คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
HOS MSU.png
คำขวัญแหล่งองค์ความรู้ เชิดชูวัฒนธรรมอีสาน วิชาชีพชำนาญ พัฒนาการสู่สากล
ชื่ออังกฤษFaculty of Tourism and Hotel Management,
Mahasarakham University
อักษรย่อTHM
ที่อยู่อาคารคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม เลขที่ 269 ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
วันก่อตั้ง29 ตุลาคม พ.ศ. 2547 (16 ปี)
คณบดีผศ.ดร.มลฤดี เชาวรัตน์
สีประจำคณะ     สีม่วงอ่อน
สัญลักษณ์ดอกชบา
เว็บไซต์เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (อังกฤษ : Faculty of Tourism and Hotel Management, Mahasarakham University) เป็นส่วนราชการไทยระดับคณะวิชาสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ก่อตั้งในปี 2543 ในฐานะหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม "โครงการจัดตั้งคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม" ก่อนที่จะยกฐานะขึ้นเป็น "คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม" ในปี 2547 คณะวิชาลำดับที่ 15 ของมหาวิทยาลัย โดยในปัจจุบัน คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นหนึ่งในคณะด้านการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของไทย และเป็นที่ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ[1]

ประวัติ[แก้]

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม เป็นหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยการยกร่างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม(หลักสูตร 4 ปี) ในปีพุทธศักราช 2543-2544 ภายใต้ชื่อ "โครงการจัดตั้งคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม" เปิดรับนิสิตรุ่นแรก ในระบบพิเศษและระบบพิเศษโดยวิธีเทียบเข้า ในเดือนมิถุนายน 2544 มีนิสิตรุ่น 1 จำนวน 185 คน อาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอน จำนวน 11 คน โดยมีนายธเนศ ศรีสถิตย์ เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้ง โครงการจัดตั้งคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาการคณบดี ต่อมาโครงการจัดตั้งคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม อนุมัติการจัดตั้ง "คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม" (Faculty of Tourism and Hotel Management) ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2547 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2547 และอนุมัติให้ใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม พุทธศักราช 2547 ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2547 มีคำสั่งแต่งตั้งให้นายธเนศ ศรีสถิตย์ ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระดับปริญญาบัณฑิต ระดับปริญญามหาบัณฑิต ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

  • สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
  • สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
  • สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรวิชาเลือก

  • กลุ่มท่องเที่ยว
  • กลุ่มที่พัก
  • กลุ่มการบิน
  • กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม
  • กลุ่มการจัดประชุมและนิทรรศการ

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

  • สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

  • สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]