คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Mahasarakham Business School Logo.svg
ตราเรือสำเภาฟ้า
สัญลักษณ์ประจำคณะ
คําขวัญสถาบันนวัตกรรมธุรกิจเพื่อสังคม
ชื่ออังกฤษMahasarakham Business School หรือ Faculty of Accountancy and Management
อักษรย่อบช. / MBS
ที่อยู่คณะการบัญชีฯ ขามเรียง
· เลขที่ 41 หมู่ 20 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
คณะการบัญชีฯ ในเมือง
· เลขที่ 269 หมู่ 2 ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
วันก่อตั้ง19 กรกฎาคม พ.ศ. 2541 (24 ปี)
คณบดีดร.ชลธิชา ธรรมวิญญู
วารสารวารสารการบัญชีและการจัดการ
สีประจําคณะ███ สีฟ้าคราม
สัญลักษณ์สำเภาฟ้า
เว็บไซต์http://www.acc.msu.ac.th/
MBS Other Logo.svg

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (อังกฤษ : Mahasarakham Business School) เป็นหน่วยงานระดับคณะวิชาสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดตั้งขึ้นเป็นลำดับที่ 5 ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทำการเรียนการสอนด้านการบัญชี การจัดการ เศรษฐศาสตร์และการบริหารธุรกิจ ตั้งอยู่ที่อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม (ม.ใหม่) ปัจจุบันเป็นหนึ่งในคณะด้านการบัญชี การจัดการและบริหารธุรกิจที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของไทย นอกจากนี้ยังเป็นคณะบัญชีที่มีผู้สมัครในรอบแอดมิชชันสูงที่สุดด้วย[1]

ประวัติ[แก้]

กลุ่มอาคารบริหารธุรกิจและพาณิชยศาสตร์

คณะการบัญชีและการจัดการ เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยคณะการบัญชีและการจัดการ ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2541[2] มีลักษณะของการดำเนินงานและรูปแบบของการบริหารงานแบบนอกระบบราชการ เน้นความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และพึ่งตนเองมากที่สุดในการจัดการศึกษา โดยมีสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามทำหน้าที่กำกับดูแลและควบคุม

คณะการบัญชีและการจัดการเริ่มต้นจากภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในปีการศึกษา 2538 ได้เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจ (ต่อเนื่อง 2 ปี) สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการตลาดขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ (จากเดิมที่เปิดสอนเฉพาะวิชาโทบริหารธุรกิจ) โดยจัดสอนในวันเสาร์-อาทิตย์ โดยเป็นโครงการพิเศษ ในปีการศึกษา 2540 ได้เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตขึ้น พร้อมทั้งปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2ปี) สาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชาการตลาดด้วย

นับจาก 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2541 จวบจนถึงปัจจุบัน คณะการบัญชีและการจัดการได้พัฒนาความก้าวหน้าทั้งทางด้านวิชาการและการบริหารจัดการองค์กรที่มุ่งเน้นการยกระดับการบริหารระบบคุณภาพทั้งระบบบริหารคุณภาพภายในประเทศและสากลมาโดยตลอด และเสริมสร้างให้บุคลากรทุกระดับเกิดความตระหนักรับรู้ ยอมรับ และพัฒนางานของตนให้มีคุณภาพมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนปลูกจิตสำนึกเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมมุ่งคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างยั่งยืน กว่า 24 ปี ที่ก้าวเดิน บนเส้นทางการผลิตบัณฑิต และมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทำให้ปัจจุบัน คณะฯ ได้ผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดออกไปรับใช้สังคมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับประเทศจำนวนมาก ซึ่งบัณฑิตและมหาบัณฑิตของคณะฯ เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพ การบัญชี บริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ เป็นอย่างดี มีคุณธรรม จริยธรรมที่โดดเด่น และสามารถประยุกต์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และช่วยเหลือ สนับสนุน และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคม และประเทศชาติทั้งทางตรงและทางอ้อม[3]

อัตลักษณ์[แก้]

