วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
ชื่อย่อTSU-MDC
ที่ตั้ง
- วิทยาเขตสงขลา

มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 อาคาร 18 ชั้น3

- ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่องกรุงเทพ

128 อาคารพญาไท พลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เว็บไซต์http://umdc.tsu.ac.th/ https://www.facebook.com/TSUMDCfanPage

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ (ํTSU-MDC)

 • มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 หมู่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา อาคาร 18 ชั้น3
 • ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง 128 อาคารพญาไท พลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ประวัติการก่อตั้งวิทยาลัย[แก้]

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณได้รับการอนุมัติจัดตั้งจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณในการประชุมครั้งที่ 8/2549 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ภายใต้ชื่อว่าวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ (Management for Development College, Thaksin University) มีชื่อย่อว่า TSU-MDC

เป็นส่วนงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทักษิณ มีฐานะเทียบเท่าคณะ อยู่ภายใต้การกำกับของมหาวิทยาลัย โดยเป็น

หน่วยงานหารายได้ที่พึ่งพางบประมาณจากรายได้ของตนเองทั้งหมดในการก่อตั้งวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ในตอนแรกดำเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และวิชาการเฉพาะกลุ่มคนที่ปฏิบัติงานในองค์กรภายใต้ความร่วมมือ

อาทิ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน),

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานและกระทรวงกลาโหม และต่อมาได้ขยายการศึกษาในกลุ่มเพื่อพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นกำลังพลเพื่อพัฒนาประเทศชาติต่อไปวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตบนพื้นฐานการบูรณาการศาสตร์ในด้านการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรมและด้านการจัดการเพื่อการพัฒนาที่มีคุณภาพ มีอัตลักษณ์ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

 • ระดับปริญญาตรี วิทยาเขตสงขลา
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
 - สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม 
  • หลักสูตรการจัดการบัณฑิต
 - สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม
   วิชาเอกการจัดการการประกอบการทางสังคม
   วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์
 • หลักสูตรฝึกอบรม ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง
  • โครงการหลักสูตรกฎหมายสำหรับการปฏิบัติงานตำรวจ
  • โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการตำรวจ
  • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน
  • โครงการฝึกอบรม เรื่อง การทำงานเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์จากงานประจำของ ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา
  • โครงการบริการวิชาการ  การอบรมพัฒนาศักยภาพการใช้เครื่องมือพิเศษในการสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการวิเคราะห์ข้อมูลขยายผลเครือข่ายกลุ่มบุคคลด้วยโปรแกรม I2 Analyst's Notebook (Cyber Crime Technology Special Tool & Drags Criminal Network Analysis With I2 Analyst's Notebook)

พันธมิตรวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา[แก้]

 • กระทรวงกลาโหม
 • บริษัท การบินไทย จำกัด
 • สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • เทศบาลเมืองบ้านฉาง จังหวัดระยอง
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • สมาคมผู้ประกอบการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
 • สมาคมนักธุรกิจไทยในไมอามี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารในสหรัฐอเมริกา
 • Chiang Mai Housing Bureau,จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
 • The State Institute of Islamic Studies (IAIN) สถาบันการศึกษาอิสลามแห่งรัฐ, เมืองบันดาอาเจะฮ์ ประเทศอินโดนีเซีย
 • Florida International University, เมืองไมแอมี รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Yangtze Normal University (YZNU)- มหาวิทยาลัยฉางเจียงนอร์มัล, กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน
 • Yunnan Normal University - มหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มัล, เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน ประเทศจีน
 • มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์, เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว
 • มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว, นครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศลาว

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]