ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลแพร่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลแพร่
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลแพร่
ชื่ออังกฤษPhrae Hospital Medical Education Center
ภาพตราสัญลักษณ์ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลแพร่
ผู้อำนวยการพญ.สุวรรณา ตีระวณิชย์
สัญลักษณ์สัญลักษณ์ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลแพร่
วารสารเวชสารโรงพยาบาลแพร่
สถานปฏิบัติการโรงพยาบาลแพร่
ที่อยู่ถนนช่อแฮ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลแพร่ เป็นศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก สังกัดโรงพยาบาลแพร่ กระทรวงสาธารณสุข และเป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2547 ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนบน ณ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่


ประวัติ[แก้]

อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลแพร่

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 เห็นชอบให้โรงพยาบาลแพร่รดำเนินงานโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท โดยร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และสามารถรับนิสิตแพทย์ ได้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นไป

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ซึ่งใช้ในภาษาอังกฤษว่า Medical Education Center มีฐานะเป็นฝ่ายหนึ่งของโรงพยาบาลแพร่ มีหน้าที่จัดการเรียนการสอนชั้นคลินิกตามหลักสูตรแพทยศซาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้กับนิสิตแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตามโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ของสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในโครงการร่มผลิตแพทย์แนวใหม่ (New Track) โดยได้เปิดดำเนินการสอนเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2548 มีนิสิตแพทย์ระดับคลินิก ชั้นปีที่ 4-6 จำนวนปีละประมาณ 10 คน

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลแพร่
สถาบันร่วมผลิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ทั้งนี้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ร่วมพัฒนาในด้านการจัดทำหลักสูตรรายวิชาและการพัฒนาอาจารย์แพทย์และบุคลากรร่วมกันด้านแพทยศาสตรศีกษา รวมทั้งการชี้แจงนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร ต่อมาได้มีคำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ดำรงตำแหน่งเป็นรองคณบดีฝ่ายคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มาจนถึงปัจจุบัน

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

ปัจจุบัน ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลแพร่ จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นคลินิก ตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ใน 1 หลักสูตร คือ

ปริญญาตรี
สถาบันอุดมศึกษา

ระยะเวลาในการศึกษา[แก้]

ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตรรวม 5 ปี ดังนี้

ระดับชั้น
สถานที่ศึกษา
  • ระดับชั้นปรีคลินิก (ชั้นปี 2 - 3)
  • ระดับชั้นคลินิก (ชั้นปี 4 - 6)
  • หมายเหตุ นิสิตแพทย์กลุ่มนี้ไม่ต้องศีกษาในระดับชั้นเตรียมแพทยศาสตร์ (ชั้นปี 1) เนื่องจากเป็นบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือสาขาวิทยาศาสตร์มาแล้ว

การรับบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต[แก้]

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

โครงการแพทย์แนวใหม่ (New tract) โครงการนี้อยู่ในโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD) เช่นเดียวกัน โดยรับสมัครเข้าศึกษาเฉพาะข้าราชการหรือพนักงานของรัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่สำเร็จการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ และมีประสบการณ์การทำงานทางด้านสาธารณสุขไม่น้อยกว่า 2 ปี และอายุนับถึงวันสมัครไม่เกิน 30 ปี โดยนิสิตแพทย์กลุ่มนี้จะทำการเรียนชั้นคลินิกที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลแพร่, ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพิจิตร เมื่อจบการศึกษาแล้วจะต้องทำงานใช้ทุนในจังหวัดภูมิลำเนาของตนเองเป็นเวลา 3 ปี โครงการนี้จะดำเนินการเปิดรับสมัครในช่วงเดือนกันยายนของทุกปี ตามประกาศรับตรงของมหาวิทยาลัยนเรศวร

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]