สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตราสัญลักษณ์สำนักหอสมุด  มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่ออังกฤษ Naresuan University Library
ที่อยู่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
วันก่อตั้ง 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2533
ผู้อำนวยการ ผศ.ดร.สุชาติ แย้มเม่น
สีประจำคณะ ม่วง-เหลือง
สัญลักษณ์ ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยนเรศวรใต้จั่ว
เว็บไซต์ www.lib.nu.ac.th

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นสำนักหอสมุดประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งอยู่ ณ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ประวัติ[แก้]

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นหน่วยงานมีฐานะเทียบเท่าระดับคณะ มีหน้าที่และภารกิจสำคัญคือการจัดหาและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบแก่นิสิต อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายอันพึงประสงค์ตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งในด้านการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าและการวิจัย

นอกจากนี้สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร ยังมุ่งมั่นดำเนินงาน เพื่อสนองตอบความต้องการด้านการศึกษาค้นคว้าข้อมูลความรู้ของนักเรียน นักศึกษา

ตลอดจนผู้ใฝ่ใจโดยทั่วไปอย่างกว้างขวาง ทั้งในทางตรง คือเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงและใช้บริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุด และในทางอ้อมคือการเป็นผู้นำเครือข่ายห้องสมุดของสถาบันต่างๆในภูมิภาค

การก่อตั้งสำนักหอสมุดแห่งนี้ได้เริ่มขึ้นพร้อม ๆ กับประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยนเรศวร นับแต่เมื่อแรกก่อตั้งเป็น “วิทยาลัยวิชาการศึกษา พิษณุโลก” ใน พ.ศ. 2511 สถาบันแห่งนี้มีฐานะเป็นสถานศึกษาหนึ่งในแปดแห่งของ “วิทยาลัยวิชาการศึกษา” โดยมีสถานที่ตั้งเลขที่ 1 ถนนสนามบิน จังหวัดพิษณุโลก

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • พ.ศ. 2512 อาคารสำนักหอสมุดได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย จึงได้เปิดบริการหอสมุดเต็มรูปแบบ มีชื่อหน่วยงานว่า “สำนักหอสมุด วิทยาลัยวิชาการศึกษา พิษณุโลก”
  • พ.ศ. 2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลก ได้รับการยกวิทยฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก” เช่นเดียวกับวิทยาลัยวิชาการศึกษาทุกแห่ง สำนักหอสมุดจึงปรับเปลี่ยนชื่อตามสถาบันเป็น “สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก”
  • พ.ศ. 2533 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก ได้แยกตัวเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ ในชื่อสถาบันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โปรดเกล้าฯ พระราชทาน คือ “มหาวิทยาลัยนเรศวร” ชื่อสำนักหอสมุดแห่งนี้ จึงเปลี่ยนเป็น “สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร”
  • พ.ศ. 2536 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เปิดทำการ ณ อาคารสำนักหอสมุดแห่งใหม่ในพื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งย้ายจากบริเวณมหาวิทยาลัยเดิมมาก่อตั้ง ณ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก อันเป็นพื้นที่ปัจจุบัน
  • พ.ศ. 2537 ได้จัดตั้งสาขาย่อยคือ ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นห้องสมุดเฉพาะสาขา ตั้งอยู่ที่ชั้น 5 อาคารคณะแพทยศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อความสะดวกและคล่องตัวในการให้บริการแก่นิสิตและคณาจารย์ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ห้องสมุดสาขานี้ได้เปิดทำการเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2537
  • พ.ศ. 2550 ได้มีการก่อสร้างอาคารสำนักหอสมุดหลังใหม่ขึ้นบริเวณตรงข้ามกับอาคารหอสมุดเดิม และเปิดให้บริการจนถึงปัจจุบัน
  • พ.ศ. 2556 ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพย้ายมาตั้งอยู่ที่ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ (ด้านหลังโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร) เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2556
  • พ.ศ. 2560 สำนักหอสมุด ได้ย้ายไปยังอาคารใหม่ ชื่อว่า อาคารเรียนรู้ ส่วนอาคารเดิม ชื่อว่าอาคารแสงเทียน

ห้องสมุดสาขา[แก้]

ตั้งอยู่ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  • ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตั้งอยู่ ณ อาคารเรียนรวม ชั้น 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]