รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลก โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม[แก้]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลกตั้งอยู่ในจังหวัดพิษณุโลก
1
1
2
2
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิษณุโลกที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตนเรศวร)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตพุทธชินราช)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตวังจันทน์)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตเอกาทศรถ)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตบางกลางท่าว)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา)
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลกมีโรงเรียนทั้งหมด 497 โรงเรียน โดยแบ่งตามสังกัดและอำเภอที่ตั้งดังนี้

อำเภอ สพฐ. อปท. สช. สาธิต อื่น ๆ รวมทุกสังกัด
สพม. สพป. สศศ. รวม
เมืองพิษณุโลก 10 52 1 63 13 14 3 3 96
ชาติตระการ 2 29 - 31 1 - - - 32
นครไทย 6 58 1 65 3 3 - - 71
เนินมะปราง 3 32 - 35 - 1 - - 36
บางกระทุ่ม 2 29 - 31 - - - - 31
บางระกำ 3 63 - 66 1 - - - 67
พรหมพิราม 3 53 - 56 2 1 - - 59
วังทอง 8 64 - 72 1 1 - - 74
วัดโบสถ์ 2 26 - 28 2 1 - - 31
รวม 39 406 2 447 23 21 3 3 497

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลกแบ่งตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลกตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

แผนที่แสดงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 3 เขตของจังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลกมีโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 447 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ (สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์) จำนวน 39 โรงเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกทั้ง 3 เขตรวม 406 โรงเรียน[3] และโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 2 โรงเรียน[4][5][6]

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของจังหวัดพิษณุโลกแบ่งดังนี้[2]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์[แก้]

จังหวัดพิษณุโลกอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์[1] และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 39 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น 6 สหวิทยาเขตได้แก่[7]

โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม วังจันทน์ คันโช้ง วัดโบสถ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนจ่านกร้อง วังจันทน์ ในเมือง เมืองพิษณุโลก มัธยมศึกษา
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สุพรรณกัลยา ในเมือง เมืองพิษณุโลก มัธยมศึกษา
โรงเรียนชาติตระการวิทยา บางกลางท่าว ป่าแดง ชาติตระการ มัธยมศึกษา
โรงเรียนชุมแสงสงคราม (อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์) นเรศวร ชุมแสงสงคราม บางระกำ มัธยมศึกษา
โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วังจันทน์ ดงประคำ พรหมพิราม มัธยมศึกษา
โรงเรียนดอนทองวิทยา พุทธชินราช ดอนทอง เมืองพิษณุโลก มัธยมศึกษา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ พุทธชินราช หัวรอ เมืองพิษณุโลก มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม เอกาทศรถ แก่งโสภา วังทอง มัธยมศึกษา
โรงเรียนท่าทองพิทยาคม นเรศวร ท่าทอง เมืองพิษณุโลก มัธยมศึกษา
โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม สุพรรณกัลยา ไทรย้อย เนินมะปราง มัธยมศึกษา
โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก บางกลางท่าว นครชุม นครไทย มัธยมศึกษา
โรงเรียนนครไทย บางกลางท่าว นครไทย นครไทย มัธยมศึกษา
โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม บางกลางท่าว บ้านแยง นครไทย มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาบัววิทยา บางกลางท่าว นาบัว นครไทย มัธยมศึกษา
โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม เอกาทศรถ บ้านกลาง วังทอง มัธยมศึกษา
โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา สุพรรณกัลยา เนินกุ่ม บางกระทุ่ม มัธยมศึกษา
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา สุพรรณกัลยา บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก เนินมะปราง มัธยมศึกษา
โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม เอกาทศรถ ท่าหมื่นราม วังทอง มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา บางกลางท่าว บ่อโพธิ์ นครไทย มัธยมศึกษา
โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สุพรรณกัลยา บางกระทุ่ม บางกระทุ่ม มัธยมศึกษา
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา นเรศวร บางระกำ บางระกำ มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม นเรศวร บ้านกร่าง เมืองพิษณุโลก มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม เอกาทศรถ บ้านกลาง วังทอง มัธยมศึกษา
โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา นเรศวร หนองกุลา บางระกำ มัธยมศึกษา
โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วังจันทน์ พรหมพิราม พรหมพิราม มัธยมศึกษา
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม นเรศวร ท่าทอง เมืองพิษณุโลก มัธยมศึกษา
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา พุทธชินราช ในเมือง เมืองพิษณุโลก มัธยมศึกษา
โรงเรียนยางโกลนวิทยา บางกลางท่าว ยางโกลน นครไทย มัธยมศึกษา
โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สุพรรณกัลยา วังโพรง เนินมะปราง มัธยมศึกษา
โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วังจันทน์ วงฆ้อง พรหมพิราม มัธยมศึกษา
โรงเรียนวังทองพิทยาคม เอกาทศรถ ชัยนาม วังทอง มัธยมศึกษา
โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา พุทธชินราช วังน้ำคู้ เมืองพิษณุโลก มัธยมศึกษา
โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา เอกาทศรถ วังพิกุล วังทอง มัธยมศึกษา
โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วังจันทน์ วัดโบสถ์ วัดโบสถ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก พุทธชินราช มะขามสูง เมืองพิษณุโลก มัธยมศึกษา
โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม เอกาทศรถ วังนกแอ่น วังทอง มัธยมศึกษา
โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา บางกลางท่าว สวนเมี่ยง ชาติตระการ มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองพระพิทยา เอกาทศรถ หนองพระ วังทอง มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1[แก้]

