คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตราคณะการท่องเที่ยว มมส.png
คําขวัญแหล่งองค์ความรู้ เชิดชูวัฒนธรรมอีสาน วิชาชีพชำนาญ พัฒนาการสู่สากล
ชื่ออังกฤษFaculty of Tourism and Hotel Management, Mahasarakham University
อักษรย่อกทร. / THM
ที่อยู่อาคารปฏิบัติการการท่องเที่ยวและการโรงแรม เลขที่ 269 หมู่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
วันก่อตั้ง16 มิถุนายน พ.ศ. 2543 (21 ปี)
คณบดีศ.ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ
วารสารวารสารอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรมร่วมสมัย
สีประจําคณะ     สีม่วง
สัญลักษณ์ดอกชบา
เว็บไซต์เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (อังกฤษ : Faculty of Tourism and Hotel Management, Mahasarakham University) เป็นหน่วยงานระดับคณะวิชาสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นคณะวิชาลำดับที่ 9 ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ก่อตั้งในปี 2543 โดยในปัจจุบัน คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นหนึ่งในคณะด้านการท่องเที่ยวและการบริการที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของไทย และเป็นที่ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ[1]

ประวัติ[แก้]

อาคารคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม เป็นหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยการยกร่างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม(หลักสูตร 4 ปี) ในวันที่ 16 มิถุนายน 2543 ภายใต้ชื่อ "โครงการจัดตั้งคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม" เปิดรับนิสิตรุ่นแรก ในระบบพิเศษและระบบพิเศษโดยวิธีเทียบเข้า ในเดือนมิถุนายน 2544 มีนิสิตรุ่น 1 จำนวน 185 คน อาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอน จำนวน 11 คน โดยมีนายธเนศ ศรีสถิตย์ เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้ง โครงการจัดตั้งคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาการคณบดี ต่อมาโครงการจัดตั้งคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2547 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2547 อนุมัติการจัดตั้ง “คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Faculty of Tourism and Hotel Management, Mahasarakham University” และอนุมัติให้ใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม พุทธศักราช 2547[2] ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2547 มีคำสั่งแต่งตั้งให้นายธเนศ ศรีสถิตย์ ดำรงตำแหน่งคณบดีคนแรกของคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ด้านหน้าอาคารคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ปัจจุบัน คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม เป็นหน่วยงานนอกระบบราชการในกำกับของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม แบ่งการบริหารงานออกเป็นสำนักเลขานุการคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สำนักวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม และสำนักบัณฑิตศึกษา จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี โทและเอกใน 3 หลักสูตร 5 สาขาวิชา ในปีการศึกษา 2563 คณะมีบุคลากรจำนวน 65 คนและนิสิตจำนวน 2,973 คน[3]

หน่วยงานภายใน[แก้]

 • สำนักงานเลขานุการคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  • งานบริหารทั่วไป
  • งานการเงิน บัญชีและพัสดุ
  • งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนิสิต
  • งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
  • งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพการศึกษา
 • สำนักวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (เทียบเท่าภาควิชา)
 • สำนักบัณฑิตศึกษา (เทียบเท่าภาควิชา)

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดทำการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี โท และเอกทั้งสิ้น 3 หลักสูตร 5 สาขาวิชา ดังนี้

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม[4]
สำนักวิชา/ภาควิชา/สาขาวิชา ระดับปริญญาบัณฑิต ระดับปริญญามหาบัณฑิต ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต

สำนักวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

 • สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
 • สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
 • สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)

สำนักบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

 • สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม

สถานที่ตั้งและพื้นที่[แก้]

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งอยู่ที่เขตพื้นที่ในเมือง (ม.เก่า) บริเวณประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยฝั้งถนนถีนานนท์ ด้านข้างเป็นหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ ห่างจากเขตพื้นที่ขามเรียง (ม.ใหม่) ประมาณ 7 กิโลเมตร

ทำเนียบคณบดี[แก้]

ทำเนียบคณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นายธเนศ ศรีสถิตย์ พ.ศ. 2544-2547 (รักษาการคณบดี)
2. นายธเนศ ศรีสถิตย์ พ.ศ. 2547-2551[5]
3. นางยุวดี ตปนียากร พ.ศ. 2552 (รักษาการคณบดี) [6]
4. ผศ.ดร.สมชาติ มณีโชติ พ.ศ. 2552 [7]
5. นางยุวดี ตปนียากร พ.ศ. 2551-2552 (รักษาการคณบดี 2 เดือน) [8]
6. นายสุรเชษฏ์ เชษฐมาส พ.ศ. 2552-2555[9]
7. ผศ.ดร.สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์ พ.ศ. 2555 (รักษาการคณบดี 2 เดือน)
8. ศ.ดร.สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์ พ.ศ. 2555-2559[10]
9. ดร.อรรถวิท ศิลาน้อย พ.ศ. 2559- 2563[11]
10. ผศ.ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ พ.ศ. 2563 (รักษาการคณบดี 1 เดือน)[12]
11. ศ.ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน[13]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ประวัติคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 2. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม พุทธศักราช 2547 สืบค้นเมื่อ 26 พฤษภาคม 2564.
 3. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : สถิติจำนวนบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามปีการศึกษา 2563 โดย กองแผนงาน สำนักงานธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, สืบค้นเมื่อ 19 เมษายน 2564.
 4. หลักสูตรการศึกษา
 5. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ 4059/2547, สืบค้นเมื่อ 10 มีนาคม 2564.
 6. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ 1089/2562, สืบค้นเมื่อ 10 มีนาคม 2564.
 7. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ 444/2552, สืบค้นเมื่อ 10 มีนาคม 2564.
 8. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ 1089/2552, สืบค้นเมื่อ 10 มีนาคม 2564.
 9. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ 2248/2552, สืบค้นเมื่อ 10 มีนาคม 2564.
 10. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ 3616/2555, สืบค้นเมื่อ 10 มีนาคม 2564.
 11. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ 2968/2559, สืบค้นเมื่อ 10 มีนาคม 2564.
 12. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ 1822/2563, สืบค้นเมื่อ 10 มีนาคม 2564.
 13. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ 2199/2563, สืบค้นเมื่อ 10 มีนาคม 2564.