คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
Faculty of Public Health
Naresuan University
สถาปนา1 ตุลาคม พ.ศ. 2546; 20 ปีก่อน (2546-10-01)
คณบดีรศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน
ที่อยู่
สี███ สีฟ้า
มาสคอต
รูปช้างศึก อยู่ในโล่กลมแบบโบราณ ล้อมรอบด้วยชื่อมหาวิทยาลัยและชื่อคณะ
สถานปฏิบัติโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
เว็บไซต์nuph.health.nu.ac.th
อาคารสำนักงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งแรกในเขตภาคเหนือตอนล่าง จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขในภาคเหนือตอนล่างโดยมุ่งเน้นเพื่อรองรับการปฏิรูประบบบริการสุขภาพไปสู่การให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิที่มีคุณภาพ ได้รับการจัดตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ณ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ประวัติ[แก้]

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีประวัติในการก่อตั้ง ดังนี้

 • พ.ศ. 2538 เริ่มแรกมหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (ต่อเนื่อง 2 ปี) โดยสังกัดภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • พ.ศ. 2540 เปิดสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรร่วม 4 ปี โดยจัดการเรียนการสอนร่วมกับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร พิษณุโลก กระทรวงสาธารณสุขเพิ่มเติม โดยโครงการร่วมดังกล่าวสังกัดภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • พ.ศ. 2545 เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา หลัดสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก และมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา จังหวัดพะเยา
 • พ.ศ. 2546 ต่อมาสภามหาวิทยาลัยนเรศวรได้มีมติเห็นชอบได้รับการจัดตั้งเป็น คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มุ่งหวังเพื่อเป็นสถาบันการศึกษาการสาธารณสุขผู้นำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การสาธารณสุขและการแพทย์แผนไทยประยุกต์ของภูมิภาคเขตภาคเหนือตอนล่าง โดยผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขให้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม พัฒนางานวิจัย บริการวิชาการสมัยใหม่อย่างบูรณาการที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

กลุ่มวิชา[แก้]

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร แบ่งส่วนงานออกเป็นกลุ่มวิชา ดังนี้

 • กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
 • กลุ่มวิชานโยบายและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข
 • กลุ่มวิชาชีวสถืติและวิทยาการระบาด
 • กลุ่มวิชาส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

ปัจจุบัน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ได้แก่

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาการจัดการบริการสุขภาพปฐมภูมิ

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต

 • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]