สพป.พิษณุโลก เขต 1 มีพื้นที่ครอบคลุม 2 อำเภอทางตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัด ได้แก่อำเภอเมืองพิษณุโลก และอำเภอบางระกำ มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 115 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอบางระกำ 63 โรงเรียน และอำเภอเมืองพิษณุโลก 52 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนคลองวัดไร่ บางระกำ บางระกำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนจ่าการบุญ ในเมือง เมืองพิษณุโลก ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน ท่าโพธิ์ เมืองพิษณุโลก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ ไผ่ขอดอน เมืองพิษณุโลก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนที่ 14 วัดดอนทอง ดอนทอง เมืองพิษณุโลก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 8 (บ้านมะขามสูง) มะขามสูง เมืองพิษณุโลก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนนิคมบางระกำ 1 (รุ้งวิไล) ชุมแสงสงคราม บางระกำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนิคมบางระกำ 2 (ราษฎร์บำรุง) นิคมพัฒนา บางระกำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนิคมบางระกำ 4 (บางระกำชนูปถัมภ์) นิคมพัฒนา บางระกำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนิคมบางระกำ 6 (ท่ามะเกลือ) นิคมพัฒนา บางระกำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ บางระกำ บางระกำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบางระกำ บางระกำ บางระกำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์) บ้านกร่าง เมืองพิษณุโลก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกรุงกรัก ท่านางงาม บางระกำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองเตย บึงกอก บางระกำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น นิคมพัฒนา บางระกำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองหนองเหล็ก ท่าโพธิ์ เมืองพิษณุโลก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคุยมะตูม บึงกอก บางระกำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคุยยาง บางระกำ บางระกำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงยาง บ่อทอง บางระกำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงวิทยา บ้านป่า เมืองพิษณุโลก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตระแบกงาม ชุมแสงสงคราม บางระกำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์ บางระกำ บางระกำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่านางงาม ท่านางงาม บางระกำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม หนองกุลา บางระกำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาชักหวาย ท่านางงาม บางระกำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำดำ ดอนทอง เมืองพิษณุโลก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบัวจันทร์ บึงกอก บางระกำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบางแก้ว ท่านางงาม บางระกำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบึงกระดาน (เมธาประชานุกูล) บ้านป่า เมืองพิษณุโลก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านประดาประชาราษฎร์ บึงกอก บางระกำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปลักแรด ปลักแรด บางระกำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนบ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์) บ้านป่า เมืองพิษณุโลก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านพลายชุมพล พลายชุมพล เมืองพิษณุโลก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านพันเสา พันเสา บางระกำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแม่ระหัน บ้านกร่าง เมืองพิษณุโลก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านย่านใหญ่ ท่านางงาม บางระกำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว ดอนทอง เมืองพิษณุโลก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเรียงกระดก คุยม่วง บางระกำ ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังยาง วังน้ำคู้ เมืองพิษณุโลก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสะอัก (ประชาอุปถัมภ์) ดอนทอง เมืองพิษณุโลก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเสวยซุง บึงกอก บางระกำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองกรับ หนองกุลา บางระกำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองกวางลี้ (ประสิทธิ์ประชานุสรณ์) ดอนทอง เมืองพิษณุโลก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองกุลา หนองกุลา บางระกำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองแขม ปลักแรด บางระกำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน หนองกุลา บางระกำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น บ่อทอง บางระกำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ หนองกุลา บางระกำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหัวยาง ท่าทอง เมืองพิษณุโลก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหล่ายขานาง พันเสา บางระกำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยชัน ท่านางงาม บางระกำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัววังกร่าง มะขามสูง เมืองพิษณุโลก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหินลาด ดอนทอง เมืองพิษณุโลก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านใหม่คลองเจริญ หนองกุลา บางระกำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม นิคมพัฒนา บางระกำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนประดู่มะค่าประชาสรรค์ พันเสา บางระกำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนรัฐราษฎร์สงเคราะห์ นิคมพัฒนา บางระกำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดกรมธรรม์ สมอแข เมืองพิษณุโลก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดกรับพวง วังอิทก บางระกำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดกลางสุริยวงศ์ วังอิทก บางระกำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดคุ้งวารี (อำพันธ์อุปถัมภ์) ท่าโพธิ์ เมืองพิษณุโลก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดคุยขวาง คุยม่วง บางระกำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดคุยม่วง คุยม่วง บางระกำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดงิ้วงาม งิ้วงาม เมืองพิษณุโลก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดจอมทอง จอมทอง เมืองพิษณุโลก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73 ในเมือง เมืองพิษณุโลก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก ในเมือง เมืองพิษณุโลก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดจุฬามณี ท่าทอง เมืองพิษณุโลก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดดงโคกขาม ปลักแรด บางระกำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดดอนอภัย บ่อทอง บางระกำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย หัวรอ เมืองพิษณุโลก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดแตน ชุมแสงสงคราม บางระกำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดทุ่งชา ปลักแรด บางระกำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดธรรมเกษตร (เกษตรานุสรณ์) บ้านกร่าง เมืองพิษณุโลก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเนินมะคึก สมอแข เมืองพิษณุโลก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบางทราย (หลวงพิณพลราษฎร์ จู เกษกาญจน์) วังน้ำคู้ เมืองพิษณุโลก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านดง คุยม่วง บางระกำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบ้านไร่ ดอนทอง เมืองพิษณุโลก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดพริก เมืองพิษณุโลก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบึงกอก บึงกอก บางระกำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบึงบอน หนองกุลา บางระกำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบึงพระ (เหรียญ จั่น อนุสรณ์) บึงพระ เมืองพิษณุโลก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดปรือกระเทียม บึงกอก บางระกำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก งิ้วงาม เมืองพิษณุโลก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว ท่านางงาม บางระกำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดไผ่ค่อม (แพรประชาอุปถัมภ์) ปากโทก เมืองพิษณุโลก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดพรหมเกษร ชุมแสงสงคราม บางระกำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม พันเสา บางระกำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดมหาวนาราม หัวรอ เมืองพิษณุโลก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) บ้านคลอง เมืองพิษณุโลก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดยางแขวนอู่ บางระกำ บางระกำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) ท่าโพธิ์ เมืองพิษณุโลก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดวังเป็ด บางระกำ บางระกำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดวังแร่ ชุมแสงสงคราม บางระกำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดวังอิทก วังอิทก บางระกำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม (รันตราษฎร์สงคราะห์) ท่าทอง เมืองพิษณุโลก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดศรีวนาราม สมอแข เมืองพิษณุโลก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) ในเมือง เมืองพิษณุโลก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสมอแข (พิณพลราษฎร์บำรุง) สมอแข เมืองพิษณุโลก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสระโคล่ หัวรอ เมืองพิษณุโลก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ท่าทอง เมืองพิษณุโลก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดแสงดาว (เทพประชาอนุสรณ์) ปากโทก เมืองพิษณุโลก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองขานาง คุยม่วง บางระกำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง หนองกุลา บางระกำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดหนองพะยอม ชุมแสงสงคราม บางระกำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดหนองอ้อ ชุมแสงสงคราม บางระกำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดห้วงกระได ชุมแสงสงคราม บางระกำ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดแหลมเจดีย์ บางระกำ บางระกำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดแหลมโพธิ์ บ้านกร่าง เมืองพิษณุโลก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม บึงพระ เมืองพิษณุโลก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดอรัญญิก ในเมือง เมืองพิษณุโลก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดอินทรีย์ วัดพริก เมืองพิษณุโลก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสะพานที่ 3 อรัญญิก เมืองพิษณุโลก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก หัวรอ เมืองพิษณุโลก อนุบาล–ประถมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2[แก้]

