วิทยาลัยนครราชสีมา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิทยาลัยนครราชสีมา
Nakhonratchasima College
วิทยาลัยนครราชสีมา.png
ชื่อย่อ วนม. / NMC
คติพจน์ เรียนรู้ สร้างสรรค์ พัฒนา นำคุณค่าบัณฑิตสู่สังคม
สถาปนา 25 มิถุนายน พ.ศ. 2547 (13 ปี)
ประเภท สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
อธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาส ทองสุทธิ์
นายกสภาฯ ดร.ไพฑูรย์ บุญวัฒน์
ที่ตั้ง 290 หมู่ 2 ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
ประเทศ ไทย ราชอาณาจักรไทย
สีประจำสถาบัน ████ สีน้ำเงิน สีทอง
เว็บไซต์ www.nmc.ac.th

วิทยาลัยนครราชสีมา (วนม.) (อังกฤษ: Nakhonratchasima College) เป็นสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา

ประวัติ[แก้]

วิทยาลัยนครราชสีมา เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2545 บนเนื้อที่ กว่า 20 ไร่ ณ บริเวณตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ได้วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2545 ซึ่งพระราชวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) และนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี โดยท่านอาจารย์ ดร.ชนากานต์ ยืนยง เป็นผู้รับใบอนุญาต

วิทยาลัยนครราชสีมา เปิดทำการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 โดยมุ่งพัฒนานักศึกษาทั้งด้านวิชาการ ทักษะความชำนาญทางวิชาชีพ ที่มีศักยภาพและมีคุณค่าต่อสังคม อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป โดยใช้ชื่อ อันเป็นมงคลว่า วิทยาลัยนครราชสีมา

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 ได้ดำเนินการจัดทำโครงการเปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัย โดยขยายเนื้อที่มากกว่า 100 ไร่ ณ ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อดำเนินการจัดตั้งมหาวิทยาลัย [1]

คณะที่เปิดสอน[แก้]

วิทยาลัยนครราชสีมา เปิดทำการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี 8 คณะ 18 หลักสูตร และปริญญาโท 6 หลักสูตร ได้แก่

ระดับปริญญาตรี[แก้]

 • คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี
   • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
   • สาขาวิชาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม
 • คณะการแพทย์แผนจีน
  • หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (พจ.บ.) 5 ปี
   • สาขาการแพทย์แผนจีน
 • คณะเทคนิคการแพทย์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี
   • สาขาเทคนิคการแพทย์
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) 4 ปี
   • สาขาสาธารณสุขศาสตร์ (4 ปี และเทียบโอน)
   • สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
   • สาขาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี
   • สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
 • คณะสารสนเทศศาสตร์
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
   • สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 4 ปี และเทียบโอน
   • สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง (อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ)
 • คณะนิติศาสตร์
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 4 ปี
   • สาขานิติศาสตร์
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 4 ปี
   • สาขารัฐประศาสนศาสตร์
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 4 ปี
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 4 ปี และเทียบโอน
   • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
   • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 • คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
  • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) 5 ปี
   • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
   • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
   • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ระดับปริญญาโท[แก้]

 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.H.)
  • สาขาวิชาการพัฒนาระบบปฐมภูมิ
  • สาขาวิชาการจัดการสร้างเสริมสุขภาพ
 • หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Ed.)
  • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  • สาขาวิชาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

อ้างอิง[แก้]