รายชื่อมหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศไทยเรียงตามการสถาปนา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

นี่คือ รายชื่อมหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศไทยเรียงตามการสถาปนา

รายชื่อ[แก้]


ลำดับที่ วันที่ สัญลักษณ์ ประวัติย่อ
1 26 มีนาคม พ.ศ. 2459 Phra Kiao Colored.svg พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประดิษฐาน โรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขึ้นเป็น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย โดยมี 4 คณะแรกตั้ง ได้แก่ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในปัจจุบัน) คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2 27 มิถุนายน พ.ศ. 2477 Emblem of Thammasat University.svg ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ ริเริ่มก่อตั้ง มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง (มธก.) ขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชาแห่งแรกในประวัติศาสตร์ไทย วิชาเริ่มแรกที่เปิดสอนมี 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรธรรมศาสตรบัณฑิต ซึ่งสอนวิชากฎหมายเป็นหลัก และวิชาการบัญชี ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486 KU logo.jpg โรงเรียนช่างไหม ได้รับการพัฒนาการเรียนการสอนจนสถาปนาขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถือเป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนทางด้านการเกษตรเป็นแห่งแรกของไทย โดยมีคณะเกษตรศาสตร์ คณะการประมง คณะวนศาสตร์ และคณะสหกรณ์ เป็นคณะแรกตั้ง ในปัจจุบันคือ คณะเกษตร คณะประมง คณะวนศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ และคณะเศรษฐศาสตร์
4 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486 Logo Mahidol.png มีการแยกคณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล, คณะทันตแพทยศาสตร์. คณะเภสัชศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ ออกจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาตั้งเป็น มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ต่อมาได้รับพระราชทานนามมหาวิทยาลัยใหม่ ว่า มหาวิทยาลัยมหิดล
5 12 ตุลาคม พ.ศ. 2486 Logo silpakorn1.jpg มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นมหาวิทยาลัยศิลปะแห่งแรกในประเทศไทย ถือกำเนิดจาก โรงเรียนปราณีตศิลปกรรม สังกัดกรมศิลปากร ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ได้พัฒนาขึ้นเป็นลำดับจนเป็นโรงเรียนศิลปากร และเมื่อวันที่ 12 ตุลาคมพ.ศ. 2486 พระยาอนุมานราชธนร่วมกับศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี พัฒนาหลักสูตรจนได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะจิตรกรรมและประติมากรรม ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นคณะวิชาแรก (ปัจจุบันคือคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์)
6 21 มกราคม พ.ศ. 2507 Logo CMU.jpg พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคเป็นแห่งแรกของไทย ได้แก่ "มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" โดยมีคณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ เป็นคณะแรกตั้ง
7 25 มกราคม พ.ศ. 2509 Emblem of KKU.png มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตราพระราชบัญญัติ สถาปนาสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ "มหาวิทยาลัยขอนแก่น" โดยมีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ - อักษรศาสตร์ เป็นคณะแรกตั้ง
8 12 มีนาคม พ.ศ. 2511 Prince of Songkla University Emblem.png ได้มีพระบรมราชโองการประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภาคใต้ของประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานชื่อมหาวิทยาลัยว่า "มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์" ตามพระนามฐานันดรศักดิ์ของสมเด็จพระบรมราชชนก กรมหลวงสงขลานครินทร์ โดยมีคณะคณะศึกษาศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นคณะแรกตั้ง และนับเป็นมหาวิทยาลัยแบบหลายวิทยาเขตแห่งแรกของไทยที่เป็นระบบหลายวิทยาเขตตั้งแต่แรกเริ่มก่อตั้งและกำหนดไว้ในพระราชบัญญบัติของมหาวิทยาลัย โดยมีวิทยาเขตแห่งแรกที่ "ปัตตานี" ตามด้วย "หาดใหญ่ ภูเก็ต สุราษฏร์ธานี และตรัง" ตามลำดับ รวม 5 วิทยาเขต
9 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514 Ramlogo.gif "มหาวิทยาลัยรามคำแหง" ได้รับการสถาปนาเป็นสถาบันอุดมศึกษาแบบตลาดวิชา โดยมีคณะแรกตั้ง คือ คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์
10 24 เมษายน พ.ศ. 2514 KMIT BE2514.jpg มีการรวม "วิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี และวิทยาลัยโทรคมนาคมนนทบุรี" จัดตั้งเป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูง ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า "สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า" แบ่งออกเป็น 3 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตนนทบุรี วิทยาเขตพระนครเหนือ และวิทยาเขตธนบุรี ต่อมาได้ยกฐานะและแยกแต่ละวิทยาเขตเป็นสถาบันอุดมศึกษาอิสระต่อกัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
11 29 มิถุนายน พ.ศ. 2517 SWUlogo2.gif "วิทยาลัยวิชาการการศึกษา" ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัย โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า "มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ"
12 5 กันยายน พ.ศ. 2521 Stou2.jpg มีการสถาปนาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐแบบไม่จำกัดรับแห่งที่ 2 ของประเทศ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานนามว่า "มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช" ตามพระนามเดิมของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศ เป็น "กรมหลวงสุโขทัยธรรมราชา" และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระราชลัญจกรในรัชกาลที่ 7 เป็นตราประจำมหาวิทยาลัย
13 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 Sut-symbol.jpg พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี" ถือว่าวันนี้เป็นสถาปนามหาวิทยาลัย[1] โดยได้มีการยกฐานะ "วิทยาลัยสุรนารี" ในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาลเป็นแห่งแรกของไทย(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ฉบับพิเศษ) หน้า 93 เล่ม 107 ตอนที่ 131 วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2533)
