มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
ตราประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา.jpg
ชื่อย่อRMUTL
ประเภทวิทยาเขต
สถาปนา23 กันยายน พ.ศ. 2496
ที่ตั้ง
เว็บไซต์plc.rmutl.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็นวิทยาเขตในสังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในมีชื่อเสียงในการจัดการศึกษาด้านการเกษตรกรรม หรือที่รู้จักกันในนาม "เกษตรบ้านกร่าง" ปัจจุบันมีนักศึกษาในสังกัดจำนวน 1,136 คน[1]

ประวัติ[แก้]

วิทยาเขตพิษณุโลก เดิมชื่อว่า "โรงเรียนเกษตรกรรมพิษณุโลก" ตั้งอยู่เลขที่ 52 หมู่ 7 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก มีเนื้อที่ทั้งหมด 572 ไร่ 3 งาน 15 ตารางวา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2496 และต่อมาในปี พ.ศ. 2497 ได้เปิดรับนักเรียนที่จบชั้นประถมปีที่ 4 เข้าศึกษาต่อหลักสูตรมัธยมอาชีวศึกษาตอนต้น เป็นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตร 3 ปี ในปี พ.ศ. 2507 ได้ขยายจากมัธยมอาชีวศึกษาตอนต้น เป็นมัธยมอาชีวศึกษาตอนปลายเกษตรกรรม (3 ปี) และในปี พ.ศ. 2518 จึงได้ย้ายมาสังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา เป็น วิทยาเขตเกษตรพิษณุโลก[2] และเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 จึงได้เปิดทำการสอนในระดับปริญญาตรีเป็นครั้งแรก[3] กระทั่งในปี พ.ศ. 2548 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จึงได้ปรับเปลี่ยนสถานะดังเช่นปัจจุบัน

วิสัยทัศน์ :  จัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาชีพ วิจัยและบริการสู่ชุมชน มุ่งสร้างคนดี มีคุณธรรม มีคุณภาพ สู้งาน 

เชี่ยวชาญเทคโนโลยี  

พันธกิจ :    1. จัดการศึกษาด้านวิชาชีพที่มีคุณภาพมาตรฐาน

2. สร้างงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน

3. ให้บริการและถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชนและผู้ประกอบการ

4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

5. พัฒนาและสร้างองค์ความรู้ด้านเกษตรปลอดภัย

6. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการ

อัตลักษณ์ :  บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน (Hands-on)

• •- บัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on)

• - ใช้ทักษะที่มีเทคโนโลยีเป็นฐาน (Hands-on)

• - สร้างความเชี่ยวชายวิชาอาชีพ (Professional Oriented)

เอกลักษณ์ :  เกษตรปลอดภัย (Green Agriculture)

หน่วยงานของนักศึกษา[แก้]

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้กำหนดให้มีองค์กรของนักศึกษาในระดับเขตพื้นที่ เพื่อเป็นศูนย์กลางการประสานงาน และการดำเนินกิจกรรมของนักศึกษา[4] ได้แก่

 • หน่วยดำเนินกิจกรรม
  • สโมสรนักศึกษาเขตพื้นที่ เป็นศูนย์กลางการประสานงาน และบริหารงานกิจกรรมของนักศึกษาในระดับเขตพื้นที่ มีนายกสโมสรนักศึกษาคณะในเขตพื้นที่ และผู้แทนนักศึกษา เป็นคณะกรรมการบริหาร โดยมีนายกสโมสรนักศึกษาเขตพื้นที่ เป็นผู้บริหารสูงสุดในองค์กร
  • สโมสรนักศึกษาคณะ เป็นศูนย์กลางการประสานงาน และบริหารงานกิจกรรมของนักศึกษาในระดับคณะในแต่ละเขตพื้นที่ มีผู้แทนนักศึกษาในคณะ เป็นคณะกรรมการบริหาร โดยมีนายกสโมสรนักศึกษาคณะ เป็นผู้บริหารสูงสุดในองค์กร
  • ชมรม เป็นหน่วยดำเนินกิจกรรมของนักศึกษา โดยมีประธานชมรม เป็นผู้อำนวยการดำเนินงาน
 • หน่วยตรวจสอบ
  • สภานักศึกษาเขตพื้นที่ เป็นตัวแทนรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของนักศึกษา ควบคุม ตรวจสอบการบริหารงานและการดำเนินงานขององค์กรนักศึกษา (สโมสรนักศึกษา และชมรม) เป็นศูนย์กลางในการรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา

คณะที่เปิดสอน[แก้]

บุคคลจากวิทยาเขตฯ ที่มีชื่อเสียง[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาและจัดตั้งเป็นวิทยาเขต (จำนวน 28 แห่ง)
 3. รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2552
 4. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2010-08-27. สืบค้นเมื่อ 2010-04-26.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก