มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
Rajamangala University of Technology Lanna Changrai
ตราประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา.jpg
ชื่อย่อRMUTL
คติพจน์ราชมงคลสู้งาน
เชี่ยวชาญเทคโนโลยี
สถาปนา3 มกราคม พ.ศ. 2539
ประเภทวิทยาเขต
ที่ตั้ง99 หมู่ 10 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
เว็บไซต์chiangrai.rmutl.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นสถาบันการศึกษาวิชาชีพ ด้านเทคโนโลยี ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งขึ้น โดยได้รับการสถาปนาและวางศิลาฤกษ์ ในวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2539 เพื่อเฉลิมฉลองในวโรกาส "กาญจนาภิเษก" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี เพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษา และพัฒนาสู่ท้องถิ่นชนบท [1] โดยมีพื้นที่เป้าหมายดำเนินงานในเขตภาคเหนือตอนบน และในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 4 ชาติ ที่เรียกว่า "เขตสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ" โดยการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และด้านบริการเพื่อสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และสังคมภูมิภาค เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดตั้งขึ้นบริเวณ "นิคมแม่ลาว" อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีพื้นที่รวม 5,000 ไร่ เป็นพื้นที่ภูเขา 3,500 ไร่ พื้นที่ราบ 1,500 ไร่ โดยมีพื้นที่ใช้สอยปัจจุบัน 740 ไร่ 2 งาน 18 ตารางวา

ปัจจุบันวิทยาเขตเชียงราย มีจำนวนนักศึกษากว่า 1,626 คน[2]

รายนามผู้บริหาร[แก้]

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเชียงราย
รายนามผู้อำนวยการ การดำรงตำแหน่ง
1. นายชัยยง เอื้อวิริยานุกูล พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2543
2. นายธวัช ณ เชียงใหม่ พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2544
3. นายบุญธรรม เร็วการ พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2546
4. นายอุดม สุธาคำ พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2550
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงราย
รายนามรองอธิการบดีเขตพื้นที่ การดำรงตำแหน่ง
5. ผศ.อวยพร บัวใบ พ.ศ. 2550 - 30 กันยายน พ.ศ. 2551
6. ผศ.ประสาร รุจิระศักดิ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2557
7. ผศ.อุดม สุธาคำ พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2560
8. ผศ.นิติพงษ์ สมไชยวงศ์ พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เปิดสอนใน ๒ ระดับ คือ ระดับปริญญาตรีและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงใน 2 คณะ คือ

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ระดับปริญญาตรี

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี จำนวน 5 หลักสูตร

 • หลักสูตรการจัดการ-การจัดการทั่วไป
 • หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
 • หลักสูตรการบัญชี
 • หลักสูตรการตลาด-การบริหารการตลาด
 • หลักสูตรการตลาด-การตลาดระหว่างประเทศ

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี จำนวน 4 หลักสูตร

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี จำนวน 1 หลักสูตร

 • หลักสูตรการท่องเที่ยว

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

หลักสูตร 2 ปี จำนวน 4 หลักสูตร

 • หลักสูตรการบัญชี
 • หลักสูตรการตลาด
 • หลักสูตรการจัดการ
 • หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย Archived 2010-01-14 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน

ระดับปริญญาตรี

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรต่อเนื่อง 3 ปี จำนวน 3 หลักสูตร

 • หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า
 • หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ
 • หลักสูตรวิศวกรรมโยธา

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี จำนวน 1 หลักสูตร

 • หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า

ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี จำนวน 1 หลักสูตร

 • หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี จำนวน 1 หลักสูตร

 • หลักสูตรเทคโนโลยีโทรคมนาคม

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี จำนวน 1 หลักสูตร

 • หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี จำนวน 1 หลักสูตร

 • หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

หลักสูตร 2 ปี จำนวน 4 หลักสูตร

 • หลักสูตรช่างไฟฟ้า
 • หลักสูตรช่างอิเล็กทรอนิคส์
 • หลักสูตรช่างโยธา
 • หลักสูตรเทคนิคคอมพิวเตอร์

รวมจำนวนหลักสูตรที่เปิดเรียนในระดับปริญญาตรีและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทั้งสิ้น 26 หลักสูตร

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

ตรามหาวิทยาลัย[แก้]

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชนุญาตให้อัญเชิญพระราชลัญจกรและพระมหาพิชัยมงกุฎมาเป็นตรามหาวิทยาลัย โดยลักษณะของตรามหาวิทยาลัยคือ เป็นรูปพระราชลัญจกรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลเดช ล้อมรอบด้วยดอกบัวแปดกลีบ ด้านบนมีเลขเก้าไทยประดิษฐานอยู่ อยู่ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ ด้านล่างทำเป็นรูปโค้งรองรับตราพระราชลัญจกร จารึกชื่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีดอกไม้ทิพย์อยู่ด้านหัวและด้านท้ายของชื่อมหาวิทยาลัย

สีประจำเขตพื้นที่[แก้]

 • สีประจำเขตพื้นที่ ได้แก่ สีขาว - แดง

ดอกไม้ประจำเขตพื้นที่[แก้]

หน่วยงานของนักศึกษา[แก้]

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้กำหนดให้มีองค์กรของนักศึกษาในระดับเขตพื้นที่ เพื่อเป็นศูนย์กลางการประสานงาน และการดำเนินกิจกรรมของนักศึกษา[3] ได้แก่

 • หน่วยดำเนินกิจกรรม
  • สโมสรนักศึกษาเขตพื้นที่ เป็นศูนย์กลางการประสานงาน และบริหารงานกิจกรรมของนักศึกษาในระดับเขตพื้นที่ มีนายกสโมสรนักศึกษาคณะในเขตพื้นที่ และผู้แทนนักศึกษา เป็นคณะกรรมการบริหาร โดยมีนายกสโมสรนักศึกษาเขตพื้นที่ เป็นผู้บริหารสูงสุดในองค์กร
  • สโมสรนักศึกษาคณะ เป็นศูนย์กลางการประสานงาน และบริหารงานกิจกรรมของนักศึกษาในระดับคณะในแต่ละเขตพื้นที่ มีผู้แทนนักศึกษาในคณะ เป็นคณะกรรมการบริหาร โดยมีนายกสโมสรนักศึกษาคณะ เป็นผู้บริหารสูงสุดในองค์กร
  • ชมรม เป็นหน่วยดำเนินกิจกรรมของนักศึกษา โดยมีประธานชมรม เป็นผู้อำนวยการดำเนินงาน
 • หน่วยตรวจสอบ
  • สภานักศึกษาเขตพื้นที่ เป็นตัวแทนรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของนักศึกษา ควบคุม ตรวจสอบการบริหารงานและการดำเนินงานขององค์กรนักศึกษา (สโมสรนักศึกษา และชมรม) เป็นศูนย์กลางในการรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา

อ้างอิง[แก้]

 1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งวิทยาเขตสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
 2. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 3. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม (PDF) เมื่อ 2010-08-27. สืบค้นเมื่อ 2010-04-26.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]