คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Logo MBS MSU.png
คำขวัญ คณะการบัญชีและการจัดการ มุ่งเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาความรู้ความสามารถในวิชาชีพ และสร้างสรรค์วิทยาการด้านการบัญชี บริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ
ชื่ออังกฤษ Mahasarakham Business School
อักษรย่อ MBS
ที่อยู่ อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ 043-754321, 043-754333
ต่อ 3401, 3402
โทรสาร 043-754422
ผู้อำนวยการ รศ.ดร.ปพฤกษ์บารมี อุตสาหะวาณิชกิจ
สีประจำคณะ      สีฟ้าคราม
เว็บไซต์ www.mbs.msu.ac.th

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งอยู่ที่ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม (ม.ใหม่)

ประวัติ [1][แก้]

หลักสูตรการศึกษา [2][แก้]

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

สาขาการจัดการ
สาขาการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาการตลาด
สาขากาจัดการประกอบการ
สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาบริหารการเงิน
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)

สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)

สาขาการบัญชี
สาขาการบัญชี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.)

สาขาบัญชี

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)

สาขาการจัดการเชิงกลยุทธ์
สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
สาขาการจัดการการตลาด

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (กจ.ม.)

สาขาการจัดการ

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ศ.ม.)

สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

สาขาการบัญชี
สาขาการจัดการ
สาขาการจัดการการตลาด

อ้างอิง[แก้]

  1. http://www.mbs.msu.ac.th/acc2013/index.php?sc=About/AccMBS&type=history ประวัติคณะการบัญชีและการจัดการ
  2. http://www.mbs.msu.ac.th/acc2013/?sc=About/Academic หลักสูตรการศึกษา

แหล่งข้อมูล[แก้]

เว็บไซต์หลักคณะ