สพป.พิษณุโลก เขต 2 มีพื้นที่ครอบคลุม 3 อำเภอทางตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด ได้แก่อำเภอวังทอง อำเภอบางกระทุ่ม และอำเภอเนินมะปราง มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 125 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอวังทอง 64 โรงเรียน อำเภอเนินมะปราง 32 โรงเรียน และอำเภอบางกระทุ่ม 29 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ (วันครู 2504) วังทอง วังทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง ดินทอง วังทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม (ประชานุกูล) เนินกุ่ม บางกระทุ่ม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ ท่าตาล บางกระทุ่ม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง บ้านกลาง วังทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย ไทรย้อย เนินมะปราง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเนินดินราษฎร์อุทิศ เนินมะปราง เนินมะปราง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกลาง บ้านกลาง วังทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี แก่งโสภา วังทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง วังนกแอ่น วังทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ วังนกแอ่น วังทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเข็ก แม่ระกา วังทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเขาเขียว วังโพรง เนินมะปราง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาดิน ไทรย้อย เนินมะปราง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเขาน้อย แก่งโสภา วังทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง (ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) วังทอง วังทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านคลองดู่ พันชาลี วังทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองเป็ด วังพิกุล วังทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองเมือง วังพิกุล วังทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกวังสาร ไทรย้อย เนินมะปราง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเจริญผล หนองพระ วังทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านชมภู ชมพู เนินมะปราง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านซำตะเคียน (ลูกเสือชาวบ้านสมุทรปราการอุปถัมภ์) วังนกแอ่น วังทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านซำเตย (ประกอบนงนุชอุปถัมภ์) ดินทอง วังทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านซำรัง ชมพู เนินมะปราง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านซำหวาย บ้านกลาง วังทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านดงพลวง วังพิกุล วังทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดินทอง ดินทอง วังทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตอเรือ วังนกแอ่น วังทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง) แม่ระกา วังทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านท่าข้าม วังนกแอ่น วังทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านท่ายาง เนินกุ่ม บางกระทุ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย ท่าตาล บางกระทุ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว วังโพรง เนินมะปราง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี บ้านกลาง วังทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไทรดงยั้ง วังยาง เนินมะปราง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก เนินมะปราง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านนาพราน บ้านกลาง วังทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านน้ำปาด ชมพู เนินมะปราง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านน้ำพรม วังนกแอ่น วังทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านน้ำยาง บ้านกลาง วังทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำริน บ้านกลาง วังทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา พันชาลี วังทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง เนินมะปราง เนินมะปราง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเนินไม้แดง พันชาลี วังทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเนินสะอาด ท่าหมื่นราม วังทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบึงพร้าว ชัยนาม วังทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบุใหญ่ ท่าตาล บางกระทุ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปากยาง แก่งโสภา วังทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านป่าขนุน บ้านกลาง วังทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด วังนกแอ่น วังทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโป่งปะ แก่งโสภา วังทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านผาท่าพล บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก เนินมะปราง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านผารังหมี ไทรย้อย เนินมะปราง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ (ดำรงค์อุทิศ) วังนกแอ่น วังทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก เนินมะปราง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านพุกระโดน ไทรย้อย เนินมะปราง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านม่วงหอม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 43) แก่งโสภา วังทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแม่ระกา แม่ระกา วังทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านยางโทน ไผ่ล้อม บางกระทุ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านลำภาศ บ้านมุง เนินมะปราง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านวังขวัญ วังโพรง เนินมะปราง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านวังดินสอ วังนกแอ่น วังทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังดินเหนียว วังยาง เนินมะปราง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ วังนกแอ่น วังทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านวังนกแอ่น วังนกแอ่น วังทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังพรม วังทอง วังทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังโพรง วังโพรง เนินมะปราง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังไม้ตอก พันชาลี วังทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี) วังยาง เนินมะปราง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านวังสาร ท่าตาล บางกระทุ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสะเดา หนองพระ วังทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองกลด เนินกุ่ม บางกระทุ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองขมิ้น ไทรย้อย เนินมะปราง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองขอนประชาสรรค์ เนินมะปราง เนินมะปราง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองงา พันชาลี วังทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองดู่ วังโพรง เนินมะปราง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองปรือ บ้านกลาง วังทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองพระ หนองพระ วังทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองไม้ยางดำ บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก เนินมะปราง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองสระพัง วัดตายม บางกระทุ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง บ้านมุง เนินมะปราง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหินประกาย บ้านกลาง วังทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ บ้านกลาง วังทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ เนินมะปราง เนินมะปราง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง บ้านกลาง วังทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านใหม่ไพรมณี มิตรภาพ 118 เนินกุ่ม บางกระทุ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี บ้านมุง เนินมะปราง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบึงราชนก วังทอง วังทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนประชาสรรค์วิทยา บ้านไร่ บางกระทุ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนประชาสามัคคี ท่าตาล บางกระทุ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 6 (ค่ายลูกเสือแก่งซอง) แก่งโสภา วังทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 วังทอง วังทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ ชมพู เนินมะปราง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง วัดตายม บางกระทุ่ม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนราษฎร์เจริญ โคกสลุด บางกระทุ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนราษฎร์ดำริ โคกสลุด บางกระทุ่ม ประถมศึกษา
โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ ชัยนาม วังทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ นครป่าหมาก บางกระทุ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโคกสลุด บ้านไร่ บางกระทุ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดดงข่อย วังพิกุล วังทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดดงหมี (ธรรมรสอุปถัมภ์) เนินกุ่ม บางกระทุ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดตายม วัดตายม บางกระทุ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดทางลัด วังพิกุล วังทอง ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดท่านา ไผ่ล้อม บางกระทุ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดท่ามะขาม ไผ่ล้อม บางกระทุ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม ท่าหมื่นราม วังทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม บางกระทุ่ม บางกระทุ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ วังทอง วังทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบ้านมุง บ้านมุง เนินมะปราง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบึงลำ นครป่าหมาก บางกระทุ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดปลวกง่าม ชมพู เนินมะปราง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดพันชาลี พันชาลี วังทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร นครป่าหมาก บางกระทุ่ม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดวังพิกุล วังพิกุล วังทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก สนามคลี บางกระทุ่ม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันออก สนามคลี บางกระทุ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสิริสุทธาวาส บ้านไร่ บางกระทุ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง พันชาลี วังทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดแหลมพระธาตุ นครป่าหมาก บางกระทุ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนศึกษาลัย บางกระทุ่ม บางกระทุ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสามัคคีธรรม พันชาลี วังทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนห้วยพลู แก่งโสภา วังทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง บ้านมุง เนินมะปราง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 แก่งโสภา วังทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3[แก้]