 • สีประจำคณะ

     สีฟ้าคราม

 • สัญลักษณ์

เรือสำเภาฟ้า สัญลักษณ์แห่งการค้าขายและพาณิชยกรรม

 • ชื่อคณะ

ชื่อของคณะฯ คือ Faculty of Accountancy and Management นั้น มักจะต้องมีการชี้แจงเพิ่มเติมว่าหมายถึง Business School ที่มีการเรียนการสอนทางด้านบริหารธุรกิจ ซึ่งคำว่า Business School นั้นเป็นชื่อที่เข้าใจได้ทันทีและใช้กันอย่างแพร่หลายในคณะฯที่มีการเรียนการสอนทางด้านบริหารธุรกิจ และมักจะใช้ควบคู่ไปกับชื่อของมหาวิทยาลัย เช่น Chulalongkorn Business School ซึ่งหมายถึง School of Business ของ Chulalongkorn University หรือ Thammasat Business School ซึ่งหมายถึง School of Business ของ Thammasat University ดังนั้นเพื่อให้การสื่อสารประชาสัมพันธ์ของคณะฯเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้สังคมภายนอกได้รับทราบว่า คณะการบัญชีและการจัดการเป็นสถาบันการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงเลือกใช้ชื่อ Mahasarakham Business School พร้อมกับอักษรย่อว่า MBS ในการประชาสัมพันธ์คณะฯ ทั้งในเอกสารคู่มือ รวมถึงในนามบัตรของอาจารย์และ บุคลากรของคณะฯ ด้วย

หน่วยงานภายใน[แก้]

หน่วยงานภายในคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกอบด้วย[4]

การบริหารหน่วยงานของคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การบริหารงาน การเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนา
 • สำนักงานเลขานุการคณะการบัญชีและการจัดการ
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาบริหารการเงิน
 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 • สาขาวิชาการจัดการ
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • สำนักพัฒนาศักยภาพนิสิตและนวัตกรรม
 • สำนักพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม
 • สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์
 • สำนักส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจดิจิตัล
 • ศูนย์บริการวิชาการและกิจการพิเศษ
 • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดทำการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี โท และเอกทั้งสิ้น 9 หลักสูตร 22 สาขาวิชา ดังนี้

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม[5]
ระดับปริญญาบัณฑิต ระดับปริญญามหาบัณฑิต ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)

 • สาขาการบัญชี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ)

 • สาขาการตลาด
 • สาขาวิชาการจัดการ
 • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
 • สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต (ศ.บ.)

 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.)

 • สาขาการบัญชี

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)

 • สาขาการจัดการตลาดสมัยใหม่
 • สาขาวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์
 • สาขาวิชาการธุรกิจดิจิทัลและระบบสารสนเทศ
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัล
 • สาขาวิชาการบริหารการเงิน

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (กจ.ม.)

 • สาขาวิชาการจัดการ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาการจัดการสมาร์ตซิตี้และนวัตกรรมดิจิทัล

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต (ศ.ม.)

 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมธุรกิจ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาการบัญชี
 • สาขาวิชาการจัดการตลาดสมัยใหม่
 • สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่
 • สาขาวิชาการจัดการสมาร์ตซิตี้และนวัตกรรมดิจิทัล
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัล

การรับรองมาตรฐาน[แก้]

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตร ดังนี้

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่งผลให้ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรบัญชีบัณฑิตจาก คณะการบัญชีฯ สามารถสมัครเป็นสมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี[6]

ที่ตั้ง[แก้]

อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร

ในการดำเนินงานระยะแรก คณะการบัญชีและการจัดการ ได้อาศัยใช้อาคารเรียนหลังที่ 1 ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ในเมืองเป็นที่ทำการเรียนการสอน ภายหลังจึงได้ก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ในปี พ.ศ. 2546 บนที่ตั้งตำบลขามเรียง ทั้งยังได้สร้างอาคารเรียนอีกหนึ่งหลังซึ่งเป็นอาคารสูง 11 ชั้น ขึ้นพร้อมกัน และได้รับพระราชทานนามว่า “อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร” จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2552 ทำให้คณะการบัญชีและการจัดการ มีสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนทั้งที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ตั้งตำบลตลาด และตำบลขามเรียง ซึ่งสามารถผลิตบัณฑิตเพื่อออกไปรับใช้สังคมได้เป็นจำนวนมาก

ปัจจุบันอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการคณะการบัญชีและการจัดการ “อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร”