14 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 Naresuanlogo.jpg "มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก" ได้ยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัย ซึ่งตรงกับวันครบรอบ 400 ปี ของการเสด็จขึ้นครองราชย์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามมหาวิทยาลัยแห่งนี้ว่า "มหาวิทยาลัยนเรศวร"
15 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 Logoubu.gif ได้มีการยกฐานะ "วิทยาลัยอุบลราชธานี" ในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขึ้นเป็น "มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี"
16 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 Logo buu.jpg มีพระราชบัญญัติให้ "มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน" ยกฐานะขึ้นเป็น "มหาวิทยาลัยบูรพา"
17 29 มีนาคม พ.ศ. 2535 WU Logo.jpg พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และพระราชทานชื่อว่า "มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์" อันเป็นสร้อยพระนามในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
18 9 ธันวาคม พ.ศ. 2537 Logomsu12.png "มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม" ได้แยกตัวเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศภายใต้ชื่อ "มหาวิทยาลัยมหาสารคาม"
19 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 TSU LOGO.png "มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตภาคใต้" ได้รับการสถาปนา ยกฐานะขึ้นเป็น "มหาวิทยาลัยทักษิณ"
20 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 MJU crest logo.png "โรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม แม่โจ้" หรือ "สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้" ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็น "มหาวิทยาลัยแม่โจ้"
21 1 ตุลาคม พ.ศ. 2540 Logo-gs.png มีพระบรมราชโองการประกาศพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. 2540 ส่งผลให้ "มหามกุฏราชวิทยาลัย" ซึ่งรื้อฟื้นขึ้นมาโดยสุชีพ ปุญญานุภาพ ได้รับการรับรองวิทยฐานะเป็น "มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย" นับเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ 1 ใน 2 แห่งของไทย
23 1 ตุลาคม พ.ศ. 2540 Mculogo.jpg มีพระบรมราชโองการประกาศพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2540 ส่งผลให้ "มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย" ได้รับการรับรองวิทยฐานะเป็น "มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย"
23 25 กันยายน พ.ศ. 2541 Mfulogo.jpg ได้มีการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐบาลอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงราย โดยใช้ชื่อว่า "มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง" เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดีของปวงชนชาวไทยที่มีต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และให้สถาบันแห่งนี้เป็นแหล่งสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ต่อไป
24 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ตรามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.gif ได้มีการยกฐานะ "สถาบันราชภัฎ" เป็น "มหาวิทยาลัยราชภัฎ" จำนวน 40 แห่ง
25 18 มกราคม พ.ศ. 2548 Rmutlogo.jpg ได้มีการยกฐานะ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2548 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 พระราชบัญญัติดังกล่าว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 19 มกราคม 2548 เป็นต้นมา
ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
26 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 PNU logo.png ได้มีการรวมสถาบันการศึกษาภายในจังหวัดนราธิวาส เพื่อสถาปนา "มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์"
27 2 กันยายน พ.ศ. 2548 NPU logo.jpg ได้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแห่งใหม่ในจังหวัดนครพนม โดยการรวมสถาบันการศึกษาภายในจังหวัด เพื่อสถาปนาขึ้นเป็น "มหาวิทยาลัยนครพนม"
28 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 UP logo.jpg "มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา" ได้รับการยกฐานะจากวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็น "มหาวิทยาลัยพะเยา"
29 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ตรามหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร.png วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล และ วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ ได้รวมตัวเข้าเป็น "มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร" โดยมี 2 คณะแรกเริ่มคือ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามมหาวิทยาลัยแห่งนี้ว่า "มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช"
30 พ.ศ. 2555 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.jpg วิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ควบรวมกันขึ้นเพื่อเปิดสอนในปริญญาตรีสายปฏิบัติการ เป็น "สถาบันการอาชีวศึกษา" 19 แห่ง และ "สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร" 4 แห่ง
31 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 Logo-sdu th.png มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ได้รับการแปรสภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และเปลี่ยนชื่อเป็น "มหาวิทยาลัยสวนดุสิต"
32 9 กันยายน พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์.png ได้มีการควบรวมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ที่ตั้งอยู่ในท้องที่จังหวัดกาฬสินธุ์ มาจัดตั้งเป็น "มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์"
33 18 เมษายน พ.ศ. 2559 Logo-CRA.png ได้มีการควบรวมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ มาจัดตั้งเป็น "ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์"

