ข้ามไปเนื้อหา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ชื่อย่อมจ. / MJU
คติพจน์งานหนักไม่เคยฆ่าคน
ประเภทรัฐ
สถาปนาพ.ศ. 2542
ที่ตั้ง
เว็บไซต์www.mju.ac.th

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เป็นสถานศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2542 ตั้งอยู่ที่ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ในปีการศึกษา 2555 มีจำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น 1,851 คน[1]

ประวัติ[แก้]

ปี พ.ศ. 2538 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ดำเนินการขยายพื้นที่การศึกษาของมหาวิทยาลัยไปยังภูมิภาค ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2538 โดยให้มหาวิทยาลัย/สถาบัน 10 แห่ง ขยายวิทยาเขต/ขยายพื้นที่การสอนไปยังภูมิภาคในพื้นที่ 11 จังหวัด คือ จังหวัดหนองคาย พะเยา จันทบุรี แพร่ ตรัง ชุมพร สุราษฎร์ธานี สกลนคร กาญจนบุรี ราชบุรี และปราจีนบุรี ในครั้งนี้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เสนอโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เพื่อรับผิดชอบภาระหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา โดยการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปยังจังหวัดแพร่และจังหวัดใกล้เคียง

การก่อสร้างเพิ่มเติม[แก้]

ต่อมาได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ให้เป็น โครงการเฉลิมพระเกียรติ ” ตามหนังสือที่ นร (สส) 1201/65 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2538 จึงเรียกโครงการนี้ว่า โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ” เป็นส่วนราชการหนึ่งสังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในแรกเริ่มการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้แต่งตั้งผู้บริหารทั้งภาครัฐ เอกชนและบุคคลที่มีชื่อเสียงในจังหวัดแพร่ เป็นคณะกรรมการบริการโครงการจัดตั้ง และระดมสมองในการดำเนินแผนงานแม่บทด้านวิชาการและว่าจ้างบริษัทเซาท์เทอร์นเอ็นจิเนียร์จำนวนเงิน 2.14 ล้านบาท ศึกษาและวางแผนแม่บททางกายภาพในปี พ.ศ. 2538 และเสนอต่อทบวงมหาวิทยาลัย แต่เนื่องจากภาวะผันผวนทางเศรษฐกิจ ทำให้ต้องมีการปรับแผนแม่บทให้มีความสอดคล้องกับนโยบายภาวะเศรษฐกิจของประเทศ และศักยภาพของมหาวิทยาลัยเองโดยให้มีการพัฒนาเป็นวิทยาเขตขนาดเล็ก แต่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้เป็นเลิศทางวิชาการและเป็นศูนย์กลางของการแก้ปัญหาในท้องถิ่น เมื่อได้รับการเห็นชอบจากทบวงมหาวิทยาลัย จึงได้จัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นในปี 2542 ในชื่อว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (Maejo University Phrae Campus) [2]

สาขาวิชาที่เปิดสอน[แก้]

 1. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว เก็บถาวร 2013-05-18 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 2. สาขาวิชาการบัญชี เก็บถาวร 2013-05-18 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 3. สาขาวิชารัฐศาสตร์ เก็บถาวร 2013-05-18 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 4. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้ เก็บถาวร 2013-05-20 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 5. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เก็บถาวร 2013-05-20 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 6. สาขาวิชาการจัดการชุมชน
 7. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 8. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช เก็บถาวร 2016-11-01 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 9. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)
 10. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
 11. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
 12. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เก็บถาวร 2017-04-26 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน

ที่ตั้ง[แก้]

ตั้งอยู่เลขที่ 17 หมู่ 3 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140 โทร 0 5464 8593-5

อ้างอิง[แก้]

 1. จำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้จากเว็บไซต์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สืบค้นวันที่ 16 พฤษภาคม 2555
 2. http://www.phrae.mju.ac.th

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]