คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
SWU Medicine Logo.svg
ตราคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คติพจน์บัณฑิต ย่อมฝึกตน[1]
ประเภทรัฐบาล
สถาปนา13 มิถุนายน พ.ศ. 2528 (37 ปี)
สถาบันหลักมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สังกัดวิชาการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม
คณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ชุมช่วย
อาจารย์220 (มกราคม พ.ศ. 2556)[2]
ปริญญาตรี1,150 (พ.ศ. 2562)[3]
ที่อยู่
26120
ภาษาอังกฤษ, ไทย
สี  สีเขียวเข้ม
เว็บไซต์www.med.swu.ac.th

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นสถาบันแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2528 จัดตั้งขึ้นเป็นลำดับที่ 8 ของประเทศ มีเป้าหมายเพื่อทดแทนการขาดแคลนแพทย์ในระบบบริการสุขภาพในประเทศไทย โดยในระยะแรกอาศัยความร่วมมือทางวิชาการจากคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช) ปัจจุบันมีโรงพยาบาลในสังกัดของคณะคือศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดนครนายก และโรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัย ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน จังหวัดนนทบุรี

มีนิสิตแพทย์ศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตรวม 1,150 คน (พ.ศ. 2562)[3] และนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ได้เริ่มหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตร่วมกับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม ประเทศอังกฤษ เป็นหลักสูตรแพทยศาสตร์ภายใต้การรับรองของแพทยสภาแรกที่มีการศึกษาในต่างประเทศเป็นภาคบังคับของหลักสูตร

ประวัติ[แก้]

อาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
อาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เริ่มดำเนินโครงการจัดตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 ภายใต้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลของเปรม ติณสูลานนท์ และได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2528 โดยก่อตั้งขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์ในประเทศไทย

ระยะแรกในการดำเนินการนั้นดำเนินภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกับกรุงเทพมหานคร โดยมีโรงพยาบาลวชิรพยาบาล (ปัจจุบัน คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล) เป็นฐานการศึกษาชั้นคลินิก (ชั้นปีที่ 4-6) และได้ร่วมมือจากโรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และโรงพยาบาลส่วนภูมิภาคในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีอยู่แล้ว เป็นสถาบันสมทบเพื่อจัดการเรียนการสอน

ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 ทางคณะแพทยศาสตร์ร่วมกับทาง มหาวิทยาลัยได้เห็นพ้องกันที่จะมีโรงพยาบาลเป็นของตนเอง เพื่อรองรับการขยายตัวของคณะแพทยศาสตร์ จึงเริ่มโครงการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งตั้งชื่อเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบสามรอบของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างขึ้นในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่อำเภอองครักษ์ขนาด 17 ชั้น พื้นที่ 60,000 ตารางเมตร ก่อสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2542 และเริ่มเปิดบริการรักษาผู้ป่วย เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2543

คณะแพทยศาสตร์มีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม ประเทศอังกฤษ โดยมีหลักสูตรแพทยศาสตร์ร่วมกัน โดยมีนิสิตรุ่นแรกของหลักสูตรในปีการศึกษา 2546 ภายใต้ระบบชั้นพรีคลินิกศึกษาที่นอตติงแฮม และชั้นคลินิกศึกษาที่ประเทศไทย

หน่วยงาน[แก้]

หน่วยงานภายในคณะแบ่งออกเป็น[4] ภาควิชาพรีคลินิก ซึ่งฐานการปฏิบัติงานและฐานการเรียนการสอนอยู่ที่ อาคารคณะแพทยศาสตร์ (อาคาร 15) และ อาคารกายวิภาคศาสตร์ (อาคาร 16) ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยภาควิชากายวิภาคศาสตร์, จุลชีววิทยา, ชีวเคมี, พยาธิวิทยา, เภสัชวิทยา และ สรีรวิทยา

ส่วนภาควิชาคลินิกมีฐานการปฏิบัติงานและฐานการเรียนการสอนอยู่ที่ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ และ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ประกอบด้วยภาควิชากุมารเวชศาสตร์, จักษุวิทยา, จิตเวชศาสตร์, นิติเวชศาสตร์, รังสีวิทยา, วิสัญญีวิทยา, เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม, เวชศาสตร์ฟื้นฟู, ศัลยศาสตร์, สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, โสต ศอ นาสิกวิทยา, ออร์โธปิดิกส์ และ อายุรศาสตร์

ในปัจจุบัน นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1-3 เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร จากเดิมที่นิสิตชั้นปีที่ 1 ต้องเรียนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ (ปีการศึกษา 2563 เป็นปีการศึกษาสุดท้าย) ส่วนชั้นปีที่ 4-6 ฝึกปฏิบัติงานชั้นคลินิกหมุนเวียนระหว่างโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน และโรงพยาบาลร่วมอื่น ๆ เช่น โรงพยาบาลสมุทรปราการ, โรงพยาบาลนครนายก, โรงพยาบาลตำรวจ, โรงพยาบาลปทุมธานี, โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี, โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี, โรงพยาบาลเลิดสินเป็นต้น

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. แผนกลยุทธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2564)
  2. [http://www.med.swu.ac.th/human/images/pdf2556/january2556.pdf จานวนบุคลากรสังกัดภาควิชา/หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ วันท่ 31 มกราคม 2556
  3. 3.0 3.1 จำนวนนิสิต พ.ศ. 2562. ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรียครินทรวิโรฒ
  4. ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒฉบับที่ 10/2559 เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน พ.ศ. 2559[ลิงก์เสีย]