบดี ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์
นายกสภามหาวิทยาลัย พล.อ.ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์
ที่ตั้ง ส่วนวังจันทน์
ถนนวังจันทน์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
ส่วนทะเลแก้ว
ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลกด้านเหนือ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
เว็บไซต์ www.psru.ac.th
ดูบทความหลักที่: มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (อังกฤษ: Pibulsongkram Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตั้งอยู่ในจังหวัดพิษณุโลก

ประวัติ[แก้]

15 มิถุนายน 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547 และได้ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พุทธศักราช 2547แล้วนั้น ยังผลให้สถาบันราชภัฏพิบูลสงครามได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายนพุทธศักราช 2547

สัญลักษณ์[แก้]

ตรามหาวิทยาลัยเป็นรูปวงรี วงล้อมตราพระราชลัญจกรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่พระราชทานให้แก่สถาบันราชภัฏ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์2535 ภายในวงรีเป็นชื่อสถาบันราชภัฏแต่ละแห่ง ด้านบนเป็นอักษรภาษาไทย ด้านล่างเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นตัวเขียนที่เป็นลักษณะเฉพาะสีในตราสถาบันมีความหมายและคุณค่าดังนี้

 • สีน้ำเงิน แทนค่าสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิด และพระราชทาน “สถาบันราชภัฏ”
 • สีเขียว แทนค่าแหล่งที่ตั้งของสถาบันฯ 41 แห่งในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
 • สีทอง แทนค่าความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา
 • สีส้ม แทนค่าความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่ก้าวไกลใน 36 สถาบัน
 • สีขาว แทนค่าความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

คณะ[แก้]

 • คณะครุศาสตร์
  • สาขาวิชาภาษาไทย
  • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  • สาขาวิชาสังคมศึกษา
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • สาขาวิชาพลศึกษา
  • สาขาวิชาดนตรีศึกษา
  • สาขาวิชาปฐมวัย
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการอาหาร
  • สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
   • วิชาเอกสาขาวิชาเอกผลิตภัณฑ์และเครื่องสำอาง
   • วิชาเอกสาขาวิชาเอกพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
  • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
   • วิชาเอกสาขาจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
   • วิชาเอกสาขาเกษตรอินทรีย์
   • วิชาเอกสาขาพืชศาสตร์
  • สาขาวิชาสตวศาสตร์
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • สาขาวิชาเคมี
  • สาขาวิชาชีววิทยา
  • สาขาวิชาจุลชีววิทยา
  • สาขาวิชาฟิสิกส์
  • สาขาวิชาคณิศาสตร์
  • สาขาวิชาสถิติ
  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สาขาวิิชาคหกรรม
  • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  • สาขาวิชาเศษรฐศาสตร์
  • สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (เลือกวิชาเอกชั้นปีที่ 2 )
   • วิชาเอกสาขาประชาสัมพันธ์
   • วิชาเอกสาขาวิทยุและกระจายเสียง
  • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (เทียบโอน 2 ปี)
  • สาขาวิชาการตลาด (เทียบโอน 2 ปี)
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เทียบโอน 2 ปี)
  • สาขาวิชาการจัดการ (เทียบโอน 2 ปี)
  • สาขาวิชาบัญชี (เทียบโอน 2 ปี)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • สาขาวิชาภาษาไทย
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
  • สาขาวิชาภาษาจีน
  • สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
  • สาขาวิชาบรรณารักศาสตร์และสารสนเทศ
  • สาขาวิชาดนตรีสากล
  • สาขาวิชานิติศาสตร์
  • สาขาวิชารัฐศาสตร์
   • วิชาเอกสาขาเอกการปกครอง
   • วิชาเอกสาขาการเมืองท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา
  • สาขาวิชารัฐประศาสนสตร์
   • วิชาเอกสาขาบริหารจักการภาครัฐ
   • วิชาเอกสาขาการปกครองท้องถิ่น
   • วิชาเอกสาขาการบริการยุติธรรมและกฏหมาย
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • สาขาวิชาเซรามิกส์
  • สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
  • สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
  • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (เทียบโอน 2 ปี)
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
   • วิชาเอกสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต
   • วิชาเอกสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
   • วิชาเอกสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
   • วิชาเอกสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรกนิกส์
   • วิชาเอกสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
   • วิชาเอกสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมจัดการและโลจิสติกส์
 • บัณฑิตวิทยาลัย

สถาบัน/ศูนย์และหน่วยงานในมหาวิทยาลัย[แก้]

บุคคลจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง[แก้]

 • พรรณสิริ กุลนาถศิริ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (ศิษย์เก่า ปกศ.)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]