รายชื่อมหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศไทยเรียงตามการสถาปนา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

รายชื่อ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และ สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ ในประเทศไทยเรียงตามการสถาปนา

รายชื่อ[แก้]

ลำดับ รายชื่อ อักษรย่อ วันที่สถาปนา สถานที่ตั้ง
(วิทยาเขตหลัก)
(พิจารณาจากที่ตั้งของสำนักอธิการบดี)
เว็บไซต์
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จฬ. / CU 26 มีนาคม พ.ศ. 2460 (104 ปี)[1][2] กรุงเทพมหานคร [1]
2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เดิมชื่อ มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง) มธ. / TU 27 มิถุนายน พ.ศ. 2477 (87 ปี)[3] กรุงเทพมหานคร [2]
3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มก. / KU 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486 (78 ปี)[4] กรุงเทพมหานคร [3]
4 มหาวิทยาลัยมหิดล (เดิมชื่อ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์) มม. / MU 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486 (78 ปี)[5] จังหวัดนครปฐม [4]
5 มหาวิทยาลัยศิลปากร มศก. / SU 12 ตุลาคม พ.ศ. 2486 (78 ปี)[6] กรุงเทพมหานคร [5]
6 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มช. / CMU 22 มกราคม พ.ศ. 2507 (57 ปี)[7] จังหวัดเชียงใหม่ [6]
7 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เดิมชื่อ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) มข. / KKU 25 มกราคม พ.ศ. 2509 (55 ปี)[8] จังหวัดขอนแก่น [7]
8 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สพบ. / NIDA 1 เมษายน พ.ศ. 2509 (55 ปี) กรุงเทพมหานคร [8]
9 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (เดิมชื่อ มหาวิทยาลัยภาคใต้) มอ. / PSU [9] 12 มีนาคม พ.ศ. 2511 (53 ปี)[10] จังหวัดสงขลา [9]
10 มหาวิทยาลัยรามคำแหง มร. / RU [11] 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 (50 ปี) [12][13][14] กรุงเทพมหานคร [10]
11 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มศว / SWU [15] 29 มิถุนายน พ.ศ. 2517 (47 ปี)[16] กรุงเทพมหานคร [11]
12 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มสธ. / STOU 5 กันยายน พ.ศ. 2521 (43 ปี)[17] จังหวัดนนทบุรี [12]
13 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สจล. / KMITL 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2529 (35 ปี)[18] กรุงเทพมหานคร [13]
14 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มทส. / SUT 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 (31 ปี)[19] จังหวัดนครราชสีมา [14]
15 มหาวิทยาลัยนเรศวร (เดิมชื่อ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก) มน / NU 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 (31 ปี) จังหวัดพิษณุโลก [15]
16 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มอบ. / UBU [15] 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 (31 ปี) จังหวัดอุบลราชธานี [16]
17 มหาวิทยาลัยบูรพา (เดิมชื่อ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน) มบ / BUU 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 (31 ปี)[20] จังหวัดชลบุรี [17]
18 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มวล. / WU 29 มีนาคม พ.ศ. 2535 (29 ปี)[21] จังหวัดนครศรีธรรมราช [18]
19 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เดิมชื่อ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม) มมส / MSU 9 ธันวาคม พ.ศ. 2537 (26 ปี)[22] จังหวัดมหาสารคาม [19]
20 มหาวิทยาลัยทักษิณ (เดิมชื่อ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตสงขลา) มทษ / TSU 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 (25 ปี)[23] จังหวัดสงขลา [20]
21 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มจ. / MJU 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 (25 ปี)[24] จังหวัดเชียงใหม่ [21]
22 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มมร. / MBU [15] 1 ตุลาคม พ.ศ. 2540 (24 ปี)[25] จังหวัดนครปฐม [22]
23 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มจร. / MCU [15] 1 ตุลาคม พ.ศ. 2540 (24 ปี)[26] กรุงเทพมหานคร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
[23]
24 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มจธ. / KMUTT 6 มีนาคม พ.ศ. 2541 (23 ปี)[27] กรุงเทพมหานคร [24]
25 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มฟล. / MFU 25 กันยายน พ.ศ. 2541 (23 ปี)[28] จังหวัดเชียงราย [25]
26 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สปท. / PIT 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 (23 ปี) กรุงเทพมหานคร [26] Archived 2018-01-14 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
27 มหาวิทยาลัยราชภัฏ (แต่ละแห่งใช้ต่างกัน) / RU 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 (17 ปี)[29]
28 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มทร. / RMUT [15] 18 มกราคม พ.ศ. 2548 (16 ปี)[30] วิทยาเขตตามภูมิภาคทั่วประเทศ
29 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มนร. / PNU 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 (16 ปี)[31] จังหวัดนราธิวาส [27]
30 มหาวิทยาลัยนครพนม(ชื่อเดิม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตนครพนม)​ มนพ. / NPU 2 กันยายน พ.ศ. 2548 (16 ปี)[32] จังหวัดนครพนม [28]
31 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มจพ. / KMUTNB 27 ธันวาคม พ.ศ. 2550 (13 ปี)[33] กรุงเทพมหานคร [29]
32 มหาวิทยาลัยพะเยา (เดิมชื่อ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตพะเยา) มพ. / UP 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 (11 ปี)[34] จังหวัดพะเยา [30]
33 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (เดิมชื่อ มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร) นมร. / NMU 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 (11 ปี)[35] กรุงเทพมหานคร [31]
34 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา สกว. / PGVIM 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 (9 ปี)[36] กรุงเทพมหานคร [32]
35 สถาบันการอาชีวศึกษา สอ. / VEI พ.ศ. 2555 [33]
36 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร สอก. / VEIA พ.ศ. 2556[37]
37 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (เดิมชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต) มสด. / SDU 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (6 ปี)[38] กรุงเทพมหานคร [34]
38 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มกส. / KSU 9 กันยายน พ.ศ. 2558 (6 ปี) จังหวัดกาฬสินธุ์ [35]
39 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รจภ. / CRA [15] 18 เมษายน พ.ศ. 2559 (5 ปี)[39] กรุงเทพมหานคร
40 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย สพศก. / STIN [15] 26 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (4 ปี)[40] กรุงเทพมหานคร [36]

