คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Buu-logo11.png
ชื่ออังกฤษFaculty of Science
Burapha University
ที่อยู่อาคารสิรินธร 169 ถนนลงหาดบางแสน
ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20131
วันก่อตั้ง8 กรกฎาคม พ.ศ. 2498
คณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ ศรีสุข
วารสารscience.buu.ac.th/part/buuscij/
สีประจําคณะเหลือง
เว็บไซต์www.sci.buu.ac.th/; science.buu.ac.th/scibuu/

ประวัติ[แก้]

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ก่อตั้งขึ้นพร้อมกับการจัดตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2498 เริ่มแรกใช้ชื่อคณะวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มี 5 แผนกวิชา ได้แก่ แผนกวิชาคณิตศาสตร์ แผนกวิชาเคมี แผนกวิชาชีววิทยา แผนกวิชาฟิสิกส์ และแผนกวิชาวิทยาศาสตร์ ดำเนินการสอนวิทยาศาสตร์พื้นฐานให้กับหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ร่วมกับคณะวิชาการศึกษา (ปัจจุบัน คือ คณะศึกษาศาสตร์) ผลิตระดับปริญญาตรีทางการศึกษา เพื่อไปเป็นครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา

ในปี พ.ศ. 2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน และคณะวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น คณะวิทยาศาสตร์

หลักสูตร[แก้]

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก มีหลักสูตรทั้งหมด 29 หลักสูตร และหลักสูตรนานาชาติ 2 หลักสูตร

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
กลุ่มวิชา/ภาควิชา/สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

ภาควิชาคณิตศาสตร์

วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสถิติ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาสถิติ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์

ภาควิชาเคมี Archived 2014-09-26 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน

วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเคมี

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเคมี
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาเคมีศึกษา

ภาควิชาจุลชีววิทยา Archived 2014-09-26 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน

วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาจุลชีววิทยา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาจุลชีววิทยา

ภาควิชาชีวเคมี Archived 2014-09-26 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน

วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาชีวเคมี

ภาควิชาชีววิทยา

วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยาศึกษา

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ Archived 2010-03-24 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน

วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ภาควิชาฟิสิกส์ Archived 2012-11-17 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน

วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์

ภาควิชวาริชศาสตร์ Archived 2014-09-26 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน

วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวาริชศาสตร์
วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ต่อเนื่อง 2 ปี)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชวาริชศาสตร์

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร Archived 2012-12-01 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน

วิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลีการอาหาร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลีการอาหาร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ปรัญชาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ทำเนียบผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์[แก้]

มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน
รายนามรองคณบดีประจำวิทยาเขต วาระการดำรงตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเอิญ มิลินทสูต 30 มิ.ย.2517 - 29 ม.ค.2519 (รักษาราชการ)
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สมาน วันชูเพลา 30 ม.ค.2519 - 31 มี.ค.2519
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สมาน วันชูเพลา 1 เม.ย.2519 - 13 เม.ย.2523
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สมาน วันชูเพลา 14 เม.ย.2523 - 13 เม.ย.2527
5. อาจารย์ภิรมย์ พูลสวัสดิ์ 14 เม.ย.2527 - 13 เม.ย.2531
6. อาจารย์วิรัช คารวะพิทยากุล 14 เม.ย.2531 - 25 ม.ค.2534
มหาวิทยาลัยบูรพา
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
7. อาจารย์วิรัช คารวะพิทยากุล 26 ม.ค.2534 - 30 มิ.ย.2534 (ประธานโครงการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์)
8. อาจารย์วิรัช คารวะพิทยากุล 1 ก.ค.2534 - 30 ม.ย.2538
9. อาจารย์วิรัช คารวะพิทยากุล 1 ก.ค.2538 - 23 ส.ค.2538 (รักษาการ)
10. อาจารย์วิรัช คารวะพิทยากุล 24 ส.ค.2538 - 31 พ.ค.2541
11. อาจารย์วิรัช คารวะพิทยากุล 1 มิ.ย.2541 - 1 ก.ค.2541 (รักษาการ)
12. ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ อุปถัมภ์ 2 ก.ค.2541 - 31 มี.ค.2545
13. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเสริม พูลสงวน 1 เม.ย.2545 - 22 ก.ย.2545 (รักษาการ)
14. รองศาสตราจารย์ ดร.คเชนทร เฉลิมวัฒน์ 23 ก.ย.2545 - 31 มี.ค.2549
15. อาจารย์เสรี ชิโนดม 1 เม.ย.2549 - 2 เม.ย.2549 (รักษาการ)
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ 3 เม.ย.2549 - 2 เม.ย.2553
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ 3 เม.ย.2553 - 7 เม.ย.2553 (รักษาการ)
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ 8 เม.ย.2553 - ปัจจุบัน

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี เป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]