 • ชั้น 1 ห้องเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Room, ห้องหอเกียรติยศ Hall of Fame
 • ชั้น 2 สำนักงานคณบดี และรองคณบดี
 • ชั้น 3 ห้องพักอาจารย์ Instructor Rooms
 • ชั้น 4 ห้องพักอาจารย์ Instructor Rooms
 • ชั้น 5 Lecture Room SBB 501 - SBB 507
 • ชั้น 6 Lecture Room SBB 601 - SBB 607
 • ชั้น 7 Lecture Room SBB 701 - SBB 707
 • ชั้น 8 Lecture Room SBB 801 - SBB 807
 • ชั้น 9 Lecture Room SBB 901 - SBB 907
 • ชั้น 10 Lecture Room SBB 1001 – SBB 1007
 • ชั้น 11 ห้องเอนกประสงค์ Multipurpose Room

ศูนย์บริการวิชาการ[แก้]

อาคารคณะการบัญชีและการจัดการ ม.เก่า
ป้ายชื่อคณะการบัญชีและการจัดการ
ด้านหน้าคณะการบัญชีและการจัดการ

กลุ่มงานที่ 1 ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพธุรกิจ SMEs (SMEs Competence Building Center) มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดตั้งและการประกอบการ การบริหารงานของธุรกิจ ขนาดเล็ก ขนาดย่อม และขนาดกลาง การจัดองค์กรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านงานวิจัย การผลิตผลงานวิชาการ สู่การเผยแพร่ และการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เชิงสาธารณะ และเชิงนโยบาย ให้กับผู้ประกอบการภาครัฐและเอกชน รวมถึงการให้บริการฝึกอบรมแก่บุคคลทั่วไปและหน่วยงานต่างๆ ในประเด็นและหัวข้อทางด้านการบริหารจัดการธุรกิจ และการตลาด นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ดูแลหน่วยงานวิจัยเฉพาะทาง ในหลักสูตรต่อไปนี้ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการประกอบการ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการบริหารการเงิน หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการการตลาด สาขาวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการตลาด

กลุ่มงานที่ 2 ศูนย์พัฒนาวิชาชีพบัญชี (Accounting Professional Development Center) มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบัญชี และภาษีอากรโดยเฉพาะ ได้แก่ การจัดทำบัญชี การวางระบบบัญชี และการภาษีอากร และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านงานวิจัย การผลิตผลงานวิชาการ สู่การเผยแพร่และการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เชิงสาธารณะ และเชิงนโยบาย ให้กับผู้ประกอบการภาครัฐและเอกชน รวมถึงการให้บริการฝึกอบรมแก่บุคคลทั่วไปและหน่วยงานต่างๆ ในประเด็นและหัวข้อทางด้านการบัญชีและภาษีอากร และการให้บริการเป็นหน่วยตรวจสอบบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ดูแลหน่วยงานวิจัยเฉพาะทาง ในหลักสูตรต่อไปนี้ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี

กลุ่มงานที่ 3 ศูนย์ที่ปรึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Development and Consulting Center) มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ การบริหารระบบคอมพิวเตอร์ การเรียนรู้ และการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ธุรกิจ และการพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านงานวิจัย การผลิตผลงานวิชาการ สู่การเผยแพร่และการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เชิงสาธารณะ และเชิงนโยบาย ให้กับผู้ประกอบการภาครัฐและเอกชน รวมถึงการให้บริการฝึกอบรมแก่บุคคลทั่วไปและหน่วยงานต่างๆ ในประเด็นและหัวข้อทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ และการใช้ซอฟต์แวร์ทางด้านธุรกิจ นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ดูแลหน่วยงานวิจัยเฉพาะทาง ในหลักสูตรต่อไปนี้ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและสารสนเทศทาง

กลุ่มงานที่ 4 ศูนย์ข้อมูลธุรกิจการเกษตรอีสาน (Northeastern Agriculture Business Data Center) มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจการเกษตร การกำหนดแนวทางและการส่งเสริมช่องทางการจัดจำหน่ายธุรกิจการเกษตร การวิจัยธุรกิจการเกษตร การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการเกษตร การสร้างสรรค์นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ทางด้านธุรกิจเกษตร การตลาดระหว่างประเทศ การตลาดเพื่อการส่งออกธุรกิจการเกษตร และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านงานวิจัย การผลิตผลงานวิชาการ สู่การเผยแพร่และการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เชิงสาธารณะ และเชิงนโยบาย ให้กับผู้ประกอบการภาครัฐและเอกชน รวมถึงการให้บริการฝึกอบรมแก่บุคคลทั่วไปและหน่วยงานต่างๆ ในประเด็นและหัวข้อทางด้านเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ดูแลหน่วยงานวิจัยเฉพาะทาง ในหลักสูตรต่อไปนี้ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

