คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Logo buu.jpg
ชื่ออังกฤษFaculty of Science
Burapha University
ที่อยู่อาคารสิรินธร 169 ถนนลงหาดบางแสน
ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20131
วันก่อตั้ง8 กรกฎาคม พ.ศ. 2498
คณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ ศรีสุข
วารสารscience.buu.ac.th/part/buuscij/
สีประจําคณะเหลือง
เว็บไซต์www.sci.buu.ac.th/; science.buu.ac.th/scibuu/

ประวัติ[แก้]

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ก่อตั้งขึ้นพร้อมกับการจัดตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2498 เริ่มแรกใช้ชื่อคณะวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มี 5 แผนกวิชา ได้แก่ แผนกวิชาคณิตศาสตร์ แผนกวิชาเคมี แผนกวิชาชีววิทยา แผนกวิชาฟิสิกส์ และแผนกวิชาวิทยาศาสตร์ ดำเนินการสอนวิทยาศาสตร์พื้นฐานให้กับหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ร่วมกับคณะวิชาการศึกษา (ปัจจุบัน คือ คณะศึกษาศาสตร์) ผลิตระดับปริญญาตรีทางการศึกษา เพื่อไปเป็นครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา

ในปี พ.ศ. 2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน และคณะวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น คณะวิทยาศาสตร์

หลักสูตร[แก้]

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก มีหลักสูตรทั้งหมด 29 หลักสูตร และหลักสูตรนานาชาติ 2 หลักสูตร

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
กลุ่มวิชา/ภาควิชา/สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

ภาควิชาคณิตศาสตร์

วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสถิติ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาสถิติ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์

ภาควิชาเคมี

วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเคมี

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเคมี
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาเคมีศึกษา

ภาควิชาจุลชีววิทยา

วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาจุลชีววิทยา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาจุลชีววิทยา

ภาควิชาชีวเคมี

วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาชีวเคมี

ภาควิชาชีววิทยา

วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยาศึกษา

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ภาควิชาฟิสิกส์

วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์

ภาควิชวาริชศาสตร์

วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวาริชศาสตร์
วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ต่อเนื่อง 2 ปี)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชวาริชศาสตร์

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร

วิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลีการอาหาร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลีการอาหาร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ปรัญชาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ทำเนียบผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์[แก้]

มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน
รายนามรองคณบดีประจำวิทยาเขต วาระการดำรงตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเอิญ มิลินทสูต 30 มิ.ย.2517 - 29 ม.ค.2519 (รักษาราชการ)
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สมาน วันชูเพลา 30 ม.ค.2519 - 31 มี.ค.2519
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สมาน วันชูเพลา 1 เม.ย.2519 - 13 เม.ย.2523
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สมาน วันชูเพลา 14 เม.ย.2523 - 13 เม.ย.2527
5. อาจารย์ภิรมย์ พูลสวัสดิ์ 14 เม.ย.2527 - 13 เม.ย.2531
6. อาจารย์วิรัช คารวะพิทยากุล 14 เม.ย.2531 - 25 ม.ค.2534
มหาวิทยาลัยบูรพา
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
7. อาจารย์วิรัช คารวะพิทยากุล 26 ม.ค.2534 - 30 มิ.ย.2534 (ประธานโครงการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์)
8. อาจารย์วิรัช คารวะพิทยากุล 1 ก.ค.2534 - 30 ม.ย.2538
9. อาจารย์วิรัช คารวะพิทยากุล 1 ก.ค.2538 - 23 ส.ค.2538 (รักษาการ)
10. อาจารย์วิรัช คารวะพิทยากุล 24 ส.ค.2538 - 31 พ.ค.2541
11. อาจารย์วิรัช คารวะพิทยากุล 1 มิ.ย.2541 - 1 ก.ค.2541 (รักษาการ)
12. ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ อุปถัมภ์ 2 ก.ค.2541 - 31 มี.ค.2545
13. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเสริม พูลสงวน 1 เม.ย.2545 - 22 ก.ย.2545 (รักษาการ)
14. รองศาสตราจารย์ ดร.คเชนทร เฉลิมวัฒน์ 23 ก.ย.2545 - 31 มี.ค.2549
15. อาจารย์เสรี ชิโนดม 1 เม.ย.2549 - 2 เม.ย.2549 (รักษาการ)
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ 3 เม.ย.2549 - 2 เม.ย.2553
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ 3 เม.ย.2553 - 7 เม.ย.2553 (รักษาการ)
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ 8 เม.ย.2553 - ปัจจุบัน

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี เป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]