รายชื่อมหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศไทยเรียงตามการสถาปนา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

รายชื่อ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และ สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ ในประเทศไทยเรียงตามการสถาปนา

รายชื่อ[แก้]

ลำดับ รายชื่อ อักษรย่อ วันที่สถาปนา สถานที่ตั้ง
(วิทยาเขตหลัก)
เว็บไซต์
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จฬ. / CU [1] 26 มีนาคม พ.ศ. 2459[2] กรุงเทพมหานคร [1]
2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มธ. / TU 27 มิถุนายน พ.ศ. 2477[3] กรุงเทพมหานคร [2]
3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มก. / KU 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486[4] กรุงเทพมหานคร [3]
4 มหาวิทยาลัยมหิดล มม. / MU [1] 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486[5] จังหวัดนครปฐม [4]
5 มหาวิทยาลัยศิลปากร มศก. / SU 12 ตุลาคม พ.ศ. 2486[6] กรุงเทพมหานคร [5]
6 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มช. / CMU 21 มกราคม พ.ศ. 2507[7] จังหวัดเชียงใหม่ [6]
7 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มข. / KKU 25 มกราคม พ.ศ. 2509[8] จังหวัดขอนแก่น [7]
8 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สพบ. / NIDA 1 เมษายน พ.ศ. 2509 กรุงเทพมหานคร [8]
9 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มอ. / PSU [1] 12 มีนาคม พ.ศ. 2511[9] จังหวัดสงขลา [9]
10 มหาวิทยาลัยรามคำแหง มร. / RU 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514[10] กรุงเทพมหานคร [10]
11 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มศว. / SWU [1] 29 มิถุนายน พ.ศ. 2517[11] กรุงเทพมหานคร [11]
12 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มสธ. / STOU 5 กันยายน พ.ศ. 2521[12] จังหวัดนนทบุรี [12]
13 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สจล. / KMITL 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2529[13] กรุงเทพมหานคร [13]
13 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มจธ. / KMUTT 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2529[13] กรุงเทพมหานคร [14]
13 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มจพ. / KMUTNB 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2529[13] กรุงเทพมหานคร [15]
16 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มทส. / SUT 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2533[14] จังหวัดนครราชสีมา [16]
17 มหาวิทยาลัยนเรศวร มน. / NU 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 จังหวัดพิษณุโลก [17]
18 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มอบ. / UBU [1] 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 จังหวัดอุบลราชธานี [18]
19 มหาวิทยาลัยบูรพา มบ. / BUU 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2533[15] จังหวัดชลบุรี [19]
20 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มวล. / WU 29 มีนาคม พ.ศ. 2535[16] จังหวัดนครศรีธรรมราช [20]
21 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มมส. / MSU 9 ธันวาคม พ.ศ. 2537 จังหวัดมหาสารคาม [21]
22 มหาวิทยาลัยทักษิณ มทษ. / TSU 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539[17] จังหวัดสงขลา [22]
23 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มมจ. / MJU 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539[18] จังหวัดเชียงใหม่ [23]
24 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มมร. / MBU [1] 1 ตุลาคม พ.ศ. 2540[19] จังหวัดนครปฐม [24]
25 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มจร. / MCU [1] 1 ตุลาคม พ.ศ. 2540[20] กรุงเทพมหานคร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
[25]
26 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มฟล. / MFU 25 กันยายน พ.ศ. 2541[21] จังหวัดเชียงราย [26]
27 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สปท. / PIT 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 กรุงเทพมหานคร [27]
28 มหาวิทยาลัยราชภัฏ (แต่ละแห่งใช้ต่างกัน) / RU 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547[22]
29 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มทร. / RMUT [1] 18 มกราคม พ.ศ. 2548[23]
30 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มนร. / PNU 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548[24] จังหวัดนราธิวาส [28]
31 มหาวิทยาลัยนครพนม มนพ. / NPU 2 กันยายน พ.ศ. 2548[25] จังหวัดนครพนม [29]
32 มหาวิทยาลัยพะเยา มพ. / UP 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553[26] จังหวัดพะเยา [30]
33 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช นมร. / NMU 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553[27] กรุงเทพมหานคร [31]
34 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา สกว. / PGVIM 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2555[28] กรุงเทพมหานคร [32]
35 สถาบันการอาชีวศึกษา สอ. / VEI พ.ศ. 2555 [33]
36 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร สอก. / VEIA พ.ศ. 2556[29]
37 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มสด. / SDU 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558[30] กรุงเทพมหานคร [34]
38 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มกส. / KSU 9 กันยายน พ.ศ. 2558 จังหวัดกาฬสินธุ์ [35]
39 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รจภ. / CRA [1] 18 เมษายน พ.ศ. 2559[31] กรุงเทพมหานคร
40 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย สพศก. / STIN [1] 26 ธันวาคม พ.ศ. 2559[32] กรุงเทพมหานคร [36]