กลุ่มงานที่ 5 ศูนย์ศึกษาธุรกิจและเศรษฐกิจอาเซียน (Asian Economic and Business Studies Center) มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยเพื่อเพิ่ม ขีดความสามารถทางธุรกิจให้กับประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเพื่อนบ้านที่มีเขตชายแดนติดต่อกันกับประเทศไทย ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการ ในประเด็นทางการค้า สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ตลอดจนเป็นศูนย์ข้อมูลเพื่อการค้า การวิจัย การลงทุน การท่องเที่ยว และการศึกษา รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านงานวิจัย การผลิตผลงานวิชาการ สู่การเผยแพร่และการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เชิงสาธารณะ และเชิงนโยบาย ให้กับผู้ประกอบการภูมิภาคอาเซียนและต่างประเทศ รวมถึงการให้บริการฝึกอบรมแก่บุคคลทั่วไปและหน่วยงานต่างๆ ในประเด็นและหัวข้อทางด้านการค้าเสรีและการค้าระหว่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ดูแลหน่วยงานวิจัยเฉพาะทาง ในหลักสูตรต่อไปนี้ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

กลุ่มงานที่ 6 ศูนย์ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก (Public and Government Affairs Cooperation Center) มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ภาครัฐและเอกชน ในการบริการวิชาการ การวิจัย การจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาทางวิชาการ หรือการวิจัยระดับชาติและนานาชาติ และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านงานวิจัย การผลิตผลงานวิชาการ สู่การเผยแพร่และการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เชิงสาธารณะ และเชิงนโยบายให้กับผู้ประกอบการภาครัฐและเอกชน รวมถึงการให้บริการฝึกอบรมแก่บุคคลทั่วไปและหน่วยงานต่างๆ ในประเด็นและหัวข้องานวิจัยที่ได้รับการจัดสรรทุนอุดหนุนงานวิจัยภายนอก

ทำเนียบคณบดี[แก้]

รายนามคณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ ตั้งแต่ก่อตั้งคณะจนถึงปัจจุบัน มีรายนามดังนี้

ทำเนียบคณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. ไม่มีการบันทึก พ.ศ. 2541 - 2545
2. ไม่มีการบันทึก พ.ศ. 2545 - 2547
3. นายมงคล ม่วงเขียว พ.ศ. 2547 - 2551[7]
4. รองศาสตราจารย์ ปพฤกษ์ อุตสาหะวาณิชกิจ พ.ศ. 2551 - 2555[8] (วาระที่หนึ่ง)
พ.ศ. 2555 - 2559[9] (วาระที่สอง)
5. ผศ.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ พ.ศ. 2559 - 2563[10]
6. อ.ดร.ชลธิชา ธรรมวิญญู พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน[11]

อ้างอิง[แก้]

 1. "คณะบัญชีฯ มมส ชิวอันดับ 1 คณะ/สาขาที่มีผู้สมัครแอดมิชชั่นมากที่สุด (2 ปีซ้อน)". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-01-14. สืบค้นเมื่อ 2021-01-12.
 2. กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี : ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย คณะการบัญชีและการจัดการ พ.ศ. ๒๕๔๑. สืบค้นเมื่อ 16 สิงหาคม 2564.
 3. "ประวัติคณะการบัญชีและการจัดการ". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-25. สืบค้นเมื่อ 2014-10-27.
 4. กองแผนงาน : [รายงานข้อมูลพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560] สืบค้นเมื่อ 23 กรกฎาคม 2564.
 5. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, รายงานข้อมูลพื้นฐานประจำปี 2563 หน้า 136 เก็บถาวร 2021-04-18 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, 31 มีนาคม 2564
 6. สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์. ตรวจสอบหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯ รับรอง. สืบค้นเมื่อ 3 เมษายน 2565.
 7. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ 2920/2547, สืบค้นเมื่อ 10 มีนาคม 2564.
 8. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ 3752/2551, สืบค้นเมื่อ 10 มีนาคม 2564.
 9. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ 4059/2555, สืบค้นเมื่อ 10 มีนาคม 2564.
 10. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ 3388/2559, สืบค้นเมื่อ 10 มีนาคม 2564.
 11. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ 2202/2563, สืบค้นเมื่อ 10 มีนาคม 2564.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

เว็บไซต์หลักคณะ เก็บถาวร 2013-10-20 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน