คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
HUSOC MSU.png
คำขวัญความหลากหลายทางภาษา ภูมิปัญญาคู่คุณธรรม นำชุมชนสู่สากล
ชื่ออังกฤษFaculty of Humanities and Social sciences,
Mahasarakham University
อักษรย่อHUSOC
สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ที่อยู่อาคารศูนย์เรียนรู้พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทร 043-754369
วันก่อตั้ง29 มิถุนายน พ.ศ. 2517 (46 ปี)
คณบดีรศ.ดร.นิตยา วรรณกิตร์(รักษาการ)
สีประจำคณะ     สีม่วง
เว็บไซต์http://www.human.msu.ac.th

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (อังกฤษ : Faculty of Humanities and Social Science, Mahasarakham University) เป็นส่วนราชการไทยระดับคณะวิชาสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นคณะแรกเริ่มที่อนุมัติให้มีการจัดตั้งคณะขึ้นภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม เป็นคณะที่จัดตั้งขึ้นโดยการยุบรวมกันระหว่าง 2 คณะ คือ คณะมนุษยศาสตร์กับคณะสังคมศาสตร์ภายหลังจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม เปลี่ยนสถานะภาพเป็นมหาวิทยาลัยมหาสารคามในปี 2537 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการบริหารจัดการและแบ่งส่วนราชการแยกเป็นภาควิชาและสำนักงานเลขานุการ ในส่วนภาควิชาแบ่งเป็น 5 ภาควิชา คือ

 • ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
 • ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
 • ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 • ภาควิชาประวัติศาสตร์
 • ภาควิชาภูมิศาสตร์

สำหรับในส่วนสำนักงาน เลขานุการคณะ แบ่งกลุ่มงานภายในเป็น 4 กลุ่มงานคือ กลุ่มงานบริหารและธุรการ กลุ่มงานคลังและพัสดุ กลุ่มงานวิเคราะห์นโยบายและแผน และกลุ่มงานบริการวิชาการและบริการโสตทัศนศึกษา ปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี จำนวน 12 สาขาวิชา ระดับปริญญาโท จำนวน 5 สาขาวิชา และระดับปริญญาเอก จำนวน 3 สาขาวิชา

ภาควิชา[แก้]

 • ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
  • สาขาภาษาอังกฤษ
  • สาขาภาษาฝรั่งเศส
  • สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
  • สาขาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
 • ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
  • สาขาภาษาไทย
  • สาขาภาษาจีน
  • สาขาภาษาญี่ปุ่น
  • สาขาภาษาเกาหลี
  • สาขาวิชาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์สื่อ
  • สาขาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ภาษาลาว)
  • สาขาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ภาษาเขมร)
  • สาขาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ภาษาพม่า)
  • สาขาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ภาษาเวียดนาม)
 • ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  • สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม
 • ภาควิชาประวัติศาสตร์
  • สาขาวิชาประวัติศาสตร์
 • ภาควิชาภูมิศาสตร์
เป็นหน่วยงานหนึ่งในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ซึ่งก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2537 ในปีที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม เปลี่ยนสถานะเป็น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดการสอนเพียงหลักสูตรเดียว คือ
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการทรัพยากร

หน่วยงานภายในคณะ[แก้]

 • ศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน (American Corner) ศูนย์ศึกษาวัฒนธรรมอเมริกันนี้ เป็นศูนย์ฯที่ส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรีได้มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศโดยอย่าง ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีความรู้ความเข้าใจด้านภาษาและวัฒนธรรมอเมริกันมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นเวทีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรีให้สามารถแข่งขันกับอารยประเทศเพื่อย่างเข้าสู่สมาคมอาเซียน 2015
 • ศูนย์เกาหลีศึกษา (Korean Studies)

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

 • สาขาภาษาอังกฤษ
 • สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
 • สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ
 • สาขาวิชาภาษาไทย
 • สาขาวิชาภาษาจีน
 • สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
 • สาขาวิชาภาษาเกาหลี
 • สาขาวิชาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์
 • สาขาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ภาษาลาว)
 • สาขาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ภาษาเขมร)
 • สาขาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ภาษาพม่า)
 • สาขาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ภาษาเวียดนาม)
 • สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
 • สาขาวิชาประวัติศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการทรัพยากร

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

 • สาขาวิชาภาษาไทย
 • สาขาวิชาศาสนาและภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)

 • สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
 • สาขาวิชาการสอนภาษาและวรรณกรรมไทย

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาภาษาไทย
 • สาขาวิชาศาสนาและภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 • สาขาการสอนภาษาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม่)

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

 1. เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
 2. HU-SOC