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 การกำหนดรหัสตัวพยัญชนะประจำกระทรวงและเลขที่หนังสือออก ของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 2. ประกาศ ประดิษฐานโรงเรียนข้าราชการพลเรือน ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขึ้นเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโอนไปขึ้นอยู่ในกระทรวงธรรมการ, ราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๔๖๐ เล่ม ๓๔ หน้า ๒๐
 3. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง พุทธศักราช ๒๔๗๖, ราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๔๗๖ เล่ม ๕๐ หน้า ๑๐๐๗
 4. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2486, ราชกิจจานุเบกษา 2 กุมภาพันธ์ 2486 เล่ม 228 หน้า 60 ตอนที่ 7
 5. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ พุทธศักราช 2486, ราชกิจจานุเบกษา 2 กุมภาพันธ์ 2486 หน้า 212 เล่ม 60 ตอนที่ 7
 6. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยศิลปากร พุทธศักราช 2486, ราชกิจจานุเบกษา 12 ตุลาคม 2486 หน้า 1496 เล่ม 60 ตอนที่ 54
 7. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๐๗, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๑ ตอนที่ ๗ หน้า ๒๕ ๒๑ มกราคม ๒๕๐๗
 8. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๐๘, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๓ ตอนที่ ๘ หน้า ๖๒ ๒๕ มกราคม ๒๕๐๙
 9. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. ๒๕๑๑, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๕ ตอนที่ ๒๔ หน้า ๑๒๗ ๑๒ มีนาคม ๒๕๑๑
 10. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. ๒๕๑๔, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๘ ตอนที่ ๒๔ หน้า ๘๙ ๒ มีนาคม ๒๕๑๔
 11. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๑๗, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๑ ตอนที่ ๑๑๒ ฉบับพิเศษ หน้า ๑ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๑๗
 12. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๑, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๕ ตอนที่ ๙๙ ฉบับพิเศษ หน้า ๑ ๒๑ กันยายน ๒๕๒๑
 13. 13.0 13.1 13.2 พระราชบัญญัติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๒๘, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๓ ตอนที่ ๒๖ ฉบับพิเศษ หน้า ๑ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๙
 14. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. ๒๕๓๓, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๗ ตอนที่ ๑๓๑ ฉบับพิเศษ หน้า ๙๓ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๓๓
 15. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๓๓, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๗ ตอนที่ ๑๓๑ ฉบับพิเศษ หน้า ๓๐ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๓๓
 16. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. ๒๕๓๕, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๔๐ หน้า ๑ ๗ เมษายน ๒๕๓๕
 17. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๓๙, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๕๗ ก หน้า ๑ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๓๙
 18. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๓๙, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๕๙ ก หน้า ๑ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๙
 19. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๕๑ ก หน้า ๔ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๐
 20. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๕๑ ก หน้า ๒๔ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๐
 21. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. ๒๕๔๑, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๕ ตอนที่ ๖๕ ก หน้า ๑ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๑
 22. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๒๓ ก หน้า ๑ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๗
 23. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๖ ก หน้า ๑๗ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘
 24. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. ๒๕๔๘, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๔ ก หน้า ๑ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘
 25. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. ๒๕๔๘, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๗๕ ก หน้า ๑ ๑ กันยายน ๒๕๔๘
 26. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๔๔ ก หน้า ๔ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓
 27. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๓, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๖๙ ก หน้า ๑ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
 28. พระราชบัญญัติ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๕, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๔๕ ก หน้า ๑ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕
 29. กฎกระทรวง การรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๖, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๔๐ ก หน้า ๒๕ ๑๗๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖
 30. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๘, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๖๖ ก หน้า ๗๘ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘
 31. พระราชบัญญัติ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๗ ก หน้า ๑ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙
 32. พระราชบัญญัติ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๙, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๐๙ ก หน้า ๓ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

ดูเพิ่ม[แก้]