รายชื่อมหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศไทยเรียงตามการสถาปนา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐในประเทศไทยเรียงตามการสถาปนา

แบ่งได้ 3 ช่วง (ในการสถาปนาเป็น มหาวิทยาลัย หรือ สถาบัน) ดังนี้

 1. ช่วงก่อนปี พ.ศ.2500 มีจำนวน 5 แห่ง ดังนี้ 1.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4.มหาวิทยาลัยมหิดล 5.มหาวิทยาลัยศิลปากร
 2. ช่วงระหว่างปี พ.ศ.2500-2530 มีจำนวน 8 แห่ง ดังนี้ 1.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2.มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3.สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 4.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5.มหาวิทยาลัยรามคำแหง 6.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 7.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 8.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 3. ช่วงหลังปี พ.ศ.2530 มีจำนวน (มหาวิทยาลัย หรือ สถาบัน) ที่เหลือทั้งหมด

รายชื่อ[แก้]

ลำดับ ตราสัญลักษณ์ รายชื่อ อักษรย่อ วันที่สถาปนา สถานที่ตั้ง
(วิทยาเขตหลัก)
เว็บไซต์
1 Phra Kiao Colored.svg จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาฯ/CU 26 มีนาคม พ.ศ. 2459[1] กรุงเทพมหานคร [1]
2 Emblem of Thammasat University.svg มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มธ./TU 27 มิถุนายน พ.ศ. 2477[2] กรุงเทพมหานคร [2]
3 KU logo.jpg มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มก./KU 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486[3] กรุงเทพมหานคร [3]
4 Logo Mahidol.png มหาวิทยาลัยมหิดล มม./MU 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486[4] จังหวัดนครปฐม [4]
5 Silpakorn University Logo.png มหาวิทยาลัยศิลปากร มศก./SU 12 ตุลาคม พ.ศ. 2486[5] กรุงเทพมหานคร [5]
6 Chiang Mai University Logo.png มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มช./CMU 21 มกราคม พ.ศ. 2507[6] จังหวัดเชียงใหม่ [6]
7 KKU Emblem.png มหาวิทยาลัยขอนแก่น มข./KKU 25 มกราคม พ.ศ. 2509[7] จังหวัดขอนแก่น [7]
8 NIDA Logo.png สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สพบ./นิด้า (NIDA) 1 เมษายน พ.ศ. 2509 กรุงเทพมหานคร [8]
9 Prince of Songkla University Emblem.png มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.อ./PSU 12 มีนาคม พ.ศ. 2511[8] จังหวัดสงขลา [9]
10 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2.png มหาวิทยาลัยรามคำแหง มร./RU 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514[9] กรุงเทพมหานคร [10]
11 SWULOGO.png มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มศว/SWU 29 มิถุนายน พ.ศ. 2517[10] กรุงเทพมหานคร [11]
12 Symbol.png มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มสธ./STOU 5 กันยายน พ.ศ. 2521[11] จังหวัดนนทบุรี [12]
13 Logo kmitl.png สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สจล./KMITL 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2529[12] กรุงเทพมหานคร [13]
14 มจธ.jpg มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มจธ./KMUTT 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2529[12] กรุงเทพมหานคร [14]
15 KMUTNB-LOGO.jpg มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มจพ./KMUTNB 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2529[12] กรุงเทพมหานคร [15]
16 Sut logo Thai.svg มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มทส./SUT 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2533[13] จังหวัดนครราชสีมา [16]
17 NU Logo.png มหาวิทยาลัยนเรศวร มน./NU 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 จังหวัดพิษณุโลก [17]
18 Ubu logo.png มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ม.อบ./UBU 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 จังหวัดอุบลราชธานี [18]
19 Buu-logo11.png มหาวิทยาลัยบูรพา มบ./BUU 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2533[14] จังหวัดชลบุรี [19]
20 ตรามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.png มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มวล./WU 29 มีนาคม พ.ศ. 2535[15] จังหวัดนครศรีธรรมราช [20]
21 02msu color.png มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มมส./MSU 9 ธันวาคม พ.ศ. 2537 จังหวัดมหาสารคาม [21]
22 Logo-tsu-new.png มหาวิทยาลัยทักษิณ มทษ./TSU 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539[16] จังหวัดสงขลา [22]
23 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ edit.png มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มมจ./MJU 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539[17] จังหวัดเชียงใหม่ [23]
24 Logo-gs.png มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มมร/MBU 1 ตุลาคม พ.ศ. 2540[18] จังหวัดนครปฐม [24]
25 Logoมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.png มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มจร/MCU 1 ตุลาคม พ.ศ. 2540[19] กรุงเทพมหานคร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
[25]
26 Logo MFU.png มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มฟล./MFU 25 กันยายน พ.ศ. 2541[20] จังหวัดเชียงราย [26]
27 PITLOGO.png สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สปท./PIT 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 กรุงเทพมหานคร [27]
28 ตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ.png มหาวิทยาลัยราชภัฏ RU 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547[21]
29 Rmut 2.gif มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล RMUT 18 มกราคม พ.ศ. 2548[22]
30 PNU logo.png มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มนร./PNU 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548[23] จังหวัดนราธิวาส [28]
31 NPU logo.png มหาวิทยาลัยนครพนม มนพ./NPU 2 กันยายน พ.ศ. 2548[24] จังหวัดนครพนม [29]
32 UPLogo.png มหาวิทยาลัยพะเยา มพ./UP 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553[25] จังหวัดพะเยา [30]
33 NMU logo.png มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช นมร./NMU 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553[26] กรุงเทพมหานคร [31]
34 Logo pgvim.png สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา สกว./PGVIM 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2555[27] กรุงเทพมหานคร [32]
35 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.jpg สถาบันการอาชีวศึกษา สอ. / VEI พ.ศ. 2555 [33]
36 Okt1.gif สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร สอก. / VEIA พ.ศ. 2556[28]
37 SDU2016.png มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มสด./SDU 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558[29] กรุงเทพมหานคร [34]
38 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์.png มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มกส./KSU 9 กันยายน พ.ศ. 2558 จังหวัดกาฬสินธุ์ [35]
39 Logo-CRA.png ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ CRA 18 เมษายน พ.ศ. 2559[30] กรุงเทพมหานคร
40 ตราประจำวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย.gif สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 26 ธันวาคม พ.ศ. 2559[31] กรุงเทพมหานคร [36]

