วิทยาลัยนครราชสีมา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิทยาลัยนครราชสีมา
Nakhonratchasima College
วิทยาลัยนครราชสีมา.png
สถาปนา 25 มิถุนายน พ.ศ. 2547
ประเภท สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
อธิการบดี รศ.ดร.วิภาส ทองสุทธิ์
นายกสภาวิทยาลัย รศ.ดร.สุรชาติ ณ หนองคาย
ที่ตั้ง 290 หมู่ 2 ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
เว็บไซต์

http://www.nmc.ac.th

https://www.facebook.com/NMC.NakhonratchasimaCollege/

วิทยาลัยนครราชสีมา (วนม.) (อังกฤษ: Nakhonratchasima College) เป็นสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา

ประวัติ[แก้]

วิทยาลัยนครราชสีมา จัดตั้งขึ้นโดยผู้บริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา C-TECH ร่วมกันพิจารณาที่จะจัดตั้งสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาขึ้น โดยได้ดำเนินการเสนอเรื่องเพื่อขออนุญาตจัดตั้งวิทยาลัยนครราชสีมา จากกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 21 ไร่ ณ บริเวณ ต.บ้านใหม่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โดยได้ทำการวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2545 โดยพระราชวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) และฯพณฯ ท่านสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี วิทยาลัยนครราชสีมามีการจัดวางผังบริเวณเป็นไปอย่างสวยงาม มีอาคารเรียนขนาดใหญ่ 9 ชั้น สนามกีฬามาตรฐาน และพื้นที่จัดกิจกรรมนันทนาการ โดยสถาบันแห่งนี้จะเน้นในการขยายโอกาสทางการศึกษา และเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถที่จะเรียนได้ด้วยค่าใช้จ่ายทางการศึกษาที่เหมาะสมและมีคุณภาพ โดยใช้ชื่ออันเป็นมงคลว่า วิทยาลัยนครราชสีมา[1]

คณะที่เปิดสอน[แก้]

วิทยาลัยนครราชสีมา เปิดทำการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี 7 คณะ และปริญญาโท 5 หลักสูตร ได้แก่

ระดับปริญญาตรี[แก้]

 • คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี
   • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
   • สาขาวิชาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม
 • คณะการแพทย์แผนจีน
  • หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (พจ.บ.) 5 ปี
   • สาขาการแพทย์แผนจีน
 • คณะเทคนิคการแพทย์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี
   • สาขาเทคนิคการแพทย์
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) 4 ปี
   • สาขาสาธารณสุขศาสตร์ (4 ปี และเทียบโอน)
   • สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
   • สาขาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี
   • สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
  • หลักสูตรอนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ 3 ปี
   • สาขาสาธารณสุขชุมชน (อ.สธ.)
 • คณะสารสนเทศศาสตร์
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 4 ปี และเทียบโอน
   • สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
   • สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง (อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ)
 • คณะนิติศาสตร์
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 4 ปี
   • สาขานิติศาสตร์
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 4 ปี
   • สาขารัฐประศาสนศาสตร์
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 4 ปี
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 4 ปี และเทียบโอน
   • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
   • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ระดับปริญญาโท[แก้]

 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.H.)
  • สาขาวิชาการพัฒนาระบบปฐมภูมิ
 • หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Ed.)
  • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  • สาขาวิชาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

อ้างอิง[แก้]

2. https://www.facebook.com/NMC.NakhonratchasimaCollege/