สพป.พิษณุโลก เขต 3 มีพื้นที่ครอบคลุม 4 อำเภอทางตอนเหนือของจังหวัด ได้แก่อำเภอพรหมพิราม อำเภอวัดโบสถ์ อำเภอนครไทย และอำเภอชาติตระการ มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 166 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอนครไทย 58 โรงเรียน อำเภอพรหมพิราม 53 โรงเรียน อำเภอชาติตระการ 29 โรงเรียน และอำเภอวัดโบสถ์ 26 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 นาบัว นครไทย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง บ้านแยง นครไทย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคาย บ้านยาง วัดโบสถ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา ท่างาม วัดโบสถ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา เนินเพิ่ม นครไทย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี บ่อโพธิ์ นครไทย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนดิฎฐอำรุง วงฆ้อง พรหมพิราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านท่างาม ท่างาม วัดโบสถ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง บ้านดง ชาติตระการ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด (ประชาสงเคราะห์) หนองแขม พรหมพิราม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา ทับยายเชียง พรหมพิราม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนนครไทยวิทยาคม นครไทย นครไทย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบางยางพัฒนา หนองกะท้าว นครไทย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านกกม่วง ยางโกลน นครไทย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแก่งคันนา คันโช้ง วัดโบสถ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแก่งเจ็ดแคว บ้านยาง วัดโบสถ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแก่งทุ่ง บ่อโพธิ์ นครไทย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแก่งบัวคำ สวนเมี่ยง ชาติตระการ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ หนองกะท้าว นครไทย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านขวดน้ำมัน บ่อภาค ชาติตระการ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขอนสองสลึง ท่าสะแก ชาติตระการ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ บ่อภาค ชาติตระการ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ บ้านแยง นครไทย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านคลองช้าง วัดโบสถ์ วัดโบสถ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองตกวิทยา ดงประคำ พรหมพิราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ วังวน พรหมพิราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ สวนเมี่ยง ชาติตระการ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านชาติตระการ ชาติตระการ ชาติตระการ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านถ้ำพริก บ้านแยง นครไทย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่ากระดุน ท้อแท้ วัดโบสถ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าสะแก ท่าสะแก ชาติตระการ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าหนองปากพาน หินลาด วัดโบสถ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าหินลาด เนินเพิ่ม นครไทย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาไก่เขี่ย นาบัว นครไทย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาขุมคัน นครชุม นครไทย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาคล้าย นาบัว นครไทย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาจาน ชาติตระการ ชาติตระการ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านนาตอน บ่อภาค ชาติตระการ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ นครชุม นครไทย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาเปอะ ชาติตระการ ชาติตระการ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาแฝก น้ำกุ่ม นครไทย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจาน หนองกะท้าว นครไทย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านนาฟองแดง นครชุม นครไทย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาเมือง นครชุม นครไทย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาล้อม ป่าแดง ชาติตระการ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านนาหนอง หนองกะท้าว นครไทย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านนาหล่ม บ้านดง ชาติตระการ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำกุ่ม น้ำกุ่ม นครไทย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำคลาด บ้านพร้าว นครไทย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำจวง บ่อภาค ชาติตระการ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนบ้านน้ำโจน คันโช้ง วัดโบสถ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านน้ำตาก หนองกะท้าว นครไทย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำทองน้อย บ้านดง ชาติตระการ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำพริก ยางโกลน นครไทย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย ป่าแดง ชาติตระการ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำลอม นาบัว นครไทย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำเลา บ่อโพธิ์ นครไทย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำหักศึกษา บ้านยาง วัดโบสถ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเนินทอง บ้านดง ชาติตระการ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเนินมะคึด วัดโบสถ์ วัดโบสถ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ บ้านดง ชาติตระการ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบ่อโพธิ์ บ่อโพธิ์ นครไทย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบึงธรรมโรง ศรีภิรมย์ พรหมพิราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบึงวิทยา ศรีภิรมย์ พรหมพิราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบุ่งตารอด ยางโกลน นครไทย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบุ่งปลาฝา ยางโกลน นครไทย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบุ่งผลำ น้ำกุ่ม นครไทย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา ศรีภิรมย์ พรหมพิราม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านปากรอง ชาติตระการ ชาติตระการ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าคาย ห้วยเฮี้ย นครไทย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าซ่าน บ้านพร้าว นครไทย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าแดง ป่าแดง ชาติตระการ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่ารวก บ่อโพธิ์ นครไทย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์) มะต้อง พรหมพิราม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโป่งกะเฌอ เนินเพิ่ม นครไทย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพร้าว บ้านพร้าว นครไทย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านมะต้อง มะต้อง พรหมพิราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านยางโกลน ยางโกลน นครไทย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแยง บ้านแยง นครไทย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านร่มเกล้า บ่อภาค ชาติตระการ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนบ้านลาดคื้อ ห้วยเฮี้ย นครไทย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ (บำรุงวุฒิวิทยา) วัดโบสถ์ วัดโบสถ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง สวนเมี่ยง ชาติตระการ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองกระดาษ บ้านพร้าว นครไทย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองกระบาก คันโช้ง วัดโบสถ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว หนองกะท้าว นครไทย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองขาหย่าง สวนเมี่ยง ชาติตระการ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง นครไทย นครไทย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองปลิง ท่างาม วัดโบสถ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ตลุกเทียม พรหมพิราม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองมะคัง (จ่างอนุสรณ์) ท้อแท้ วัดโบสถ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองลาน นครไทย นครไทย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองห้าง วังวน พรหมพิราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหิน บ้านแยง นครไทย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองแห้ว เนินเพิ่ม นครไทย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหลังเขา หนองกะท้าว นครไทย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยกอกพัฒนา ห้วยเฮี้ย นครไทย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยเจียง คันโช้ง วัดโบสถ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยช้างแทง สวนเมี่ยง ชาติตระการ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านห้วยตีนตั่ง เนินเพิ่ม นครไทย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง บ้านพร้าว นครไทย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือ ห้วยเฮี้ย นครไทย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน ท่าสะแก ชาติตระการ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ เนินเพิ่ม นครไทย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้าวิทยา) เนินเพิ่ม นครไทย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำปลา บ้านดง ชาติตระการ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยหมากหล่ำ สวนเมี่ยง ชาติตระการ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยเหิน ป่าแดง ชาติตระการ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย ห้วยเฮี้ย นครไทย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหาดใหญ่ หนองแขม พรหมพิราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา นาบัว นครไทย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนประชาสามัคคี ท่าช้าง พรหมพิราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ หอกลอง พรหมพิราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนผดุงวิทยา ตลุกเทียม พรหมพิราม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา นาบัว นครไทย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ มะต้อง พรหมพิราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าช้าง พรหมพิราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา วงฆ้อง พรหมพิราม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนราษฎร์สามัคคี ท่าช้าง พรหมพิราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม (พิศาลประชาสรรค์) หอกลอง พรหมพิราม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดเขาน้อย ดงประคำ พรหมพิราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดคลองตาล (ศรีรัตนประชานุกูล) หนองแขม พรหมพิราม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ ศรีภิรมย์ พรหมพิราม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดคันโช้ง คันโช้ง วัดโบสถ์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเซิงหวาย ตลุกเทียม พรหมพิราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดทองแท้ (จ่างอนุกูลพิทยา) ท้อแท้ วัดโบสถ์ ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดท้องโพลง ดงประคำ พรหมพิราม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดทับยายเชียง ทับยายเชียง พรหมพิราม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดท่าช้าง ท่าช้าง พรหมพิราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดท่าสี่ร้อย วงฆ้อง พรหมพิราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรี้ยว ดงประคำ พรหมพิราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดธรรมาราม วงฆ้อง พรหมพิราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดนาขาม บ้านยาง วัดโบสถ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดนาขุม ท่าช้าง พรหมพิราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดน้ำคบ บ้านยาง วัดโบสถ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบ่อภาค บ่อภาค ชาติตระการ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบ้านน้อย หินลาด วัดโบสถ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์ วัดโบสถ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดมะตูม มะตูม พรหมพิราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม ท่าช้าง พรหมพิราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดย่านยาวประชานุกูล วงฆ้อง พรหมพิราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดวงฆ้อง วงฆ้อง พรหมพิราม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดวังงิ้วงาม ดงประคำ พรหมพิราม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดวังมะด่าน วงฆ้อง พรหมพิราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดวังไม้แก่น วังวน พรหมพิราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดวังวน วังวน พรหมพิราม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดสนามไชย มะต้อง พรหมพิราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสมอสุวรรณาราม ดงประคำ พรหมพิราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสะพานหิน (วงศ์วานประชาสรรค์) พรหมพิราม พรหมพิราม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดเสนาสน์ ท่างาม วัดโบสถ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดหนองมะคัง ทับยายเชียง พรหมพิราม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดหนองหม้อแกง ท่าช้าง พรหมพิราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดห้วยดั้ง พรหมพิราม พรหมพิราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหอกลอง หอกลอง พรหมพิราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า วงฆ้อง พรหมพิราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหางไหล มะต้อง พรหมพิราม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดหาดใหญ่ หนองแขม พรหมพิราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหินลาด หินลาด วัดโบสถ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ (จ่างอนุเคราะห์) ท้อแท้ วัดโบสถ์ ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ ห้วยเฮี้ย นครไทย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนศรีภิรมย์พิทยา ศรีภิรมย์ พรหมพิราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนศิริราษฎร์พัฒนา ห้วยเฮี้ย นครไทย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนศึกษากุลบุตร พรหมพิราม พรหมพิราม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง บ่อโพธิ์ นครไทย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล ตลุกเทียม พรหมพิราม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนห้วยปลาไหล คันโช้ง วัดโบสถ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ[แก้]

จังหวัดพิษณุโลกมีโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 2 โรงเรียนได้แก่

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล มะขามสูง เมืองพิษณุโลก
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 เนินเพิ่ม นครไทย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดพิษณุโลกมีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 23 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก (3 โรงเรียน) เทศบาลนครพิษณุโลก (5 โรงเรียน) เทศบาลเมืองอรัญญิก (2 โรงเรียน) เทศบาลตำบล 6 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 7 แห่ง[8]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก หัวรอ เมืองพิษณุโลก มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม หนองกะท้าว นครไทย มัธยมศึกษา
โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม บ้านแยง นครไทย มัธยมศึกษา
เทศบาลนครพิษณุโลก โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค์) ในเมือง เมืองพิษณุโลก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) ในเมือง เมืองพิษณุโลก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 4 (ชุมชนวัดธรรมจักร) ในเมือง เมืองพิษณุโลก ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดพันปี) ในเมือง เมืองพิษณุโลก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก ในเมือง เมืองพิษณุโลก อนุบาล
เทศบาลเมืองอรัญญิก โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (โคกช้าง) อรัญญิก เมืองพิษณุโลก อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (หนองปลาค้าว) อรัญญิก เมืองพิษณุโลก อนุบาล
เทศบาลตำบลบ้านคลอง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลอง บ้านคลอง เมืองพิษณุโลก อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลนครไทย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนครไทย นครไทย นครไทย อนุบาล
เทศบาลตำบลป่าแดง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าแดง ป่าแดง ชาติตระการ อนุบาล
เทศบาลตำบลพรหมพิราม โรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศ พรหมพิราม พรหมพิราม อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลวงฆ้อง โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จิ้นตง) วงฆ้อง พรหมพิราม อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ท้อแท้ วัดโบสถ์ อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข สมอแข เมืองพิษณุโลก อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามสูง โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามสูง มะขามสูง เมืองพิษณุโลก อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ โรงเรียนอนุบาลวังน้ำคู้ วังน้ำคู้ เมืองพิษณุโลก อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุลา โรงเรียนอนุบาลตำบลหนองกุลา หนองกุลา บางระกำ อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น 1 วังนกแอ่น วังทอง อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลทองแท้ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลท้อแท้ ท้อแท้ วัดโบสถ์ อนุบาล

