วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยพะเยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยพะเยา
College of Management University of Phayao
Bangkok Campus
University of Phayao Logo.svg
สถาปนา15 มกราคม พ.ศ. 2554 (12 ปี)
คณบดีผศ.ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ (รักษาการแทน)
ที่อยู่
55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
สี███ สีฟ้า - ███ สีขาว
มาสคอต
ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยพะเยา
เว็บไซต์www.cmbkk.up.ac.th

วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยพะเยา (อังกฤษ: College of Management University of Phayao, Bangkok Campus) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2554 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ให้กับผู้สนใจศึกษาต่อที่ไม่สามารถมาเรียนโดยตรงที่มหาวิทยาลัยได้ เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งอยู่ ณ อาคารศิวาเทล ต่อ อาคารเวฟเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ประวัติ[แก้]

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2553 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ขึ้น และประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเดิมเป็นวิทยาเขตสารสนเทศมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดยการบริหารของ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดี อธิการบดีและคณะผู้บริหารที่มีความรู้และประสบการณ์ สร้างมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบอย่างแท้จริง

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยาได้มีมติจัดตั้งวิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นคณะวิชาเพื่อจัดการเรียนการสอนหลักสูตรที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ เปิดดำเนินการเรียนการสอน หลักสูตรดังนี้

 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว (Master of Arts in Hotel and Tourism Management)
 • การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (Master of Education in Educational Administration)
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration)

มหาวิทยาลัยพะเยากำหนดวัตถุประสงค์เป็น core purpose เน้นร่วมกันในการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งให้นิสิตอยู่และเรียน (Live and Learn) อย่างมีความสุข จบไปมีงานทำและเป็นคนดีของสังคม ดังนั้นวิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยพะเยา จึงเพิ่มโอกาสการทำงานทั่วโลก โดยการส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่นิสิตทั้งด้านองค์ความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ นิสิตสามารถเลือกกลุ่มเรียนได้ทั้งกลุ่มเรียนที่ใช้ภาษาไทยเป็นสื่อการสอน และกลุ่มเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอนตามระดับความสามารถการใช้ภาษาของผู้เรียน เพื่อเตรียมความพร้อมนิสิตเข้าสู่ตลาดแรงงานของประเทศ ของประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก โดยวิทยาลัยการจัดการได้สร้างความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ในการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาเท่าเทียมกัน

วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยพะเยา มีอัตตลักษณ์ เป็นดั่ง“อัญญปัญญ์” หมายถึงปัญญาสร้างสรรค์ที่มีความแตกต่างที่สามารถสร้างความมั่งคั่งและมั่นคงให้ตัวบุคคลและประเทศชาติ โดยสื่อความหมายเป็นภาษาอังกฤษว่า

CREATIVE WISDOM TO CREATE WEALTH

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

ปัจจุบัน วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการเรียนการสอนหลักสูตรในสาขาวิชา ได้แก่

ปริญญาโท
ปริญญาเอก

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 • สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการ

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

 • สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 • สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการ

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต

 • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ทำเนียบคณบดี[แก้]

ทำเนียบคณบดีวิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยพะเยา
ลำดับที่ รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1
ดร.ศรีสุดา จงสุทธิผล 15 มกราคม พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2556
2
รองศาสตราจารย์ ดร. สุภกร พงศบางโพธิ์ พ.ศ. 2556 - 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558 (รักษาการแทน)
25 มิถุนายน พ.ศ. 2560 - 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (รักษาการแทน ครั้งที่ 2)[1]
22 ธันวาคม พ.ศ. 2560 - ตุลาคม พ.ศ. 2561 (รักษาการแทน ครั้งที่ 3)[2]
3
ดร.ศิริพร แพรศรี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558 - 30 กันยายน พ.ศ. 2558 (รักษาการแทน)[3]
1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 (รักษาการแทน ครั้งที่ 2)[4]
1 มกราคม พ.ศ. 2559 - 28 มิถุนายน พ.ศ. 2559 (รักษาการแทน ครั้งที่ 3)[5]
4
รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี วงษ์มณฑา 29 มิถุนายน พ.ศ. 2559 - 26 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (รักษาการแทน)[6]
27 ธันวาคม พ.ศ. 2559 - 24 มิถุนายน พ.ศ. 2560 (รักษาการแทน ครั้งที่ 2)[6]
5
ดร.ศรีสุดา จงสิทธิผล ตุลาคม พ.ศ. 2561 - มิถุนายน พ.ศ. 2563
6
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน พันธุ์สวรรค์ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2563 - 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564[6]
7
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 - 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564[6]

อ้างอิง[แก้]

 1. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา, คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 996/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา [ลิงก์เสีย], วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559
 2. ,สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา, คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๔/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา, ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 3. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา, คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๑๑๘๙/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา[ลิงก์เสีย], ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 4. ,สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา, คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๒๕๕๔/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา, ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 5. ,สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา, คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๓๓๒๒/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา[ลิงก์เสีย], ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 6. 6.0 6.1 6.2 6.3 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา, คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 969/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา (รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา) เก็บถาวร 2017-11-11 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]