คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Sport Science,
Burapha University
ชื่อย่อFSS
คติพจน์คลังความรู้และภูมิปัญญาเพื่อการกีฬาของแผ่นดิน
สถาปนา8 มีนาคม พ.ศ. 2545 (22 ปี)
คณบดีผศ.ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร
ที่อยู่
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
วารสารสารจิตวิทยาการกีฬา
สี  สีเขียว
มาสคอต
เรือใบ
เว็บไซต์https://fss.buu.ac.th/

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา (อังกฤษ: Faculty of Sport Science, Burapha University) เป็นหน่วยงานระดับคณะวิชาภายในสังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา เดิมทีคือหมวดพลานามัย ของวิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน ก่อนที่จะพัฒนามาเป็นคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาในปี 2545 โดยการแยกภาควิชาพลศึกษาและสันทนาการจากคณะศึกษาศาสตร์

ประวัติ[แก้]

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีจุดเริ่มต้นมาจากหน่วยงานชื่อ "หมวดพลานามัย" ของวิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน (วศ.บางแสน) ในปีพุทธศักราช 2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสนได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน(มศว.บางแสน) ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หมวดพลานามัยจึงเปลี่ยนเป็น "แผนกวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา" สังกัด ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มีหน้าที่สอนวิชากิจกรรมพลศึกษาและวิชาสุขภาพส่วนบุคคลในฐานะวิชาพื้นฐานทั่วไปบังคับและวิชาเลือกเสรีให้นิสิตทุกคนในมหาวิทยาลัย และในปีพุทธศักราช 2517 นี้คณะศึกษาศาสตร์ได้เปิดสอนวิชาโทพลศึกษาทั้งภาคปกติและภาคสมทบ ส่วนวิชาโทสุขศึกษาได้เปิดสอนในปีพุทธศักราช 2518 สำหรับหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)วิชาเอกพลศึกษาเปิดสอนในพุทธศักราช 2519 ทั้งภาคปกติและภาคสมทบ ต่อมาในปี พุทธศักราช 2523 แผนกวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น "คณะพลศึกษา" ประกอบด้วยสำนักงานเลขานุการคณะ ภาควิชาพลศึกษา ภาควิชาสุขศึกษา และภาควิชาสันทนาการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อเปลี่ยนสถานะเป็นคณะพลศึกษาแล้วได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาพลศึกษา ในปี พุทธศักราช 2525 โดยปิดหลักสูตรวิชาโทพลศึกษา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ภาคสมทบ[1]

พุทธศักราช 2533 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสนได้รับการยกฐานะเป็น“มหาวิทยาลัยบูรพา”เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม[2][3] และสภามหาวิทยาลัยมีมติให้มีการยุบรวมเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยใหม่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา ทำให้ภาควิชา "สุขศึกษา" ต้องเปลี่ยนสถานะไปสังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ "คณะพลศึกษา" เปลี่ยนสถานะเป็นภาควิชาพลศึกษาและสันทนาการ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ แต่ถึงแม้จะมีการเปลี่ยนสถานะเป็นเพียงภาควิชาหนึ่งภายใต้การบริหารงานของคณะศึกษาศาสตร์ บุคลากรทุกคนของภาควิชาพลศึกษาและสันทนาการได้ร่วมมือกันทำงานเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของวิชาชีพ พลศึกษาและกีฬาอย่างต่อเนื่อง

พุทธศักราช 2545 ภาควิชาพลศึกษาและสันทนาการ ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 8 มีนาคม ให้จัดตั้งเป็น “วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การกีฬา” ซึ่งเป็นส่วนราชการหนึ่งในมหาวิทยาลัยบูรพาที่มีฐานะเทียบเท่าคณะและได้มีการจัดการเรียนการสอนและดำเนินโครงการ ต่างๆ

พุทธศักราช 2551 วันที่9 มกราคม 2551 มหาวิทยาลัยบูรพา ได้มีการเปลี่ยนแปลงสถานะจากมหาวิทยาลัยในระบบราชการ เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ หรือที่เรียกว่า "มหาวิทยาลัยนอกระบบ" ที่มีการบริหารจัดการอิสระแยกจากระบบราชการ (autonomous university)โดยประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 125 ทำให้มีการปรับเปลี่ยนสถานภาพและชื่อหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยอีกครั้ง และในวันที่ 10 เมษายน พุทธศักราช 2551 สภามหาวิทยาลัยได้มีประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องการจัดตั้งส่วนงานและภาระหน้าที่ของส่วนงาน ให้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็น "คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา"[4]

หน่วยงานภายใน[แก้]

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา[5]
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)

  • สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา
  • สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกําลังกายและการกีฬา

อ้างอิง[แก้]

  1. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา, ประวัติคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา สืบค้นเมื่อ 12 กรกฎาคม 2564.
  2. ราชกิจจาฯ, พรบ.มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2533 สืบค้นเมื่อ 12 กรกฎาคม 2564.
  3. ราชกิจจาฯ, พรบ.มหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่2) พ.ศ. 2541 สืบค้นเมื่อ 12 กรกฎาคม 2564.
  4. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา, เปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น คณะวิทยาศาสตรืการกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา สืบค้นเมื่อ 12 กรกฎาคม 2564.
  5. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา, หลักสูตร สืบค้นเมื่อ 12 กรกฎาคม 2564.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]