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา[แก้]

จังหวัดพิษณุโลกมีโรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวรจำนวน 3 โรงเรียนได้แก่[9][10][11]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ในเมือง เมืองพิษณุโลก มัธยมศึกษา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ท่าโพธิ์ เมืองพิษณุโลก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในเมือง เมืองพิษณุโลก อนุบาล–ประถมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน[แก้]

โรงเรียนเอกชนในจังหวัดพิษณุโลกซึ่งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนมีจำนวน 21 โรงเรียน[12]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนจันทราพระกิตติคุณ นครไทย นครไทย ประถมศึกษา
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ในเมือง เมืองพิษณุโลก เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนญาณนเรศวร์พัฒนาพิทยาคม ท่างาม วัดโบสถ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนธีรธาดา สมอแข เมืองพิษณุโลก เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนธีรบัญชร แก่งโสภา วังทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนานาชาติเคมบริดจ์คอลเลจ สมอแข เมืองพิษณุโลก ประถมศึกษา
โรงเรียนผดุงราษฎร์ ในเมือง เมืองพิษณุโลก เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนเพชรโสภณ พิษณุโลก อรัญญิก เมืองพิษณุโลก เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ในเมือง เมืองพิษณุโลก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนศึกษาวิทย์ นครไทย นครไทย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสิ่นหมิน ในเมือง เมืองพิษณุโลก ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาล ปาริมา พิษณุโลก วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลจันทราพระกิตติคุณ นครไทย นครไทย อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลเซนต์พอล ในเมือง เมืองพิษณุโลก เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลประชาราษฎร์ ในเมือง เมืองพิษณุโลก เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ในเมือง เมืองพิษณุโลก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป้อมเพชร ในเมือง เมืองพิษณุโลก อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลวังจันทน์ ในเมือง เมืองพิษณุโลก อนุบาล
โรงเรียนอินทุภูติพิทยา พรหมพิราม พรหมพิราม มัธยมศึกษา
โรงเรียนอิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา พลายชุมพล เมืองพิษณุโลก เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเอ. เจ. เนินมะปราง เนินมะปราง เนินมะปราง อนุบาล–มัธยมศึกษา

กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ[แก้]

จังหวัดพิษณุโลกมีโรงเรียนพระปริยัติธรรมจำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่[6][13]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช บึงพระ เมืองพิษณุโลก มัธยมศึกษา
โรงเรียนวัดจันทร์วิทยา ในเมือง เมืองพิษณุโลก มัธยมศึกษา
โรงเรียนวัดธรรมจักรวิทยา ในเมือง เมืองพิษณุโลก มัธยมศึกษา

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลกแบ่งตามที่ตั้ง[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลกตามอำเภอที่ตั้งของโรงเรียน โดยสีพื้นหลังของแต่ละแถวแสดงสังกัดของโรงเรียน

อำเภอเมืองพิษณุโลก[แก้]

อำเภอเมืองพิษณุโลกมี 96 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 จำนวน 52 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 14 โรงเรียน สังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก 5 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 จำนวน 10 โรงเรียน สังกัดกองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 3 โรงเรียน สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลบ้านคลอง 1 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามสูง 1 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ 1 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ 1 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข 1 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิก 2 โรงเรียน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2 โรงเรียน และสังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก หัวรอ มัธยมศึกษา อบจ.พิษณุโลก
โรงเรียนจ่าการบุญ ในเมือง ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนจ่านกร้อง ในเมือง มัธยมศึกษา สพม.39
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ในเมือง มัธยมศึกษา สพม.39
โรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน ท่าโพธิ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ ไผ่ขอดอน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนชุมชนที่ 14 วัดดอนทอง ดอนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ในเมือง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนดอนทองวิทยา ดอนทอง มัธยมศึกษา สพม.39
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ หัวรอ มัธยมศึกษาตอนปลาย สพม.39
โรงเรียนท่าทองพิทยาคม ท่าทอง มัธยมศึกษา สพม.39
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค์) ในเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา ทน.พิษณุโลก
โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) ในเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา ทน.พิษณุโลก
โรงเรียนเทศบาล 4 (ชุมชนวัดธรรมจักร) ในเมือง ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น ทน.พิษณุโลก
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดพันปี) ในเมือง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทน.พิษณุโลก
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 8 (บ้านมะขามสูง) มะขามสูง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนธีรธาดา สมอแข เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนนานาชาติเคมบริดจ์คอลเลจ สมอแข ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนบ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์) บ้านกร่าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม บ้านกร่าง มัธยมศึกษา สพม.39
โรงเรียนบ้านคลองหนองเหล็ก ท่าโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนบ้านดงวิทยา บ้านป่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนบ้านน้ำดำ ดอนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนบ้านบึงกระดาน (เมธาประชานุกูล) บ้านป่า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนบ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์) บ้านป่า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนบ้านพลายชุมพล พลายชุมพล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนบ้านแม่ระหัน บ้านกร่าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว ดอนทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนบ้านวังยาง วังน้ำคู้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนบ้านสะอัก (ประชาอุปถัมภ์) ดอนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองกวางลี้ (ประสิทธิ์ประชานุสรณ์) ดอนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองหัวยาง ท่าทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนบ้านหัววังกร่าง มะขามสูง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนบ้านหินลาด ดอนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนผดุงราษฎร์ ในเมือง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล มะขามสูง สศศ.
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ท่าทอง มัธยมศึกษา สพม.39
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ในเมือง มัธยมศึกษา สพม.39
โรงเรียนเพชรโสภณ พิษณุโลก อรัญญิก เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ในเมือง มัธยมศึกษา ม.นเรศวร
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ในเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา วังน้ำคู้ มัธยมศึกษา สพม.39
โรงเรียนวัดกรมธรรม์ สมอแข อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนวัดคุ้งวารี (อำพันธ์อุปถัมภ์) ท่าโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนวัดงิ้วงาม งิ้วงาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนวัดจอมทอง จอมทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73 ในเมือง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก ในเมือง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนวัดจันทร์วิทยา ในเมือง มัธยมศึกษา กองพุทธศาสนศึกษา พศ.
โรงเรียนวัดจุฬามณี ท่าทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย หัวรอ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนวัดธรรมเกษตร (เกษตรานุสรณ์) บ้านกร่าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนวัดธรรมจักรวิทยา ในเมือง มัธยมศึกษา กองพุทธศาสนศึกษา พศ.
โรงเรียนวัดเนินมะคึก สมอแข อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนวัดบางทราย (หลวงพิณพลราษฎร์ จู เกษกาญจน์) วังน้ำคู้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนวัดบ้านไร่ ดอนทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดพริก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนวัดบึงพระ (เหรียญ จั่น อนุสรณ์) บึงพระ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก งิ้วงาม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนวัดไผ่ค่อม (แพรประชาอุปถัมภ์) ปากโทก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนวัดมหาวนาราม หัวรอ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) บ้านคลอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) ท่าโพธิ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม (รันตราษฎร์สงคราะห์) ท่าทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนวัดศรีวนาราม สมอแข อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) ในเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนวัดสมอแข (พิณพลราษฎร์บำรุง) สมอแข อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนวัดสระโคล่ หัวรอ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ท่าทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนวัดแสงดาว (เทพประชาอนุสรณ์) ปากโทก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนวัดแหลมโพธิ์ บ้านกร่าง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม บึงพระ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนวัดอรัญญิก ในเมือง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนวัดอินทรีย์ วัดพริก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก มะขามสูง มัธยมศึกษา สพม.39
โรงเรียนสะพานที่ 3 อรัญญิก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ท่าโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา ม.รพส
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา ม.รพส
โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช บึงพระ มัธยมศึกษา กองพุทธศาสนศึกษา พศ.
โรงเรียนสิ่นหมิน ในเมือง ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลเซนต์พอล ในเมือง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลอง บ้านคลอง อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.บ้านคลอง
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก ในเมือง อนุบาล ทน.พิษณุโลก
โรงเรียนอนุบาลประชาราษฎร์ ในเมือง เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลปาริมา พิษณุโลก วัดจันทร์ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก หัวรอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (โคกช้าง) อรัญญิก อนุบาล ทม.อรัญญิก
โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (หนองปลาค้าว) อรัญญิก อนุบาล ทม.อรัญญิก
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ในเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป้อมเพชร ในเมือง อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลวังจันทน์ ในเมือง อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลวังน้ำคู้ วังน้ำคู้ อนุบาล อบต.วังน้ำคู้
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามสูง มะขามสูง อนุบาล อบต.มะขามสูง
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ วัดจันทร์ อนุบาล อบต.วัดจันทร์
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข สมอแข อนุบาล อบต.สมอแข
โรงเรียนอิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา พลายชุมพล เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.

