สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สถาบันการอาชีวศึกษา
เกษตรภาคกลาง
ชื่อย่อสอก. / IVAC
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี
สถาปนา4 ธันวาคม 2557
สังกัดการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นายกสภาฯนายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ
ที่ตั้ง
ศูนย์กลางศิลปชีพบางไทร
เลขที่ 59 หมู่ 1 ตำบลโพแตง
อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290
วิทยาเขต
สี   สีเขียว-เหลือง
เว็บไซต์iveacer.ac.th

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง (อังกฤษ: Institute of Vocational education in Agricultural Central Region) เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เกิดจากการรวมตัวกันของ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกลุ่มภาคกลางและภาคตะวันออก เพื่อทำหน้าที่ผลิตปัญญาชนด้านเกษตรกร ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศ และเพิ่มอัตรากำลังคนอาชีวศึกษาให้ได้รับการศึกษาขั้นสูง โดยเปิดทำการสอนในระดับปริญญาตรี (สายปฏิบัติการ) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ประวัติ[แก้]

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง เดิมชื่อว่า "วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร" ตั้งอยู่ในศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บนพื้นที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรม (สปก.) ประมาณ 331 ไร่

ปี พ.ศ. 2533 ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ เปิดการเรีนการสอนศิลปาชีพภาคเกษตรกรรม โดมอบหมายให้กรมอาชีวศึกษา (เดิม) ร่วมกับสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม (สปก.) ฝึกอบรมบุตรหลานเกษตรกร ที่มาจากภูมิลำเนาต่างๆ ทั่วประเทศ ใช้ชื่อว่า แผนกเกษตรกรรม (สปก.) ฝึกอบรมบุตรหลานเกษตรกร ที่มาจากภูมิลำเนาต่างๆ ทั่วประเทศใช้ชื่อว่าแผนกเกษตรกรรม ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาโครงการเกษตรเพื่อชีวิต ที่ให้เรียนฟรี อยู่ประจำ ทำโครงการ ของนายสุขวิช รังสิตพลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น

ปี พ.ศ. 2535 กระทรวงศึกษาธิการโดยจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. (พิเศษ) สาขาเกษตรกรรม ตามโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการแก้ปัญหาความยากจนในชนบท (เดิม) ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) จนกระทั่งในปีพุทธศักราช 2539 ยกฐานะเป็นวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบางไทร

ปี พ.ศ. 2541 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร" ได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานพืชศาสตร์ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขางานพืชสวน ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขางานวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทั่วไป ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ มี 2 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน รวมทั้งจัดฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมระยะสั้น ปีละ4 รุ่น จัดฝึกอบรมวิชาชีพอาหารและโภชนาการร่วมกับศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ ปีละ 2 รุ่น และจัดทำโครงการต่างๆ ตามแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา [1]

จนกระทั่งเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกฎกระทรวง เรื่อง "การรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร พ.ศ. 2556"[2]

โดยให้จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรออกเป็น 4 แห่ง ประกอบด้วย ดังต่อไปนี้

 1. สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ
 2. สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 3. สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
 4. สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ 

จึงมีผลให้ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ขึ้นยกฐานขึ้นเป็น "สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง" และรวมเอาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีในกลุ่มภาคกลางรวมเข้าด้วย เพื่อจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการตั้งบัดนั้นมา

หลักสูตร[แก้]

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ได้รับอนุมิติให้เปิดสอนหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

 1. หลักสูตรระยะสั้น
 2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 3. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 4. ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ

ระดับปริญญาตรี (สายปฏิบัติการ)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ต่อเนื่อง)

หน่วยงานในสังกัด[แก้]

ส่วนราชการ[แก้]

 • สำนักงานผู้อำนวยการสถาบัน
 • สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และและความร่วมมืออาชีวศึกษา
 • สำนักพัฒนาวิชาการและมาตรฐานทางการศึกษา
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
 • อาชีวศึกษาบัณฑิต

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
วิทยาลัย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
ศูนย์กลางศิลปชีพบางไทร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชาพณิชยการ
หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง
 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
 • สาขาวิชาพืชศาสตร์
 • สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษต
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชาพณิชยการ
หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง
 • สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
 • สาขาวิชาพืชศาสตร์
 • สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 • สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษต
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชาประมงทะเล
 • สาขาวิชาพณิชยการ
 • สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง
 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
 • สาขาวิชาพืชศาสตร์
 • สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 • สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษต
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชาพณิชยการ
หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง
 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชาพืชศาสตร์
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชาพณิชยการ
หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง
 • สาขาวิชากษตรศาสตร์
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
 • สาขาวิชาพืชศาสตร์
 • สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชาเครื่องกล
 • สาขาวิชาพณิชยการ
หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง
 • สาขาวิชาเกษตรศาตร์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
 • สาขาวิชาพืชศาสตร์
 • สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • สาขาวิชาสัตว์รัก
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์


หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสัตวรักษ์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชาพณิชยการ
หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง
 • สาขาวิชาเกษตรศาตร์
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาพืชศาสตร์
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชาเครื่องกล
 • สาขาวิชาพณิชยการ
หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาเกษตรศาตร์
 • สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาช่างกลเกษตร
 • สาขาวิชาพืชศาสตร์
 • สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชาพณิชยการ
หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาพืชศาสตร์
 • สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • สาขาวิชาการก่อสร้าง
 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชาพณิชยการ
หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง
 • สาขาวิชาการก่อสร้าง
 • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาการเลขานุการ
 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาช่างกลเกษตร
 • สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์
 • สาขาวิชาพืชศาสตร์
 • สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 • สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-07-08. สืบค้นเมื่อ 2017-05-09.
 2. https://www.isranews.org/isranews-.html