ข้ามไปเนื้อหา

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Faculty of Law, Mahasarakham University
ชื่อย่อน. / LW
คติพจน์โยคา เว ชายเต ภูริ
ปัญญาย่อมเกิดขึ้น เพราะการฝึกฝน
สถาปนาสาขาวิชานิติศาสตร์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

• 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 (20 ปี)
คณะนิติศาสตร์
• 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 (10 ปี)
สังกัดการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณบดีผศ.ดร.ดาริกา โพธิรุกข์[1]
ที่อยู่
อาคารราชนครินทร์ ชั้น 4 เลขที่ 41 หมู่ 20 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
สี  สีขาวงาช้าง
มาสคอต
ตราชู
เว็บไซต์law.msu.ac.th

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (อังกฤษ : Faculty of Law, Mahasarakham University) เป็นหน่วยงานระดับคณะวิชาลำดับที่ 20 ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดตั้งตามมติในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556[2] ซึ่งแต่เดิมเป็นหน่วยงานสาขาในวิทยาลัยการเมืองการปกครอง

ประวัติ[แก้]

สาขาวิชานิติศาสตร์[แก้]

เดิมมหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดหลักสูตรสาขานิติศาสตร์ ภาควิชานิติศาสตร์ ให้เป็นเป็นหน่วยงานในวิทยาลัยการเมืองการปกครอง โดยในวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 สภามหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีมติให้จัดตั้ง "วิทยาลัยการเมืองการปกครอง" ขึ้นเป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะวิชา โดยการผนวก 3 หน่วยงานสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ ภาควิชารัฐศาสตร์ ศูนย์ข้อมูลการเมืองท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และโครงการจัดตั้งหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เข้าด้วยกัน ซึ่งได้รับการอนุมัติจัดตั้งในการประชุมครั้งที่ 6/2546 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2546[3][4] ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2546 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2546 โดยจัดตั้งหน่วยงานต่าง ๆ ในวิทยาลัยได้แก่ สำนักงานเลขานุการคณะ ภาควิชารัฐศาสตร์ และภาควิชานิติศาสตร์ มีหลักสูตรดังนี้

ระดับปริญญาตรี

 1. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) สาขาวิชาการเมืองการปกครอง สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 2. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) สาขาวิชานิติศาสตร์
 3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนศึกษา
 4. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

ระดับปริญญาโท

 1. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สาขาวิชานโยบายสาธารณะ
 2. รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

คณะนิติศาสตร์[แก้]

ต่อมาวิทยาลัยการเมืองการปกครองเล็งเห็นว่า สาขาวิชานิติศาสตร์มีศักยภาพเพียงพอที่จะพัฒนาจากสาขาในวิทยาลัยการเมืองการปกครองเป็นคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้[5] อันจะเป็นประโยชน์ต่อนิสิตซึ่งเป็นผู้เรียนและการจัดโครงสร้างการเรียนการสอนและการบริหารจัดการที่คล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ด้วยเหตุผลข้างต้น สภามหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงได้อนุมัติแผนการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในปี พ.ศ. 2557 และได้มีมติให้จัดตั้ง“คณะนิติศาสตร์” โดยแยกภาควิชานิติศาสตร์ไปจัดตั้งเป็นคณะนิติศาสตร์ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556[2][6] ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Faculty of Law” เป็นคณะวิชาลำดับที่ 20 ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม แบ่งหน่วยงานเป็นสำนักงานเลขานุการคณะนิติศาสตร์ ภาควิชากฎหมายมหาชน และภาควิชากฎหมายเอกชน

ปัจจุบันคณะนิติศาสตร์ เป็นหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งอยู่ที่เขตพื้นที่ขามเรียง (ม.ใหม่) โดยใช้อาคารราชนครินทร์ชั้น 4 เป็นพื้นที่สำหรับหน่วยงานในการบริหารและจัดการเรียนการสอน และได้เปิดหลักสูตรในระดับปริญญาตรี คือหลักสูตรสาขานิติศาสตร์บัณฑิต[7] และระดับปริญญาโทคือ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ซึ่งจะเปิดในภาคต้นของปีการศึกษา 2565[8] คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีอาจารย์ประจำคณะทั้งหมด 21 คน มีนิสิตจำนวนทั้งหมด 2,139 คน จบการศึกษาแล้ว 16 รุ่น[9]

หน่วยงานในคณะ[แก้]

คณะนิติศาสตร์ได้แบ่งหน่วยงานภายในตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องการแบ่งหน่วยงานภายในคณะนิติศาสตร์[9]


การบริหารงานภายในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ด้านการบริหารงาน ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัยและพัฒนา
 • สำนักเลขานุการคณะนิติศาสตร์
 • ภาควิชากฎหมายมหาชน
 • ภาควิชากฎหมายเอกชน
 • ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
 • ศูนย์ฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย
 • คลินิกกฎหมาย

หลักสูตร[แก้]

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดทำการเรียนการสอนใน 2 หลักสูตรได้แก่


หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระดับปริญญาบัณฑิต ระดับปริญญามหาบัณฑิต ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
 • สาขาวิชานิติศาสตร์
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.)
 • สาขาวิชานิติศาสตร์

อาคารราชนครินทร์[แก้]