อำเภอชาติตระการ[แก้]

อำเภอชาติตระการมี 32 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 จำนวน 29 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลป่าแดง 1 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 จำนวน 2 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชาติตระการวิทยา ป่าแดง มัธยมศึกษา สพม.39
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง บ้านดง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนบ้านแก่งบัวคำ สวนเมี่ยง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนบ้านขวดน้ำมัน บ่อภาค อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนบ้านขอนสองสลึง ท่าสะแก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ บ่อภาค อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ สวนเมี่ยง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนบ้านชาติตระการ ชาติตระการ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนบ้านท่าสะแก ท่าสะแก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนบ้านนาจาน ชาติตระการ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนบ้านนาตอน บ่อภาค อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนบ้านนาเปอะ ชาติตระการ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนบ้านนาล้อม ป่าแดง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนบ้านนาหล่ม บ้านดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนบ้านน้ำจวง บ่อภาค อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนปลาย สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนบ้านน้ำทองน้อย บ้านดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย ป่าแดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนบ้านเนินทอง บ้านดง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ บ้านดง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนบ้านปากรอง ชาติตระการ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนบ้านป่าแดง ป่าแดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนบ้านร่มเกล้า บ่อภาค อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนปลาย สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง สวนเมี่ยง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองขาหย่าง สวนเมี่ยง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนบ้านห้วยช้างแทง สวนเมี่ยง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน ท่าสะแก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำปลา บ้านดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนบ้านห้วยหมากหล่ำ สวนเมี่ยง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนบ้านห้วยเหิน ป่าแดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนวัดบ่อภาค บ่อภาค อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา สวนเมี่ยง มัธยมศึกษา สพม.39
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าแดง ป่าแดง อนุบาล ทต.ป่าแดง

อำเภอนครไทย[แก้]

อำเภอนครไทยมี 71 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 จำนวน 58 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 3 โรงเรียน สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลนครไทย 1 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 จำนวน 6 โรงเรียน และสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 2 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 นาบัว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง บ้านแยง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนจันทราพระกิตติคุณ นครไทย ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา เนินเพิ่ม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี บ่อโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก นครชุม มัธยมศึกษา สพม.39
โรงเรียนนครไทย นครไทย มัธยมศึกษา สพม.39
โรงเรียนนครไทยวิทยาคม นครไทย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม บ้านแยง มัธยมศึกษา สพม.39
โรงเรียนนาบัววิทยา นาบัว มัธยมศึกษา สพม.39
โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา บ่อโพธิ์ มัธยมศึกษา สพม.39
โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม บ้านแยง มัธยมศึกษา อบจ.พิษณุโลก
โรงเรียนบางยางพัฒนา หนองกะท้าว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนบ้านกกม่วง ยางโกลน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนบ้านแก่งทุ่ง บ่อโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ หนองกะท้าว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ บ้านแยง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนบ้านถ้ำพริก บ้านแยง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนบ้านท่าหินลาด เนินเพิ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนบ้านนาไก่เขี่ย นาบัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนบ้านนาขุมคัน นครชุม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนบ้านนาคล้าย นาบัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ นครชุม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนบ้านนาแฝก น้ำกุ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจาน หนองกะท้าว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนบ้านนาฟองแดง นครชุม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนบ้านนาเมือง นครชุม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนบ้านนาหนอง หนองกะท้าว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนบ้านน้ำกุ่ม น้ำกุ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนบ้านน้ำคลาด บ้านพร้าว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนบ้านน้ำตาก หนองกะท้าว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนบ้านน้ำพริก ยางโกลน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนบ้านน้ำลอม นาบัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนบ้านน้ำเลา บ่อโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนบ้านบ่อโพธิ์ บ่อโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนบ้านบุ่งตารอด ยางโกลน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนบ้านบุ่งปลาฝา ยางโกลน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนบ้านบุ่งผลำ น้ำกุ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนบ้านป่าคาย ห้วยเฮี้ย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนบ้านป่าซ่าน บ้านพร้าว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนบ้านป่ารวก บ่อโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนบ้านโป่งกะเฌอ เนินเพิ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนบ้านพร้าว บ้านพร้าว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนบ้านยางโกลน ยางโกลน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนบ้านแยง บ้านแยง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนบ้านลาดคื้อ ห้วยเฮี้ย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองกระดาษ บ้านพร้าว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว หนองกะท้าว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง นครไทย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองลาน นครไทย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองหิน บ้านแยง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองแห้ว เนินเพิ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนบ้านหลังเขา หนองกะท้าว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนบ้านห้วยกอกพัฒนา ห้วยเฮี้ย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนบ้านห้วยตีนตั่ง เนินเพิ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง บ้านพร้าว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือ ห้วยเฮี้ย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ เนินเพิ่ม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้าวิทยา) เนินเพิ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย ห้วยเฮี้ย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา นาบัว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา นาบัว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนยางโกลนวิทยา ยางโกลน มัธยมศึกษา สพม.39
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 เนินเพิ่ม สศศ.
โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ ห้วยเฮี้ย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม หนองกะท้าว มัธยมศึกษา อบจ.พิษณุโลก
โรงเรียนศิริราษฎร์พัฒนา ห้วยเฮี้ย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนศึกษาวิทย์ นครไทย อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนสหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง บ่อโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนอนุบาลจันทราพระกิตติคุณ นครไทย อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนครไทย นครไทย อนุบาล ทต.นครไทย

อำเภอเนินมะปราง[แก้]

อำเภอเนินมะปรางมี 36 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2 จำนวน 32 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 1 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 จำนวน 3 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย ไทรย้อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม ไทรย้อย มัธยมศึกษา สพม.39
โรงเรียนเนินดินราษฎร์อุทิศ เนินมะปราง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก มัธยมศึกษา สพม.39
โรงเรียนบ้านเขาเขียว วังโพรง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนบ้านเขาดิน ไทรย้อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกวังสาร ไทรย้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนบ้านชมภู ชมพู อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนบ้านซำรัง ชมพู อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว วังโพรง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนบ้านไทรดงยั้ง วังยาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนบ้านน้ำปาด ชมพู อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง เนินมะปราง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนบ้านผาท่าพล บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนบ้านผารังหมี ไทรย้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนบ้านพุกระโดน ไทรย้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนบ้านลำภาศ บ้านมุง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนบ้านวังขวัญ วังโพรง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนบ้านวังดินเหนียว วังยาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนบ้านวังโพรง วังโพรง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนบ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี) วังยาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองขมิ้น ไทรย้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองขอนประชาสรรค์ เนินมะปราง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองดู่ วังโพรง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองไม้ยางดำ บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง บ้านมุง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ เนินมะปราง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี บ้านมุง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ ชมพู อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม วังโพรง มัธยมศึกษา สพม.39
โรงเรียนวัดบ้านมุง บ้านมุง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนวัดปลวกง่าม ชมพู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง บ้านมุง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนเอ. เจ. เนินมะปราง เนินมะปราง อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.

