คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Faculty of Tourism and Hotel Management, Mahasarakham University
ชื่อย่อทร. / THM
คติพจน์แหล่งองค์ความรู้ เชิดชูวัฒนธรรมอีสาน วิชาชีพชำนาญ พัฒนาการสู่สากล
สถาปนา16 มิถุนายน พ.ศ. 2543 (23 ปี)
คณบดีศ.ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ
ที่อยู่
อาคารปฏิบัติการการท่องเที่ยวและการโรงแรม เลขที่ 269 หมู่ 2 ถนนถีนานนท์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
วารสารวารสารอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรมร่วมสมัย
สี███ สีม่วงดอกชบา
มาสคอต
ดอกชบา
เว็บไซต์https://thm.msu.ac.th/

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (อังกฤษ : Faculty of Tourism and Hotel Management, Mahasarakham University) เป็นหน่วยงานระดับคณะวิชาสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นคณะวิชาลำดับที่ 10 ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ก่อตั้งในปี 2543 โดยในปัจจุบัน คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นหนึ่งในคณะด้านการท่องเที่ยวและการบริการที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของไทย และเป็นที่ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ[1]

ประวัติ[แก้]

ด้านหน้าอาคารคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม เป็นหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยการยกร่างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม(หลักสูตร 4 ปี) ในวันที่ 16 มิถุนายน 2543 ภายใต้ชื่อ "โครงการจัดตั้งคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม" เปิดรับนิสิตรุ่นแรก ในระบบพิเศษและระบบพิเศษโดยวิธีเทียบเข้า ในเดือนมิถุนายน 2544 มีนิสิตรุ่น 1 จำนวน 185 คน อาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอน จำนวน 11 คน โดยมีนายธเนศ ศรีสถิตย์ เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้ง โครงการจัดตั้งคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาการคณบดี

ต่อมาโครงการจัดตั้งคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2547 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2547 อนุมัติการจัดตั้ง “คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Faculty of Tourism and Hotel Management, Mahasarakham University” และอนุมัติให้ใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม พุทธศักราช 2547[2] ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2547 มีคำสั่งแต่งตั้งให้นายธเนศ ศรีสถิตย์ ดำรงตำแหน่งคณบดีคนแรกของคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ปัจจุบัน คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม เป็นหน่วยงานนอกระบบราชการในกำกับของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม แบ่งการบริหารงานออกเป็นสำนักเลขานุการคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สำนักวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม และสำนักบัณฑิตศึกษา จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี โทและเอกใน 3 หลักสูตร 6 สาขาวิชา ในปีการศึกษา 2563 คณะมีบุคลากรจำนวน 65 คนและนิสิตจำนวน 2,973 คน[3]

หน่วยงานภายใน[แก้]

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แบ่งการบริหารหน่วยงานภายในดังนี้


การบริหารงานภายในคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ด้านการบริหารงาน ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัยและพัฒนา
 • สำนักงานเลขานุการคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  • งานบริหารทั่วไป
  • งานการเงิน บัญชีและพัสดุ
  • งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนิสิต
  • งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
  • งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพการศึกษา
 • สำนักวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (เทียบเท่าภาควิชา)
  • สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
  • สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
  • สาขาวิชาศิลปะการปรุงอาหารและการจัดการบริการ
 • สำนักบัณฑิตศึกษา (เทียบเท่าภาควิชา)
  • สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 • หน่วยวิจัยคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 • งานวารสารอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรมร่วมสมัย

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดทำการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี โท และเอกทั้งสิ้น 3 หลักสูตร 6 สาขาวิชา ดังนี้


หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม[4]
ระดับปริญญาบัณฑิต ระดับปริญญามหาบัณฑิต ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

 • สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
 • สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
 • สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
 • สาขาวิชาศิลปะการปรุงอาหารและการจัดการบริการ[5]

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

 • สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  • วิชาเอกการจัดการท่องเที่ยว
  • วิชาเอกการจัดการโรงแรม

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  • วิชาเอกการจัดการท่องเที่ยว
  • วิชาเอกการจัดการโรงแรม

สถานที่ตั้งและพื้นที่[แก้]

อาคารคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งอยู่ที่เขตพื้นที่ในเมือง (ม.เก่า) บริเวณประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยฝั้งถนนถีนานนท์ ด้านข้างเป็นหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ ห่างจากเขตพื้นที่ขามเรียง (ม.ใหม่) ประมาณ 7 กิโลเมตร

ทำเนียบคณบดี[แก้]


ทำเนียบคณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. ผศ.ธเนศ ศรีสถิตย์ พ.ศ. 2544-2547 (รักษาการคณบดี)
2. ผศ.ธเนศ ศรีสถิตย์ พ.ศ. 2547-2551[6]
3. อาจารย์ยุวดี ตปนียากร พ.ศ. 2552 (รักษาการคณบดี) [7]
4. ผศ.ดร.สมชาติ มณีโชติ พ.ศ. 2552 [8]
5. อาจารย์ยุวดี ตปนียากร พ.ศ. 2551-2552 (รักษาการคณบดี 2 เดือน) [9]
6. ผศ.สุรเชษฏ์ เชษฐมาส พ.ศ. 2552-2555[10]
7. ผศ.ดร.สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์ พ.ศ. 2555 (รักษาการคณบดี 2 เดือน)
8. ผศ.ดร.สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์ พ.ศ. 2555-2559[11]
9. ดร.อรรถวิท ศิลาน้อย พ.ศ. 2559- 2563[12]
10. ผศ.ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ พ.ศ. 2563 (รักษาการคณบดี 1 เดือน)[13]
11. ศ.ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน[14]

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ประวัติคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 2. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม พุทธศักราช 2547 สืบค้นเมื่อ 26 พฤษภาคม 2564.
 3. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : สถิติจำนวนบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามปีการศึกษา 2563 โดย กองแผนงาน สำนักงานธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เก็บถาวร 2021-04-18 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, สืบค้นเมื่อ 19 เมษายน 2564.
 4. คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : หลักสูตรการศึกษา 19 กันยายน 2564.
 5. กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี. แผนหลักสูตรและแผนการรับนิสิต ปีการศึกษา 2566-2570. 20 มีนาคม 2565.
 6. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ 4059/2547, สืบค้นเมื่อ 10 มีนาคม 2564.
 7. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ 1089/2562, สืบค้นเมื่อ 10 มีนาคม 2564.
 8. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ 444/2552, สืบค้นเมื่อ 10 มีนาคม 2564.
 9. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ 1089/2552, สืบค้นเมื่อ 10 มีนาคม 2564.
 10. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ 2248/2552, สืบค้นเมื่อ 10 มีนาคม 2564.
 11. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ 3616/2555, สืบค้นเมื่อ 10 มีนาคม 2564.
 12. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ 2968/2559, สืบค้นเมื่อ 10 มีนาคม 2564.
 13. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ 1822/2563, สืบค้นเมื่อ 10 มีนาคม 2564.
 14. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ 2199/2563, สืบค้นเมื่อ 10 มีนาคม 2564.
 15. ประวัติอาณัตพล 21 เมษายน 2565.