อาคารราชนครินทร์ อาคารเรียนรวมและคณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ ตั้งอยู่ที่ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ในเขตพื้นที่ขามเรียง ซึ่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารราชนครินทร์ ในเขตพื้นที่ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539 โดยสร้างเสร็จเมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2541 วงเงินก่อสร้าง 170,500,000 บาท ออกแบบโดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตประสานมิตร บริษัทผู้รับจ้าง หจก. กำจรกิจก่อสร้าง อาคารราชนครินทร์ เป็นอาคารก่อสร้างแบบคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 7 ชั้น และภายหลังมีการก่อสร้างเพิ่มเติมอีกหนึ่งชั้นเป็น 8 ชั้น โดยมีการเสริมหลังคาสีแดง มีพื้นที่ใช้สอย 15,034 ตารางเมตร

อาคารราชนครินทร์ เป็นอาคารเรียนหลังแรกของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ดำเนินการสร้างบนพื้นที่ตั้งตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เดิมนั้นเป็นงบประมาณที่อนุมัติให้สร้าง ณ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม อยู่ในช่วงเป็น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม ครั้นเมื่อยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ภาวิช ทองโรจน์ เป็นอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีการดำเนินการก่อสร้างและสถาปนิกที่ออกแบบผังแม่บท ได้นำอาคารดังกล่าวมาตั้งในผังที่ออกแบบไว้ เพื่อเป็นอาคารเรียนรวม เมื่อสร้างเสร็จทางมหาวิทยาลัยได้มีมติให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นคณะแรกที่ย้ายมาทำการเรียนการสอนในที่เขตพื้นที่ขามเรียง โดยใช้อาคารราชนครินทร์เป็นที่ทำการของคณะ ซึ่งตอนนั้นมี รองศาสตราจารย์วีณา วีสเพ็ญ ดำรงตำแหน่งเป็นคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารราชนครินทร์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พระราชทานนาม “ราชนครินทร์” โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดสระเกศวรมหาวิหาร ได้เป็นประธานวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539

ในช่วงแรกที่ทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ย้ายเข้ามาทางคณะได้มีการดำเนินการหลายอย่างเช่น ชั้นล่างของอาคารติดสระน้ำ จึงได้มีการจัดสรรให้ร้านอาหารเข้ามาเช่าประกอบการ เป็นร้านขายข้าวแกง เนื่องจากมหาวิทยาลัยยังไม่มีโรงอาหาร มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาภาษา อีกทั้งชั้นต่าง ๆ ของอาคารราชนครินทร์ยังเป็นพื้นที่ของคณะที่ก่อตั้งใหม่หลายคณะที่ยังไม่พร้อมได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ คณะศิลปกรรมศาสตร์ โครงการจัดตั้งคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม โครงการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และบัณฑิตวิทยาลัย ก่อนที่จะทยอยย้ายออกไปหลังจากอาคารของแต่ละคณะแล้วเสร็จ

ทำเนียบคณบดี[แก้]

รายนามคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันมีดังนี้


ทำเนียบคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นายศุภวุฒิ โมกข์เมธากุล 1 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2557 – 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 (รักษาการ)[10]
2. ดร.สุทธิศักดิ์ ภัทรมานะวงศ์ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 – ไม่ทราบ[10]
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง ไม่ทราบ - 10 มกราคม พ.ศ. 2559 (รักษาการ)[11]
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิสระพัฒน์ ธีรพัฒน์สิริ 11 มกราคม พ.ศ. 2559 – 31 ธันวาคม 2562[11]
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปยุต  ชื่นสงวน 11 มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 2562[12]
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ มาศฉมาดล 1 มกราคม 2563 – 31 มกราคม 2563 (รักษาการ)[13]
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์พันธ์ บุปเก 1 กุมภาพันธ์ 2563 – 31 มกราคม 2567 [14]
8.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดาริกา โพธิรุกข์ 3 กุมภาพันธ์ 2567 – ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

 1. ผู้บริหารประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 2. 2.0 2.1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. "ประวัติความเป็นมาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม". สืบค้นเมื่อ March 29, 2019.
 3. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง เก็บถาวร 2021-05-20 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน สืบค้นเมื่อ 21 พฤษภาคม 2564
 4. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยวิทยาลัยการเมืองการปกครอง พ.ศ. 2546 สืบค้นเมื่อ 26 พฤษภาคม 2564.
 5. mgronline. "นิติศาสตร์ ม.มหาสารคามร้องขอแยกเป็นคณะ". สืบค้นเมื่อ March 29, 2019.
 6. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง จัดตั้งคณะนิติศาสตร์ สืบค้นเมื่อ 24 พฤษภาคม 2564.
 7. ระบบบริการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. "หลักสูตรคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม". สืบค้นเมื่อ March 29, 2019.
 8. จำนวนหลักสูตรในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 20 มิถุนายน 2564.
 9. 9.0 9.1 "รายงานข้อมูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 2560" (PDF). กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2019-03-29. สืบค้นเมื่อ June 26, 2018.
 10. 10.0 10.1 ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. "พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ มมส". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-06-05. สืบค้นเมื่อ March 29, 2019.
 11. 11.0 11.1 ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. "พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-06-05. สืบค้นเมื่อ March 29, 2019.
 12. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. "ผู้บริหารประจำคณะนิติศาสตร์". สืบค้นเมื่อ March 29, 2019.
 13. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. "ผู้บริหารประจำคณะนิติศาสตร์". สืบค้นเมื่อ January 3, 2020.
 14. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. "ผู้บริหารประจำคณะนิติศาสตร์". สืบค้นเมื่อ January 3, 2020.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]