อำเภอบางกระทุ่ม[แก้]

อำเภอบางกระทุ่มมี 31 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2 จำนวน 29 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 จำนวน 2 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม (ประชานุกูล) เนินกุ่ม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ ท่าตาล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา เนินกุ่ม มัธยมศึกษา สพม.39
โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม บางกระทุ่ม มัธยมศึกษา สพม.39
โรงเรียนบ้านท่ายาง เนินกุ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย ท่าตาล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนบ้านบุใหญ่ ท่าตาล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนบ้านยางโทน ไผ่ล้อม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนบ้านวังสาร ท่าตาล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองกลด เนินกุ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองสระพัง วัดตายม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนบ้านใหม่ไพรมณี มิตรภาพ 118 เนินกุ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนประชาสรรค์วิทยา บ้านไร่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนประชาสามัคคี ท่าตาล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง วัดตายม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนราษฎร์เจริญ โคกสลุด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนราษฎร์ดำริ โคกสลุด ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ นครป่าหมาก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนวัดโคกสลุด บ้านไร่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนวัดดงหมี (ธรรมรสอุปถัมภ์) เนินกุ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนวัดตายม วัดตายม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนวัดท่านา ไผ่ล้อม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนวัดท่ามะขาม ไผ่ล้อม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม บางกระทุ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนวัดบึงลำ นครป่าหมาก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร นครป่าหมาก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก สนามคลี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันออก สนามคลี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนวัดสิริสุทธาวาส บ้านไร่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนวัดแหลมพระธาตุ นครป่าหมาก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนศึกษาลัย บางกระทุ่ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2

อำเภอบางระกำ[แก้]

อำเภอบางระกำมี 67 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 จำนวน 63 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุลา 1 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 จำนวน 3 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนคลองวัดไร่ บางระกำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนชุมแสงสงคราม (อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์) ชุมแสงสงคราม มัธยมศึกษา สพม.39
โรงเรียนนิคมบางระกำ 1 (รุ้งวิไล) ชุมแสงสงคราม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนนิคมบางระกำ 2 (ราษฎร์บำรุง) นิคมพัฒนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนนิคมบางระกำ 4 (บางระกำชนูปถัมภ์) นิคมพัฒนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนนิคมบางระกำ 6 (ท่ามะเกลือ) นิคมพัฒนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ บางระกำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนบางระกำ บางระกำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา บางระกำ มัธยมศึกษา สพม.39
โรงเรียนบ้านกรุงกรัก ท่านางงาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองเตย บึงกอก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น นิคมพัฒนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนบ้านคุยมะตูม บึงกอก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนบ้านคุยยาง บางระกำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนบ้านดงยาง บ่อทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนบ้านตระแบกงาม ชุมแสงสงคราม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์ บางระกำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนบ้านท่านางงาม ท่านางงาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม หนองกุลา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนบ้านนาชักหวาย ท่านางงาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนบ้านบัวจันทร์ บึงกอก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนบ้านบางแก้ว ท่านางงาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนบ้านประดาประชาราษฎร์ บึงกอก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนบ้านปลักแรด ปลักแรด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนปลาย สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนบ้านพันเสา พันเสา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนบ้านย่านใหญ่ ท่านางงาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนบ้านเรียงกระดก คุยม่วง ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนบ้านเสวยซุง บึงกอก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองกรับ หนองกุลา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองกุลา หนองกุลา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองแขม ปลักแรด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน หนองกุลา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น บ่อทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ หนองกุลา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนบ้านหล่ายขานาง พันเสา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยชัน ท่านางงาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนบ้านใหม่คลองเจริญ หนองกุลา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม นิคมพัฒนา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา หนองกุลา มัธยมศึกษา สพม.39
โรงเรียนประดู่มะค่าประชาสรรค์ พันเสา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนรัฐราษฎร์สงเคราะห์ นิคมพัฒนา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนวัดกรับพวง วังอิทก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนวัดกลางสุริยวงศ์ วังอิทก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนวัดคุยขวาง คุยม่วง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนวัดคุยม่วง คุยม่วง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนวัดดงโคกขาม ปลักแรด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนวัดดอนอภัย บ่อทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนวัดแตน ชุมแสงสงคราม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนวัดทุ่งชา ปลักแรด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนวัดบ้านดง คุยม่วง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนวัดบึงกอก บึงกอก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนวัดบึงบอน หนองกุลา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนวัดปรือกระเทียม บึงกอก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว ท่านางงาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนวัดพรหมเกษร ชุมแสงสงคราม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม พันเสา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนวัดยางแขวนอู่ บางระกำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนวัดวังเป็ด บางระกำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนวัดวังแร่ ชุมแสงสงคราม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนวัดวังอิทก วังอิทก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนวัดหนองขานาง คุยม่วง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง หนองกุลา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนวัดหนองพะยอม ชุมแสงสงคราม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนวัดหนองอ้อ ชุมแสงสงคราม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนวัดห้วงกระได ชุมแสงสงคราม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนวัดแหลมเจดีย์ บางระกำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนอนุบาลตำบลหนองกุลา หนองกุลา อนุบาล อบต.หนองกุลา

อำเภอพรหมพิราม[แก้]

อำเภอพรหมพิรามมี 59 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 จำนวน 53 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลพรหมพิราม 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลวงฆ้อง 1 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 จำนวน 3 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนดิฎฐอำรุง วงฆ้อง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด (ประชาสงเคราะห์) หนองแขม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนดงประคำพิทยาคม ดงประคำ มัธยมศึกษา สพม.39
โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา ทับยายเชียง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จิ้นตง) วงฆ้อง อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.วงฆ้อง
โรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศ พรหมพิราม อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.พรหมพิราม
โรงเรียนบ้านคลองตกวิทยา ดงประคำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ วังวน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนบ้านบึงธรรมโรง ศรีภิรมย์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนบ้านบึงวิทยา ศรีภิรมย์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา ศรีภิรมย์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์) มะต้อง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนบ้านมะต้อง มะต้อง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ตลุกเทียม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองห้าง วังวน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนบ้านหาดใหญ่ หนองแขม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนประชาสามัคคี ท่าช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ หอกลอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนผดุงวิทยา ตลุกเทียม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา พรหมพิราม มัธยมศึกษา สพม.39
โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ มะต้อง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา วงฆ้อง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนราษฎร์สามัคคี ท่าช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วงฆ้อง มัธยมศึกษา สพม.39
โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม (พิศาลประชาสรรค์) หอกลอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนวัดเขาน้อย ดงประคำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนวัดคลองตาล (ศรีรัตนประชานุกูล) หนองแขม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ ศรีภิรมย์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนวัดเซิงหวาย ตลุกเทียม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนวัดท้องโพลง ดงประคำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนวัดทับยายเชียง ทับยายเชียง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนวัดท่าช้าง ท่าช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนวัดท่าสี่ร้อย วงฆ้อง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรี้ยว ดงประคำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนวัดธรรมาราม วงฆ้อง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนวัดนาขุม ท่าช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนวัดมะตูม มะตูม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม ท่าช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนวัดย่านยาวประชานุกูล วงฆ้อง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนวัดวงฆ้อง วงฆ้อง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนวัดวังงิ้วงาม ดงประคำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนวัดวังมะด่าน วงฆ้อง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนวัดวังไม้แก่น วังวน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนวัดวังวน วังวน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนวัดสนามไชย มะต้อง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนวัดสมอสุวรรณาราม ดงประคำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนวัดสะพานหิน (วงศ์วานประชาสรรค์) พรหมพิราม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนวัดหนองมะคัง ทับยายเชียง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนวัดหนองหม้อแกง ท่าช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนวัดห้วยดั้ง พรหมพิราม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนวัดหอกลอง หอกลอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า วงฆ้อง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนวัดหางไหล มะต้อง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนวัดหาดใหญ่ หนองแขม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนศรีภิรมย์พิทยา ศรีภิรมย์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนศึกษากุลบุตร พรหมพิราม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล ตลุกเทียม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนอินทุภูติพิทยา พรหมพิราม มัธยมศึกษา สช.