เรียงตามปีที่เปิดสอน[แก้]

  • พ.ศ. 2440 กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ โดยความเห็นชอบในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสถาปนาโรงเรียนกฎหมาย กระทรวงยุติธรรม ต่อมาพัฒนาเป็น มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง และเปลี่ยนชื่อเป็น คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • พ.ศ. 2442 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง "โรงเรียนสำหรับฝึกหัดวิชาข้าราชการฝ่ายพลเรือน" ต่อมาพัฒนาเป็น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย
  • พ.ศ. 2447 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชวินิจฉัยให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเพ็ญพัฒนพงศ์ กรมหมื่นพิไชยมหินทโรดม พระบรมราชโอรสทรงจัดตั้งโรงเรียนช่างไหม ต่อมาพัฒนาเป็น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • พ.ศ. 2477 เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี เสนาบดีกระทรวงธรรมการได้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมขึ้น เรียกว่า "โรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมภาคเหนือ" ต่อมาพัฒนาเป็น มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  • พ.ศ. 2478 หลวงประจัณจุฑารักษ์ นายอำเภอทุ่งสง และครูชุ่ม ชนะณรงค์ ศึกษาธิการอำเภอทุ่งสงสมัยนั้น ที่ต้องการจะพัฒนาการเกษตรให้กับเกษตรกรอำเภอทุ่งสง ให้มีความเจริญและทันสมัยตามหลักวิชาการ ได้จัดตั้ง “โรงเรียนประถมวิสามัญเกษตรกรรม ต่อมาพัฒนาเป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)
  • พ.ศ. 2492 ก่อตั้ง โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ถือกำเนิดขึ้นจากการผลักดันของ ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล ซึ่งท่านเป็นปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาพัฒนาเป็น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • พ.ศ. 2498 ก่อตั้ง วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยวิชาการศึกษา ต่อมาพัฒนาเป็น มหาวิทยาลัยบูรพา
  • พ.ศ. 2505 คณะรัฐมนตรีมีมติให้จัดตั้ง สถาบันการศึกษาชั้นสูงทางวิศวกรรมศาสตร์และเกษตรศาสตร์ ขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น พร้อมทั้งเสนอชื่อสถาบันแห่งนี้ว่า สถาบันเทคนิคขอนแก่น และชื่อภาษาอังกฤษว่า KhonKaen Institute of Technology ใช้ชื่อย่อว่า KIT ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (North-East University - NEU) และพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น (Khon Kaen University - KKU) ในเวลาต่อมา
  • พ.ศ. 2514 ก่อตั้ง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดย พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2514 กำหนดให้มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยแบบตลาดวิชา
  • พ.ศ. 2514 ก่อตั้ง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า โดย พ.ร.บ. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พ.ศ. 2514 กำหนดให้รวมวิทยาลัยทั้ง 3 แห่งคือ วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี วิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ และวิทยาลัยโทรคมนาคมนนทบุรี เป็น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 3วิทยาเขต คือ วิทยาเขตธนบุรี วิทยาเขตพระนครเหนือ และวิทยาเขตนนทบุรี-ลาดกระบัง

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]