คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตราสัญลักษณ์คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่ออังกฤษFaculty of Medical Science
Naresuan University
ที่อยู่99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
วันก่อตั้ง22 กันยายน พ.ศ. 2544
คณบดีรศ.ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล
สีประจําคณะสีทอง
สัญลักษณ์Vitruvian man และ โครงสร้างอะตอม
สถานปฏิบัติโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
เว็บไซต์www.medsci.nu.ac.th
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2544 โดยเป็นการรวมภาควิชาที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนระดับปรีคลินิก (Pre-clinic) ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพทุกสาขาเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนระดับปรีคลินิก และให้การสนับสนุนงานวิจัยกับอาจารย์และนิสิตในคณะกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัย ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประวัติ[แก้]

มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดทำโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์เสนอขอปรับเข้าไว้ในแผนฯ 7 แล้ว และคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติให้ความเห็นชอบแนวทางการจัดการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยให้มีการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนนิสิตแพทย์ระดับชั้นปรีคลินิก (Pre-clinic) ให้การสนับสนุนงานวิจัยกับอาจารย์และนิสิตในคณะและสาขาวิชาในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ นิสิตในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก สาขาวิชากายภาพบำบัด และสาขาวิชารังสีเทคนิค ในระดับปริญญาตรี

ต่อมาได้โอนหน่วยงานภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ภาควิชาสรีรวิทยา ภาควิชาปรสิตวิทยา ของคณะแพทยศาสตร์ และภาควิชาชีวเคมี ภาควิชาจุลชีววิทยา ของคณะวิทยาศาสตร์ มาเป็นภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ภาควิชาสรีรวิทยา ภาควิชาชีวเคมี และภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวรทั้งหมด

สภามหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีมติเห็นชอบการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2544

ภาควิชา[แก้]

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกอบไปด้วย 4 ภาควิชา ได้แก่

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

ปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ได้แก่

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรคู่ขนาน

หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิต

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

  • สาขาวิชาจุลชีววิทยา
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

ศูนย์[แก้]

ศูนย์นิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตั้งอยู่
ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกอบด้วยศูนย์ต่างๆ ดังนี้

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]