อำเภอวังทอง[แก้]

อำเภอวังทองมี 74 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2 จำนวน 64 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 1 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น 1 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 จำนวน 8 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ (วันครู 2504) วังทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง ดินทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง บ้านกลาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม แก่งโสภา มัธยมศึกษา สพม.39
โรงเรียนธีรบัญชร แก่งโสภา อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม บ้านกลาง มัธยมศึกษา สพม.39
โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม ท่าหมื่นราม มัธยมศึกษา สพม.39
โรงเรียนบ้านกลาง บ้านกลาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม บ้านกลาง มัธยมศึกษา สพม.39
โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี แก่งโสภา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง วังนกแอ่น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ วังนกแอ่น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนบ้านเข็ก แม่ระกา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนบ้านเขาน้อย แก่งโสภา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง (ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) วังทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองดู่ พันชาลี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองเป็ด วังพิกุล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองเมือง วังพิกุล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนบ้านเจริญผล หนองพระ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนบ้านซำตะเคียน (ลูกเสือชาวบ้านสมุทรปราการอุปถัมภ์) วังนกแอ่น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนบ้านซำเตย (ประกอบนงนุชอุปถัมภ์) ดินทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนบ้านซำหวาย บ้านกลาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนบ้านดงพลวง วังพิกุล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนบ้านดินทอง ดินทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนบ้านตอเรือ วังนกแอ่น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนบ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง) แม่ระกา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนบ้านท่าข้าม วังนกแอ่น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนบ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี บ้านกลาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนบ้านนาพราน บ้านกลาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนบ้านน้ำพรม วังนกแอ่น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนบ้านน้ำยาง บ้านกลาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนบ้านน้ำริน บ้านกลาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนบ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา พันชาลี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนบ้านเนินไม้แดง พันชาลี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนบ้านเนินสะอาด ท่าหมื่นราม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนบ้านบึงพร้าว ชัยนาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนบ้านปากยาง แก่งโสภา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนบ้านป่าขนุน บ้านกลาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด วังนกแอ่น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนบ้านโป่งปะ แก่งโสภา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ (ดำรงค์อุทิศ) วังนกแอ่น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนบ้านม่วงหอม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 43) แก่งโสภา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่ระกา แม่ระกา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนบ้านวังดินสอ วังนกแอ่น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ วังนกแอ่น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนบ้านวังนกแอ่น วังนกแอ่น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนบ้านวังพรม วังทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนบ้านวังไม้ตอก พันชาลี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนบ้านสะเดา หนองพระ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองงา พันชาลี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองปรือ บ้านกลาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองพระ หนองพระ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนบ้านหินประกาย บ้านกลาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ บ้านกลาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง บ้านกลาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนบึงราชนก วังทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 6 (ค่ายลูกเสือแก่งซอง) แก่งโสภา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 วังทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ ชัยนาม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนวังทองพิทยาคม ชัยนาม มัธยมศึกษา สพม.39
โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา วังพิกุล มัธยมศึกษา สพม.39
โรงเรียนวัดดงข่อย วังพิกุล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนวัดทางลัด วังพิกุล ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม ท่าหมื่นราม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ วังทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนวัดพันชาลี พันชาลี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนวัดวังพิกุล วังพิกุล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง พันชาลี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม วังนกแอ่น มัธยมศึกษา สพม.39
โรงเรียนสามัคคีธรรม พันชาลี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม หนองพระ มัธยมศึกษา สพม.39
โรงเรียนห้วยพลู แก่งโสภา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 แก่งโสภา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น 1 วังนกแอ่น อนุบาล อบต.วังนกแอ่น

อำเภอวัดโบสถ์[แก้]

อำเภอวัดโบสถ์มี 31 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 จำนวน 26 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ 1 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทองแท้ 1 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 จำนวน 2 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคาย บ้านยาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา ท่างาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม คันโช้ง มัธยมศึกษา สพม.39
โรงเรียนชุมชนบ้านท่างาม ท่างาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนญาณนเรศวร์พัฒนาพิทยาคม ท่างาม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนบ้านแก่งคันนา คันโช้ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนบ้านแก่งเจ็ดแคว บ้านยาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนบ้านคลองช้าง วัดโบสถ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนบ้านท่ากระดุน ท้อแท้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนบ้านท่าหนองปากพาน หินลาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนบ้านน้ำโจน คันโช้ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนบ้านน้ำหักศึกษา บ้านยาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนบ้านเนินมะคึด วัดโบสถ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ (บำรุงวุฒิวิทยา) วัดโบสถ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองกระบาก คันโช้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองปลิง ท่างาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองมะคัง (จ่างอนุสรณ์) ท้อแท้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนบ้านห้วยเจียง คันโช้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนวัดคันโช้ง คันโช้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนวัดทองแท้ (จ่างอนุกูลพิทยา) ท้อแท้ ประถมศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนวัดนาขาม บ้านยาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนวัดน้ำคบ บ้านยาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนวัดบ้านน้อย หินลาด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดโบสถ์ มัธยมศึกษา สพม.39
โรงเรียนวัดเสนาสน์ ท่างาม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนวัดหินลาด หินลาด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ (จ่างอนุเคราะห์) ท้อแท้ ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนห้วยปลาไหล คันโช้ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ท้อแท้ อนุบาล ทต.วัดโบสถ์
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลท้อแท้ ท้อแท้ อนุบาล อบต.ทองแท้

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
 2. 2.0 2.1 "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
 3. "ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัดจังหวัด/ศธจ.พิษณุโลก". ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (xls). สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. สืบค้นเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
 4. "รายชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์". สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. สืบค้นเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
 5. "รายชื่อโรงเรียนเฉพาะความพิการ". สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. สืบค้นเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
 6. 6.0 6.1 "ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2562". สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี. พฤศจิกายน 2562. สืบค้นเมื่อ 21 มิถุนายน 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
 7. "รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564". สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39. ตุลาคม 2564. สืบค้นเมื่อ 31 มีนาคม 2565. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
 8. "จำนวนนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น". ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-02-15. สืบค้นเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
 9. "ประวัติโรงเรียน". โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร. สืบค้นเมื่อ 25 พฤษภาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
 10. "สัญลักษณ์". โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (ปฐมวัยและประถมศึกษา). สืบค้นเมื่อ 25 พฤษภาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
 11. "ประวัติโรงเรียน". โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-08-23. สืบค้นเมื่อ 25 พฤษภาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
 12. "PSDS: ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน". สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-09-19. สืบค้นเมื่อ 9 พฤษภาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
 13. "ข้อมูลการจัดการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา". กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. 10 มิถุนายน 2562. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-06-22. สืบค้นเมื่อ 21 มิถุนายน 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)