คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Husoc MSU Logo.svg
คําขวัญความหลากหลายทางภาษา ภูมิปัญญาคู่คุณธรรม นำชุมชนสู่สากล
ชื่ออังกฤษFaculty of Humanities and Social sciences, Mahasarakham University
อักษรย่อมนส. / HUSOC
สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ที่อยู่อาคารศูนย์เรียนรู้พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น เลขที่ 41 หมู่ 20 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทร 043-754369
วันก่อตั้ง27 มีนาคม พ.ศ. 2511 (53 ปี)
คณบดีรศ.ดร.นิตยา วรรณกิตร์
วารสารวารสารมนุษย์กับสังคม
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สีประจําคณะ     สีม่วง
สัญลักษณ์อินทนิล
เว็บไซต์http://www.human.msu.ac.th

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (อังกฤษ : Faculty of Humanities and Social Sciences, Mahasarakham University) เป็นส่วนราชการไทยระดับคณะวิชาสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นคณะ 1 ใน 3 คณะแรกที่ก่อตั้งมาพร้อมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยก่อตั้งในสมัยวิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคาม[1] คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เคยเป็นคณะที่มีจำนวนภาควิชาและสาขาวิชามากที่สุดในมหาวิทยาลัย

ประวัติ[แก้]

อาคารเรียนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เดิมคือ "คณะมนุษยธรรมศึกษาและสังคมศาสตร์" ซึ่งก่อตั้งในปี 2511 สังกัดวิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคาม พร้อมกับคณะวิชาวิทยาศาสตร์และคณะวิชาการศึกษา ต่อมาเมื่อวิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคามยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2517[2] จึงได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการจัดตั้งให้เป็นคณะ จึงได้มีการแยกคณะวิชามนุษยธรรมศึกษาและสังคมศาสตร์ออกเป็น 2 คณะ คือ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ โดยขึ้นตรงกับสำนักงานคณบดีที่ตั้งอยู่ประสานมิตร (ที่ตั้งหลักของคณะ)[3] คณะวิชาการศึกษาเปลี่ยนเป็นคณะศึกษาศาสตร์ ส่วนคณะวิชาวิทยาศาสตร์เปลี่ยนเป็นคณะวิทยาศาสตร์

ต่อมามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคามได้ยกฐานะเป็น "มหาวิทยาลัยมหาสารคาม" ในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2537 จึงได้มีการควบรวมคณะมนุษยศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์เข้าด้วยกันเป็น "คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม" ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า "Faculty of Humanities and Social sciences, Mahasarakham University"[4][5] ซึ่งมีการบริหารจัดการและแบ่งส่วนราชการแยกเป็นภาควิชาและสำนักงานเลขานุการ ในส่วนสำนักงานเลขานุการคณะ แบ่งกลุ่มงานภายในเป็น 4 กลุ่มงานคือ กลุ่มงานบริหารและธุรการ กลุ่มงานคลังและพัสดุ กลุ่มงานวิเคราะห์นโยบายและแผน และกลุ่มงานบริการวิชาการและบริการโสตทัศนศึกษา ในส่วนภาควิชาแบ่งเป็น 9 ภาควิชา คือ

ในปี 2540 ได้แยกภาควิชาทัศนศิลป์และศิลปะการแสดง เพื่อไปจัดตั้งเป็น "โครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์"[6] แต่ในภายหลังมีการแยกหน่วยงานเป็นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ในปี 2543 และคณะศิลปกรรมศาสตร์ฯ ในปี 2545

ต่อมาในปี 2541 ภาควิชาบริหารธุรกิจ ได้ขอแยกตัวเพื่อไปตั้งเป็น "คณะการบัญชีและการจัดการ"[7]

ด้านข้างอาคารเรียนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ในปี 2544 ภาควิชาบรรณารักศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ได้ขอแยกไปรวมกับภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดตั้งเป็น "คณะวิทยาการสารสนเทศ"[8][9]

และในปี 2546 ภาควิชารัฐศาสตร์ ได้ขอแยกไปจัดตั้งเป็น "วิทยาลัยการเมืองการปกครอง"[10] ส่งผลให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เหลือเพียง 5 ภาควิชาเท่านั้น[11] ประกอบด้วย

 • ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
 • ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
 • ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 • ภาควิชาประวัติศาสตร์
 • ภาควิชาภูมิศาสตร์

ปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นหน่วยงานในระบบราชการสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม แบ่งการบริหารงานออกเป็นภาควิชาจำนวน 5 ภาควิชาและสำนักเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี จำนวน 12 สาขาวิชา ระดับปริญญาโท จำนวน 5 สาขาวิชา และระดับปริญญาเอก จำนวน 3 สาขาวิชา รวมทั้งสิ้น 20 สาขาวิชา

หน่วยงานภายในคณะ[แก้]

 • สำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • กลุ่มงานบริหาร
  • กลุ่มงานนโยบาย แผนและคลัง
  • กลุ่มงานวิชาการและพัฒนานิสิต
 • ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
 • ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
 • ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 • ภาควิชาประวัติศาสตร์
 • ภาควิชาภูมิศาสตร์
 • ศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน (American Corner) ศูนย์ศึกษาวัฒนธรรมอเมริกันนี้ เป็นศูนย์ฯที่ส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรีได้มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศโดยอย่าง ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีความรู้ความเข้าใจด้านภาษาและวัฒนธรรมอเมริกันมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นเวทีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรีให้สามารถแข่งขันกับอารยประเทศเพื่อย่างเข้าสู่สมาคมอาเซียน 2015
 • ศูนย์เซจง (Mahasarakham Sejong Institute)

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี จำนวน 12 สาขาวิชา ระดับปริญญาโท จำนวน 5 สาขาวิชา และระดับปริญญาเอก จำนวน 3 สาขาวิชา รวมทั้งหมด 20 สาขาวิชาใน 5 หลักสูตรดังนี้

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม[12]
ภาควิชา ระดับปริญญาบัณฑิต ระดับปริญญามหาบัณฑิต ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต

ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)

 • สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

 • สาขาวิชาภาษาไทย
 • สาขาวิชาภาษาจีน
 • สาขาวิชาภาษาตะวันออก
  • วิชาเอกภาษาเกาหลี
  • วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น
 • สาขาวิชาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์สื่อ
 • สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
  • วิชาเอกภาษาลาว
  • วิชาเอกภาษาเขมร
  • วิชาเอกภาษาพม่า
  • วิชาเอกภาษาเวียดนาม

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

 • สาขาวิชาสาขาวิชาภาษาไทย

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)

 • สาขาวิชาการสอนภาษาและวรรณกรรมไทย

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาสาขาวิชาภาษาไทย

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

 • สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

 • สาขาวิชาศาสนาและภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาศาสนาและภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ภาควิชาประวัติศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

 • สาขาวิชาประวัติศาสตร์

ภาควิชาภูมิศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาภูมิศาสตร์

สถานที่ตั้งและพื้นที่[แก้]

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งอยู่ที่อาคารศูนย์เรียนรู้พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น เลขที่ 41 หมู่ 20 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม อยู่ระหว่างคณะนิติศาสตร์ (อาคารราชนครินทร์) และวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ด้านหลังติดกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ด้านหน้าอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

ทำเนียบคณบดี[แก้]

รายนามคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งแต่ก่อตั้งยุควิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคาม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม จนถึงยุคมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีดังนี้ (เท่าที่มีการบันทึก)

ทำเนียบผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หัวหน้าคณะมนุษยธรรมศึกษาและสังคมศาสตร์ วิทยาลัยวิชาการศึกษา มหาสารคาม
รายนามหัวหน้าคณะ วาระการดำรงตำแหน่ง
ไม่มีการบันทึก พ.ศ. 2511 - 2517
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม[13] คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม[14]
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. รศ.ดร.ปรีชา ธรรมา พ.ศ. 2518 - 2520 1.ศ.ดร.ประสาท หลักศิลา พ.ศ. 2517-2522
2. รศ. ปราณี ธนะชานันท์ พ.ศ. 2520 - 2528 2. ผศ.ดร.อนันต์ เจียมเจริญ พ.ศ. 2522-2526
3. ผศ. สะรัช บุณยรัตพันธ์ุ พ.ศ. 2538 -2532 3. รศ.ดร.ธวัช บุรีรักษ์ พ.ศ. 2526-2530
4. ผศ.วิพุธ โสภวงศ์ พ.ศ. 2532 - 2536 4. รศ.ดร.ธำรงค์ อุดมไพจิตรกุล พ.ศ. 2530 - 2534
5. รศ.ดร.ประพาศน์ พฤทธิประภา พ.ศ. 2536 - 2537 5. ผศ.ดร.ชลัช จงสืบพันธ์ พ.ศ. 2534 - 2537
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม[15]
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. ผศ.วีญา วิสเพ็ญ พ.ศ. 2538 - 2542
2. รศ.จารุวรรณ ธรรมวัตร พ.ศ. 2542 - 2546
3. ผศ.ทวีศลิป์ สืบวัฒนะ พ.ศ. 2546 - 2550
4. ผศ.สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์ พ.ศ. 2550 - 2554
5. ผศ.ทวีศลิป์ สืบวัฒนะ พ.ศ. 2554 - 2557
6. ผศ.สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์ (รักษาการแทนฯ) พ.ศ. 2557 - 2558
7. ผศ.อนุชิตา มุ่งงาม พ.ศ. 2560 - 2564
8. อาจารย์กนกพร รัตนธีระกุล พ.ศ. 2558 - 2562
9. อาจารย์กนกพร รัตนธีระกุล (วาระที่สอง) พ.ศ. 2562 - 2562
10. ผศ.ดร.กนกพร รัตนธีระกุล (รักษาการแทนฯ) พ.ศ. 2562 - 2563
11. รศ.ดร.นิตยา วรรณกิตร์ พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี เป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

 1. เว็บไซต์ทางการ
 2. HU-SOC

อ้างอิง[แก้]

 1. คณะศึกษาศาสตร์ : ประวัติคณะศึกษาศาสตร์ สืบค้นเมื่อ 26 มีนาคม 2564.
 2. ราชกิจจานุเบกษา : พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.๒๕๑๗ สืบค้นเมื่อ 28 สิงหาคม 2564.
 3. ราชกิจจานุเบกษา. ประกาสทบวงมหาวิทยาลัย : การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.๒๕๒๙ สืบค้นเมื่อ 28 สิงหาคม 2564.
 4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : ประวัติโดยย่อ สืบค้นเมื่อ 28 สิงหาคม 2564.
 5. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, กองกลาง สำนักงานอธิการบดี : พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๘. สืบค้นเมื่อ 19 กันยายน 2564.
 6. คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ : ประวัติคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ 2 เมษายน 2564.
 7. คณะการบัญชีและการจัดการ : ประวัติคณะการบัญชีและการจัดการ 2 เมษายน 2564.
 8. คณะวิทยาการสารสนเทศ : ประวัติคณะวิทยาการสารสนเทศ 2 เมษายน 2564.
 9. รองศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง. วีดิทัศน์ครบรอบ 20 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 18 มีนาคม 2562 (วีดีทัศน์). คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. เกิดเหตุเมื่อ 11.55 นาที.
 10. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง : ประวัติวิทยาลัยการเมืองการปกครอง 2 เมษายน 2564.
 11. คณะมนุษยสาสตร์และสังคมศาสตร์ : ภาควิชาในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 เมษายน 2564
 12. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, รายงานข้อมูลพื้นฐานประจำปี 2563 หน้า 139 1 เมษายน 2564
 13. คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ทำเนียบคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2 กันยายน 2564.
 14. คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ทำเนียบคณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2 กันยายน 2564.
 15. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ทำเนียบคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 23 มีนาคม 2564