อ้างอิง[แก้]

 1. ประกาศ ประดิษฐานโรงเรียนข้าราชการพลเรือน ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขึ้นเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโอนไปขึ้นอยู่ในกระทรวงธรรมการ, ราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๔๖๐ เล่ม ๓๔ หน้า ๒๐
 2. นับแบบใหม่
 3. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง พุทธศักราช ๒๔๗๖, ราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๔๗๖ เล่ม ๕๐ หน้า ๑๐๐๗
 4. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2486, ราชกิจจานุเบกษา 2 กุมภาพันธ์ 2486 เล่ม 228 หน้า 60 ตอนที่ 7
 5. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ พุทธศักราช 2486, ราชกิจจานุเบกษา 2 กุมภาพันธ์ 2486 หน้า 212 เล่ม 60 ตอนที่ 7
 6. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยศิลปากร พุทธศักราช 2486, ราชกิจจานุเบกษา 12 ตุลาคม 2486 หน้า 1496 เล่ม 60 ตอนที่ 54
 7. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๐๗, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๑ ตอนที่ ๗ หน้า ๒๕ ๒๑ มกราคม ๒๕๐๗
 8. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๐๘, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๓ ตอนที่ ๘ หน้า ๖๒ ๒๕ มกราคม ๒๕๐๙
 9. การกำหนดรหัสตัวพยัญชนะประจำกระทรวงและเลขที่หนังสือออกของ กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม สืบค้นเมื่อ 22 เมษายน 2564
 10. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. ๒๕๑๑, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๕ ตอนที่ ๒๔ หน้า ๑๒๗ ๑๒ มีนาคม ๒๕๑๑
 11. การกำหนดรหัสตัวพยัญชนะประจำกระทรวงและเลขที่หนังสือออกของ กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม สืบค้นเมื่อ 22 เมษายน 2564
 12. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 13. ม.รามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดพังงา จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปณา ม.รามฯ ครบรอบ 48 ปี
 14. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. ๒๕๑๔, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๘ ตอนที่ ๒๔ หน้า ๘๙ ๒ มีนาคม ๒๕๑๔
 15. 15.0 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 15.6 อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ most
 16. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๑๗, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๑ ตอนที่ ๑๑๒ ฉบับพิเศษ หน้า ๑ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๑๗
 17. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๑, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๕ ตอนที่ ๙๙ ฉบับพิเศษ หน้า ๑ ๒๑ กันยายน ๒๕๒๑
 18. พระราชบัญญัติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๒๘, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๓ ตอนที่ ๒๖ ฉบับพิเศษ หน้า ๑ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๙
 19. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. ๒๕๓๓, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๗ ตอนที่ ๑๓๑ ฉบับพิเศษ หน้า ๙๓ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๓๓
 20. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๓๓, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๗ ตอนที่ ๑๓๑ ฉบับพิเศษ หน้า ๓๐ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๓๓
 21. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. ๒๕๓๕, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๔๐ หน้า ๑ ๗ เมษายน ๒๕๓๕
 22. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.๒๕๓๗ 26 กรกฎาคม 2564.
 23. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๓๙, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๕๗ ก หน้า ๑ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๓๙
 24. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๓๙, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๕๙ ก หน้า ๑ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๙
 25. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๕๑ ก หน้า ๔ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๐
 26. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๕๑ ก หน้า ๒๔ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๐
 27. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๔๑ 26 กรกฎาคม 2564.
 28. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. ๒๕๔๑, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๕ ตอนที่ ๖๕ ก หน้า ๑ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๑
 29. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๒๓ ก หน้า ๑ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๗
 30. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๖ ก หน้า ๑๗ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘
 31. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. ๒๕๔๘, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๔ ก หน้า ๑ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘
 32. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. ๒๕๔๘, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๗๕ ก หน้า ๑ ๑ กันยายน ๒๕๔๘
 33. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐ [ลิงก์เสีย] 26 กรกฎาคม 2564.
 34. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๔๔ ก หน้า ๔ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓
 35. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๓, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๖๙ ก หน้า ๑ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
 36. พระราชบัญญัติ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๕, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๔๕ ก หน้า ๑ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕
 37. กฎกระทรวง การรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๖, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๔๐ ก หน้า ๒๕ ๑๗๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖
 38. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๘, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๖๖ ก หน้า ๗๘ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘
 39. พระราชบัญญัติ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๗ ก หน้า ๑ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙
 40. พระราชบัญญัติ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๙, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๐๙ ก หน้า ๓ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

ดูเพิ่ม[แก้]

ประเทศไทย
สถาบันอุดมศึกษาไทย