วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ตราพระราชทาน

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร เป็นหน่วยงานส่วนกลางที่ประจำอยู่ในส่วนภูมิภาค สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข โดยในวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2537 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามาภิไธย "สิรินธร" และพระนามาภิไธยย่อ "สธ" มาเป็นชื่อของวิทยาลัยการสาธารณสุข โดยเปลี่ยนชื่อเป็น "วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร" ปัจจุบัน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร มีจำนวน 7 แห่ง ดังนี้

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรเปิดทำการสอน ได้แก่

 • หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
  • สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน (เปิดสอนที่ชลบุรี สุพรรณบุรี ขอนแก่นและอุบลราชธานี) สมทบกับมหาวิทยาลัยบูรพา[1][2][3]
  • สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาทันตสาธารณสุข (เปิดสอนที่ชลบุรี สุพรรณบุรี ตรัง และขอนแก่น) สมทบกับมหาวิทยาลัยบูรพา[4] [5]
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน (เปิดสอนที่ยะลา) สมทบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา[6]
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเวชกิจฉุกเฉิน (เปิดสอนที่ขอนแก่น ปัจจุบันยกเลิกการผลิตร่วมแล้ว) ร่วมผลิตกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาการแพทย์แผนไทย (เปิดสอนที่พิษณุโลก)
  • การแพทย์แผนไทยบัณฑิต (เปิดสอนที่ยะลา) สมทบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา[7]
  • แพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (เปิดสอนที่ชลบุรี [วิทยาเขตการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร์ จ.ปราจีนบุรี]) ร่วมผลิตกับคณะแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรมหาวิทยาลัยบูรพา
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร 3 ปี
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงแพทย์แผนไทย (เปิดสอนที่ชลบุรี และพิษณุโลก)
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร 2 ปี
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ 3 สาขาได้แก่ สาธารณสุขชุมชน ทันตสาธารณสุข และเทคนิคเภสัชกรรม (เปิดสอนทุกวิทยาลัย)
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน (เปิดสอนที่ขอนแก่น ชลบุรี ตรัง ยะลา และอุบลราชธานี)

อ้างอิง[แก้]

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเข้าสมทบในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๔
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเข้าสมทบในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๔
 3. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเข้าสมทบในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๔
 4. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเข้าสมทบในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๔
 5. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเข้าสมทบในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๔
 6. ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง การรับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 7. ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง การรับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]