คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
Naresuan University Logo.svg
ชื่ออังกฤษFaculty of Logistics and Digital Supply Chain, Naresuan University
อักษรย่อLDSC
ที่อยู่99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
วันก่อตั้ง30 มกราคม พ.ศ. 2554 (10 ปี)
คณบดีผศ.ดร.วัชรพล สุขโหตุ[1]
สีประจําคณะ     สีน้ำเงิน
เว็บไซต์https://ldsc.nu.ac.th/about-us/

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร (อังกฤษ: Faculty of Logistics and Digital Supply Chain, Naresuan University) พัฒนามาจากวิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ซึ่งก่อตั้งในปี 2554 เป็นหน่วยงานระดับคณะวิชาภายในกำกับของมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประวัติ[แก้]

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร เดิมคือ วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดตั้งขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวการประชุมครั้งที่ 158 (1/2554) เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2554 ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 โดยมุ่งเน้นการสร้างนักวิจัย นักวิชาการ และนักบริหารด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานผ่าการเรียนรู้ ควบคู่กับการปฏิบัติ และส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านโลจิสติกส์และโซอุปทานที่สามารถสร้างความเป็นผู้นำทางความคิดในระดับองค์การ ประเทศชาติ และก้าวสู่ความเป็นเลิศในระดับภูมิภาคโดยมีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม โดยมีวิสัยทัศน เป็นสถาบันโลจิสติกส์และโซ่อุปทานชั้นนำของประเทศไทยและมีความเป็นเลิศด้านวิชาการ เป็น 1 ใน 5 อันดับแรกของภูมิภาคอาเซียน[2]

โครงสร้างคณะ[แก้]

หน่วยงานภาคในคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร แบ่งการดำเนินงานดังนี้[3]

  • สำนักงานเลขานุการคณะ
  • งานธุรการ
  • งานบริการการศึกษา
  • งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
  • งานการเงินและพัสดุ

หลักสูตร[แก้]

ปัจจุบัน คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดสอนในหลักสูตรและสาขาวิชา ดังต่อไปนี้

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

อ้างอิง[แก้]

  1. https://ldsc.nu.ac.th/board-of-director/
  2. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2021-06-08. สืบค้นเมื่อ 2021-06-08.
  3. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2021-06-08. สืบค้นเมื่อ 2021-06-08.

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]