อ้างอิง[แก้]

 1. ประกาศ ประดิษฐานโรงเรียนข้าราชการพลเรือน ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขึ้นเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโอนไปขึ้นอยู่ในกระทรวงธรรมการ, ราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๔๖๐ เล่ม ๓๔ หน้า ๒๐
 2. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง พุทธศักราช ๒๔๗๖, ราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๔๗๖ เล่ม ๕๐ หน้า ๑๐๐๗
 3. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2486, ราชกิจจานุเบกษา 2 กุมภาพันธ์ 2486 เล่ม 228 หน้า 60 ตอนที่ 7
 4. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ พุทธศักราช 2486, ราชกิจจานุเบกษา 2 กุมภาพันธ์ 2486 หน้า 212 เล่ม 60 ตอนที่ 7
 5. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยศิลปากร พุทธศักราช 2486, ราชกิจจานุเบกษา 12 ตุลาคม 2486 หน้า 1496 เล่ม 60 ตอนที่ 54
 6. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๐๗, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๑ ตอนที่ ๗ หน้า ๒๕ ๒๑ มกราคม ๒๕๐๗
 7. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๐๘, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๓ ตอนที่ ๘ หน้า ๖๒ ๒๕ มกราคม ๒๕๐๙
 8. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. ๒๕๑๑, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๕ ตอนที่ ๒๔ หน้า ๑๒๗ ๑๒ มีนาคม ๒๕๑๑
 9. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. ๒๕๑๔, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๘ ตอนที่ ๒๔ หน้า ๘๙ ๒ มีนาคม ๒๕๑๔
 10. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๑๗, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๑ ตอนที่ ๑๑๒ ฉบับพิเศษ หน้า ๑ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๑๗
 11. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๑, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๕ ตอนที่ ๙๙ ฉบับพิเศษ หน้า ๑ ๒๑ กันยายน ๒๕๒๑
 12. 12.0 12.1 12.2 พระราชบัญญัติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๒๘, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๓ ตอนที่ ๒๖ ฉบับพิเศษ หน้า ๑ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๙
 13. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. ๒๕๓๓, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๗ ตอนที่ ๑๓๑ ฉบับพิเศษ หน้า ๙๓ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๓๓
 14. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๓๓, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๗ ตอนที่ ๑๓๑ ฉบับพิเศษ หน้า ๓๐ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๓๓
 15. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. ๒๕๓๕, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๔๐ หน้า ๑ ๗ เมษายน ๒๕๓๕
 16. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๓๙, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๕๗ ก หน้า ๑ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๓๙
 17. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๓๙, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๕๙ ก หน้า ๑ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๙
 18. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๕๑ ก หน้า ๔ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๐
 19. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๕๑ ก หน้า ๒๔ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๐
 20. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. ๒๕๔๑, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๕ ตอนที่ ๖๕ ก หน้า ๑ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๑
 21. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๒๓ ก หน้า ๑ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๗
 22. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๖ ก หน้า ๑๗ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘
 23. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. ๒๕๔๘, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๔ ก หน้า ๑ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘
 24. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. ๒๕๔๘, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๗๕ ก หน้า ๑ ๑ กันยายน ๒๕๔๘
 25. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๔๔ ก หน้า ๔ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓
 26. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๓, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๖๙ ก หน้า ๑ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
 27. พระราชบัญญัติ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๕, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๔๕ ก หน้า ๑ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕
 28. กฎกระทรวง การรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๖, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๔๐ ก หน้า ๒๕ ๑๗๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖
 29. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๘, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๖๖ ก หน้า ๗๘ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘
 30. พระราชบัญญัติ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๗ ก หน้า ๑ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙
 31. พระราชบัญญัติ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๙, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๐๙ ก หน้า ๓ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

ดูเพิ่ม[แก้]